Ga naar de inhoud

Op 23 april: Internationale demonstratie tegen Vonovia & Co. in Bochum

De algemene vergadering van Vonovia SE, de grootste commerciële huisvestingsmaatschappij van Europa, zal ook dit jaar alleen virtueel op internet plaatsvinden. Maar dit weerhoudt een brede alliantie van huurdersorganisaties en critici van het bedrijf er niet van te demonstreren tegen de handelspraktijken en de groeiende macht van Vonovia, LEG en soortgelijke bedrijven. Op zaterdag 23 april 2022 willen zij hun protest in de straten van Bochum laten horen. We beginnen om 12.30 uur voor het centraal station.

5 min leestijd

(Door Redactie MieterAKTIONärIn, Bron/Duitse versie, vertaling globalinfo.nl foto Uwe Hiksch CC2.0 Flickr CC2.0 Flick) English translation at bottom.

Vanuit haar hoofdkantoor in Bochum beheert de beursgenoteerde onderneming Vonovia 570.000 eigen flats in Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Op haar virtuele algemene vergadering van 29 april zal zij opnieuw de winststijging vieren en haar goedkeuring hechten aan hogere dividenduitkeringen aan de aandeelhouders. In haar zelfportret presenteert zij zichzelf als een sociaal en ecologisch modelbedrijf. In werkelijkheid gaan hun afschuwelijke winsten echter ten koste van het maatschappelijk welzijn en het milieu.

Ondanks Corona hebben Vonovia & Co. hun huurinkomsten bovengemiddeld verhoogd en daarmee de inflatie van de woonlasten aangewakkerd. Ze hebben te weinig personeel in dienst en betalen hen slecht. De service is miserabel, beslissingen worden genomen zonder inspraak van de huurders. Achterstallige reparaties worden afgedaan als moderniseringen omdat dan huurverhogingen kunnen worden geëist. De berekening van de bouwkosten en de jaarlijkse servicekosten zijn volledig ondoorzichtig. De huurders worden gevraagd te betalen voor verborgen winsten.

Na de overname van de op één na grootste Duitse woningbouwonderneming, Deutsche Wohnen, nemen de marktmacht en de politieke invloed van Vonovia steeds dreigender proporties aan.  Maar er is ook verzet. In Berlijn stemde in september jongstleden 59% van de kiesgerechtigden voor de eis tot onteigening en socialisatie van de flats die eigendom zijn van Vonovia en andere grote ondernemingen. Sinds ongeveer een jaar probeert een landelijke alliantie van belangengroepen die huurders van Vonovia vertegenwoordigen, de VoNo!via huurdersalliantie, licht te werpen op de niet-transparante facturering en huurverhogingen.

Brede alliantie plant acties

Het is de hoogste tijd om samen te demonstreren tegen de huurdrijvers en eisen en strategieën uit te wisselen. Een alliantie van huurdersverenigingen, huurdersinitiatieven, kritische aandeelhouders, onderzoekers en andere sociale bewegingen is al enkele weken bezig met de voorbereiding van tegenmanifestaties tegen de algemene vergadering van Vonovia.

De kern van de acties is een demonstratie op zaterdag 23.4.2020 in Bochum.   Het trefpunt is het hoofdstation van Bochum vanaf 12.30 uur. Van daaruit volgt een rally voor het huisvestingsbeleid in het centrum van Bochum en vervolgens naar het hoofdkantoor van de onderneming in de Universitätsstraße, waar een laatste rally zal worden gehouden.

Voor de vroege avond is ook een paneldiscussie gepland, evenals interne netwerkbijeenkomsten van critici van het bedrijf en actieve huurders op de dagen ervoor en erna.

Een officiële oproep voor alle deelnemers wordt nog gecoördineerd.

Geïnteresseerd in deelname ? proteste22<at>mieteraktionaerin.de

——————

English:

On April 23: Protest against Vonovia & Co. in Bochum

(By Editorial office MieterAKTIONärIn Actions, source)

This year’s general meeting of Vonovia SE, the largest housing company in Europe, will also only take place virtually on the internet. But this does not stop a broad alliance of tenant organisations and critics of the company from demonstrating against the business practices and the growing power of Vonovia, LEG and similar companies. On Saturday, 23 April 2022, they want to take their protest to the streets of Bochum. Starting at 12.30 pm in front of the main railway station.

From its headquarters in Bochum, the listed Vonovia controls 570,000 of its own flats in Germany, Austria and Sweden. At its virtual general meeting on 29 April, it will once again celebrate increased profits and approve higher dividend payments to shareholders. In its self-portrayal, it presents itself as a social and ecological model corporation. In reality, however, their horrendous profits are at the expense of social welfare and the environment.

Despite Corona, Vonovia & Co. have increased their rental income above average and are thus fuelling housing cost inflation. They employ too few staff and pay them poorly. The service is miserable, decisions are made without tenant participation. Overdue repairs are passed off as modernisations because then rent increases can be demanded. The calculation of building costs and the annual service charges are completely opaque. The tenants are asked to pay for hidden profits.

After the takeover of the second largest German housing company, Deutsche Wohnen, Vonovia’s market power and political influence are assuming ever more threatening proportions. But there is also resistance. In Berlin last September, 59 per cent of eligible voters voted in favour of the demand for expropriation and socialisation of the flats owned by Vonovia and other large corporations. For about a year, a nationwide alliance of interest groups representing Vonovia tenants, the VoNo!via tenants’ alliance, has been trying to shed light on the non-transparent billing and rent increases.

Broad alliance plans actions

It is high time to demonstrate together against the rent drivers and to exchange demands and strategies. An alliance of tenants’ associations, tenants’ initiatives, critical shareholders, researchers and other social movements has been preparing counter-events to Vonovia’s general meeting for several weeks.

The core of the actions is a demonstration on Saturday, 23.4.2020 in Bochum. The meeting point is the Bochum main station from 12:30. From there there will be a housing policy rally in the city centre of Bochum and then on to the company’s headquarters on Universitätsstraße, where there will be a final rally.

A panel discussion is also planned for the early evening, as well as internal networking meetings of critics of the company and active tenants on the days before and after.

An official call for all participants is still being coordinated.

Interested in participating ? proteste22<at>mieteraktionaerin.de