Ga naar de inhoud

Den Haag: Over de eigenaren, veryupping en opstand

Waldeck Pyrmontkade 872: over de eigenaren, veryupping en opstand: Sinds wij de eigenaren hebben geïnformeerd dat we het pand aan de Waldeck Pyrmontkade 872, Den Haag, hebben gekraakt, zijn zij meerdere keren langs geweest om ons te bedreigen. (Eglish version below)

7 min leestijd

(Bron: website shortstaynoway)

Eerst kwamen zij om ons in het pand op te sluiten. Zij beweerden een vergunning te hebben om bouwsteigers op de stoep te installeren. Zij waren niet in bezit van deze vergunning, en zouden zij wel in bezit daarvan geweest, dan hadden zij alsnog niet mogen beginnen met hun werkzaamheden aangezien wij nu in dit huis verblijven. Zij vertrokken na ons te hebben bedreigd met hun terugkomst de dag daarna, om 10u om dan te beginnen met de voorbereidingen voor de sloop – of wij nog in het pand zouden zijn of niet.

{youtube}2O5oj63Anzk{/youtube}

En inderdaad keerden ze de volgende dag terug, zoals aangekondigd. Na al hun grote worden en spierballenvertoon vond er een anticlimax plaats… ze belden de politie. Aangezien de kraakactie al dagen lang bekend was bij de politie, zeiden de twee licht geïrriteerde agenten simpelweg ‘Nee’ toen de eigenaar hun vroegen ons per direct te ontruimen. De agenten zijn weer weg gegaan, en hebben de aannemers en de eigenaar laten staan met een groep van 20+ mensen die waren gekomen in solidariteit met de bezetting en om intimidatie van de eigenaar te voorkomen.

De eigenaars toon veranderde enigszins, na het besef dat de bezetters niet van plan waren te vertrekken. Tijdens de dag hebben zij beweerd een dialoog te willen openen over de huisvestingscrisis en woningnood. Maar zodra het donker werd zijn er alsnog mensen naar ons gestuurd om ons te waarschuwen dat zij van plan waren onze ruiten in te slaan. Hun stemmingswisselingen, van dag tot nacht, zijn representatief van de tegenstrijdigheden tussen het imago die zij tonen en de consequenties van hun roekeloze acties.

Zij stellen zich voor als een jong, innovatief en maatschappelijk bewust investeerders. Zij investeren in hun uiterlijk om te verbergen dat zij onder deze façade in de voetstappen lopen van hun onzedige voorgangers. Laten wij niet vergeten dat hun degene zijn die actief bijdragen aan de groeiende huisvestingscrisis, mensen ontroven van hun huizen om voor de rijke te bouwen.

Zij vertellen op hun website:
‘‘Als kinderen van de crisis zagen we in 2008 een enorme hoeveelheid aan leegstaande kantoren. Gebouwen die niet pasten bij de vraag. […] We besloten dat we de vastgoedwereld wilden veranderen door een radicaal andere aanpak”

En hun oplossing is dan om deze leegstaande kantoren te kopen en daar luxe appartementen van te maken? Omdat deze dan de vraag zouden beantwoorden? Terwijl zij in feite de vraag voor een overbodige product creëren. Zij zijn inderdaad de kinderen van de crisis, zij zijn het product van de neoliberale capaciteit om wat niet te commodificeren is toch te commodificeren: wanneer met huizen gokken niet meer genoeg winst brengt, worden zelfs sub-componenten van het gebouw objecten waar je winst van kan maken. Zo nemen zij trots mee aan de ‘leasing gevel’ innovatie, een vaag financiële en rare legale constructie dat hun mogelijke maakt de façade van het gebouw te leasen.

Zij zijn rijke jongeren die een driftbui hebben wanneer zij realiseren dat hun walgelijke handelspraktijken met de vinger zijn gewezen, en dat ze daarbij ook nog eens actief geblokkeerd zijn in hun poging deze praktijken voort te zetten.

We vechten niet tegen hun, sterker nog, we geven niet om ze. Ze staan als symbool voor wat er verkeerd loopt in de huisvestingsmarkt, hoe de rijken de ruimte voor zichzelf houden en alleen voor hun soortgelijken zorgen. Het is als zodanig dat wij onze campagne tegen hun richten. Wanneer zij zouden willen dat wij jubileerden aan het idee van luxe short-stay appartementen zeggen wij: Short Stay? No way! We willen huizen voor mensen, niet voor winst. We willen stabiele en betaalbare huizen voor iedereen, we willen dat mensen inspraak hebben in de organisatie van hun levensruimtes, we willen dat mensen zeggenschap hebben over de veranderingen van hun buurt en hun stad.

Geconfronteerd met de macht van het volk, is de macht van het geld waardeloos. Laten we het tij keren en het kapitalisme stopzetten!

Voor een tijdslijn van de gebeurtenissen in de eerste week kijk dan op: https://shortstaynoway.noblogs.org/samenvatting-1ste-week/

>>>english<<<

At first they came to lock us in, pretending to have a permit to install scaffolding on the pavement. They neither were in possession of such a permit, nor would they be allowed to use it in any case since we are living in this house. They left after threatening us that they would come back the next day at 10 a.m. to start destroying the building and that we’d better be gone: they’d start whether we were still in there or not.

And they did arrive the next day, as announced. After all their big talk and muscle flexing they resorted to a somewhat anti-climactic action… calling the cops. As the squatting action had already been recognized by the police a couple of days earlier, the two slightly irritated officers simply said “no” when the owner’s workers asked them to evict the building on the spot. The cops then left, leaving the owner and his two contractors in the street with a group of 20+ people who had come to show solidarity with the occupation and prevent harassment from the owner.

The owner’s tone changed slightly, having realized the occupants had no intention of leaving. During the day they pretended to want and open a dialogue about the housing crisis. As soon as night began to fall they nevertheless sent people over to warn us they intended to smash the windows if we refused to leave. Their mood swings, from day to night, are representative of the discrepancies between the image they try to uphold and the consequences of their careless actions.

They present themselves as young, innovative and socially conscious venture capitalists. They invest in their appearance so as to cover up the fact that underneath this façade they are treading in the footsteps of their indecent predecessors. Let us remember that these are people who actively contribute to the growing housing crisis, dispossessing people of their homes in order to build for the rich.

They state on their website:
“As children of the crisis, we saw an enormous amount of empty offices in 2008. Buildings that did not fit the demand. […] We decided that we wanted to change the real estate world through a radically different approach.”

Their solution is to buy these empty office buildings and build luxury apartments? Because they will fit the demand? When in fact they will create a demand for a superfluous product. They are indeed the children of the crisis, they are the products of late capitalism’s capacity to commodify the uncommodifiable: when gambling with houses is not profitable enough anymore, even sub-components of the building become objects to make profit off. And so they are proudly taking part in ‘leasing gevels’, a weird financial and odd legal construction allowing them to lease the façade of the building.

They are rich youngsters throwing a tantrum upon realizing they have not only been called out on their revolting business practices, but have also been actively blocked in pursuing them.

We are not fighting against them, in fact we do not care much about them. They are a symbol of what is wrong in the housing market, how the rich are hogging the space and caring only for their own. And it is as such that we are targeting them. When they would want us to jubilate at the thought of luxury short-stay apartments, we say: Short Stay? No way! We want houses for people, not for profit. We want stable and affordable housing for everyone, we want people to have a say in the organization of their living spaces and their lives, we want people to have a say in the changes in their neighborhood and their city.

Faced with the power of the people, the power of money is worthless. Let’s change the tide and shut down capitalism!

For a recap of the events in the first week of the occupation go to: https://shortstaynoway.noblogs.org/recap-1st-week/