Ga naar de inhoud

Slotverklaring Wereld Sociaal Forum 2015

Op de topbijeenkomst van de sociale bewegingen tijdens het Sociaal Wereldforum 2015 in Tunis hebben we in al onze diversiteit een gemeenschappelijke agenda opgesteld om te strijden tegen het kapitalisme, het imperialisme, het patriarchaat, het racisme en alle vormen van discriminatie en onderdrukking.

6 min leestijd
wsf

(Bron: Attac Vlaanderen) Foto Amine Ghrabi/flickr)

Slotverklaring van de topbijeenkomst van Sociale Bewegingen Sociaal Wereldforum 2015

Op de topbijeenkomst van de sociale bewegingen tijdens het Sociaal Wereldforum 2015 in Tunis hebben we in al onze diversiteit een gemeenschappelijke agenda opgesteld om te strijden tegen het kapitalisme, het imperialisme, het patriarchaat, het racisme en alle vormen van discriminatie en onderdrukking.

We hebben samen gewerkt aan verdere stappen in de hoop op een uiteindelijke overwinning op het dominerende systeem van vandaag en om meerdere alternatieven voor een sociaal en ecologisch rechtvaardige ontwikkeling concreet te maken.

De volkeren van de hele wereld hebben vandaag te lijden onder het erger worden van een diepe crisis van het kapitalisme. De transnationale bedrijven, banken, mediaconglomeraten en internationale financiële instellingen grijpen die crisis aan om hun winsten te verhogen via een interventionistisch en neokolonialistisch beleid en met de medeplichtigheid van liberale regeringen. Oorlogen, militaire bezettingen, neoliberale vrijhandelsakkoorden (transatlantische, transpacifische, ALECA, EU-MERCOSUR, EPA’S, MERCOSUR-Israël en meerdere bilaterale akkoorden) en allerlei vormen van besparingsbeleid leiden concreet tot maatregelen die gemeenschappelijke goederen en openbare diensten privatiseren, die lonen verlagen, die mensenrechten schenden, die de werkloosheid, de armoede en de oververtegenwoordiging van vrouwen in verzorgingswerk doen toenemen en die de natuur verwoesten.

Dit neoliberale beleid heeft ernstige gevolgen voor zowel de landen van het zuiden als die van het noorden. Het doet de migratiestromen, de gedwongen verplaatsingen, de uitzettingen, de schuldenlast van mensen en de sociale ongelijkheid groter worden. Het versterkt de conservatieve stromingen en de controle over het lichaam en het leven van vrouwen. Het legt een zogenaamd groene economie op als valse oplossing voor de milieu- en de voedselcrisis. Hierdoor wordt die crisis zelf erger en tegelijk worden het leven zelf en de natuur handelswaar, privé-eigendom en een voorwerp van financieel gewin.

We benadrukken nogmaals dat de volkeren zelf niet verantwoordelijk zijn voor deze crisis en er de prijs niet voor moeten betalen. En dat er geen uitkomst mogelijk is binnen het kapitalistische systeem. Hier in Tunis bevestigen we eens te meer onze inzet voor de uitbouw van een gemeenschappelijke strategie tegen het kapitalisme. Concreet strijden wij, de sociale bewegingen,

*** Tegen de transnationale ondernemingen en het financiële wereldsysteem (IMF, Wereldbank en WTO). Zij zijn de voornaamste spelers binnen het kapitalistische systeem. Ze privatiseren het leven, de openbare diensten en gemeenschapsgoederen zoals water, lucht, zaaigoed en ertsen. Ze stoken oorlogen aan, ze schenden mensenrechten en ze plunderen de natuurlijke rijkdommen. Transnationale bedrijven maken zich telkens weer schuldig aan milieu- en levensbedreigende activiteiten, ze palmen onze gronden in, ze ontwikkelen genetisch gewijzigde zaden en voedingsmiddelen die volkeren beroven van hun recht op voedsel, en ze vernietigen de biodiversiteit.

*** Voor de kwijtschelding van hatelijke en onwettelijke schuldenlasten: ze vormen vandaag een wereldwijd instrument om volkeren te domineren, onderdrukt te houden en economisch en financieel te wurgen. We wijzen de vrijhandelsakkoorden af die regeringen en transnationale ondernemingen ons opleggen. We menen dat een heel andere vorm van mondialisering mogelijk is: een mondialisering door en voor de volkeren zelf, gebaseerd op de solidariteit en de bewegingsvrijheid van alle menselijke wezens. Daarom steunen we de oproep voor de internationale actiedag tegen de vrijhandelsakkoorden op 18 april 2015.

*** Voor klimaatrechtvaardigheid en zelfbeschikking inzake voedselvoorziening. We weten maar al te goed dat de opwarming van de aarde het gevolg is van de kapitalistische wijze van produceren, distribueren en consumeren. De transnationale ondernemingen, de internationale financiële instellingen en hun volgelingen in de regeringen willen hun uitstoot van broeikasgassen niet verminderen. We verzetten ons tegen de zogenaamd groene economie en wijzen valse oplossingen voor de klimaatcrisis af zoals biobrandstoffen, genetisch gewijzigde organismen, geo-engineering en de handel in emissierechten zoals het REDD-systeem (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Deze valse oplossingen spiegelen verarmde bevolkingen een mooie toekomst voor, terwijl ze in feite de wouden en de gebieden waar deze bevolkingen al duizenden jaren leven privatiseren en tot handelswaar herleiden. Daarom verdedigen we het recht op zelfbeschikking inzake voedselvoorziening en de boerenlandbouw. Beide bieden echte oplossingen voor de voedsel- en klimaatcrisis en laten de gronden gebruiken door degenen die ze bewerken. We roepen op tot een grote mobilisering over het klimaat in december 2015 in Parijs in de rand van COP21-conferentie. 2015 moet het jaar worden waarin sociale bewegingen overal in de wereld mobiliseren voor klimaatrechtvaardigheid.

*** Tegen het geweld tegen vrouwen. Dit geweld vindt niet alleen geregeld plaats in oorlogs- en bezettingsgebieden, maar ook tegen vrouwen die vervolgd worden omdat ze actief deelnemen aan de sociale strijd. Wij vechten ook tegen partner- en seksueel geweld waarvan vrouwen het slachtoffer worden wanneer ze beschouwd worden als objecten of als koopwaar of wanneer hun zelfbeschikkingsrecht over hun lichaam en over hun spiritualiteit niet erkend worden. We vechten tegen elke handel in vrouwen, meisjes en jongens. We verdedigen de seksuele diversiteit en het recht op zelfbeschikking over het eigen geslacht en we vechten tegen homofobie en seksistisch geweld. Daarom roepen we op tot steun aan de vierde wereldvrouwenmars tussen maart en oktober 2015.

*** Voor de vrede en tegen de oorlogen, het kolonialisme en de bezetting en militarisering van onze gebieden. We wijzen het valse discours over de verdediging van de mensenrechten en over de strijd tegen het fundamentalisme af, wanneer die begrippen gebruikt worden om militaire interventies te rechtvaardigen. We verdedigen het recht van alle volkeren op soevereiniteit en zelfbeschikking. We klagen de bouw van buitenlandse militaire basissen aan die al te vaak dienen om conflicten aan te stoken, om natuurlijke rijkdommen te controleren en te plunderen en om dictaturen op meerdere plaatsen in de wereld te ondersteunen. We eisen herstelbetalingen voor alle volkeren van de wereld die slachtoffers van het kolonialisme zijn geweest.

*** Voor een democratisering van de massamedia en de uitbouw van alternatieve media. Dit is fundamenteel om de kapitalistische logica om te keren.

*** Voor het verzet en de solidariteit. We strijden voor de vrijheid om ons te organiseren in vakbonden, sociale bewegingen, verenigingen en alle andere vormen van geweldloos verzet. We klagen de steeds intensere repressie tegen rebellerende bevolkingen, de aanhoudingen, de gevangenisstraffen en de moorden op activisten, studenten en journalisten aan. Maar ook het criminaliseren van onze strijdacties.

De bijeenkomst van sociale bewegingen roept alle vrouwen en mannen op om overal ter wereld goed gecoördineerde mobiliseringsacties te ontwikkelen tijdens een wereldwijde strijdweek tegen het kapitalisme van 17 tot 25 oktober 2015.

Met alle sociale bewegingen van de hele wereld samen kunnen we stappen vooruitzetten naar een wereldwijde eenheid om het kapitalistische systeem te kortwieken! Laten we nog meer solidair worden met de volkeren die thans dag na dag strijden tegen het imperialisme, het kolonialisme, de uitbuiting, het patriarchaat, het racisme en de sociale onrechtvaardigheid, met name in Tunesië, Palestina, Koerdistan, Syrië, Irak, Libië, Griekenland, Spanje, Burkina Faso, Malo, Congo (DVR), in Centraal-Afrika, in de westelijke Sahara….

Leve de strijd van alle volkeren! Verenigde volkeren kunnen nooit worden verslagen! De topbijeenkomst van sociale bewegingen