Ga naar de inhoud

Zaden van Leven: Guatemala voorbij de verkiezingen

Terwijl een nieuwe regering aantreedt ondanks herhaalde pogingen om haar aantreden te ondermijnen, denken inheemse leiders na over de nationale staking voor onbepaalde tijd ter verdediging van de democratie en de strijd die nog voor ons ligt.

10 min leestijd

Foto: De verkozen president en vicepresident Bernardo Arévalo en Karin Herrera ontmoeten Luis Pacheco van de 48 Cantones en andere inheemse autoriteiten voor het Constitutionele Hof ter ondersteuning van een vreedzame machtsoverdracht, 7 december 2023. (NISGUA)

Leer este artículo en español.

Dit is de inleiding van een driedelige serie interviews met sociale leiders.zie (Engels) hier deel I

Op 14 januari wordt Bernardo Arévalo ingehuldigd als de volgende president van Guatemala. In de bijna vijf maanden sinds zijn overwinning op een gevestigde politicus hebben manoeuvres om zijn machtsovername te blokkeren de vreedzame machtsoverdracht herhaaldelijk in twijfel getrokken. Vorige maand bevestigde het Constitutionele Hof echter dat het “de effectieve inauguratie van alle gekozen functionarissen” steunt. Nu, enkele dagen voor zijn beëdiging, hebben Arévalo en zijn partij Movimiento Semilla in een langverwachte bekendmaking hun bestuurskabinet onthuld.

In de afgelopen maanden speculeerden academici, analisten en journalisten over de reden waarom Arévalo en zijn partij zo lang hebben gewacht om de nieuwe regeringsfunctionarissen te bevestigen. Eén reden was misschien de moeilijkheid van het onderhandelen en nomineren van personen voor een overgangsregering. Een andere waarschijnlijke reden was het langdurige offensief van de conservatieve politieke elites tegen Semilla in een buitengewoon vijandige verkiezingscyclus.

Voor degenen die kwamen om de vreedzame overgang van de staatsmacht te verdedigen, versterkt het kabinet echter de noodzaak om door te gaan met de strijd om de democratie in Guatemala te versterken. “We betreuren het dat de verkozen regering deze historische kans om een inclusief kabinet te vormen niet heeft aangegrepen,” zeiden de inheemse autoriteiten bekend als de 48 Cantones van Totonicapán in een verklaring, waarin ze wezen op de “vitale” behoefte aan “participatie” van de Maya, Garífuna en Xinka volkeren.

Semilla werd in 2017 opgericht op een anti-corruptieplatform en ontstond in een vruchtbare bodem voor een democratische lente. In augustus 2023 verrasten Arévalo en zijn centrumlinkse partij het nationale en internationale publiek toen ze de presidentsverkiezingen wonnen met 60 procent van de stemmen. Maar voor leden van wat in Guatemala bekend staat als het Pacto de Corruptos (Pact van de Corrupten) – een steeds dichter en machtiger wordend schaduwnetwerk van corrupte ambtenaren – vormde Semilla een bedreiging voor de status quo.

De gevestigde orde voerde snel een juridische en politieke aanval op om de resultaten te schrappen en Semilla van haar legitimiteit te beroven. Er zijn ten minste vier serieuze pogingen gedaan om de verkiezingen ongedaan te maken, met als meest flagrante de vernietiging van “duizenden” gevalideerde nationale stembiljetten door het Ministerio Público (MP, Openbaar Ministerie), de instelling die verantwoordelijk is voor strafrechtelijk onderzoek en vervolging.

Op 2 oktober 2023 kondigden inheemse autoriteiten, bekend als de 48 Cantones van Totonicapán, een nationale staking voor onbepaalde tijd af tegen het Pacto de Corruptos. Als reactie op de aanval van politieke vervolging van Semilla-leden, eisten de 48 Cantones het herstel van de Guatemalteekse democratie en riepen ze het publiek op om samen met hen het aftreden te eisen van drie parlementsleden die verantwoordelijk zijn voor het leiden van een gerechtelijke staatsgreep in slow motion, waaronder procureur-generaal María Consuelo Porras.

Toen de inheemse autoriteiten opriepen tot een nationale staking, bezetten de mensen niet het nationale plein van Guatemala, in het politieke hart van de hoofdstad, zoals het geval was bij eerdere grote mobilisaties, zoals de massale anticorruptieprotesten in 2015. In plaats daarvan nam de natie een voorbeeld aan inheemse groepen, wier politieke strategie bestond uit het afsluiten van een belangrijke commerciële snelweg die hun voorouderlijk grondgebied doorkruist. Terwijl het land explodeerde in protest, gingen duizenden inwoners de straat op om bloqueos (blokkades) op te zetten in hun eigen wijken en langs lokale snelwegen. Op het hoogtepunt bereikte de gedecentraliseerde #ParoNacionalIndefinido (#IndefiniteNationalStrike) meer dan honderd blokkades door het hele land.

De onvoorziene mobilisatie zorgde voor een volledige uitschakeling van de commerciële en individuele mobiliteit. Spandoeken en borden die aan bruggen en andere openbare ruimten hingen juichten met revolutionaire slogans. Misschien nog wel belangrijker was dat de tijdelijke stilstand in de normale verscheping van voedsel en andere goederen werd beantwoord met een wildgroei van gemeenschapskeukens die duizenden mensen bijna gratis te eten gaven. Artsen boden vrijwillig hun tijd aan om medische tenten te bemensen. Voor even had het lokale leiderschap gezegevierd.

Het feit dat zelfs Guatemala Stad – waar de Ladino-bevolking en conservatieve politieke elites van het land geconcentreerd zijn – zich bij het verzet aansloot, getuigde van de kracht van inheems leiderschap en campesino-bewustzijn. Buurten met een etnisch gemengde samenstelling en een arbeidersklasse, zoals La Bethania, een sociaal huisvestingsproject uit de 20e eeuw dat nu een nederzettingengemeenschap aan de rand van de stedelijke ontwikkeling is geworden, behoorden tot de meest toegewijde gemeenschappen voor lokaal protest, wat bewees dat politiek verzet een langdurige kloof tussen stad en platteland kan overbruggen.

In november, na drie weken van wijdverspreide afsluiting, heroverwogen de inheemse autoriteiten de strategie voor de nationale staking voor onbepaalde tijd. Terwijl een groot deel van het land weer aan het werk ging, breidden de inheemse autoriteiten, in samenwerking met de 48 Cantones, een verenigd, vreedzaam protestkamp uit buiten de MP (Ministerio Público (MP, Openbaar Ministerie). De MP is de spil van de strategie van ‘lawfare’van het Pacto de Corruptos om niet alleen Semilla, maar elke groep of individu die hun belangen in de weg staat, aan te pakken. De inheemse autoriteiten maakten snel duidelijk dat hun oproep tot actie niet noodzakelijkerwijs een goedkeuring van Semilla op zich was, maar eerder een verdediging van het recht van Semilla om de macht te grijpen. Met andere woorden, de nationale staking voor onbepaalde tijd was ter verdediging van de democratie, een onpartijdige eis voor een functionele staat.

(foto: Xinka-vrouwen delen voedsel uit tijdens hun lokale blokkade in El Boquerón, Guatemala, 7 oktober 2023. (Glenda María Alvarez Salazar, gemeenschapsjournalist uit Santa Rosa, Guatemala)

Inheems geleide politiek van onderaf

De internationale berichtgeving over Guatemala richtte zich de afgelopen zes maanden vooral op de bestuurlijke acties en reacties van corrupte staatsambtenaren, de inspanningen van Semilla om zich te verzetten tegen de aanval en de reacties en betrokkenheid van de internationale gemeenschap, voornamelijk die van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Hoewel dit enkele van de onbetwistbare kritieke elementen van dit politieke moment zijn, zijn er verschillende vormen van sociale en politieke strijd die voorafgaan aan – en zullen voortleven na – elk afzonderlijk politiek moment of partij.

Al meer dan vijf eeuwen strijden de inheemse volkeren van Guatemala tegen verovering, genocide, diefstal, racisme en onderdrukking. Dezelfde inheemse coalities, bewegingen en autoriteiten die aan de frontlinie staan van de nationale staking voor onbepaalde tijd, staan ook aan de frontlinie van bewegingen voor overgangsrechtspraak, territoriale verdediging en migrantenrechten. Hun strijd gaat niet alleen tientallen jaren, maar al generaties lang vooraf aan het laatste electorale tumult.

Al meer dan vijf eeuwen strijden de inheemse volkeren van Guatemala tegen verovering, genocide, diefstal, racisme en onderdrukking. Staatscorruptie is slechts de meest recente herhaling in deze lange strijd voor zelfbeschikking.

In een serie van drie interviews bespreken we deze thema’s met organisaties waar NISGUA al tientallen jaren mee samenwerkt en die elk op hun eigen manier betrokken zijn bij de nationale staking voor onbepaalde tijd: de Associatie voor Gerechtigheid en Verzoening (AJR), de Internationale Maya Liga en het Xinka Parlement.

De Association for Justice and Reconciliation (AJR) is een organisatie van overlevenden van inheemse Maya’s van door de staat gesteunde genocide en massamoorden tijdens het binnenlandse gewapende conflict in Guatemala. Ze voeren opgravingen uit van familieleden die verdwenen en afgeslacht zijn en verdedigen het recht van overlevenden op een getuigenis en een historische herinnering. De AJR was aanklager in het proces in 2013 waarin voormalig dictator generaal Efraín Ríos Montt schuldig werd bevonden aan genocide. Momenteel is de AJR aanklager in lopende processen tegen voormalig dictator generaal Fernando Romeo Lucas García op beschuldiging van genocide en tegen vier voormalige hoge militaire officieren op beschuldiging van verschillende oorlogsmisdaden.

De International Mayan League (IML) is een door vrouwen en jongeren geleide organisatie die een voortrekkersrol vervult bij het politieke, culturele, sociale en spirituele behoud van Maya-migrantengemeenschappen. IML is georganiseerd door Mayavolkeren die tijdens het binnenlandse gewapende conflict in Guatemala op de vlucht gedreven zijn en heeft deelgenomen aan de onderhandelingen over de vredesakkoorden van Guatemala. Sindsdien heeft de organisatie het eerste tolkenprogramma voor Mayamigranten in het midden van de Atlantische Oceaan in de Verenigde Staten opgezet, strategische allianties met inheemse volken in Noord-Amerika opgebouwd, onderwijsprogramma’s opgestart om mensen bewust te maken van de redenen waarom inheemse volken gedwongen worden te migreren en nog veel meer.

Het Xinka parlement is de vergadering van voorouderlijke autoriteiten van het Xinka volk. Het is verantwoordelijk voor het behoud van de culturele, spirituele, territoriale en sociale integriteit van het Xinkavolk. Dit heeft geleid tot haar actieve leiderschap in territoriale verdedigingsstrijd, in het bijzonder de succesvolle tijdelijke opschorting van de Escobal mijn, die eigendom is van een transnationale zilvermijnbouwonderneming, door middel van vreedzaam gemeenschapsverzet, binnenlandse juridische actie en internationaal lobbyen. In 2024 gaat het Xinka-volk een raadplegingsproces aan over de mijn in overeenstemming met het recht op vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming. Het Xinka parlement is een bijeenroepende organisatie van de nationale staking voor onbepaalde tijd.

Elk interview biedt inzicht en perspectief van inheemse leiders over het politieke moment in de aanloop naar de inauguratie van president Arévalo, maar ook over hoe de uitdagingen en mobilisaties tijdens deze verkiezingscyclus passen in de bredere historische en politieke context van inheemse strijd in Guatemala.

We voerden deze gesprekken in de tweede maand van de nu meer dan drie maanden durende nationale staking. Maar de reflecties van onze geïnterviewden krijgen een hernieuwde betekenis in het licht van de benoemingen in het kabinet van Arévalo. Hoewel de reacties zich nog steeds ontvouwen, hebben Semilla-aanhangers over de hele linie hun teleurstelling geuit over een kabinet dat het revolutionaire potentieel mist dat de partij ooit voorstond. De 14 ministers – zeven mannen en zeven vrouwen – variëren van technocraten tot eerder benoemde ambtenaren met banden met de privésector, beschuldigingen van corruptie en repressie door de staat. Terwijl sommige waarnemers de misleidende benoemingen excuseren als een gevolg van de beperkingen van een overgangsregering, benadrukken anderen terecht het gebrek aan inheemse vertegenwoordiging – een belediging voor de 100 dagen (en nog meer) van waardig verzet onder leiding van inheemse autoriteiten. Volgens de 48 Cantones is deze omissie vooral merkbaar bij de ministeries van Economie, Onderwijs, Landbouw, Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen, Communicatie en Energie en Mijnen, aangezien deze ministeries van het grootste belang zijn voor de ontwikkeling van onze gemeenschappen.

Samen bevestigen de interviews in deze serie dat de nationale staking voor onbepaalde tijd de ontkieming is van zaadjes die decennia geleden door voorouders werden geplant, en ook de bevestiging dat de lente in aantocht is. De komende lente kan mogelijk gemaakt worden door regeringen, maar ze bestaat ook buiten hen om. Inheemse volken hebben de zaden van het leven 500 jaar lang bewaard, geplant en verzorgd, zowel onder gunstige als ongunstige regeringen. Nu de benoemingen in het kabinet van Arévalo suggereren dat revolutionaire veranderingen de komende vier jaar worden uitgesteld, komt een oude les van inheemse leiders naar voren: structurele verandering en gerechtigheid liggen buiten de verkiezingspolitiek. Wat de komende maanden en jaren Guatemala ook zullen brengen, de zaden van het heden zijn vol beloftes voor de toekomst.

(De interviews zelf zijn (nog) niet vertaald, maar in het Engels op de website van NISGUA te vinden: hier het eerste)


The Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) is een historische solidariteitsorganisatie die sinds 1981 werkt aan het opbouwen en versterken van banden tussen de bevolking van de Verenigde Staten en Guatemala in de wereldwijde strijd voor rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en respect voor de aarde.