Ga naar de inhoud

Zwart-Groen blok klimaatmars 6 november Amsterdam

Dit is een update naar aanleiding van een eerdere oproep.

This is an update in regards to an earlier call.

—English Below—

5 min leestijd

(Bron: oproep op indymedia.nl)

Op zaterdag 6 november staan we op de Dam in Amsterdam voor een beter klimaat. De Vrije Bond Amsterdam en Active for Justice hebben hun krachten gebundeld en vormen één groot zwart-groen blok op de demonstratie.

De tijd van praten is voorbij. Alleen door samen te komen en samen te werken kunnen we dit destructieve systeem afschaffen. Het kapitalisme verdeelt ons. Het kapitalisme zegt ons dat vooruitgang, technologische ontwikkeling en vertrouwen in bureaucraten en politici de weg uit deze crisis is. Het behandelt de natuur en andere dieren als ondergeschikt aan menselijke belangen. Maar het zijn deze kapitalistische ideeën die onze wereld vernietigen! En dus moeten we ons organiseren. We moeten zelf het heft in handen nemen. We moeten onszelf bevrijden! Alleen revolutie kan de aarde redden!

We staan op de Dam om deze boodschap te verkondigen. Terwijl liberale NGO’s en actiegroepen bij politici blijven smeken om verandering, zullen wij duidelijk maken dat we het zelf kunnen. Dat we alleen door strijd van onderop de problemen van het kapitalisme kunnen oplossen. Door het volledig af te schaffen!

Vind ons dus op het Rokin op 6 november om 12.30. Om 12.50 gaan we naar de Dam lopen. Het wordt hoogstwaarschijnlijk een zeer druk bezochte demonstratie. Wees dus op tijd, zodat we ook op tijd kunnen beginnen met lopen en een mooi plekje kunnen veroveren!

We zijn ondertussen bezig met de laatste loodjes. Er is een arrestantengroep (AG) opgezet voor het geval er arrestaties vallen. Hoewel we minder problemen verwachten dan bij de woonprotesten, weten we nooit zeker hoe de politie zal reageren op een anarchistisch blok. We kunnen hier beter goed op voorbereid zijn, dan overvallen worden.
Het telefoonnummer van de arrestantengroep: +31686293706. De advocaat is van het kantoor van Jebbink & Soeteman Advocaten.

Ook zal de antivalidistische bakfiets weer rijden. Niet iedereen is op alle momenten in staat om een hele demonstratie te lopen en dat kan betekenen dat zij niet mee durven of kunnen doen. Wij willen alleen een anarchistische beweging voor iedereen zijn. De antivalidistische bakfiets is bedoeld om mensen een rustpunt te geven, zodat zij een
momentje kunnen bijkomen en de strijd weer verder aan kunnen gaan! Zo maken we de demo voor (hopelijk) zoveel mogelijk mensen toegankelijk.

We hebben ook achteraf voor mensen een plekje om bij te komen, samen te komen en samen te herstellen van de demo. Vanwege veiligheidsredenen zullen we de locatie pas bij de demo bekend maken.

Met veel liefde

SAVE THE PLANET, SMASH THE STATE!

—-English—-

On Saturday, November 6, we will stand on the Dam Square in Amsterdam for a better
climate. The Vrije Bond Amsterdam and Active for Justice have joined forces
forces together and form one big black-green bloc at the
demonstration.

The time for talking is over. Only by coming together and working together work we can abolish this destructive system. Capitalism divides us. Capitalism tells us that progress, technical development and trust in bureaucrats and politicians is the way out of this crisis. It treats nature and other animals as subordinate to human interests. But it is these things that are destroying our world! And so we must organize. We have to take control into our own hands. We must liberate ourselves! Only revolution can save the earth!

We will stand on the Dam Square to proclaim this message. While liberal NGOs and action groups continue to beg politicians for change, we will make it clear that we can do it ourselves. That only struggle from below is able to solve the problems of capitalism. By abolishing it completely!

So find us on the Rokin on November 6 at 12.30. At 12.50 we will walk to the Dam Square. It will most likely be a very crowded demonstration. So be on time, so we can also start walking on time and find a good spot!

In the meantime, we are working on the final touches. There is an arrestee support group (AG) that has been set up in case there are any arrests. Although we expect fewer problems than with the housing protests, we are never sure how the police will react to an anarchist block. It is better to be prepared than be caught off guard.
The phone number of the AG: +31686293706. The lawyer is from the firm of Jebbink & Soeteman Lawyers.

Also, the antiableism bike will be riding again. Not everyone is able to walk a whole demonstration at all times, whichs means that they do not want to or cannot participate. We just want to be an anarchist movement for everyone. The antiableism cargo bike is meant to give people a place to rest, so they can take a moment to recover and take up the struggle again! Thus we make the demo accessible to (hopefully) as many people as possible.

We also have a place afterwards for people to recover, come together and recover together from the demo. Due to safety reasons we will only announce the location at the demo.

With love,

SAVE THE PLANET, SMASH THE STATE!