Ga naar de inhoud

Deel Negen: De nieuwe structuur van de Zapatistische autonomie.

Ik zal jullie proberen uit te leggen hoe we de autonomie, dat wil zeggen de nieuwe structuur van de Zapatistische autonomie, hebben gereorganiseerd. Ik zal later meer in detail uitleggen. Of misschien leg ik niets meer uit, want het gaat om de praktijk. Natuurlijk kunnen jullie ook naar de verjaardag komen en de toneelstukken, liederen, gedichten en kunst en cultuur van deze nieuwe fase van onze strijd bekijken. Zo niet, dan zal de Tercios Compas je foto’s en video’s sturen. Een andere keer zal ik jullie vertellen wat we goed en slecht zagen in de kritische evaluatie van de zapatistische autonome opstandige gemeenten (MAREZ) en de raden van goede regering (JBG). Hier laat ik jullie gewoon weten hoe het nu is. Het gaat:

7 min leestijd

November 2023.

Broeders, zusters en collega’s:

Ik zal jullie proberen uit te leggen hoe we de autonomie, dat wil zeggen de nieuwe structuur van de Zapatistische autonomie, hebben gereorganiseerd. Ik zal later meer in detail uitleggen. Of misschien leg ik niets meer uit, want het gaat om de praktijk. Natuurlijk kunnen jullie ook naar de verjaardag komen en de toneelstukken, liederen, gedichten en kunst en cultuur van deze nieuwe fase van onze strijd bekijken. Zo niet, dan zal de Tercios Compas je foto’s en video’s sturen. Een andere keer zal ik jullie vertellen wat we goed en slecht zagen in de kritische evaluatie van de zapatistische autonome opstandige gemeenten (MAREZ) en de raden van goede regering (JBG). Hier laat ik jullie gewoon weten hoe het nu is. Het gaat:

TEN EERSTE. – De belangrijkste basis, die niet alleen de autonomie in stand houdt, maar zonder welke ook de andere structuren niet kunnen functioneren, is de Lokale Autonome Overheid, Gobierno Autónomo Local (GAL). Er is een GAL in elke gemeenschap waar er Zapatista steunpunten zijn. De Zapatista GAL’s zijn de kern van alle autonomie. Ze worden gecoördineerd door de autonome agenten en commissariaten en zijn onderworpen aan de vergadering van het dorp, de ranchería, de gemeenschap, de paraje, de barrio, de ejido, de colonia, of hoe elke bevolkingsgroep zichzelf ook noemt. Elke GAL controleert zelf zijn autonome organisatorische middelen (zoals scholen en klinieken) en de relatie met naburige niet-Zapatistische zuster-pueblos. En het controleert het goede gebruik van de fondsen. Ze spoort ook wanbeheer, corruptie en fouten op en stelt deze aan de kaak. En het is alert op diegenen die zich willen voordoen als Zapatistische autoriteiten om steun of hulp te vragen die ze voor eigen gewin gebruiken. Dus als er eerst een paar dozijn MAREZ’s waren, d.w.z. Zapatista Autonome Opstandige Gemeenten, dan zijn er nu duizenden Zapatista GAL’s.

TEN TWEEDE. – Afhankelijk van hun behoeften, problemen en vorderingen komen verschillende GAL’s bijeen in Collectieven van Zapatistische Autonome Overheden, Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas: CGAZ, en hier bespreken ze zaken die van belang zijn voor de bijeen te roepende GAL’s en bereiken ze overeenkomsten. Wanneer zij daartoe besluiten, roept het Collectief van Zapatistische Autonome Regeringen ( CGAZ) een vergadering bijeen van de autoriteiten van elke gemeenschap. Hier stellen ze de plannen en behoeften voor gezondheid, onderwijs, agro-ecologie, justitie, handel en andere zaken die nodig kunnen zijn voor, bespreken ze en keuren ze goed of af. Op het niveau van de CGAZ zijn de coördinatoren van elk (bovengenoemd) gebied. Zij zijn geen autoriteiten. Hun taak is ervoor te zorgen dat het werk dat door de GAL’s wordt gevraagd of dat nodig is voor het gemeenschapsleven wordt uitgevoerd.

Bijvoorbeeld: preventieve geneeskunde en vaccinatiecampagnes, campagnes voor endemische ziekten, cursussen en gespecialiseerde opleidingen (zoals laboratoriumtechnici, röntgen, echografie, mastografie en diegenen die we nog zullen leren), alfabetisering en hogere niveaus, sportieve en culturele evenementen, traditionele festiviteiten, enz. Elke regio of CGAZ heeft zijn eigen bestuurders, die vergaderingen bijeenroepen als er een dringend probleem is of een probleem dat meerdere gemeenschappen aangaat.

Met andere woorden, waar er eerst 12 raden van goede regering waren, zullen er nu honderden zijn.

TEN DERDE. – Dan volgen de Vergadering van Collectieven van Zapatistische Autonome Overheden, Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas: ACGAZ. Dit zijn wat vroeger bekend stond als zones. Maar ze hebben geen autoriteit, ze zijn afhankelijk van de CGAZ.En de CGAZ’s zijn afhankelijk van de GAL’s. De ACGAZ roept de zonevergaderingen bijeen en zit ze voor, indien nodig op verzoek van de GAL’s en CGAZ’s. Ze zijn gevestigd in de Caracoles, maar verplaatsen zich van de ene regio naar de andere. Met andere woorden, ze zijn mobiel, afhankelijk van de vraag om aandacht vanuit de dorpen.

TEN VIERDE. – Zoals in de praktijk zal blijken, is het commando en de coördinatie van de autonomie verschoven van de JBG’s en MAREZ’s naar de dorpen en gemeenschappen, naar de GAL’s. De zones (ACGAZ) en regio’s (CGAZ) worden bestuurd door de mensen, ze moeten verantwoording afleggen aan de mensen en manieren zoeken om te voorzien in hun behoeften op het gebied van gezondheid, onderwijs, justitie, voedsel en de behoeften die voortkomen uit noodsituaties veroorzaakt door natuurrampen, pandemieën, misdaden, invasies, oorlogen en andere tegenslagen van het kapitalistische systeem.

TEN VIJFDE. – De structuur en de dispositie van het EZLN zijn gereorganiseerd om de verdediging en veiligheid van de dorpen en moeder aarde te vergroten in geval van agressies, aanvallen, epidemieën, invasies door roofzuchtige bedrijven, gedeeltelijke of volledige militaire bezettingen, natuurrampen en nucleaire oorlogen. We hebben ons voorbereid op het overleven van onze volkeren, zelfs in afzondering van elkaar.

TEN ZESDE. – We begrijpen dat jullie het moeilijk vinden om hiermee in het reine te komen. En dat jullie een tijdje moeite zullen hebben om het te begrijpen. Het heeft ons 10 jaar gekost om erover na te denken, en van die 10 jaar, 3 jaar om het voor te bereiden voor de praktijk. We begrijpen ook dat jullie denken in de war lijkt te zijn. Daarom is het nodig om jullie begripskanaal te veranderen. Alleen door ver vooruit en achteruit te kijken zullen jullie de huidige stap kunnen begrijpen.

We hopen dat jullie begrijpen dat dit een nieuwe structuur van autonomie is, dat we het net aan het leren zijn en dat het even duurt voordat het goed loopt.

In werkelijkheid is dit communiqué alleen bedoeld om jullie te vertellen dat de autonomie van de Zapatista’s wordt voortgezet en bevorderd, dat wij denken dat het beter is voor de steden, gemeenschappen, plaatsen, buurten, kolonies, ejidos en ranches waar de Zapatistische steunpunten wonen, dat wil zeggen strijden. En dat het hun beslissing is geweest, rekening houdend met hun ideeën en voorstellen, hun kritiek en zelfkritiek.

Zoals we zullen zien gaat deze nieuwe fase van autonomie ook over het confronteren van het ergste van de Hydra, haar meest beruchte beestachtigheid en destructieve waanzin, haar corporatieve en militaire oorlogen en invasies.

Voor ons bestaan er geen grenzen of verre geografische gebieden. Alles wat er in een uithoek van de planeet gebeurt, raakt ons en baart ons zorgen en doet ons pijn. In de mate van onze kleine kracht zullen we mensen in nood steunen, ongeacht hun kleur, ras, nationaliteit, geloof, ideologie en taal. Hoewel we misschien niet veel talen kennen of niet veel culturen en manieren begrijpen, begrijpen we het lijden, de pijn, het verdriet en de waardige woede die het systeem oproept.

We weten hoe we moeten lezen en luisteren naar de harten van onze broeders en zusters. We zullen blijven proberen van hen te leren, van hun verhalen en hun strijd. Niet alleen omdat we al eeuwenlang lijden en weten hoe het is. Maar ook en vooral omdat onze strijd, al 30 jaar, voor het leven is.We hebben in al die jaren zeker veel fouten gemaakt. We zullen er zeker nog meer maken in de komende 120 jaar. Maar we geven NIET op, we veranderen NIET van weg, we verkopen ons NIET. We zullen altijd kritisch blijven kijken naar onze strijd, haar tijden en manieren.

Onze ogen, oren, hoofden en harten zullen altijd openstaan om te leren van anderen die, hoewel ze in veel opzichten verschillend zijn, dezelfde zorgen hebben en hetzelfde verlangen naar democratie, vrijheid en rechtvaardigheid.

En we zullen altijd het beste zoeken voor onze pueblos en onze zustergemeenschappen.

Dus wij zijn Zapatistas.

Zolang er tenminste één Zapatista is in welke uithoek van de planeet dan ook, zullen we in opstand komen, dat wil zeggen, we zullen strijden.

Daar zie je de vrienden en vijanden. En degenen die geen van beide zijn.

Dat is alles op dit moment.

Uit de bergen van het Mexicaanse zuidoosten.

Subcomandante opstandige Moisés.

Mexico, november 2023.

Meer dan 500, 40, 30, 20, 10 jaar later.

P.S.- Hier is een tekening. Eens kijken of het wat begrijpelijker wordt.