Ga naar de inhoud

Week-end Libertaire 2022, St-Imier, Zwitersland

Libertair weekend 2022 29-31 juli 2022 in St-Imier, Zwitserland

8 min leestijd

(Bron: website https://anarchy2022.org/en, vertaling globalinfo.nl)

Algemene informatie :

! Oproep voor vrijwilligers !

Boekenbeurs

De boekenbeurs vindt plaats in het auditorium van St-Imier (Rue jonchère 64, 2610 St-Imier). Er is een bar met dranken en in de tuin onder het auditorium worden veganistische maaltijden geserveerd. Niet-alcoholische dranken en maaltijden zijn “prix libre” (betalen wat je kunt).

Concerten

De concerten vinden plaats in Espace Noir, het culturele centrum in eigen beheer van St-Imier (Rue Francillon 29, 2610 St-Imier). Een buitenpodium zal muziek bieden op vrijdag en zaterdag van 17:00 tot 21:00, en de concerten zullen worden voortgezet in de concertzaal van Espace Noir, van 22:00 tot 3:00 in de ochtend. Een buitenbar zal ook drankjes aanbieden. Ook hier zullen de niet-alcoholische dranken “prix libre” (betalen wat je kunt) zijn.

meer info hier

Workshops/discussies

De workshops/discussies zullen op verschillende plaatsen plaatsvinden: in de gemeenteraadszaal die zich in het auditorium bevindt, in het Espace Noir theater, en op verschillende openbare plaatsen buiten in St-Imier. Sommige workshops / discussies zijn van tevoren gepland en georganiseerd, maar we willen dat je ook zelf discussies en workshops kunt organiseren: de ⒶPENKI website is opgezet om iedereen in staat te stellen uw workshops en discussies voor te stellen, te bespreken en te organiseren: ⒶPENKI

Een groot agendabord zal worden opgesteld bij de ingang van het auditorium (Boekenbeurs). Het programma van de workshops / discussies zal daar worden opgehangen, en je zult de discussies / workshops die je spontaan kunt organiseren kunnen registreren.

meer info over de geplande workshops hier

Helaas zullen er dit jaar geen vertalingen worden georganiseerd, omdat het evenement meer lokaal is dan het internationale evenement van volgend jaar. We hopen dat mensen zelf vertalingen zullen organiseren bij de workshops & discussies!

Filmvertoningen

Filmvertoningen zullen plaatsvinden in de bioscoop van Espace Noir (35 stoelen). We hebben 7 documentaires / films geselecteerd die tussen vrijdag en zondag vertoond zullen worden, aan “prix libre” (betalen wat je kan). Meer informatie volgt binnenkort 🙂

Om de bijeenkomst in schoonheid af te sluiten en om de 150 jaar van het congres van St-Imier te markeren, zullen het anarchistische koor van Lausanne, het revolutionaire koor van Neuchâtel en het koor van Biu op zondag van 15:00 tot 17:00 uur het marktplein van St-Imier overnemen en de stad St-Imier laten vibreren met anarchistische, revolutionaire, liederen van verzet en hoop!

Camping

Er zal een gratis kampeerterrein beschikbaar zijn aan de rand van het voetbalveld van Châtillon, en je zal toegang hebben tot de toiletten en douches van de ijsbaan die vlak naast het veld liggen! Een aparte camping gereserveerd voor vrouwen, transgenders & non-binaire mensen is gepland voor degenen die dat wensen.

Tijdens onze laatste vergadering hebben we besloten dat de concerten en voorstellingen ook “prix libre” (betalen wat je kunt) zullen zijn, naast de niet-alcoholische dranken en de maaltijden. Deze beslissing is gebaseerd op een eenvoudige wens: om werkende mensen die het moeilijk hebben, werklozen en alle mensen die in precaire omstandigheden leven de kans te geven deel te nemen aan deze lokale ontmoeting. Maar jullie weten dat dit anarchistisch weekend vaste kosten heeft: huur van infrastructuur, drukkosten, huur van het buitenpodium, enz…

We doen daarom een beroep op onze kamerad(inn)en die het zich kunnen veroorloven: jullie solidariteit zal niet alleen helpen om de manifestatie van dit jaar te financieren, maar ook de grote internationale bijeenkomst van volgend jaar. Als je een bijdrage wilt leveren, kun je een bankoverschrijving doen:

IBAN: CH28 0624 0575 1121 8190 1

SWIFT (BIC) RBABCH22240

Caisse d’Épargne Courtelary SA 2608 Courtelary, Suisse

ten gunste van :

Association 150 ans du congrès de Saint-Imier Rue Francillon 29 2610 St-Imier

LibrAdio tijdens het Weekend Libertaire in St-Imier

Comp@s, welkom op de Decentrale Anti-Autoritaire Bijeenkomst. In de context die ons bezielt, lijkt het belangrijk om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Hiervoor hebben we een radiostation opgericht; LibrAdio. Deze wordt geleid door gepassioneerde mensen, is niet-professioneel en genereert geen winst.

Dit activistische medium stelt ons in staat te spreken zonder gezien te worden, en te luisteren zonder te kijken. Wij zullen elke dag aanwezig zijn in Espace Noir, tot je beschikking zijn voor elk verzoek of project dat je met ons en de wereld zou willen delen. Er is een “open mic” tijd voorzien tussen 15u en 18u. Natuurlijk zal een lid van het team aanwezig zijn om je te begeleiden in de ether. Deze radio is ook van jou, doe er je voordeel mee.

Meer informatie over hoe u kunt deelnemen en luisteren

(Bron: website https://anarchy2022.org/en, vertaling globalinfo.nl)

 =========================

July 29-31, 2022 in St-Imier, Switzerland

General information :

! Call for volunteers !

The book fair will take place at the St-Imier auditorium (Rue jonchère 64, 2610 St-Imier). A bar will offer drinks, and vegan meals will be served in the garden under the auditorium. Non-alcoholic drinks and meals will be “prix libre” (pay what you can).

The concerts will take place at Espace Noir, the self-managed cultural center of St-Imier (Rue Francillon 29, 2610 St-Imier). An outdoor stage will offer music on Friday and Saturday from 17:00 to 21:00, and the concerts will continue in the concert hall of Espace Noir, from 22:00 to 3:00 in the morning. An outdoor bar will also offer drinks. Here too, non-alcoholic drinks will be “prix libre” (pay what you can).

more info here

The workshops/discussions will take place in different places: in the city council room which is located in the auditorium, in the Espace Noir theater, and in different public places outside in St-Imier. Some workshops / discussions are planned and organized beforehand, but we wish that you can also organize discussions and workshops: the ⒶPENKI website has been set up to allow everyone to propose, discuss and organize your workshops and discussions: ⒶPENKI
A large agenda board will be set up at the entrance of the auditorium (Book fair). The program of the workshops / discussions will be posted there, and you will be able to register the discussions / workshops that you can spontaneously organize.

more info on the planned workshops here

Unfortunately, there will be no translation organized on this year’s event, since it is more local than next years international event. We hope that people will self-organize translations in the workshops & discussions !

Film screenings will take place in the cinema of Espace Noir (35 seats). We have selected 7 documentaries / movies that will be shown between Friday and Sunday, at “prix libre” (pay what you can). More information to come soon 🙂

To finish the meeting in beauty and to mark the 150 years of the congress of St-Imier, the anarchist choir of Lausanne, the revolutionary choir of Neuchâtel and the choir of Biu will take over the market place of St-Imier from 15:00 to 17:00 on Sunday, and will make the city of St-Imier vibrate with anarchist, revolutionary, resistance and hope songs!

A free camping site will be available at the edge of the soccer field of Châtillon, and you will be able to access the toilets and showers of the ice rink which are just next to the field! A campsite reserved for women, transgender & non-binary people is planned for those who wish it.


At our last meeting, we decided that the concerts and screenings will also be “prix libre” (pay what you can), in addition to the non-alcoholic drinks and the meals. This decision is based on a simple desire: to allow working people who are struggling, unemployed people and all people living in precarious conditions to participate in this local meeting. But you know that this anarchist weekend has fixed costs: renting of infrastructures, printing costs, renting of the outdoor stage, etc…

We are therefore appealing to our comrades who can afford it: your solidarity will not only help to fund this year’s event, but also the big international gathering of next year. If you want to make a contribution, you can make a bank transfer:

IBAN: CH28 0624 0575 1121 8190 1

SWIFT (BIC) RBABCH22240

Caisse d’Épargne Courtelary SA 2608 Courtelary, Suisse

in favor of :

Association 150 ans du congrès de Saint-Imier Rue Francillon 29 2610 St-Imier

LibrAdio during the Weekend Libertaire in St-Imier

Comp@s, welcome to the Decentralised Anti-authoritarian Gathering. In the context that animates us, it seems important to talk and listen to each other. For this, we have created a radio station; LibrAdio. The latter is led by passionate people, is non-professional and does not generate profit.

This activist media allows us to speak without being seen, and to listen without looking. We will be present every day at Espace Noir, at your disposal for any request or any project that you would like to share with us and the world. An “open mic” time slot is scheduled between 3pm and 6pm. Of course, a member of the team will be present to accompany you on the air. This radio is also yours, take advantage of it.

> Find out more about how to participate and listen