Ga naar de inhoud

Workshops Solidaire Economie

In januari 2004 start een cyclus van vier workshops Solidaire Economie met als doel die andere economie verder te ontwikkelen. Belangstellenden kunnen zich opgeven als actieve deelnemer of als toehoorder

6 min leestijd
Placeholder image

Vooraf
Op 6 september 2003 vond in Utrecht de Landelijke dag van Alternatieven plaats. De belangstelling was groot. Een van de conclusies was dat hard gewerkt moet worden aan de ontwikkeling van Solidaire Economie. Daarom starten wij met een serie workshops Solidaire Economie. Wij willen met een beperkte groep mensen een onderzoek starten om met die ontwikkeling verder te gaan. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij XminY, zie hieronder. Meer informatie bij Lou Keune (013-4662336) of Kees Hudig (020-6279661),

Solidaire Economie
Kern van Solidaire Economie is dat zij niet bepaald wordt door de wetmatigheden van de (kapitalistische) markteconomie maar door de politiek, dus de georganiseerde uitdrukking van de wil van de mensen. Daarbij wordt ten principale uitgegaan van, enerzijds de mogelijkheden van de mensen en de natuur, en anderzijds de behoeften van diezelfde mensen en natuur. Solidaire economie is primair gericht op het realiseren van de noodzakelijke zorg voor alle levende en toekomstige mensen, met respect voor de natuur en het milieu. Zij is gegrondvest op de overtuiging dat samenwerking, onderlinge ondersteuning en een verantwoorde omgang met de natuur uit oogpunt van duurzaamheid meer opleveren dan concurrentie en ongebreideld winstbejag.
Over Solidaire Economie, zie onder meer de publicatie Vóór de Verandering – Alternatieven voor het Neoliberalisme (XminY 2001), en de tekst van Lou Keune: Noodzaak en kenmerken van Solidaire Economie. Beide teksten zijn te downloaden van website globalternatives

Tot solidaire economie kunnen ook gerekend worden:
-Samenwerkingseconomie, zie bijvoorbeeld Vereniging Solidair, -Zorgeconomie, zie bijvoorbeeld de tekst Thera van Osch, De zorgeconomie – op zoek naar nieuwe paradigma’s, op globalternatives, en
-Duurzame Economie, zie bijvoorbeeld de Stichting Aarde.

Doel van de workshops Solidaire Economie
De cyclus heeft tot doel te komen tot verdere inhoudelijke ontwikkeling van Solidaire Economie als economisch stelsel en praktijk. Daarbij worden vier hoofdthema’s onderscheiden: systeemkenmerken van de huidige wereldcrisis; concrete alternatieve praktijken; kenmerken en werking van Solidaire Economie; en strategieën van bewerkstelligen van de verdere ontwikkeling van Solidaire Economie in beleid en praktijk. De cyclus zal uitmonden in een nieuwe publicatie over Solidaire Economie.

Werkwijze
Een groep van maximaal 20 mensen doet gezamenlijk onderzoek over de genoemde vier hoofdthema’s. In de periode januari tot en met april 2004 vinden vier bijeenkomsten plaats over de genoemde hoofdthema’s.
Vertrekpunten zijn:
–De actieve deelnemers zijn medeonderzoekers.
–Alle actieve deelnemers erkennen de noodzaak van systeemveranderingen in het economisch bestel en zijn bereid mee te werken aan het verder vormgeven van de inhoud van Solidaire Economie.
–Alle actieve deelnemers bereiden zich goed voor op de workshops.
–Het gaat om “productieve” workshops; zij moeten ons verder brengen in de ontwikkeling van de inhoud van Solidaire Economie; van alle workshops worden dan ook gedetailleerde en “productieve” verslagen gemaakt: wat levert het op?

Voorbereiding:
–Alle actieve deelnemers worden ruim tevoren op de hoogte gesteld van de teksten die gelezen moeten of kunnen worden; die teksten staan of komen tijdig op www.globalternatives.nl en worden eventueel toegezonden. Deze deelnemers lezen minstens één van deze teksten vóór de betreffende workshop. Daarnaast worden boeken, andere websites e.d. aanbevolen voor verdere consultatie.
–Alle actieve deelnemers stellen zelf voor iedere workshop korte teksten (maximaal 1000 woorden) samen waarin zij hun bevindingen van studie van teksten e.d. maar ook van hun al langer bestaande inzichten en ervaringen weergeven. Die teksten worden tijdig vóór een workshop aan iedereen (zowel deelnemers als toehoorders) toegezonden.

De opzet van de workshops
–Het gaat in totaal om vier workshops verspreid over vier maanden van het eerste halfjaar van 2004. Iedere workshop duurt een dagdeel van 3 x 45 minuten, met tussentijdse pauzes van 15 minuten. Eventueel komt er een tweede workshop van dezelfde groep over hetzelfde thema, ingeval men vindt onvoldoende tijd te hebben.
–In het eerste deel van 45 minuten ligt het accent op probleemstellende vragen en onderwerpen. In het tweede deel van 45 minuten worden inhoudelijke lijnen besproken die onderdeel kunnen zijn van de inhoud van Solidaire Economie. En in het laatste deel van 45 minuten wordt de balans opgemaakt, o.a. in de vorm van het vaststellen van basisbegrippen, kernprincipes en de concrete werking van Solidaire Economie.
–Voor iedere workshop worden een of meer maatschappelijke voorbeelden geselecteerd. Daarmee wordt beoogd om het onderzoek continue te koppelen aan de maatschappelijke werkelijkheid. Nadere informatie zal t.z.t. verstrekt worden aan actieve deelnemers en toehoorders.
–Alle workshops worden voorgezeten door coördinator die als discussieleider optreedt en het “productieve” proces bewaakt. Daarnaast is er een verslaggever van de discussies en conclusies
–Voor iedere workshop worden uit andere organisaties, afhankelijk van de gekozen voorbeelden, een of meer “deskundigen” gezocht die via bijvoorbeeld een korte inleiding reflecteren op de door de deelnemers ingediende teksten; daarnaast nemen zij als medeonderzoeker deel aan die betreffende workshop.

Data van de workshops
Workshop I Systeemkenmerken van de huidige wereldcrisis: 31 januari 2004
Workshop II Concrete alternatieve praktijken: 28 februari 2004
Workshop III Kenmerken en werking van Solidaire Economie als alternatief economisch stelsel: 27 maart 2004
Workshop IV Strategieën van bewerkstelligen van Solidaire Economie: 24 april 2004

Plaats van de workshops
De Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht

Deelnemers
Actieve deelnemers
–Actieve deelnemers worden geacht al enige kennis over en ervaring met alternatieven voor het heersende economisch stelsel te hebben. Zij treden op als medeonderzoekers en zijn bereid en in staat te zijn zich actief voor te bereiden en aan alle vier workshops deel te nemen. Daarnaast erkennen zij de noodzaak van systeemveranderingen in het economisch bestel en zijn zij bereid mee te werken aan het verder vormgeven van de inhoud van Solidaire Economie.
–Per workshop kunnen maximaal 20 mensen actief deelnemen. Mochten meer mensen actief willen deelnemen dan zal er een selectie plaats vinden waarbij gezocht zal worden naar een gevarieerde samenstelling van de groep. Bij zeer grote belangstelling wordt overwogen om een extra cyclus van wokshops te starten.

Toehoorders
Daarnaast kunnen belangstellenden als toehoorder aanwezig zijn.

Kosten
De deelname is gratis. Wel wordt er vanuit gegaan dat deelnemers zelf hun reiskosten en hun consumpties bij de Kargadoor betalen.

Vervolg
–In de zomer van 2004 wordt door mensen van de kerngroep van Vóór de Verandering op basis van de bevindingen van de workshop alsmede op basis van aanvullende bronnen (zie o.a. de website) gewerkt aan een nieuwe basistekst over Solidaire Economie.
–Najaar 2004 komt er een nieuwe landelijke Dag van Alternatieven.

Aanmelding
–Aanmelding geschiedt bij XminY Solidariteitsfonds, De Wittenstraat 43-45, 1052 AL Amsterdam (Kees, Martijn), tel. 020-6279661, e-mail vdv@globalternatives.nl. Daarbij aangeven of zij als actieve deelnemer dan wel als toehoorder willen deelnemen. Uiteraard ook naam, adres (post en e-mail), leeftijd, geslacht, en eventueel de organisatie(s) waartoe men behoort.
–Opgaven voor actieve deelname vóór 15 december 2003; voor toehoorders vóór 15 januari 2004.
–Belangstellenden die zich als actieve deelnemers willen opgeven wordt verzocht daarbij kort (maximaal 150 woorden) aangeven welke ervaringen men heeft en waarom men wil deelnemen.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Voor de Verandering.)