Ga naar de inhoud

Wat is de beste uitweg uit de oorlog in Oekraïne?

In het licht van de recente geopolitieke omwentelingen, en met name de oorlog in Oekraïne, heeft het om verschillende redenen geen zin (en belooft het niet veel goeds) om een nieuwe mondiale veiligheidsarchitectuur op te bouwen op basis van de logica van een bipolaire confrontatie…

7 min leestijd

(Dit artikel wordt verspreid door Globetrotter in samenwerking met het American Committee for U.S.-Russia Accord (ACURA). Joachim Schuster is lid van het Europees Parlement uit Duitsland en lid van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement, foto Sasha Maksymeno; roadblock in 2014, Flickr CC2.0)

Ten eerste is een hoofdvoorwaarde voor het succes van een confronterende “conflictstrategie” – een verregaande overeenstemming over belangen met politiek afgestemde opvattingen – niet gegeven in het westerse, democratische kamp.

Zolang de VS diep verdeeld zijn, is het voor de Europese partners moeilijk om volledig op hen te vertrouwen. En ondanks de snelle gezamenlijke reacties op de COVID-19 pandemie en de Russische aanvalsoorlog is de samenhang van de EU geenszins verzekerd.

Uiteenlopende niveaus van bezorgdheid en uiteenlopende meningen over de te nemen maatregelen met betrekking tot de economische gevolgen van de oorlog, alsmede de grootschalige energiecrisis in Europa illustreren eerder de mogelijkheid van conflicten, dan overeenstemming binnen Europa.

Ten tweede is een duurzame “conflictstrategie” inherent gevaarlijk vanwege het potentieel voor militaire escalatie. Zelfs het gebruik van kernwapens is een reëel risico geworden als gevolg van de dreigementen van Poetin en de toenemende Amerikaanse betrokkenheid bij het conflict.

En tenslotte zijn het aanpakken van de klimaatverandering (die voor veel mensen een existentiële bedreiging zal vormen) en het aanzienlijk terugdringen van de wereldwijde armoede (die de komende jaren zal toenemen als gevolg van klimaatverandering en oorlog) veel moeilijker op te lossen in een confrontatieve bipolaire omgeving.

Hoekstenen van een moderne politiek van Détente

In plaats van een wereldwijde confrontatie (waarvan nu vaak wordt gezegd dat die aan de gang is tussen de democratieën van de wereld en de autoritaire regimes) is het van belang een alternatief internationaal beleid te ontwikkelen dat enerzijds de nieuwe militaire dreigingen tegengaat en anderzijds een nieuwe kwaliteit van wereldwijde samenwerking mogelijk maakt om klimaatverandering, wereldwijde armoede en de verwachte grootschalige hongersnoden te bestrijden.

Het détente-beleid van Willy Brandt en Egon Bahr is in deze context geenszins achterhaald. Integendeel, het biedt belangrijke lessen voor het nieuw te ontwikkelen beleid van mondiale samenwerking.

Het beleid van detente dat een systeem van confrontatie overwon, was nooit gebaseerd op een naïef geloof – zoals dat van de Democratische Vredetheorie – dat wederzijdse voordelen van economische samenwerking onderlinge afhankelijkheden zouden creëren die het voor de betrokken staten zinloos zouden maken om oorlogen tegen elkaar te voeren.

Het detente-beleid was niet gebaseerd op het geloof in de vreedzame aard van de Sovjet-Unie. De ontspanning vereiste veeleer een realistisch beeld van de belangen van de betrokken staten.

Tegelijkertijd was het verankerd in een tijdperk van kernwapens, en de inschatting dat daardoor een oorlog tussen het communistische en het democratische systeem geen winnaar kon hebben en ten koste van alles moest worden voorkomen.

Dit werd gekoppeld aan inspanningen om de handhaving van de territoriale integriteit van alle staten in het internationale recht vast te leggen. De kracht van het recht zou de oude opvatting vervangen dat, zoals Thucydides schreef: “De sterken doen wat ze kunnen en de zwakken lijden wat ze moeten.”

Aan internationale organisaties zoals de VN of de OVSE werd een centrale plaats toegekend. Militair gezien was het beleid van détente gebaseerd op voldoende afschrikkingsvermogen en de noodzaak van bindende afspraken over wederzijdse wapenbeheersing en ontwapening.

Dit was gebaseerd op het besef dat veiligheid op lange termijn alleen kan worden gegarandeerd als we met elkaar samenwerken in plaats van tegen elkaar, zoals Bahr opmerkte in het Palme-rapport van 1982: “Doctrine of Common Security”.

De economische samenwerking tussen de twee blokken, die mettertijd intensiever werd, diende om de wederzijdse voordelen van samenwerking te versterken. Het beleid van détente heeft zijn doeltreffendheid niet van vandaag op morgen ontwikkeld, maar kon zich in een langdurig diplomatiek proces doen gelden.

Het uitgangspunt was overigens de Cubaanse Raketcrisis, die het resultaat was van een eerdere fase van confronterende politiek tussen de VS en de Sovjet-Unie, en die de wereld naar de nucleaire afgrond leidde. Deze elementen werden in de jaren tachtig aangevuld met het concept van alomvattende veiligheid. Dit was gebaseerd op het simpele besef dat duurzame vrede alleen kan worden bereikt als belangrijke oorzaken van conflicten, zoals milieuschade en honger, tegelijkertijd worden bestreden.

Zeker, in de huidige multipolaire wereld zal het moeilijker zijn om een modern detente-beleid in detail uit te werken. Bovendien zijn er vandaag geen onbetwiste hegemoniale machten in hun respectieve kampen; integendeel, er is een geschil over de mondiale hegemonie tussen de VS en China.

Maar om deze conflicten op te lossen moet rekening worden gehouden met de veranderingen van de internationale gemeenschap in de afgelopen decennia, ook al worden deze nog niet geschraagd door adequate politieke uitvoeringsstrategieën.

Met de goedkeuring van het klimaatakkoord van Parijs heeft de internationale gemeenschap erkend dat de klimaatverandering alleen een halt kan worden toegeroepen als alle staten klimaatbescherming tot topprioriteit verheffen. Ook de herhaaldelijk benadrukte Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN laten zien dat ontwikkeling iedereen ten goede moet komen.

Huidige actieterreinen

Met betrekking tot de huidige situatie resulteert dit in de volgende actieterreinen vanuit mijn standpunt:

De militaire, politieke en economische steun aan Oekraïne moet zeker worden voortgezet. Er moet echter voor worden gezorgd dat noch de EU-staten noch de NAVO een oorlogspartij worden.

Dat stelt grenzen aan wapenleveranties.

Het is ook belangrijk dat er herhaaldelijk parallelle diplomatieke initiatieven worden genomen om een verwoestende escalatie van de oorlog te voorkomen, humanitaire hulp mogelijk te maken en een staakt-het-vuren te bereiken als uitgangspunt voor vredesonderhandelingen. De onderhandelingen over de graanexport en de inspanningen om de veiligheid van de kerncentrale in Zaporizhia te garanderen tonen aan dat diplomatie succesvol kan zijn.

En tijdens de laatste Algemene Vergadering van de VN in december hebben belangrijke landen van de wereldgemeenschap, zoals China en India, zich uitgesproken voor diplomatieke initiatieven om een einde te maken aan de oorlog.

Ook het besluit om de defensiecapaciteit van de Europese naties aanzienlijk te verbeteren is een stap in de goede richting.

Dit mag echter niet het begin zijn van een permanente spiraal van militaire herbewapening. Abstracte bepalingen dat het defensiebudget van de NAVO-landen permanent twee procent van het BBP moet bedragen zijn onzin, vooral omdat de Europese NAVO-landen nu al drie keer zoveel geld uitgeven aan bewapening als Rusland.

Pogingen om de Europese landen ook militair te betrekken bij de Indo-Pacifische regio moeten eveneens worden verworpen.

En de inspanningen om te komen tot internationale afspraken over ontwapening en wapenbeheersing in Europa en wereldwijd moeten worden opgevoerd.

Alle stappen in dit verband moeten in nauw overleg binnen de EU worden genomen.

Het spreekt vanzelf dat Duitsland als grootste en economisch sterkste EU-lidstaat van bijzonder belang is. Dit betekent echter vooral dat Duitsland het initiatief moet nemen.

Dit mag echter niet worden verward met een Duitse leidersrol waar sommigen om vragen. In de EU kan en zal er in de nabije toekomst geen sprake zijn van leidende landen enerzijds en volgende landen anderzijds.

De EU mag haar engagement niet beperken tot het Europese continent. Als belangrijke civiele en economische macht is de EU voorbestemd om een prominente rol te spelen bij de totstandbrenging van een multilaterale rechtsorde die gericht moet zijn op de bestrijding van de klimaatverandering en de bestrijding van armoede en hongersnood in de wereld.

In het licht van de ernstige destabilisatie als gevolg van de Russische aanvalsoorlog kan een dergelijk modern ontspanningsbeleid (detente) op korte termijn niet leiden tot een nieuwe, stabiele vredesorde, noch in Europa, noch wereldwijd.

Detente vereist een systematische stap-voor-stap aanpak, terwijl mogelijke tegenslagen zullen moeten worden opgevangen door inspanningen om het conflict te de-escaleren en op te lossen, ook al zijn er geen blauwdrukken voor te nemen stappen. Bij deze stappen moeten echter de uit de ontspanning getrokken lessen worden toegepast in plaats van een confrontatiebeleid te voeren dat er misschien eenvoudiger uitziet maar uiteindelijk verwoestend zou zijn.