Ga naar de inhoud

Hoe minder we werken, hoe meer we doen

Over stakende staalarbeiders en mijnwerkers in Griekenland en Spanje. Een avond met debat over nieuwe activistische bewegingen, traditionele arbeidersorganisaties, het scheppen van banen het einde van de onbeperkte ontginning van grondstoffenvoorraden. (English version at bottom)

5 min leestijd
Marcha-nocturna-mineros

Waar: Vondelbunker, Voldelpark 8, Amsterdam (Voertaal: Engels) Case studies zijn de stakingen van staalarbeiders en mijnwerkers in Griekenland en Spanje.

In oktober 2011verlaagde het Griekse staalbedrijf Greek Steelworks SA de lonen met 40% en bracht de werkduur terug naar vijf uur per dag en ontsloeg een groot deel van de arbeiders. 400 van hen reageerden door in staking te gaan met als eis het terugdraaien van de ontslagen en herstel van hun loonhoogte.

Enkele maanden later begonnen Spaanse mijnwerkers met een onbeperkte staking als reactie op verlaging van de subsidies in de mijnbouwsector met 63 procent. De bezuinigingen zullen het feitelijke einde van de steenkoolmijnsector in Spanje betekenen, en tussen de 8.000 en 12.000 banen op het spel zetten, met grote gevolgen voor de locale economie in de mijnbouwregio’s. De bergen en dorpen in deze regio’s zijn veranderd in toneel voor veldslagen tussen bewoners en politie. Mijnwerkers lopen een “Zwarte Mars” naar Madrid, waar ze op 11 juli zullen aankomen en gaan blijven tot er een oplossing gevonden is.

De 15M beweging (‘indignados’, vert.) heeft alle steun betuigd aan de strijd van de mijnwerkers, erkennend dat zij de stem zijn van een verenigde arbeidsersklasse in het hart van de industriele productie, die weerstand biedt tegen de agressieve neoliberale bezuinigingen die opgelegd worden door een elite uit bedrijfsleven en politiek. Maar het is ook nodig om na te denken over de precaire positie van deze arbeiders in verband met de toekomst van de steenkoolindustrie, metinachtneming daarbij van de fundamentele dilemmas tussen groei en op ‘degrowth’ gericht beleid, dat wil zeggen tussen de noodzaak om banen te scheppen, duurzaamheid en de bescherming van de leefomgeving.

Take the Square-Zuid Holland and REinFORM nodigen activisten, occupiers, vakbondsleden, arbeiders en iedereen die belangstelling heeft uit om zich bij ons te scharen in steun met de ‘Zwarte Marsen’. In het programma ‘Hoe minder ik werk, hoe meer ik doen”, zullen we informatie delen over de recente mijnwerkersprotesten, en beschouwen wat de relatie is tussen arbeid en de ontginning van natuurlijke hulpbronnen, en bespreken hoe een gemeenschappelijk front gerealiseerd zou kunnen worden tussen traditionele arbeidersorganisaties en de nieuwe activistische bewegingen.

Programma:

– Inleiding: Overzicht mijnwerkersstrijd in Spanje

– Skype gesprek met Theodoros Michalakopoulos, assistant professor of Minining and Metallurgical Engineering at the National Technical University of Athens

– Toelomstig scenario van arbeidsrelaties, door Sol Trumbo. Over dilemmas tussen de noodzaak om banen te scheppen door de crisis en hoe ditzelfde beleid (gebaseerd op productie en groei) in het algemeen op lang termijn onduurzaam is en gericht tegen bescherming van de leefomgeving.

-Debat

contact: ttszuidholland@gmail.com

https://www.facebook.com/events/175699419228762/

Waar Vondelbunker, Amsterdam
Wanneer: zaterdag 14 juli, 18’00 to 21’00

————————-

The less we work, the more we do (event on Steelworkers’ and miners’ strikes in Greece and Spain)

Waar: Vondelbunker, Voldelpark 8, Amsterdam, Netherlands (GPS lat: 52.360854 lon: 4.876987)

An evening of debate on new activist movements, traditional workers organizations, creation of jobs and the end of unlimited exploitation of resources. Case study: Steelworkers and miners strikes in Greece and Spain.

https://www.facebook.com/events/175699419228762/

Where: Vondelbunker, Amsterdam
When: 14th of July, Saturday, from 18’00 to 21’00

In October 2011, Greek Steelworks SA cut down workers’ salaries by 40%, reduced working hours to 5 hours a day, and dismissed many of their employees. 400 workers responded by holding a strike, demanding a reversal of the lay offs, and restoration of their full salaries.

A few months later, Spanish miners undertook an indefinite strike in answer to the 63% budget cuts in subsidies to the mining sector. The cuts will effectively terminate the coal mining industry in Spain, putting between 8.000 and 12.000 jobs at risk, and paralysing the local economy in the mining regions.

The mountains and villages of these regions have since been turned into a battlefield between citizens and police. Miners are walking a “Black March” to Madrid, where they will arrive on the 11th of July, and stay until a solution is found to their plight.

The 15M movement has shown full support for the miners’ struggle, acknowledging it as the voice of a united working class at the heart of industrial production, standing up against the aggressive neoliberal austerity measures implemented by a corporate and political elite. There is, however, an urgent need to reflect on the precarious position of these workers in relation to the future of the coal mining industry in Spain, that takes into account the fundamental dilemmas between growth and de-growth policies, i.e. between the necessity to create jobs, sustainability and the protection of the environment.

Take the Square-Zuid Holland and REinFORM invites activists, occupiers, unionists, workers and everyone interested to join us in support of the “Black Marches”. In the event “The less I work, the more I do”, we will share information about the recent miners’ protests, reflect on the relation between labour and the exploitation of natural resources, and discuss how a common front may be realised between traditional workers’ organisations and the new activist movements.

PROGRAM:

-Introduction: Overview of the miners struggle in Spain

-Skype conversation with the support group of the Black Marches in Madrid

-Skype conversation with Theodoros Michalakopoulos, assistant professor of Minining and Metallurgical Engineering at the National Technical University of Athens

-Future scenario of labor relations, by Sol Trumbo. Dilemmas between the necessity to create jobs due to the crisis and how this same policies (based on production and growth) are usually unsustainable in the long run and against the protection of the environment

-Debate

CONTACT:ttszuidholland@gmail.com