Ga naar de inhoud

Schepen actief gehinderd in redden vluchtelingen

De organisatie Sea Watch maakt vanochtend, 2 juli,  melding van de ‘arrestatie’ van haar schip op Malta. het onder Nederlandse vlag varende schip wordt door de autoriteiten verboden om uit te varen. Ook andere berichten maken melding van het in toenemende mate hinderen van reddingsacties op de Middellandse Zee. Met name de nieuwe racistische  Italiaanse regering heeft zich hier sterk voor gemaakt, en na de recente EU-top met vergelijkbare besluiten lijkt het hek van de dam. (English version at bottom).

9 min leestijd

(Door globalinfo.nl, die donaties en donateurs zoekt)

In een persverklaring vanochtend laat Sea Watch weten dat haar schip Sea-Watch 3 in de haven van Malta door de autoriteiten opgehouden wordt. Al op vrijdag, een dag na de besluiten van de EU-leiders om het migratie- en vluchtelingenregime verder te verzwaren, zijn meer dan honderd migranten verdronken die anders makkelijk te redden waren geweest. Een vertaling van de persverklaring van Sea Watch volgt hieronder.

Over de ‘bewust veroorzaakte ramp’ van afgelopen vrijdag schrijft The Guardian dat de opvarende van een Spaans reddingsschip dat melding kreeg van een boot vol vluchtelingen in nood, opdracht van de Italiaanse autoriteiten kreeg om de afhandeling over te laten aan ‘de Libische kustwacht’ (The crew of a Spanish rescue ship have said that Italian officials told them to let the Libyan coastguard respond to a distress call from a smuggling boat carrying migrants – only to hear shortly afterward that 100 migrants were missing and feared dead in the same area). De conclusie, volgens een woordvoerder van de organisatie die dit schip en andere had georganiseerd (Open Arms): “Open Arms founder Òscar Camps said such demands would cost the lives of people at sea. “The problem is there won’t be anyone to witness this and denounce it, that is what will happen, starting now,” he said.

Een eerder ander bericht met vergelijkbare strekking verscheen op 27 juni online bij weekblad The New Statesman

Het is een dramatisch verslag van Peter Martin vanaf een ander schip, de Seefuchs (we hebben de redactie gevraagd om toestemming om het te vertalen, maar geen antwoord en dus toestemming gekregen). Sinds de marteltocht van het schip Aquarius met meer dan 600 drenkelingen aan boord die dagenlang vruchteloos rond moest varen voordat er toestemming gegeven werd om de passagiers in Valencia van boord te laten gaan, worden reddingsschepen in toenemende mate dwars gezeten door Europese autoriteiten, zowel op land als op zee.

Martin beschrijft hoe hun boot geen toestemming kreeg van Italiaanse autoriteiten om naar drenkelingen te varen die door een passerend vliegtuig waren gespot. De boot zou anders in beslag genomen kunnen worden. Volgens Peter Martin heeft dat waarschijnlijk meer dan honderd mensen het leven gekost. (“In the new climate of fear, our rescue boat turned away from people drowning Last week, our rescue crew was afraid and 120 people probably died as a result.”)

Ook in het stuk van Peter Martin wordt beschreven hoe de Nederlandse vlag waaronder het schip vaart, geen bescherming meer bood: “But at 11pm Wednesday night the captain assembled the crew. The Seefuchs’ Dutch flag was being taken away. The Dutch claimed that our paperwork was insufficient – despite it sufficing for the last two years.“ Volgens dit bericht wordt de vlag ze dus afgenomen door Nederland (wie besluit dat eigenlijk?) op grond van een of andere formaliteit…

Verderop constateert de schrijver:

“The ports of Italy are closed. The Dutch flags of the Seefuchs and the Lifeline are being taken away. The Aquarius, despite no longer having refugees on board, was today denied entry to Malta’s harbour. A plane operated by the NGO Sea Watch has been barred from flying, blocked with new paperwork objections, which will take months to fill out. Another search plane is not being allowed to refuel in Lampedusa. There seems to be a coordinated, concerted effort among some EU states to stop NGO rescue work, through bureaucracy and insinuations of criminality.”

Het lijkt wel of die racistische blogster Annabel Nanninga aan de macht is in Den Haag!

Hieronder de verklaring van Sea Watch:

Sea-Watch belemmerd in verlaten van de haven terwijl mensen op zee verdrinken

Valetta/Berlijn 02.07.2018

++ Huidige stijging van het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van optreden tegen reddingsoperaties +++ Sea Watch volledig in zijn recht met Nederlandse vlag, onderzoeken zijn politieke campagne tegen burgerreddingsvloot +++

Sea Watch heeft vandaag vernomen dat zijn schip op Malta wordt vastgehouden, zonder wettelijke gronden die door de autoriteiten worden geboden. Aangezien de Sea-Watch 3 niet is geregistreerd in het sportbootregister, zoals het geval is met LIFELINE en SEEFUCHS, maar in het koninklijk scheepvaartregister staat vermeld als een Nederlands zeeschip, volledig gerechtigd om de Nederlandse vlag te voeren, blijkt het ontbreken van toestemming om varen vanuit Malta geen registratie-kwestie te zijn, maar een politieke campagne om de civiele redding op zee af te stoppen.

Terwijl reddingmiddelen in de haven worden tegengehouden, zijn de afgelopen dagen de dodelijkste geworden van dit jaar. Gisteren rapporteerde de UNHCR nog eens 63 vermisten, terwijl op vrijdag meer dan 100 mensen waren verdronken, waaronder baby’s en kinderen. Op dit moment is er geen geschikt reddingsmiddel over in het operatiegebied, ondanks het feit dat de Sea-Watch 3 goed uitgerust is en klaar om uit te varen is. Sea Watch dringt er met klem op aan dat de Maltese regering stopt met het belemmeren van reddingswerkers, omdat mensenlevens acuut in gevaar zijn.

—————

Vrijdag, één dag nadat de EU-leiders een onmenselijke deal hadden besloten, maakten hun plannen om grenscontrole boven mensenrechten te stellen hun eerste slachtoffers. “Toen het nieuws zich in 2013 verspreidde over een schipbreuk nabij Lampedusa, verenigden Europese staatshoofden zich voor condoleance en startte Italië zijn levensreddende missie ‘Mare Nostrum’. Nu zijn meer dan 400 mensen binnen een paar dagen opnieuw verdronken, maar in plaats van condoleances te bieden, hinderen dezelfde regeringen reddingswerkers van hun levensreddende plicht,” zegt SeaWatch-voorzitter Johannes Bayer. “De schipbreuk van vrijdag had waarschijnlijk kunnen worden voorkomen als de hulpverleningsboten OPEN ARMS en ASTRAL gevraagd waren om door te varen naar de positie. In plaats daarvan hebben de bevoegde autoriteiten de hulpverleners gevraagd om weg te blijven en de zaak over te laten aan de zogenaamde Libische kustwacht, die herhaaldelijk schipbreuken heeft veroorzaakt, omdat hun middelen niet geschikt zijn voor reddingsacties op zee en mensen vaak in paniek raken wanneer zij beseffen dat ze misschien teruggebracht worden naar Libië.”

De recente toename van sterfgevallen in het centrale Middellandse Zeegebied is direct te herleiden tot het harde optreden tegen de enige overblijvende en betrouwbare reddingscapaciteit, samen met Europees beleid van niet-bijstand. Terwijl ze de publieke aandacht vestigen op de valse weergave van NGO’s als ’taxi’s’ of ‘shuttles’, zoals onder andere gedaan door een Duitse minister, en op inhoudsloze juridische onderzoeken, negeren ze het bewijs dat een vermindering van de SAR-capaciteit niet betekent dat er minder pogingen zullen worden gedaan om over te steken. Dit punt is al meer dan 3 jaar duidelijk, sinds Mare Nostrum eindigde.

“Ons schip heeft de vereiste registratie en heeft het volste recht om de Nederlandse vlag te voeren. Wij zouden de best uitgeruste en getrainde reddingsploeg zijn in het operatiegebied en er is tot nu toe geen juridische basis om de arrestatie van ons schip te rechtvaardigen. We verwachten van de autoriteiten dat ze ons onmiddellijk laten varen.” Zegt Pia Klemp, kapitein van de Sea-Watch 3.” Terwijl we verhinderd worden om de haven te verlaten, verdrinken mensen, dit is absoluut onaanvaardbaar. Elke verdere dood op zee komt voor rekening van degenen die verhinderen dat redding plaatsvindt. Hoeveel schipbreuken duurt het nog voordat Europa zich opnieuw realiseert dat het redden van mensenlevens op zee geen onderwerp van onderhandelingen mag zijn? “

=================
Valetta/Berlijn 02.07.2018
Sea-Watch hindered from leaving port while people drown at sea

++ Current surge in death toll linked to crack down on sea rescue +++ Sea-Watch fully entitled with Dutch flag, investigations are political campaign against civil rescue fleet +++

Sea-Watch learned today that its vessel is detained in Malta, without any legal grounds provided by authorities. Since the Sea-Watch 3 is not registered in the sportboat register, as is the case for LIFELINE and SEEFUCHS, but is listed in the royal shipping register as a Dutch seagoing vessel, fully entitled to fly the Dutch flag, the lack of permission to sail from Malta turns out not to be a registration issue, but a political campaign to stop civil rescue at sea.

While rescue assets are blocked in port, recent days have become the deadliest this year. Yesterday, the UNHCR reported another 63 people missing, while on Friday more than 100 people had drowned, among them babies and children. At the moment there is no suitable rescue asset left in the area of operation, despite the fact that the Sea-Watch 3 is well equipped and ready to sail. Sea-Watch strongly urges the Maltese government to stop hindering rescue workers, as human lives are at acute risk.

—————

On Friday, one day after the EU leaders decided on an inhumane deal, their plan to place border control above human rights took its first victims. “When news spread in 2013 about a shipwreck near Lampedusa, European heads of state gathered for condolences and Italy started its life saving mission ‘Mare Nostrum’. Now, more than 400 people have again drowned within the space of a few days, but instead of offering condolences, the same governments are hindering rescue workers from conducting their life saving duty,” Sea-Watch chairman Johannes Bayer says. “Friday’s shipwreck could likely have been prevented if the rescue vessels OPEN ARMS and ASTRAL had been asked to proceed to the position. Instead, the competent authorities asked the rescue workers to stay away, leaving the case to the so-called Libyan Coast Guard, which has repeatedly caused shipwrecks, as its assets are not suitable for rescues at sea, and often causes people to panic when they realise they might be brought back to Libya.”

The recent surge in deaths in the Central Mediterranean can be traced directly to  the crackdown on the only remaining and reliable rescue capacity, along with European policies of non-assistance. While they focus public attention on the false portrayal of NGOs as ‘taxis’ or ‘shuttles”, as done by a German minister among others, and on empty legal investigations, they neglect the evidence that a reduction in SAR capacity does not mean a reduction in attempts to cross. This point has been clear for over 3 years, since Mare Nostrum ended.

“Our ship has a proper registration and is fully entitled to fly the Dutch flag. We would be the best equipped and trained rescue crew in the area of operation and there is no legal ground provided so far to justify the detention of our vessel. We expect the authorities to let us sail immediately.” says Pia Klemp, captain of the Sea-Watch 3. “While we are hindered from leaving port, people are drowning, this is absolutely unacceptable. Any further death at sea is on the account of those preventing rescue from taking place. How many more shipwrecks will it take before Europe, once again, realises that saving lives at sea must remain non-negotiable?”