Ga naar de inhoud

RWE-CREA 17 dec: Crisis in de Europese Woningmarkt

Sinds de crisis toesloeg in Europa is de kloof tussen rijk en arm overal toegenomen. Dit wordt bijzonder zichtbaar op het gebied van huisvesting. (English version at bottom)

3 min leestijd

Als gevolg van beleid van bezuinigingen en het afbreken van welvaarts-vangnetten, kan de oplopende werkloosheid en particuliere schulden snel tot dakloosheid leiden. Executieverkopen en gedwongen ontruimingen van etages en woningen zijn al een massaal verschijnsel geworden in sommige Zuid-Europese landen.

Vooral in Spanje, waar ontruimde mensen een levenslange schuld wacht en plaatsing op de zwarte lijst, wat het onmogelijk maakt om nog wat te huren – om maar te zwijgen over de inbreuk op mensenrechten. Dit is echter nog maar het tipje van de ijsberg. Speculatieve leegstand door vastgoedbedrijven, snel stijgende huren, de privatisering van het publieke woningbestand en uitsluiting van het precariaat naar de randen van de steden, zijn verschijnselen die overal in Europa gezien kunnen worden, Nederland inbegrepen.

Deze avond van Real World Economics beoogt uit de doeken te doen hoe de crisis en het bezuinigingsbeleid uitwerkt op de Europese woningmarkt. Er wordt ingezoomd op gemeenschappelijke ontwikkelingen, de verschillende nationale omstandigheden en gelijktijdig plaatsvindende strijden die als reactie ontstaan zijn.

Sprekers zijn Rodrigo Fernandez (Universiteit Leuven /SOMO), die onderzoek doet naar de financialisering van huisvesting, Agnes Verwey (Nederlandse journaliste over woningmarkt en conflict), en Monica Clua Llosada (Universitat Pompeu Fabra), onderzoekster en activiste die zal vertellen over het Spaanse Platform voor Slachtoffers van Hypotheken (PAH) en iemand van de Bond voor Precaire Woonvormen.

Dinsdag 17 december, 20:00 CREA (Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam). Toegang gratis voor studenten, anderen EUR 5,-

CREA: http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1519

RWE: https://www.globalinfo.nl/tag/281-real-world-economics

https://www.facebook.com/groups/114545731955565/

—————————————

RWE-CREA 17 Dec: European Housing Crisis

Ever since the crisis hit Europe, the gap between rich and poor has been increasing all over Europe. This has become particularly visible in the area of housing.

As a result of austerity politics and the dissolution of welfare safety nets, rampant unemployment and private indebtedness can quickly lead to homelessness. Foreclosures and forced evictions from flats and houses have already become a mass phenomenon in some Southern European countries.

In Spain in particular, evicted people face a lifetime debt and end up blacklisted, making it impossible to rent – not to mention the major breaches of human rights. This is however only the tip of the iceberg. Speculative vacancy by real estate companies, rapidly rising rents, the privatization of public housing and the dislocation of the precarious outside of cities are phenomena that can be witnessed in all over Europe, including the Netherlands.

This Real World Economics evening seeks to unravel the impact of the crisis and austerity politics on the European housing market, zooming into common developments, different national contexts and concomitant struggles that have emerged in response.

Invited guest speakers are Rodrigo Fernandez (Leuven University/SOMO), doing research on the financialisation of housing; Agnes Verwey (Dutch journalist specialised in housing and conflict); a speaker for the Dutch Bond van Precaire Woonvormen; and Monica Clua Llosada (Universitat Pompeu Fabra), researcher and activist who will tell about the Spanish Platform for those Affected by Mortgages (PAH).

Tuesday 17 december 20:00, free for students, others EUR 5,-

CREA: http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1519

RWE: https://www.globalinfo.nl/tag/281-real-world-economics

https://www.facebook.com/groups/114545731955565/