Ga naar de inhoud

Nee tegen het akkoord, te beginnen in de FNV

Het zogeheten Sociaal Akkoord is, direct nadat het was geformuleerd, door alle
betrokken partijen in het eigen voordeel uitgelegd. Dan kun al je vaststellen dat het
blijkbaar niet deugd. Het spitst zich toe op twee onderwerpen. De verhoging van de
AOW-leeftijd en de loonsverhogingen. In een dergelijke situatie is het verstandig vooral
naar de feiten te kijken.

5 min leestijd
Placeholder image

(uit: Nieuwsbrief voor een Sociaal en Rechtvaardig Europa nr. 16)

Er is een crisispakket van het kabinet, er is een afspraak tussen Donner en sociale
partners en er is een verklaring van werkgevers en werknemers (de STAR-verklaring). In
het besluit van het kabinet staat heel duidelijke taal. De AOW-leeftijd gaat omhoog naar
67 jaar en bij de financiering van de lonen in de de publieke sector wordt de nullijn
gehanteerd, waarbij een nog lopende cao gerespecteerd worden. Hiermee wordt een
bezuiniging ingeboekt van 3.2 miljard. En er wordt hierbij letterlijk verwezen naar het
akkoord met sociale partners, alsof zij hiermee hebben ingestemd.

In de brief van Donner, waarin hij de afspraken met sociale partners toelicht, staat over
de AOW dat het kabinet ondanks hun besluit de SER in de gelegenheid zal stellen voor
oktober 2009 in een advies een alternatief aan te reiken. Dit SER-advies zal een
zwaarwegende rol spelen. In dezelfde brief staat over de loonontwikkeling, dat het
kabinet kennis heeft genomen van de STAR-verklaring. In deze verklaring staat een
pleidooi voor een gelijke loonontwikkeling voor alle groepen in de samenleving. Maar
tegelijk dat het kabinet de loonontwikkeling voor de publieke sector op nul stelt.

Verhoging AOW-leeftijd is niet van de baan

De FNV zegt op haar website: ‘Verhoging AOW is van tafel’. Als je de feiten op een rij zet
moet je vast stellen dat dit niet klopt. De deur is nog niet dicht en het is zeer de vraag of
de SER met een unaniem advies komt wat zwaarwegend genoeg is. Immers, wat is nu
nog het belang daarbij van werkgevers, die al lang vinden dat de AOW naar 67 jaar
moet. Het door Agnes Jongerius aangereikte alternatief, namelijk de aftrek
hypotheekrente boven de 1 miljoen afschaffen, leidde meteen tot de opmerking van het
CDA dat dit lastenverzwaring is en daarom onaanvaardbaar. Volgens de rekenregels van
hypotheekverstrekkers moet je meer dan €210.000 per jaar verdienen om een
hypotheek van 1 miljoen te kunnen krijgen. Als dit kabinet dus moet kiezen tussen
iedereen langer doorwerken en lastenverzwaring voor mensen die meer dan €210.000
verdienen dan heeft dit kabinet, de PvdA incluis, voor het eerste gekozen.
Wat de FNV ook zegt, de AOW naar 67 jaar lijkt de meest voor de hand liggende
uitkomst van dit polder-circus. De FNV heeft in de aanloop naar dit sociaal akkoord keer
op keer gezegd dat verhoging van de AOW leeftijd onaanvaardbaar is. Maar dan wel met
dit gedrocht van een afspraak akkoord gaan. Dat kan toch niet waar zijn?

Nullijn

ABVAKABO FNV verklaarde op haar website dat de nullijn voor de collectieve sector
onaanvaardbaar is. Vervolgens verwijst men naar de STAR verklaring, waarvan Donner
zegt kennis genomen te hebben. Terwijl Donner in de brief waarin hij de afspraken met
sociale partners uitlegt stelt dat: “De bijdrage voor de loonontwikkeling in de collectieve
sector wordt door het kabinet op nul wordt gesteld” en het kabinet deze ook voor 3.2
miljard als bezuiniging inboekt. Dat is toch een dictaat vooraf, eenzijdig richting
werknemers in de publieke sector. ABVAKABO FNV kan daarom moeilijk voor dit Sociaal
Akkoord zijn.

Het STAR-akkoord noemt geen nullijn, maar stelt wel dat in alle cao-overleg beschikbare
middelen eerder aan werkzekerheid en scholing besteed moeten worden dan aan
inkomensverbetering. De loonrealisatie zal over de hele linie bescheiden moeten zijn. Met
andere woorden, de onderhandlaars van de vakcentrales vinden het ineens aanvaardbaar
dat de zwakste schouders, de eigen achterban, opdraait voor de kosten van de
economische crisis. Dat kan toch niet waar zijn?

Het geld halen waar het zit

Voor de bezuinigingen die volgens het kabinet met de AOW naar 67 jaar (4.2 miljard ) en
de nullijn voor de publieke sector ( 3.2 miljard) binnengehaald worden zijn alternatieven
die de rekening neerleggen bij de mensen met de sterkste schouders en tevens bij hen
die de crisis veroorzaakt hebben. Onder meer:

  • Herinvoering van de 72% belastingschijf voor al het inkomen boven de €175.000.
  •  Invoering van een vermogensheffing van 2% per jaar op al het vermogen boven de 1 miljoen euro
  • De hypotheekaftrek afschaffen voor elke euro hypotheek boven de €350.000
  • Een solidariteitsheffing voor financiering van de AOW over alle inkomen van gepensioneerden boven de €35.000.
  • Beperking rente aftrek bedrijven, om oneigenlijk voordeel voor Private Equity te voorkomen, tot 30% van de winst vóór aftrek van rente en afschrijving.

Hiermee wordt de rekening voor de crisis neergelegd bij de rijken, de mensen met de
sterkste schouders en met de grote vermogens en de exorbitante salarissen.

Neen
Het Sociaal Akkoord dat de FNV nu verdedigd is een slecht akkoord. Het is niet in
het belang is van werknemers. Het helpt jongeren niet aan het werk en het straft
ouderen. Het is een historische vergissing.

Daarom: Zeg Nee tegen dit Sociaal Akkoord.
————————
Ga naar www.europamoetanders.nl en teken de petitie en abonneer je op onze nieuwsbrief.
Uitgave van: www.fnvvechtvoorjerecht.nl  email: info@fnvvechtvoorjerecht.nl