Ga naar de inhoud

Rozbrat blijft!

Oudste kraakpand in Polen met ontruiming bedreigd… Rozbrat ligt in het westen van Polen, in de stad Poznan. Het pand werd in 1994 gekraakt en is sindsdien een alternatief politiek en cultureel centrum geworden. Het dient ook als een thuis voor meer dan 20 mensen, en is ook een steunpunt voor daklozen. Vertaling van een persbericht over de dreiging met ontruiming. (English explanation at bottom)

8 min leestijd

(Bron: verklaring Rozbrat via email, vertaling door globalinfo.nl dat graag donateurs heeft)

In oktober viert kraakpand Rozbrat zijn 25e verjaardag, maar zijn toekomst is onzeker. Een gerechtsdeurwaarder treft voorbereidingen om het perceel dat wij bewonen te veilen, We zullen het niet opgeven zonder strijd!

Enkele jaren geleden heeft Rozbrat een zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank om de rechten te verkrijgen op de grond die we bezet hebben gehouden op basis van gebruiksrecht (adverse posession). De zaak loopt nog. Desondanks heeft de gerechtsdeurwaarder op 15 mei 2019 een geschatte waarde vastgesteld van

de grond die we bezetten, wat de weg vrijmaakt voor een veiling en een mogelijk gedwongen ontruiming van Rozbrat. De datum van de veiling is nog niet bekend, maar dat kan op elk moment gebeuren.

De geschiedenis van de grond is gecompliceerd: het is genationaliseerd in 1948, maar na de overgang naar het kapitalisme werd het overgenomen door een particuliere onderneming als onderdeel van een twijfelachtige herprivatisering. Dat bedrijf sloot grote leningen af en ging failliet. De bank heeft de lening doorverkocht aan een schuldhandelaar die nu eist dat de gerechtsdeurwaarder het land verkoopt. De waarde van de grond was geschat op 6 miljoen PLN (1,4 miljoen euro).

De burgemeester van Poznan heeft verklaard dat er geen middelen voor hem beschikbaar zijn om de de bank te dwingen om af te zien van haar claim op het complex en de anarchisten in bezit van het complex zouden laten Maar we weten dat de staat en de de lokale overheden argumenten hebben om het sociale eigendom van het vastgoed te verdedigen. Ze weigeren gewoonweg om gebruik te maken van dit recht en de grondspeculatie een halt toe te roepen. De gerechtsdeurwaarder, onroerend goed speculanten en hun politieke bondgenoten hebben weer eens juridische stappen ondernomen om van ons af te komen.

Het is onze overtuiging dat dit gebied na 25 jaar eigendom is van de Rozbratgemeenschap en een collectief eigendom van de beweging moet blijven. Wij zijn niet van plan om het zonder strijd op te geven. Rozbrat heeft ontelbare malen bewezen het algemeen belang te dienen, in tegenstelling tot de autoriteiten, die de particuliere belangen van vastgoedontwikkelaars vertegenwoordigen.

In de afgelopen 25 jaar zijn er duizenden evenementen georganiseerd in Rozbrat: concerten, tentoonstellingen, theaterstukken, lezingen, seminars en workshops.

Rozbrat heeft onderdak geboden aan veel basisinitiatieven: de anarchistische bibliotheek en de uitgeverij, de gratis fietswerkplaats, diverse initiatieven voor zelfscholing, de gratis fietswerkplaats, de drukwerkplaats, een sportvereniging, de keuken voor Fod not Bombs, en repetitieruimte voor musici, onder andere.

Rozbrat is ook de thuishaven geweest van verschillende generaties activisten die een cruciale rol gespeeld tijdens vele belangrijke sociale mobilisaties en debatten over sociale kwesties. Activisten van Rozbrat en de Poznan-Anarchistische Federatie hebben actief de meest uitgesloten inwoners van onze stad verdedigd. Zij hebben tientallen protesten op het gebied van arbeids, huur en milieu ondersteund of zijn die begonnen. Wij waren mede-oprichters van de Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów (de regionale huurdersorganisatie). Wij waren het die de kwestie van illegale uitzettingen aan het licht gebracht door het organiseren van uitzettingsblokkades, waardoor het onmogelijk werd om zieke, vaak gehandicapte, mensen, senioren en ouders met kinderen op straat te zetten.

Het was op Rozbrat dat 15 jaar geleden, de eerste bijeenkomsten van de grassroots arbeidersvakbond Inicjatywa Pracownicza (IP) werden gehouden, bijgewoond door de legendarische arbeidsorganisator Marcel Szary. Rozbrat is ook het vertrekpunt geweest van talloze demonstraties ter verdediging van parken en groene gebieden in onze stad.

We hebben organisatorische, juridische en morele steun verleend aan duizenden slachtoffers van het kapitalisme en van de staat, en we hebben andere onafhankelijke groepen in Polen gesteund. We bouwen aan een beweging die steunt op solidariteit en wederzijdse hulp in plaats van op een rat-race naar beneden. We hebben honderden bijeenkomsten en demonstraties georganiseerd waarin we de minachting voor mensen met een lagere materiële status, een andere huidskleur of andere opvattingen aan de kaak stelden.

Voor financiele steun: (naam rekeninghouder:) Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów
IBAN: PL03 1160 2202 0000 0002 3589 7475
BIC/SWIFT: BIGBPLWXXX
Naam Bank: Bank Millennium S.A.
Referentie: Donation to defend Rozbrat

—————–

Zie ook stuk over Rosbrat op Freedom News

One of the oldest European squats calls for solidarity in face of eviction threat

Rozbrat, an anarchist squatted space in Poland, has called for solidarity in face of eviction threat.

Rozbrat is located in the western Poland city of Poznan. The property was squatted in 1994 and since then it became an alternative politics and cultural centre. It also serves as a home for over 20 people, and is both temporary and permanent shelter for homeless people.

The principal idea behind the space is grassroots organising and self-governing. It is a home to the local Anarchist Federation branch and Food not Bombs among others. The activists involved in Rozbrat have been very much part of the local and beyond projects, including Anarchist Black Cross, the Free Caucasus Committee and Workers Initiative Trade Union. The squat has also been hosting many grassroots initiatives, such as the anarchist library and publishing house, the printing workshop, self-education initiatives, bicycle workshop, a sports club, and a rehearsal space for musicians. Over the years, thousands of events have been organised at Rozbrat, including concerts, exhibitions, theatre plays, lectures, seminars, meetings and workshops.

Rozbrat has been a home to several generations of activists who have played critical roles during many social mobilisations and debates on social issues. The activists from Rozbrat and the Poznan Anarchist Federation have actively defended the most excluded inhabitants of the city, by supporting and initiating dozens of labour, tenant and environmental protests. It was also them who co-funded the regional tenants’ association and brought the issue of illegal displacements to public light by organising eviction blockades and making it nearly impossible to render homeless the city’s sick, disabled, seniors and parents with children.

In a statement, Rozbrat says:

“We have provided organisational, legal and moral support to thousands of victims of capitalism and of the state, and we supported other independent groups in Poland. We are building a movement that relies on solidarity and mutual help instead of a rat race. We have organised hundreds of rallies and demonstrations decrying contempt for people with lower material status, different skin colour or different views.”

Rozbrat’t rich history includes a previous eviction attempt in 2009, when the space was due to be auctioned, but no buyers turned up for the auction; and the February 1996 neo- nazi attack, when a large group raided the space, stabbing a woman while she was asleep in her bed. The victim nearly died of blood loss, and was saved only due to a very prompt medical treatment.

Today, the future of the space is again uncertain. In May, the bailiff office announced that is is preparing the auctioning of the property. That move came despite of the fact that several years ago, Rozbrat filled a case in court to secure rights to its lands based on adverse possession law. This case remains open.

The legal status of the land where Rozbrat is located is complicated. It was nationalised after the WW2, and, after Poland’s transition to capitalism, it was taken over by a private company as part of reprivatisation process. The new owner quickly went bankrupt following a number of loans the company took, and the lender, a bank, sold it to a debt trading company. The company is now demanding that the land is sold for an estimated 1.4 million Euro. This will certainly lead to an eviction attempt of the squat in order to make space for developers and land speculators to do their business.

According to Rozbrat:

“The Mayor of Poznan has declared that no tools are available to him that could force the bank to relinquish its claim to the plot and let the anarchists maintain the possession of the land. But we know that the state and local government have grounds for defending the social ownership of the property. They are simply refusing to make use of this right and stop the land speculation. The bailiff, real estate speculators and their political allies have once again taken legal steps to get rid of us. It is our conviction that after 25 years this area belongs to the Rozbrat community and needs to stay a collective property of the movement. We are not going to give it up without a fight. Rozbrat has countless times proved to serve the public interest, in contrast to the authorities, which represent the private interests of real estate developers.”

It is quite likely that Rozbrat will be forced to enter an expensive and complicated legal battle in order to defend itself. That could be costly, and the squat decided to ask for solidarity donations to cover legal costs. Anyone who is able to do so can donate to this account: BIGBPLPW 03 1160 2202 0000 0002 3589 7475 with reference “Donation to save Rozbrat”. Otherwise, share widely.