Ga naar de inhoud

Nieuwe serie Crash Course Economics over BIG TECH, techno-feodalisme en democratie

Crash Course Economics keert terug met de derde serie over een van de grootste winnaars van de Covid-19 Pandemie: Big Tech. De ongecontroleerde macht van bedrijven als Google en Facebook komt steeds meer onder vuur te liggen. Ze worden er van beschuldigd een vijand voor de democratie te zijn en onderdeel te vormen van de opkomende post-truth samenleving die xenofobe en ‘illiberale’ ideologieën aanwakkert.

7 min leestijd

(Bron: Aankondiging Crash Course Economics, vertaling globalinfo.nl, English version below)

Meld u hier aan.

Deze steeds machtiger en financieel sterker wordende bedrijven presenteren zich routinematig als “vernieuwers” en “probleemoplossers” en zelfbenoemde krachten ten goede door “gebruikers” wereldwijd met elkaar te verbinden. Maar zijn de oplossingen van Big Tech wel zo goed als zij beweren? Wat betekent de opkomst van Big Tech voor de soevereiniteit van landen in het Zuiden? Hoe kunnen we democratische controle organiseren nu het kapitalisme zich in een onbekende socio-technologische fase begeeft? Kunnen we technologie omarmen als een kracht voor goede ontwikkelingen?

Grote technologiebedrijven hebben het voortouw genomen in de digitalisering van de economie en de samenleving, met hun schijnbaar onontkoombare digitale interfaces – van Google Maps tot Facebook’s WhatsApp tot Zoom – die de ‘echte’ wereld steeds meer overlappen. Maar het tij lijkt te keren voor deze machtige bedrijven. Big Tech wordt steeds meer gezien als een machtige vijand van de democratie en een onderdeel van de opkomende post-waarheidsmaatschappij die xenofobe en ‘illiberale’ ideologieën aanwakkert. Big Tech heeft de reputatie gekregen van een ongecontroleerde ondernemersmacht.

In het afgelopen jaar hadden de zeven grootste Big Tech-bedrijven een financieel vermogen (overwinsten) van 631 miljard US dollar. In oktober 2020 vertegenwoordigden Apple, Microsoft, Amazon en Alphabet elk een waarde van meer dan 1 biljoen US dollar. De financiële vuurkracht van Big Tech bedrijven is ongeëvenaard, en nieuwe of onafhankelijke platforms hebben vaak geen schijn van kans tegen deze monopolisten.

Wij nodigen vijf deskundigen op het gebied van technologie en kapitalistische economie uit om ons te wapenen met de informatie die nodig is om de macht van Big Tech te bestrijden. (De voertaal zal steeds Engels zijn).

We beginnen de serie op 22 april met The rise of Technoscientific Capitalism (De opkomst van het Technologisch Kapitalisme) met Kean Birch als hoofdspreker. Hij is hoogleraar aan York University. Birch is met name geïnteresseerd in het begrijpen van technowetenschappelijk kapitalisme en put uit een scala aan perspectieven van science & technology studies, economische geografie, en economische sociologie om dit te bestuderen. Meld je hier aan!

Op 6 mei zal Cecilia Rikap spreken over Intellectuele eigendom en monopolistisch kapitalisme. Rikap is politiek econoom, onderzoeker bij CONICET, Univ de Paris & COSTECH Univ Tech Compiègne. Ze bestudeert de toenemende concentratie van immateriële activa, met de nadruk op machtsverhoudingen en de verdeling van data en innovatie economische winsten, daaruit voortvloeiende geopolitieke spanningen, en de effecten op kennis commons & ontwikkeling. Meld u hier aan!

Op 20 mei zal onze specialist Farwa Sial van Eurodad zijn. Farwa is politiek econoom. Zij houdt zich bezig met door de overheid gefinancierde ontwikkelingsfinanciering, met de nadruk op financieringsstromen naar de particuliere sector in ontwikkelingslanden en de rol van ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI’s). En op 3 juni volgt Nandini Chami (IT For Change), om onze reeks op 17 juni af te sluiten met Francesca Bria (oprichter van @decodeproject en voormalig CTO van Barcelona). Maar meer details over deze sprekers en de inhoud van hun programma volgen nog.

Twee eerdere reeksen webinars van Crash Course Economics gingen over de schuldencrisis in het zuiden en radicale oplossingen (Debt crisis in the global south, and radical solutions) en Monetair beleid, centrale banken en ideologie (Monetary Policy, Central Banks and Ideology.).

Elk webinar kan gratis worden bijgewoond door u in te schrijven via onze website, en er zullen video-opnames worden gemaakt via YouTube en een podcast, evenals een schriftelijk verslag op onze website. Op sociale media kunt u ons vinden op Twitter @CrashEconomics. Ook kunt u op de hoogte blijven van nieuwe cursussen en opnames door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

————————–

Coming up: Crash Course Economics on BIG TECH, techno-feudalism and democracy

Crash Course Economics returns with the third series on one of the biggest winners of the Covid-19 Pandemic: Big Tech. The unchecked corporate power of companies like Google and Facebook is increasingly coming under fire, accused of being a enemy to democracy and part of the rising post-truth society which is fueling xenophobic and illiberal ideologies. Sign up here.

These increasingly powerful and financialized firms routinely represent themselves as ‘innovators‘ and ‘problem solvers‘ and self-proclaimed forces for good by connecting ‘users’ worldwide. But are the solutions provided by Big Tech as good as they contend? What does the rise of Big Tech entail for the sovereignty of countries in the Global South? How can we organize democratic control as capitalism moves into an unknown socio-technological phase? How might we embrace technology as a force for good?

Big Tech companies have spearheaded the digitization of economy and society, with their seemingly inescapable digital interfaces – from Google Maps to Facebook's WhatsApp to Zoom – increasingly overlaying the ‘real‘ world. But the tide seems to be turning for these powerful corporations. Increasingly, Big Tech is being recognized as a powerful enemy to democracy and part of the rising post-truth society which is fueling xenophobic and illiberal ideologies. Big Tech has gained the reputation of an unchecked corporate power.

In the past year the seven largest Big Tech firms had financial assets (surplus profits) of US $631 billion. In October 2020, Apple, Microsoft, Amazon and Alphabet each single one represented a value over US $1 trillion. The financial firepower of Big Tech firms is unrivaled, and new or independent platforms often do not stand a chance against these monopolists.

We are inviting five experts in the field of technology and capitalist economics to arm us with the information needed to fight the power of Big Tech.

We will start the series on April 22nd on The rise of Technoscientific Capitalism with Kean Birch as our main speaker. He is professor at York University Birch is particularly interested in understanding technoscientific capitalism and draws on a range of perspectives from science & technology studies, economic geography, and economic sociology to study it. Sign up here!

Next on May 6th Cecilia Rikap will speak on Intellectual Property & Monopoly Capitalism. Rikap is a political economist, researcher CONICET, Univ de Paris & COSTECH Univ Tech Compiègne. She studies the rising concentration of intangible assets, focusing on power relations and the distribution of data and innovation economic gains, resulting geopolitical tensions, and the effects on knowledge commons & development. Sign up here!

On May 20th our specialist will be Farwa Sial from Eurodad. Farwa is a political economist. She works on publicly funded development finance, with a focus on development finance flows to the private sector in developing countries and the role of Development Finance Institutions (DFIs). And on June 3rd Nandini Chami (IT For Change) will follow, finishing our series on June 17th with Francesca Bria (Founder of @decodeproject and former CTO of Barcelona). But more details on these speakers and the content of their program will follow.

Two previous series of webinars by Crash Course Economics were held on Debt crisis in the global south, and radical solutions and Monetary Policy, Central Banks and Ideology.

Each webinar can be freely attended by subscribing via our website, and will be making video recordings via YouTube and a podcast as well as a written report on on our website. On social media you can find us on Twitter @CrashEconomics. Also you can stay up to date on new courses and recordings by signing up for our newsletter.