Ga naar de inhoud

staking van ‘illegale’ landarbeiders in Zuid-Spanje

Met
ondersteuning van de Spaanse Bond voor ArbeidsMigranten zijn meer dan honderd
‘illegale’ landarbeiders in Zuid-Spanje voor onbepaalde tijd in staking gegaan.
Deze seizoensarbeiders eisen verbetering van hun levensomstandigheden en
legalisering. Steun deze staking met je handtekening!

11 min leestijd
Placeholder image

Hieronder staan drie verschillende teksten:

*
Spanje: "Papierlozen" in staking

*
Perscommunique: Staking van onbepaalde duur door seizoensarbeiders zonder
papieren

*
Perscommunique van het initiatief "Queda la Palabra" over deze
staking

1.
Spanje: "Papierlozen" in staking

Op 4
februari begonnen 50 seizoensarbeiders aan deze staking. Na een week sloten
zich meer dan 50 anderen aan. De stakers zijn allemaal lid van de Sindicato
Obrero Inmigrante. Vijfenveertig van hen komen uit de Andalusische stad Jaén,
het centrum van de olijvenoogst, waar ze zich al twee jaar verzetten tegen
mensonwaardige behandeling en tegen faschistische aanvallen [3]. Hun eisen zijn
opgenomen in een persverklaring van 4 februari (zie hieronder) die via telefoon
en internet overal in Spanje is doorgegeven aan andere "Sin Papeles" (ongedocumenteerden)
opdat ze samen aktie kunnen voeren.

De
stakers benadrukken dat hun protest geweldloos van aard is en dat ze een
nijpend gebrek aan geld hebben. Het karige loon van seizoendsarbeiders gaat op
aan de kosten van het levensonderhoud. Wie desondanks in staat is een beetje
geld over te houden, maakt dat over naar de familie in het land van herkomst.

De
stakers hopen dat hun aktie bijdraagt aan verandering van het migratiebeleid en
aan betere verhoudingen met de werkgevers: "De situatie in de landen waar
we vandaan komen is slecht en het is erg zwaar voor ons om vanuit Spanje onze
familie te ondersteunen en gelijktijdig hier te overleven. Velen van ons zijn
al langer dan twee jaar in dit land en toch is het niet gelukt om
verblijfspapieren en rechten te verkrijgen. Mensen vergissen zich als ze
beweren dat wij de banen van Spanjaarden wegnemen of dat we problemen
veroorzaken. Wij willen slechts als mens worden behandeld en een menswaardig
bestaan kunnen leiden. Het is niet onze schuld dat we op straat moeten slapen;
niemand wil ons woonruimte verhuren of een geschikt onderkomen ter beschikking
stellen omdat men ons vanwege onze afkomst of huidskleur discrimineert."

Ze
wijzen erop dat direkte, lokale steun bij deze staking het belangrijkste is
voor hen. Ze willen graag samen met solidaire mensen ter plekke de misstanden
documenteren en veranderen. Voor financiële hulp is door hen en solidaire
Spanjaarden een fonds ingesteld, zodat de staking voor onbepaalde tijd kan
worden volgehouden.

Het
bankrekeningsnummer is: 3067-0122-61-2154827816 (bij de Caja Rural de Jaén,
España) [4].

Het
geld is bedoeld voor het kopen van voedsel, dekens en medicijnen, maar ook om
zaken (als flyers en affiches) te kunnen betalen die nodig zijn om met het
staken door te kunnen gaan. Wat overblijft wordt onder de stakers verdeeld en
is bedoeld om hun families te ondersteunen. "We willen dat de besteding
van het geld transparent is. Daarom zullen we regelmatig over inkomsten en
uitgaven berichten," aldus de stakers.

De
staking door de seizoensarbeiders uit Jaén en andere Spaanse regio’s met
monoculturen van fruit en groenten voor de exportmarkt, is ook gericht op de
verandering van het Europese beleid over migranten en asielzoekers.
"Migranten zonder vereniging of bond kunnen aan het SOI om dokumenten
vragen om daarmee hun deelname aan de staking te bewijzen [5]. Het actieve
lidmaatschap van een Spaanse bond maakt deportatie van "Papierlozen"
onmogelijk. Wel wordt aangeraden om eerst contact met het SOI op te nemen voor
een routebeschrijving en om repressie door de overheid te voorkomen."

"We
rekenen op jullie/uw ondersteuning en bedanken bij deze voor de omvangrijke
steun die we al kregen vanuit verschillende landen. We kunnen niet allen op dit
moment persoonlijk antwoorden."

                         "ALLEN VOOR EEN
en EEN VOOR ALLEN !"

Ondertekend
namens het Sindicato Obrero Inmigrante (SOI) door:

Guillermo Ramírez

Abdelati Regani

Serigne Modou en

Hibrahima
Sakho.

  *
Inmiddels zijn er in Jaén 1500 handtekeningen opgehaald ter ondersteuning van
de staking.

* Op 23
februari wordt in Spanje landelijke gedemonstreerd met als motto "Wij
hebben het recht om rechten te hebben" [6] Een (Spaanstalig) interview met
de coördinator van de Federatie van de Associatie van Migranten en
Vluchtelingen, Víctor Sáez, is te vinden op http://www.fferine.org/

Meer
over de demonstratie.

En over
een twaalf-punten manifest [6]

Bron:
"Spanien: ‘Papierlose’ im Streik," 12 februari 2008.

Noten:

[1]
Sindicato Obrero Inmigrante (SOI), gevestigd in de Zuidspaanse stad Jaén. Jaén
ligt in de provincie Jaén, die op zijn beurt deel uitmaakt van de autonome
regio Andalucía.

[2] Ze
worden ook wel de "Sin Papeles" (ongedocumenteerden) genoemd en
hebben geen geldige verblijfs- en arbeidsvergunning.

[3] Zie
"Spanische Oliven und Faschismus, " 11 januari 2008
en "Spanien: Hungerstreik gegen Rassismus, " 20 januari 2008.

[4] Ik
heb navraag gedaan over een eventuele Nederlandse bank-of girorekening die
gebruikt kan worden voor het overmaken van geldelijke steun [RB]. Binnenkort
hopelijk meer hierover.

[5] Het
adres van het SOI is: Sindicato Obrero Inmigrante (SOI), C/ Millán de Priego
35-bajo, 23004 Jaén, España (mail: sindicato.soi@gmail.comDit e-mail adres is
beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen
bekijken ). Contactpersonen: Guillermo Ramírez +34 678 406 602 (Columbia),
Abdelati Regani +34 625 918 052 (Marokko) en Serigne Modou en Hibrahima Sakho
+34 697 801 604 (Senegal).

[6] Het
manifest omvat 12 urgente maatregelen nodig om migranten waardigheid te
verschaffen. De twaalf zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen: ‘onmiddelijke
regularisering en garantie op verblijfsvergunning en een gezinsleven’,
‘stopzetting van machtsmisbruik door politie en van discriminatie’ en
‘volledige rechtsgelijkheid’. Ondertekenen van dit manifest kan hie r (NB.
Nederland = Países Bajos).

  2.
Perscommunique: Staking van onbepaalde duur door seizoensarbeiders zonder
papieren

Communique
van de bond van migrantenarbeiders (SOI)

Jaén,
04 Februar 2008

Kameraden:
vandaag, 4 februari zijn 33 seizoensarbeiders en -arbeidsters zonder papieren
("Sin Papeles") – aangesloten bij de Bond van ArbeidsMigranten (SOI)
– begonnen aan een staking van onbepaalde duur. Aan het eind van de dag hadden
zich al 21 anderen bij hen aangesloten. Gelijktijdig met deze staking heeft
onze kameraad Jesús Hidalgo wederom zijn hongerstaking voortgezet voor
migrantenrechten bij de olijvenoogst in Jaen.

Met
onze staking van onbepaalde duur willen we de rechten opeisen die gelden voor
alle andere mensen. We willen dat:

– er in
de binnenstad van Jaén menswaardige onderkomens worden ingericht en dat de
bestaande onderkomens in de provincie Jaén worden aangepast;

– het
aantal plaatsen en onderkomens in de provincie Jaén wordt uitgebreid. Op dit
moment zijn er slechts 20 onderkomens beschikbaar in de 98 gemeenten in deze
provincie en dit aantal moet worden verhoogd tot 3000;

– dat de
ondernemers per decreet de plicht krijgen om de door hen gecontracteerde
arbeiders woonruimte ter beschikking te stellen, omdat de meerderheid van de
seizoensarbeiders geen geld heeft om te huren;

– de
ongedocumenteerde seizoensarbeiders in deze provincie een vergunning wordt
verleend die hen voor bepaalde tijd in staat stelt om werk te zoeken en snel
een contract te verkrijgen bij de werkgevers die hen nodig hebben, zodat ze
niet ‘illegaal’ hoeven te blijven;

– de
quota-regelingen worden afgeschaft zodat al jarenlang van oogst tot oogst
rondreizende, ongedocumenteerde migrantenarbeiders de mogelijkheid krijgen zich
te legaliseren. Negentig procent van de seizoensarbeiders in de huidige
olijvenoogst is illegaal.

Algemeen
respect voor de situatie van de "Sin Papeles"

1. De
arbeidsmigranten willen respektvol worden behandeld door de ondernemers;

2. We
eisen het recht op een normale woning op zoals elk ander en vragen de bewoners
in de provincie Jaén die verhuurbare woonruimte hebben om die ook aan ongedocumenteerden
ter beschikking te stellen. Waardige woonruimte voor allemaal!

3. We
eisen papieren voor iedereen. Het gebrek aan wettelijke documenten betekent
immers dat niemand onze rechten als mens en als arbeider respecteert. Het
gevolg hiervan is ondermeer misbruik van arbeidsrechten en het ontzeggen van
toegang tot scholing en onderwijs.

4. De
(Spaanse) buitenlanderswet (ley de extranjería) moet worden afgeschaft. We
eisen nieuwe wetgeving voor de regulering van migranten die voldoet aan artikel
13 van de Universele Mensenrechtenverklaring en aan de bepalingen van de
Spaanse grondwet (evenwel zonder de gewraakte buitenlanderswet). Op geen enkele
wijze mogen de basisrechten van een (werkende) persoon worden afgenomen door
repressie of door criminalisering. maar moet de sociale integratie en de
arbeidsintegratie optimaal worden bevorderd.

5.
Stemrecht voor alle migranten. We roepen allen op om bij de gemeentelijke en
provinciale overheden relevante solidariteitsverklaringen af te leggen. Evenzo roepen
we alle collectieven, migrantenverenigingen, vakbonden, seizoensarbeiders en
individuen op zich aan te sluiten bij deze staking van onbepaalde duur en om
zich – net als wij – zelf te organiseren, dus zonder een ‘chef’.

We
willen ons integreren, maar hoe moeten we dat doen als alle deuren worden
versperd ? Integratie is onmogelijk indien er bij werkgever en de overheid geen
sprake is van een genormaliseerde situatie.

Ons
motto luidt: "Een voor allen, allen voor een ! Het probleem van onze
kameraden is ook ons probleem. Sluit je aan !

Ondertekend
namens het Sindicato Obrero Inmigrante (SOI) door:

Guillermo Ramírez, Abdelati Regani, Serigne Modou en
Hibrahima Sakho

(
sindicato.soi@gmail.com)

3.
Perscommunique van het initiatief "Queda la Palabra" over deze
staking

De
vreedzame campagne voor de rechten van arbeidsmigranten in de olijvenoogst in
Jaén wordt voortgezet met een staking van onbepaalde duur (door
arbeidsmigranten) en het weer oppakken van de hongerstaking van onbepaalde duur
die ik (Jesús Hidalgo) op 14 januari begon en een week geleden had onderbroken.

De
meeste stakers uit de eerste groep van 33 heeft geen geldige papieren, maar
onlangs werd de "illegale" buitenlanderswet met betrekking tot de
vrijheid van vergaderen, van vereniging en het recht op organiseren in een
vakbond verbeterd. Als gevolg daarvan kunnen bovengenoemden nu als lid van een
vakbond voor arbeidsmigranten hun stakingsrecht uitoefenen.

Deze
staking is van historisch belang omdat we weten dat we haar niet zullen
beëindigen voordat genoemde doelen zijn bereikt. We denken dat dit de eerste
staking van ongedocumenteerde arbeidsmigranten in Spanje en in Europa is.
Hiermee klagen de "Sin Papeles" aan dat ze als arbeider de status
"illegaal" hebben en dat hun precaire situatie vooral het gevolg is
van de houding van overheid en ondernemers.

De
stakingsdoelen zijn (ondermeer):

1. de
leden van het Provinciale Forum voor Immigratie van Jaén in overweging te geven
de rechtvaardige eisen te steunen die de Vakbond van ArbeidsMigranten, het
Mensenrechten Platform van Jaén en de Initiatiefgroep "Queda la
Palabra" sinds twee jaar stellen met betrekking tot de schendingen van de
elementairste mensenrechten van de seizoensarbeiders bij de olijvenoogst.

2. een
kettingreactie onder seizoensarbeiders bij andere oogsten te bewerkstelligen
opdat ze zich aansluiten bij de staking van onbepaalde duur en ophouden zich
ondergeschikt te maken aan overheden en onbillijke werkgevers.

De
arbeiders uit bovengenoemde groep sloten zich beetje bij beetje aan bij ons
collectief. Ze zijn voorlopig de enigen die hun stem verheffen, voortdurend hun
rechten opeisen na het begin van de oogsttijd, doorgaan met het protest en
misstanden bij voorgaande oogsten aanklagen. Ze zijn ook degenen die op direkte
wijze te maken hebben met de onrechtvaardige behandeling door ondernemers en
gezamenlijke overheden (nationaal, autonoom en plaatselijk), met het in gebreke
blijven en de passiviteit van vakbonden, sociale bewegingen en
"NGO’s" als ook met het grote vergeten van de inwoners van de streek.
Daarom besloten zij om zelf de noodzakelijke stappen te zetten tot verandering
en om manieren te zoeken om hun eisen naar voren te brengen.

Daarom
is het noodzakelijk dat allen die deze eisen rechtvaardig achten, zich daarvoor
op alle mogelijke manieren inzetten. Tot nu toe hebben twaalf internationale
waarnemers en waarneemsters het verloop van deze olijvenoogst gevolgd. Hun
verslag van de situatie van de migranten in de provincie Jaén zal worden
overhandigd aan de VN.

Met
deze persconferentie is een beweging geboren van degenen die het meest
benadeeld zijn…, van hen die ophouden zich te onderwerpen aan de macht van
het kapitalisme, de macht van het geld en de rechteloosheid. DHet verschil
tussen rechtvaardig en onrechtvaardig zal voor allen duidelijk en
ondubbelzinnig zijn.

Jesús
Hidalgo

Collectief
voor de Rechtvaardigheid en de Rechten van personen "Queda la
Palabra"

(Emailadres:
jesus.quedalapalabra@gmail.comDit e-mail adres is beschermd door spambots, u
heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ;
quedalapalabra@gmail.comDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft
Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

(zie
ook: Duitstalig bericht)

Meer
informatie:

–  op noracism.net


audio


artikel over Spaanse interneringskampen.


"Apartheid ist ‘ein warmes Bett’" (over de situatie van rondtrekkende
arbeiders).

– over
de Derde Bijeenkomst voor Rechten van Migranten .

– Over
migratie en Fort Europa: "EU: Frontex zorgt voor duizenden
doden"