Ga naar de inhoud

Conferentie ‘Links en de Crisis deel 2’

Zondag 22 maart
11.00 – 18.00 uur
Plantage Doklaan 10-12 Amsterdam
Toegang: gratis (donaties welkom).

9 min leestijd
Placeholder image

het doel van de bijeenkomst is om dieper in te gaan op specifieke deelgebieden die met de economische crisis te maken hebben. Een eerste bijeenkomst stond meer in het teken van achtergrondinformatie over de economische situatie. Zie verslag van de eerste bijeenkomst.

Op deze tweede bijeenkomst ligt de nadruk op een serie workshops, en willen we uitvinden wat er ‘van onderop’ georganiseerd kan worden.
De centrale vragen daarbij zijn:
Hoe voorkomen we dat de crisis afgewenteld wordt op de zwaksten/armsten in binnen- en buitenland?
– Hoe voorkomen we dat de crisis door rechts en de ondernemers benut wordt om de bakens nog verder naar hun wensen te verzetten?
– Hoe benutten we de scheuren in het systeem om een breder publiek te winnen voor fundamentele veranderingen?

————————–

De zaal gaat om 11.00 uur open en het programma begint om 11.30 met een korte inleiding over de stand van zaken.

(De eerste ronde workshops is van 12.25-13.45)

1) Kredietcrisis, een godsgeschenk voor ons eco-systeem?

De economische crisis die ons nu treft had op geen beter tijdstip kunnen komen. De CO2-uitstoot daalt voor het eerst sinds de jaren dertig, er worden talloze olie- en mijnbouwprojecten geschrapt en de bouw van nieuwe fabrieken is voorlopig van de baan. Ons voortdurend streven naar meer consumptie en meer economische groei is voor minstens vijf jaar afgeremd. Maar het is nu tijd om van die adempauze gebruik te maken. In de introductie geeft Peter Polder, GroenFront!-activist een overzicht van het effect van de kredietcrisis op de ecologische crisis en de toenemende grondstoffenschaarste. Hierna hebben we voldoende vragen voor een discussie: Geeft de economische neergang ons genoeg ruimte om tot een duurzame maatschappij te komen? Of staat de crisis de mogelijkheden om iets aan het milieu te doen in de weg? Is onze laatste groene strohalm een Green New Deal waarbij huidige bedrijven en overheden een groene weg inslaan? Of is dit groene schijn die niets oplost en is dit juist het moment om van de bedrijven en regeringen af te komen waarna we onze groene wereld te creëren?

2) Economie vanuit feministisch perspectief

Tijdens de bijeenkomst ‘Links en de Crisis, deel 2’ op zondag 22 maart in Amsterdam wordt de workshops ‘economie vanuit een feministisch perspectief’ georganiseerd. Het is de bedoeling tijdens die workshop aan te sluiten op de feministische salon "FEMINIST ENGAGEMENTS WITH THE GLOBAL CASINO", die plaatsvond op 29 oktober en 26 november in de Peper in Amsterdam. 
De vraag die in de Peper centraal stond luidde: ‘Financial crisis – what do we do with it, as feminists?’  Uiteraard kwam er geen eenduidig antwoord op, maar duidelijk was wel dat de vraag leeft en dat feministen de mogelijkheden willen onderzoeken voor structurele veranderingen in de organisatie van onze economie. 

Tijdens de workshop is er gelegenheid de draad weer op te pakken. en verbindingen te zoeken tussen feministische invalshoek en andere thema’s die op deze dag aan de orde komen. Het is ook de bedoeling een vervolg op de workshop te plannen.
Als sprekers zullen in ieder geval komen:
Edith Kuiper, econome en oprichtster van het FENN ( Feminist Economics Network in the Netherlands), zie: www.fen-netherlands.nl
Thera van Osch, econome en bestuursvoorzitter van de Stichting voor de Zorgeconomie, zie:   www.zorgeconomie.org

3) Kennis en informatie over economie organiseren

Economische ontwikkelingen en processen zijn vaak ingewikkeld en abstrakt. Veel mensen zijn dan ook in verwarring gebracht of weten niet wie ze moeten geloven. Bij deze crisis wordt dat door bestuurders en ondernemers uitgebuit om mensen te doen geloven dat ze machteloos zijn en geen alternatieven hebben. Natuurlijk zijn er ook tegengeluiden, maar momenteel zijn die in Nederland erg onderontwikkeld. De vraag is wat er ondernomen kan worden om dat te veranderen.
De workshop zoomt in op twee relevante gebieden: de toestand in de academische wereld en die in de media. Eerst zal er een ronde inventarisatie geschieden onder de deelnemers om te bekijken waar nog wél nuttige informatie en deskundigen te vinden zijn. Daarna zal een poging gedaan worden om gezamenlijk te bedenken wat er georganiseerd kan worden om betere en bruikbaardere informatie over de economie en de crisis te verkrijgen en te verspreiden. (Coördinatie: Kees Stad, www.globalinfo.nl).

4) Vakbonden/arbeid

Als gevolg van de crisis dreigen er vele duizenden mensen ontslagen te worden en kan de werkloosheid hoog oplopen. Ook op andere vlak zijn het de werknemers en uitkeringsgerechtigden die voor de gevolgen van de crisis op dreigen te draaien door aantasting van sociale voorzieningen, verhoging van
de pensioenleeftijd enz.
De vakbeweging is er om de belangen van haar achterban – de werknemers – te behartigen. Wat doet zij in deze crisis situatie, wat zijn de plannen en wat kunnen wij als linkse activisten doen om de vakbeweging tot meer activiteit op dit vlak aan te zetten. Andere ideeën en initiatieven op het gebied van strijd rond arbeid en inkomen kunnen uiteraard ook aan bod komen. Hierover discussiëren we met vakbondsleden en niet vakbondsleden.  

——————-

(pauze)

13.45 – 14.30: pauze en lunch
Biologische catering door Coswecan Collective en boekenstand Rooie Rat

——————

(Tweede ronde workshops  van 14.30- 16.00 uur)

5) Democratisering van de economie

Met de komst van de diverse crises is gebleken dat er op allerlei plaatsen in bedrijven en instellingen enorme dingen fout zitten. De vraag doemt op of de problemen die bovendrijven naar aanleiding van de crises niet vooral te wijten zijn aan het feit dat het runnen van bedrijven aan een relatief kleine groep mensen wordt overgelaten.
Zouden die problemen zich ook voordoen als het runnen van bedrijven via een democratisch proces zou plaatsvinden? In ieder geval zal bij een democratisering van bedrijven een diverser publiek dan nu het geval is de besluiten nemen over koers en beleid. En daarmee krijgen eenzijdige belangen en vastgeroeste posities minder een kans in dat proces allesbepalend te zijn.

Tijdens de workshop van 14.30 uur tot 16.00 uur zal een aantal sprekers iets vertellen over hun ideeën met betrekking tot democratisering van de economie. Uitgenodigd zijn:
Geert Reuten, econoom en lid van de Eerste Kamer voor de SP
Willem Bos, coördinator van het comité Ander Europa en freelance journalist bij o.a. Grenzeloos, Tijdschrift voor Socialisme
André Jonkers (onder voorbehoud), adviesbureau De Verandering en bestuurslid Vereniging Solidair

Na de inleidingen wordt iedereen uitgenodigd om vragen te stellen en te discussiëren over de verschillende modellen.

6) Minima en disciplinering

We leven in toenemende mate in een controlemaatschappij. De afgelopen tijd wordt bij armoede, werkloosheid en dissident gedrag naar de persoonskenmerken en het individuele gedrag gekeken dat men op die manier probeert bij te sturen. Praten over maatschappelijke oorzaken en daar iets aan doen of structurele verbetering van lage inkomens is taboe geworden. Controleurs, verplicht accepteren van huisbezoeken, camera’s op straat, koppeling van databestanden, uitdijende geheime diensten en politie-apparaten, men zet wanhopig vele middelen in. Maar is dat wel de oplossing? Nederland heeft na de Verenigde Staten het hoogste aantal gevangenen per 1000 inwoners. En men gaat steeds verder. Dwang therapie of dwangbehandeling is allang geen taboe meer. Een discussie over hoe het niet moet en wat er wel kan gebeuren. Een discussie met prikkelende vragen. Stijgt de criminaliteit eigenlijk wel? En wie worden het meest door het huidige beleid getroffen? En waarom is dat zo? En hoe organiseren
we het verzet tegen de toenemende controle in het licht van de huidige crisis? Inleiding Piet van der Lende

7) Migratie/migranten

Hoe voorkomen we dat door de huidige krediet crisis de vreemdelingenhaat in Europa nog verder zal toenemen? Vanwege het gebrek aan een serieus debat over de oorzaken van de crisis is het voor populistische rechtse politici makkelijk de publieke opinie te beïnvloeden en de schuld op migranten te gooien. Migranten hebben vaak een benadeelde positie in de maatschappij. Allereerst door een taalachterstand maar ook doordat ze minder makkelijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt en vaak de eersten zijn die eruit worden gegooid als er bezuinigd moet worden.
Migranten moeten zich organiseren, opkomen voor hun rechten en tegelijkertijd een tegengeluid bieden aan de groeiende vreemdelingenhaat.

8) Praktisch organiseren
Opbouwen van alternatieve structuren en tegenbeweging

De crisis kan mensen armer en werkloos en arm maken. Aan de andere kant krijgen mensen weer meer vrije tijd. Een fikse economische crisis maakt het misschien makkelijker, maar in elk geval noodzakelijker onszelf te organiseren om weerbaar te worden tegen hebzuchtige bedrijven, een verharde maatschappij en rechtse sentimenten in het algemeen.
Tijdens deze workshop worden praktische DIY alternatieven en ideologische campagneplannen bijeengebracht om tot een zinvolle mix te komen die de crisis te lijf kan gaan.

Mensen van Noppes (Amsterdamse Lets) en VOKOMOKUM (voedselcoöperatie) beginnen de workshop met een korte analyse van het effect van de crisis op hun projecten. (Onder voorbehoud:) Daarna wordt kort gekeken naar de voor Nederland relevante lessen die kunnen worden geleerd de  uit ervaringen in Argentinië tijdens hun kredietcrisis 9 jaar geleden. Met deelnemers uit diverse actienetwerken wordt vervolgens gediscussieerd over het politiek houden van praktische alternatieven en het praktisch en concreet maken van (links ideologisch) verzet.

—————

16.00-16.30: Pauze

Elke workshop is gevraagd om dan drie zaken te komen melden, die meegenomen kunnen worden in het einddebat:
.) Een belangrijke conclusie die met de buitenwacht gedeeld moet worden
.) Een belangrijke vraag waar ze niet uit zijn gekomen
en: .) een idee voor verder organiseren.
———————-

Slotdebat:

Bij het einddebat gaan we dan zoeken naar de rode draad en overeenkomsten.
Tijdens het einddebat zal worden ingegaan op de kansen en de gevaren van deze crisis:
– Hoe voorkomen we dat de crisis afgewenteld wordt op de zwaksten/armsten in binnen- en buitenland?
– Hoe voorkomen we dat de crisis door rechts en de ondernemers benut wordt om de bakens nog verder naar hun wensen te verzetten?
– Hoe benutten we de scheuren in het systeem om een breder publiek te winnen voor fundamentele veranderingen?

Als afsluiting zal er nog een en ander worden aangekondigd over komenden protesten en campagnes.

Organisatie
XminY Solidariteitsfonds, Stichting Ander Europa, Vóór de Verandering en ASEED.
meer informatie: info@globalternatives.nl
www.globalternatives.nl

De Plantage Doklaan 10-12 in Amsterdam ligt om de hoek van de ingang van Artis en is op 20 minuten lopen van het Centraal Station (of tram 9 en 14 en metro Waterlooplein)