Ga naar de inhoud

Steun GLOBALINFO.nl

Dit is het voorstel: u steunt globalinfo.nl en in ruil zorgen we voor een dagelijkse portie razend interessante en vaak unieke informatie die nodig is om de ogenschijnlijk dolgedraaide wereld van nu te begrijpen en te veranderen.

Doneer aan globalinfo.nl

Bedrag

Een website met goede en gedegen informatie bijhouden is veel werk. Dat kan alleen goed als we door donateurs in staat gesteld worden om daar dagelijks tijd voor vrij te maken.

(er is trouwens nu zo’n hippe donatiebutton, maar je kunt natuurlijk ook altijd nog gewoon overmaken op het banknummer: NL06 INGB 000514 6635 van globalinfo in Amsterdam)

De laatste jaren komt er elk jaar zo’n 3.000 euro aan inkomsten binnen. Daarmee kunnen we de vaste kosten betalen en ook wat tijd besteden aan redactie- en vertaalwerk. Bij een meervoud van dat bedrag kunnen we er echt dagelijks goed aan werken en ook wat betalen voor aankoop van artikelen waar copyrights op geclaimd worden, foto’s of illustraties, en vertalingen.

In het kort: de website is een dagelijks bijgewerkt medium voor nieuws en achtergrondinformatie over economische politiek ontwikkelingen, en lokale of internationale bewegingen die daar wat tegenover stellen. Als gereedschap om de komende zware jaren van crises en brullende machthebbers het hoofd te bieden.

Waarom? Er zijn immers al (zo)veel websites om maar te zwijgen over de informatie op al die sociale media… We filteren de interessante inhoud uit de overvloed, en waarborgen een informatiestroom die niet afhankelijk is van facebook en bedrijfsmedia. En we vermijden zorgvuldig onnodige complot-theorieën of onbetrouwbare bronnen.

De website globalinfo.nl wordt sinds meer dan 20 jaar gemaakt, is altijd gratis toegankelijk geweest en zonder reclame. In de tussentijd is de wereld en het medialandschap drastisch veranderd. Natuurlijk is de vormgeving van de website in de loop der jaren vaak aangepast om bij te blijven.

Dat kan alleen als er mensen deels vrijgesteld worden om aan de invulling van de website te werken, en niet de hele tijd elders aan het werk moeten om de huur/energierekening te betalen. Uw maandelijkse donatie kan dat mogelijk maken. Er zijn al jarenlang enkele mensen die maandelijks een bedrag schuiven – sommigen geven wel 50 euro per maand – en dat heeft het produceren van de website tot nu toe mogelijk gemaakt.

De donaties worden overigens ook keurig als inkomsten bij de belastingdienst aangegeven. We hebben (2022) nu ook een stichting (Stichting globalinfo.nl) opgericht en zijn bezig een ANBI-status aan te vragen.