Ga naar de inhoud

Mars op Brussel Voor een Democratisch en Solidair Europa

De economische crisis heeft in Europa gezorgd voor een versnelde invoering van een neoliberale orde gesteund op het totalitarisme van de financiële markt. De primauteit van het geld op de soevereiniteit van het volk verandert de burgers in gevangen verbruikers.

5 min leestijd

(Bron: website Attac Vlaanderen)

Project voorgesteld door RAP en ATTAC-Spanje

De weg geopend door Griekenland is er niet alleen voor de Grieken, maar voor alle Europese burgers die een nieuw Europa willen bouwen op beginselen van democratie, rechtvaardigheid en sociale cohesie. Zo we vandaag geen Europese beweging op gang trekken, zal Griekenland uitgeschakeld worden.

De democratische hoop die in Spanje ontstaan is uit de veelkleurige krachten van een zee van verontwaardiging laten toe te hopen op geloofwaardige en leefbare vooruitzichten op leefbare politieke verandering. Ook die beweging zou tot een pijnlijke frustratie gedoemd zijn.

In die context neemt de druk van de TROJKA om haar beleid van valse « soberheid » op te dringen toe, terwijl ze poogt de democratische wil van Griekenland te breken en gelijkaardige projecten in andere landen te ontmoedigen. De weg die geopend werd door de Grieken, is er niet alleen voor de Grieken, maar ook voor alle Europese burgers die een nieuw Europa willen bouwen gestoeld op principes van democratie, rechtvaardigheid en sociale samenhang. Zo we vanaf nu geen Europese beweging op gang trekken, zal Griekenland vernietigd worden. Maar tezelfdertijd kan de democratische hoop die zich in Spanje ontwikkelt, die voortspruit uit de geest van 15M en die vandaag geloofwaardige en leefbare perspectieven opent van politieke verandering, ook pijnlijk gefrustreerd geraken.

Op basis van de voorstellen van RAP (Réseau pour l’Eau Publique) en ATTAC-Spanje, stellen wij voor deze zomer een mars op Brussel voor, in convergentie met de krachtige bewegingen die zowat overal in Europa ontstaan zijn om de crisis het hoofd te bieden. Bewegingen voor de verdediging van essentiële openbare diensten zoals watervoorziening, gezondheidszorgen en onderwijs, recht op wonen, billijke pensioenen en zorg voor afhankelijke personen…; een mars om de ontbinding van de trojka te eisen, het einde van het zogeheten « soberheidspolitiek », een hervorming in democratische zin van de Europese Centrale Bank, progressieve belastingen in de EU, een beleid tot uitroeiing van de corruptie en de sluiting van de fiscale paradijzen in de schoot van de EU ; een mars om het einde te eisen van de ultra-liberale internationale verdragen (TTIP, CETA, TAFTA…) ; een mars voor een nieuw Europa dat de vrouwenrechten waarborgt en discriminatie tegengaat op basis van seksuele geaardheid, ras, nationaliteit, godsdienst, enz.

Meer dan ooit moeten we in onze respectieve nationale programma’s de wil inschrijven Europa te veranderen. Met deze mars moeten wij beklemtonen dat burger- en sociale bewegingen, vakbonden en partijen die zich tegen de « soberheidspolitiek van de TROJKA verzetten, geen eurosceptici zijn, maar een andere EU betrachten : een EU van de burgers, een echt democratische en solidaire EU. Alleen met het engagement Europa te veranderen op basis van een mobilisatie van zijn burgers, zullen ook de programma’s tot verandering in onze respectieve landen geloofwaardig zijn.

De MARS zal tevens een belangrijke politieke en sociale steun betekenen voor Griekenland.

Die Mars moet georganiseerd worden:

• volgens strikt en duidelijk geweldloze principes ; • op basis van de voorstellen en eisen van de grote sociale bewegingen, conform de motivatie van het initiatief en het uittekenen van het profiel van het Europa waaraan we willen bouwen; • in een geest van eenheid, ook al openen wij de oproep tot het mobiliseren van ideeën, voorstellen en eisen die, al schrijven ze zich niet in in een algemene consensus, toch verenigbaar zijn met de doelstellingen die de MARS onderbouwen.

We stellen voor dat de MARS zou plaatsvinden in de zomer , tijdens de maand augustus, om massaal te eindigen te Brussel tijdens het eerste weekend van september. Op dat ogenblik zouden duizenden mensen die met vakantie zijn kunnen deelnemen aan de verschillende kolonnes en dit op basis van wekelijkse relais (aan ieder de keuze van tijdstip en sectie). De kolonnes zouden vertrekken uit het Iberische schiereiland (Portugal-Spanje), Italië, Griekenland en de Noorse landen. Die kolonnes zouden zich via verschillende routes samenvoegen met Frankrijk, Duitsland en andere landen om ten slotte in één massale optocht op Brussel te stappen. De ervaring van andere marsen , zoals de Blauwe Mars en de Mars van de Waardigheid, leert ons dat op iedere route en dan vooral in de grote steden van het parcours evenementen moeten plaatsvinden.

RAP en ATTAC-Spanje zullen ter zake een voorstel doen op 5 maart te Brussel naar aanleiding van de Alternatieve Top. Bedoeling zou zijn een intekenlijst te openen die de hele maand maart zou kunnen vervolledigd worden. Dan pas zou besloten worden tot het oproepen voor de mars. Slechts zo er voldoende interesse is zou de oproep gelanceerd worden.

De oproep tot de MARS op basis:

• van een manifest waaraan vanaf begin maart moet gewerkt worden • van een Promotiecomité gelast met de algemene coördinatie van de MARS

Van medio-april tot einde mei zouden dan coördinatiecomités moeten opgericht worden in de verschillende EU-landen, of toch tenminste daar waar het initiatief het meeste succes oogst.

In juni en juli moet dan ieder parcours georganiseerd worden en ingeschreven worden voor de verschillende routes en secties.

bedankt voor de vertaling aan Jan Blancke.