Ga naar de inhoud

Open brief voor solidariteit en steun aan de zapatista’s

“Wij uiten onze bezorgdheid over de situatie van de Zapatista-gemeenschappen en de inheemse volkeren in Mexico, vanwege de toenemende hoeveelheid projecten op het gebied van mijnbouw, toerisme, agro-industriële infrastructuur en andere projecten die hun grondgebied en hun manier van leven schaden” signaleren meer dan 800 persoonlijkheden, organisaties, verenigingen en collectieven uit verschillende landen, waaronder Arundhati Roy, Toni Negri, David Graeber … De Franse originele tekst staat er onder, Une version française est en bas

8 min leestijd

 (Vertaling door globalinfo.nl, foto CompArte 2018)

Brief voor solidariteit en steun aan het verzet en de autonomie van de zapatista’s (Januari 2019)

Wij, academici, intellectuelen, kunstenaars, activisten en mensen van goede wil, evenals organisaties, verenigingen en collectieven uit verschillende landen, tonen onze solidariteit en steun voor het EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) op een cruciaal moment in haar geschiedenis; we verwerpen de huidige campagne van desinformatie, leugens en laster die zich tegen hen ontwikkelt in Mexico en daarbuiten.

Voor ons, net als voor veel mensen over de hele wereld, is de Zapatista-strijd een voorbeeld van verzet, van waardigheid, coherentie en politieke creativiteit. 25 Jaar geleden was hun “Ya Basta!” een ingrijpende gebeurtenis en een van de eerste belangrijke reacties op de neoliberale globalisering, die de weg vrijmaakte voor de kritiek op een model waarvan de triomf toen absoluut en definitief leek. Het was ook, en is nog steeds, een uitdrukking van de gerechtvaardigde strijd van de inheemse bevolking tegen de overheersing en minachting die ze eeuwenlang hebben doorstaan, en van de uitoefening van hun recht op autonomie. Zelfbestuur door de bevolking, dat de Zapatista’s door hun Raden van Goed Bestuur hebben geïmplementeerd, is een voorbeeld van echte en radicale democratie die breed gedeelde ambities over de hele wereld kan voeden, en het waard is te worden bestudeerd op alle faculteiten sociale wetenschappen op deze aardbol. De opbouw van Zapatistische autonomie vertegenwoordigt de constante, eerlijke en kritische zoektocht naar een wezenlijk alternatief en emancipatorisch project om de uitdagingen te beantwoorden van een wereld die steeds verder lijkt weg te zinken in een diepe crisis op economisch, sociaal, politiek, ecologisch en menselijk niveau.

Wij uiten onze bezorgdheid over de situatie waar de Zapatistische gemeenschappen en de inheemse volkeren van Mexico mee te maken hebben, vanwege de toenemende hoeveelheid projecten op het gebied van mijnbouw, toerisme, agro-industriële infrastructuur en andere projecten die hun grondgebied en hun manier van leven schaden, zoals aangekaart door het Nationaal Inheems Congres en de Raad van Inheems Bestuur. Op dit moment maken we ons vooral zorgen over de grote projecten die door de nieuwe Mexicaanse regering worden gepromoot, zoals de Transisthmische Corridor, de aanplant van een miljoen hectare bomen voor de agro-industriële sector en de slecht betitelde “Maya-trein”, die onlangs nog als een vernedering en provocatie werd bestempeld door subcommandant Moisés, woordvoerder van het EZLN.

Naast de verwoestende milieueffecten van dit project en van de massale ontwikkeling van het toerisme die het wil teweegbrengen, constateren we de gretigheid waarmee de werkzaamheden voor de ‘Maya-trein’ op 16 december werden gelanceerd, onder het mom van een pseudo-ritueel voor Moeder Aarde, wat aan de kaak werd gesteld door de woordvoerder van de Zapatistas als een onaanvaardbare misdaad. We zijn bezorgd dat er een nieuwe aanval op de inheemse gemeenschappen wordt voorbereid waarbij geen achting meer is voor de verplichting tot een raadpleging van de bevolking vooraf, die vrij en geïnformeerd moet zijn, zoals voorzien in het OIT-Verdrag 169 en de Verklaring van de VN over Inheemse Volkeren, wat neerkomt op het overtreden van internationale verplichtingen die toch door Mexico zijn geratificeerd.

We delen de afwijzing door het EZLN van grote projecten die ernstige gevolgen hebben voor de zelfbestuurde gebieden en op het levensonderhoud van de inheemse volken, met name de Maya-volkeren die in het zuidoosten van Mexico wonen.

We veroordelen bij voorbaat elke agressie tegen de Zapatista-gemeenschappen, hetzij rechtstreeks vanuit de Mexicaanse staat, hetzij via “civiele” groepen, gewapend of ongewapend.

We houden de Mexicaanse regering verantwoordelijk voor elke confrontatie die kan optreden bij de uitvoering van deze grote projecten, uit een verouderd, niet vol te houden en vernietigend model van ontwikkeling, waartoe werd besloten door de toppen van de macht en in openlijke overtreding van de rechten van de oorspronkelijke volkeren. We doen een beroep op mensen van goede wil om de huidige desinformatie te overwinnen over zowel de Zapatista praktijk als de grote projecten die zijn gestart, en alert te blijven op het risico van agressie tegen Zapatista-gemeenschappen en inheemse bewoners in Mexico.

Ondertekenaars: (zie onderaan de Spaanstalige versie hier)

Zie de Franse versie hier met dezelfde ondertekenaars in een andere volgorde.

—————————–

Lettre de solidarité et de soutien à la résistance et l’autonomie zapatistes

(janvier 2019)

Nous, universitaires, intellectuels, artistes, activistes et personnes de bonne volonté, ainsi qu’organisations, associations et collectifs de divers pays, manifestons notre solidarité et notre soutien à l’EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) en un moment crucial de son histoire ; nous répudions l’actuelle campagne de désinformation, mensonges et calomnies qui se développe à son encontre au Mexique et au-delà.

Pour nous, tout comme pour de nombreuses personnes dans le monde, la lutte zapatiste constitue un exemple de résistance, de dignité, de cohérence et de créativité politique. Il y a 25 ans, son « Ya Basta! » fut un événement de grande portée et l’une des premières réactions marquantes face à la globalisation néolibérale, ouvrant la voie à la critique d’un modèle dont le triomphe paraissait alors absolu et définitif. Ce fut aussi, et c’est encore aujourd’hui, l’expression de la lutte légitime des peuples indiens contre la domination et le mépris subis durant des siècles, et pour l’exercice de leur droit à l’autonomie. L’auto-gouvernement populaire que les zapatistes ont mis en œuvre à travers leurs Conseils de bon gouvernement constitue un exemple de démocratie réelle et radicale susceptible de nourrir des aspirations largement partagées à travers le monde, et digne d’être étudié dans toutes les facultés de sciences sociales de la planète. La construction de l’autonomie zapatiste représente la recherche constante, honnête et critique d’un projet alternatif et émancipateur essentiel pour affronter les défis d’un monde qui paraît s’enfoncer sans cesse davantage dans une profonde crise à la fois économique, sociale, politique, écologique et humaine.

Nous exprimons notre préoccupation face à la situation que connaissent les communautés zapatistes et les peuples indiens du Mexique, du fait de la multiplication des projets miniers, touristiques, agro-industriels, d’infrastructures ou autres, qui affectent leurs territoires et leurs modes de vie, ainsi que l’ont dénoncé le Congrès National Indigène et le Conseil Indigène de Gouvernement. En ce moment précis, nous nous inquiétons tout particulièrement des grands projets promus par le nouveau gouvernement mexicain, tel que le Couloir Transisthmique, la plantation d’un million d’hectares d’arbres destinés à la filière agro-industrielle et le mal nommé « Train Maya », récemment dénoncé comme une humiliation et une provocation par le sous-commandant Moisés, porte-parole de l’EZLN.

Outre les effets dévastateurs pour l’environnement de ce projet comme du développement touristique massif qu’il entend déclencher, nous relevons l’empressement avec lequel les travaux du « Train Maya » ont été lancé, le 16 décembre dernier, sous couvert d’un pseudo rituel à la Terre Mère, dénoncé par le porte-parole zapatiste comme une offense intolérable. Nous nous inquiétons que se prépare ainsi une nouvelle attaque contre les communautés indiennes et qu’ait été tenue pour nul le caractère obligatoire de la consultation réelle, préalable, libre et informée, prévu par la Convention 169 de l’OIT et la Déclaration de l’ONU sur les peuples originaires, ce qui revient à violer les engagements internationaux pourtant ratifiés par le Mexique.

Nous partageons le rejet exprimé par l’EZLN face à des grands projets qui affectent gravement les territoires autonomes et les formes de vie des peuples indiens, en particulier des peuples mayas qui habitent le sud-est du Mexique.

Nous dénonçons par avance toute agression contre les communautés zapatistes, soit directement de la part de l’Etat mexicain, soit à travers des groupes “civils”, armés ou non armés.

Nous rendons le gouvernement mexicain responsable de toute confrontation qui pourrait survenir dans le cadre de la mise en oeuvre de ces grands projets, qui correspondent à un modèle suranné de “développement”, insoutenable et destructeur, décidé depuis les sommets du pouvoir et en violation ouverte des droits des peuples originaires.

Nous appelons les personnes généreuses à surmonter l’actuelle désinformation concernant aussi bien l’expérience zapatiste que les grands projets mencionnés, et à demeurer en alerte face au risque d’agressions contre les communautés zapatistes et les peuples originaires du Mexique.

Signatures: Voir la version espagnole ici

Version Française a Mediapart: https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/170119/lettre-internationale-de-solidarite-et-de-soutien-la-resistance-et-lautonomie-zapatist