Ga naar de inhoud

Herdenk de doden van Fort Europa

Zondag 11 juni, 17-18.00 Dam Amsterdam (English translation below)

6 min leestijd

In de eerste maanden van dit jaar kwamen ruim 1000 vluchtelingen om op de Middellandse Zee. Vorig jaar stierven ruim 5000 personen op dezelfde route, een triest record. Dit is een rechtstreeks gevolg van het beleid van de Europese Unie: Fort Europa met zijn hekken, patrouilles, schepen,vliegtuigen en militairen. Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex speelt hierbij een leidende rol.

Op zondag 11 juni herdenken we de slachtoffers van Fort Europa, de vluchtelingen die zijn omgekomen tijdens hun vlucht, in Europa of na deportatie. Twee dagen later vieren de Europese grenswachten hun jaarlijkse feestje, georganiseerd door Frontex. Ook wordt daar de industrie verwelkomd om nieuwe producten en technologie om vluchtelingen tegen te houden te showen. Het is natuurlijk uitermate cynisch dat dit dodelijke werk en de winsten die daarmee gemaakt worden gevierd en onthaald worden.

Frontex wordt sinds vorig najaar uitgebouwd tot een Europese Grens- en Kustwacht. In enkele jaren zal het personeel verdubbelen en zal het budget stijgen tot ruim 320 miljoen euro, vijftig keer zoveel als bij de oprichting in 2005. Frontex krijgt bovendien meer bevoegdheden, zoals het zonder toestemming van een lidstaat kunnen ingrijpen in de grensbewaking van deze staat, en mag eigen materieel gaan aanschaffen.

Van dat laatste profiteert vooral de Europese wapenindustrie. Deze industrie heeft met langdurige, intensieve lobby aangestuurd op een militarisering van de Europese grenzen. Met EU-financiering bouwen staten security-hekken aan hun grenzen en zetten steeds vaker militairen en militaire middelen in om vluchtelingen tegen te houden.

Dit beleid leidt jaarlijks tot duizenden doden op de Middellandse Zee en elders, onder meer omdat vluchtelingen gedwongen worden steeds gevaarlijkere routes te kiezen voor hun overtocht.

Frontex gaat ook steeds meer samen werken met landen buiten Europa, bijvoorbeeld in Afrika. Deze landen worden zwaar onder druk gezet om vluchtelingen al op hun weg naar Europa tegen te houden. De EU hoeft zich dan niet druk te maken om hun rechten en houdt het ‘probleem’ ver buiten de deur. Hiervoor wordt ook samenwerking met dictaturen, zoals die in Soedan en Eritrea, niet geschuwd.

Frontex houdt zich naast het tegenhouden van vluchtelingen ook bezig met< hen deporteren. Het coördineert gezamenlijke deportatievluchten, waarbij mensen uit diverse EU-landen in één keer naar het land van herkomst worden uitgezet. Eind maart vond zo’n eerste Frontex-chartervlucht naar Afghanistan plaats. Een door oorlog, onderdrukking en armoede volledig onveilig land, dat door de EU niettemin als geschikt om vluchtelingen naar te deporteren wordt beschouwd.

4Freedom of Movement is een nieuw initiatief van mensen die vinden dat er een radicale omslag in het vluchtelingenbeleid moet komen. Geen uitsluiting, opsluiting en uitzetting, maar opvang en hulp, en niet in de laatste plaats het wegnemen van de oorzaken die mensen dwingen te vluchten. Het is tenslotte de Westerse economische en militaire internationale politiek, vroeger en nu, die mensen ertoe noopt hun huis en familie te verlaten.

mail: 4freedom@riseup.net

—-

[English]

Remember the deaths of Fortress Europe
Sunday 11 June – 5 pm – De Dam, Amsterdam

One day before the annual “European Day 4 Border Guards” in Warsaw we will remember the victims of Fortress Europe. We will organise a protest on De Dam in Amsterdam, on Sunday the 11th of June from 5 to 6 PM. Bring a white sheet for this “corpse”-protest.

In the first months of this year more than a thousand refugees died in the Mediterranean Sea. Last year more than 5000 people died on the same route, a dark record. This is a direct consequence of the policies of the European Union: Fortress Europe with its fences, patrols, ships, air-planes and soldiers. The European border-guard organisation Frontex has a leading role in this structure.

On Sunday the 11th of June we will remember the victims of Fortress Europe, the refugees who have died during their journey, in Europe or after deportation. The European border-guards will celebrate their annual party two days later, organised by Frontex. Companies will also display their newest products and technology made to stop and deter refugees. It is extremely cynical that this lethal industry and the profits that they make are celebrated on this day.

Frontex is being made into a European border and coastguard since last year. In a few year the number of staff will double and the budget will rise to more than 320 million euros, fifty times as much than at its inception in 2005. Frontex will also gain more authority and mandates, like not having to consult a member state before taking action in patrolling its borders and being allowed to purchase their own equipment.

That last point will profit the European military industry. This industry has, thanks to its long and intensive lobbying, pushed for militarising the outer borders of Europe. With finances from the EU states will build security-fences at their borders and deploy military personnel and weapons to stop refugees.

These policies are directly responsible for thousands of deaths in the Mediterranean Sea and elsewhere, because refugees are forced to take more dangerous routes in order to get to Europe.

Frontex will also cooperate more closely with countries outside of Europe, for instance in Africa. African countries are being pressured to stop refugees before they attempt to get into Europe. The EU will not have to worry about human rights and keeps “the problem” outside of their territories. Cooperation with dictatorships like Sudan and Eritrea is part of this plan.

Frontex is also tasked with deporting refugees. It coordinates deportation-flights, whereby people from different EU member-states are flown to their country of origin. One of the first of those flights was in March, destined for Afghanistan. A country ravaged by war, repression and poverty, that nonetheless is deemed safe enough to deport refugees to by the EU.

4Freedom Of Movement is a new initiative by people who want to radically oppose the refugee policies of the EU. No more exclusion, incarceration and deportation, but refuge and help, and last but not least fighting against the causes that force people to flee. It is Western economic and military policies, past and present, that cause the problems that refugees flee from.

mail: 4freedom@riseup.net