Ga naar de inhoud

Geen ruimte voor neo-nazi’s en hun lhbtqia+ haat in Rotterdam!

Op zaterdag 22 mei wil de neo-nazi organisatie Voorpost in Rotterdam bij het Songfestival zijn haat komen spuien tegen mensen van de lhbtqia+ community. Deze poging tot intimidatie en bedreiging is volkomen onacceptabel.

5 min leestijd

(Bron: aankondiging op facebook)

Er heerst misschien het idee dat de bevrijding van lhbtqia+ community inmiddels voltooid is, maar niets is minder waar. Mensen die niet kunnen of willen voldoen aan cis hetero ideaal-plaatjes worden nog steeds vaak gediscrimineerd, uitgesloten en in elkaar geslagen. Dat is een structureel probleem, en daarbij neemt de haat tegen trans mensen de laatste jaren sterk toe. Mensen kunnen dus nog steeds niet gewoon zijn wie ze zijn. De Rotterdamse Rainbow Coalition accepteert niet dat nazi’s een community komen aanvallen die toch al onder vuur ligt en daarom organiseren we ter plekke een tegenprotest.

Voorpost heeft een geschiedenis van intimiderende en gewelddadige acties tegen onder andere vluchtelingen, moslims en linkse activisten. Het gaat om een racistische en antisemitische club met een door-en-door patriarchaal wereldbeeld waarin geen plaats is voor queer mensen, voor iedereen die zich rekent tot de lhbtqia+ community. Nazi’s verdienen nergens een plek, en al helemaal niet in een zo diverse stad als Rotterdam, waar de helft van de bevolking niet wit is.

Het Eurovisie Songfestival heeft tegenwoordig een queer imago en dat bevalt de nazi’s niet. De Rainbow Coalition wil Voorpost weghouden van het festival en haar (queer) bezoekers, maar is zelf geen voorstander van het festival. De enorme bedragen die eraan worden uitgegeven, hadden beter besteed kunnen worden aan cultuur van en voor de tienduizenden Rotterdammers die daar nu door armoede van uitgesloten zijn. Daarbij is het een schande dat er landen aan het festival meedoen die zich aan grootschalige meedogenloze repressie schuldig maken, denk met name aan Israël en Belarus.

De Rotterdamse Rainbow Coalition is genoemd naar de brede coalitie waaraan Black Panther-leider Fred Hampton destijds in Chicago bouwde, en waarin plaats was voor mensen van alle onderdrukte en uitgebuite communities. Daaraan kwam goeddeels een einde toen hij op 4 december 1969 thuis door de politie vermoord werd. Hoofdrol in de huidige Rotterdamse Rainbow Coalition speelt vanzelfsprekend de lhbtqia+ community.

We roepen iedereen op om mee te doen aan het protest. We vinden het uiterst belangrijk dat alle (en met name witte en cis hetero) deelnemers aan het protest zich heel goed realiseren dat juist mensen van de lhbtqia+ community en niet-witte mensen extra risico lopen bij protesten tegen nazi’s. We gaan ervan uit dat iedereen zich ter plekke goed houdt aan gemaakte afspraken om op die manier het protest zo veilig mogelijk te houden voor iedereen. Daarnaast vragen we natuurlijk ook iedereen om zich aan de corona-regels van anderhalve meter en mondkapjes te houden.

Geen ruimte voor haat tegen de lhbtqia+community!

Zaterdag 22 mei, vanaf 17.30 uur
AHOY, Rotterdam

De Rotterdamse Rainbow Coalition bestaat momenteel uit: KONTRA Rotterdam, AFA Rotterdam, BIJ1, Rotterdam BIJ1, Doorbraak, DWARS Rotterdam-Rijnmond, ROOD Rotterdam en de Vrije Bond Rotterdam.

—–

[English]

Respect our existence or expect resistance: no LGBTQIA+ hatred in our city!

No room for the neo-Nazis of Voorpost and their lhbtqia+ hatred in Rotterdam!

On Saturday 22 May, the neo-Nazi organisation Voorpost wants to come to Rotterdam to spread their hatred of members from the lhbtqia+ community at the Eurovision Song Contest. This attempt to intimidate and threaten is completely unacceptable.

There may be the idea that the liberation of the lhbtqia+ community is now complete, but nothing is further from the truth. People who cannot or do not want to comply with heterosexual standards are still often discriminated against, excluded and beaten up. This is a structural problem, and in recent years hatred for trans people has increased sharply. So people still cannot simply be who they are. The Rotterdam Rainbow Coalition will not accept that Nazis come and attack a community that is already under fire, so we will organise a counter-protest on the spot.

Voorpost has a history of intimidating and violent actions against refugees, Muslims and left-wing activists, among others. It is a racist and anti-Semitic club with a thoroughly patriarchal world view in which there is no room for queer people, for anyone who counts themselves as a member of the lhbtqia+ community. Nazis not deserve to demonstrate anywhere, and certainly not in a city as diverse as Rotterdam, where half of the population is none-white.

The Eurovision Song Contest nowadays has a queer image and the Nazis don’t like that. The Rainbow Coalition wants to keep Voorpost away from the contest and its (queer) visitors, but it is not a supporter of the contest itself. The enormous sums dropped on it would have been better spent on culture by and for the tens of thousands of Rotterdammers who are now excluded from it because of poverty. In addition, it is a shame that countries that are guilty of large-scale ruthless repression are taking part in the contest, think of Israel and Belarus.

The Rotterdam Rainbow Coalition is named after the broad coalition that Black Panther leader Fred Hampton built in Chicago, which included people from all oppressed and exploited communities. This largely came to an end when he was murdered by the police at home on 4 December 1969. Of course, the lhbtqia+ community plays a major role in the current Rotterdam Rainbow Coalition.

We call on everyone to join the protest. We find it extremely important that all (and especially white and cis hetero) participants in the protest are very well aware that especially people from the lhbtqia+ community and non-white people are extra at risk during protests against nazis. We assume that everyone will stick to the agreements made on site in order to keep the protest as safe as possible for everyone. Of course, we also ask everyone to stick to the covid rules of one and a half metres and facemasks.

No room for hate against the lhbtqia+community!

Saturday 22 May, from 17.30 hours
AHOY, Rotterdam

The Rotterdam Rainbow Coalition now consists of: KONTRA Rotterdam, AFA Rotterdam, BIJ1, Rotterdam BIJ1, Doorbraak, DWARS Rotterdam-Rijnmond, ROOD Rotterdam and the Vrije Bond Rotterdam.