Ga naar de inhoud

Chico Mendes in de strijd tegen de valse oplossingen van groen kapitalisme

Nu in Brazilië weer een fascist aan de macht is, is het des te belangrijker dat degenen die strijden voor mens en natuur in Brazilië gesteund worden. Te beginnen met het ondertekenen van de verklaring van Xapuri hieronder. Chico Mendes was een vakbondsleider en milieuactivist in Acre die op 22 december 1988 werd vermoord. English Version at Bottom

7 min leestijd

(Bron: Verklaring van Xapuri, 16 december 2018, website World Rainforest Movement) vertaling globalinfo.nl die dol is op donateurs)

De verklaring staat open voor ondertekening tot en met 31 januari 2019. Als u de verklaring solidair wilt ondertekenen, voegt u onderaan hier uw naam en/of de naam van uw organisatie toe (of hier in het Portugees, of hier in het Spaans). Een bijgewerkte versie van de handtekeningenlijst zal kort na 31 januari 2019 worden gepubliceerd op deze website)

Vanaf hier in Xapuri herinneren we de wereld eraan dat Chico Mendes niet is gestorven. Hij werd vermoord. Dit was de prijs die hij betaalde voor het wijden van zijn leven aan de zaak van de agrarische landhervorming en de bescherming van bossen. Het is een feit dat de machthebbers nooit hebben aanvaard dat de bewoners van het woud het recht hebben op grond, brood en dromen. Ze dachten dat ze door hem te vermoorden zijn strijd zouden kunnen begraven. Maar daarvoor was het te laat. Chico Mendes was een kracht geworden die zijn fysieke bestaan overstijgt.

Sinds hij werd vermoord, is zijn nalatenschap in belang toegenomen. Zich bewust van het belang van deze nalatenschap en bang voor zijn bevrijdende kracht, gingen de machthebbers zich verwoed toeleggen op het zich toe-eigenen van zijn nalatenschap door een continu en systematisch proces van vervorming. Dit is wat de regering van het zogenaamde “Popular Front of Acre” (FPA) in de afgelopen 20 jaar heeft gedaan. Terwijl ze de belangen van internationaal kapitaal dienden,legden ze met gebruik van het beeld van Chico Mendes een serie besluiten op die voerden tot toenemende privatisering en vernietiging van bossen.

Van de winning van hout tot de exploratie van olie en gas in de regio Vale do Juruá in Acre en extensieve veehouderij, ze openden de deur voor het Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation – REDD- project (terugdringen van emissies door ontbossing en bosdegradatie) en andere diensten in het kader van de Payment for Environmental Services – PSA (betalingen voor milieudiensten). Dit beleid vertegenwoordigt, in alle opzichten, een volledige ontkenning van wat de rubbertapper-leider verdedigde, gezien dat ze het bos privatiseren, de rechten van de bewoners  van het bos schenden en hen behandelen als criminelen. In dit proces werd Chico Mendes vervormd en in zekere zin nog een paar keer gedood toen hij werd veranderd in een verdediger van precies dat  kapitalisme dat hem had gedood, waardoor hij werd veranderd in het tegenovergestelde van wat hij was.

Jammer genoeg is wat we vandaag in Acre zien de poging om het land en de gebieden die heilig zijn voor de oorspronkelijke volkeren en die bovendien de bron van levensonderhoud zijn voor alle bewoners van het bos, om te vormen in verhandelbare goederen. Tegen deze achtergrond hebben we de afgelopen jaren de criminalisering in ons midden zien toenemen, de criminalisering van voorouderlijke praktijken van gemeenschappen en van elke vorm van verzet tegen de kapitalistische toe-eigening van de natuur.

Trouw aan de erfenis van Chico Mendes’ strijd, verwerpen we deze moorddadige projecten en degenen die ze verdedigen. Op basis van onze pijnlijke ervaringen, bevestigen we aan de wereld dat voorstellen als “duurzame ontwikkeling” en “groene economie” slechts een farce en tragedie zijn. Ze zijn een farce omdat ze de natuur niet beschermen zoals ze beweren. Ze zijn een tragedie omdat ze precies het tegenovergestelde doen. En we weten de reden. Er is geen oplossing binnen het kapitalisme, in welke vorm en kleur dan ook. Men kan het leven niet koesteren in een systeem dat doodt.

We veroordelen deze farce en eisen: de onmiddellijke stopzetting van alle commerciële houtkapprojecten en al het milieu- en klimaatcompensatiemaatregelen die zijn voortgekomen uit de valse oplossingen van groen kapitalisme; de afbakening van alle territoria van inheemse volkeren en een agrarische hervorming die geworteld is in de soevereiniteit van de bevolking.

Voor de Amazone, voor landbouwhervorming, voor de afbakening van de territoria van inheemse volken; tegen groen kapitalisme en kapitalisme in welke andere kleur dan ook, of dat nu uitgevoerd wordt door zogenaamde linkse of door fascistische regeringen!

Chico Mendes leeft. De strijd gaat door.

Xapuri, 16 december 2018

————————

The declaration is open for sign-on in solidarity until 31 January 2019. If you wish to sign the declaration in solidarity please add your name and / or the name of your organisation below (or here in Portuguese, or here in Spanish). An updated version of the signature list will be published shortly after 31 January 2019 at https://chicomendes30.wordpress.com/

Chico Mendes in the Standoff Against the False Solutions of Green Capitalism

Xapuri declaration, December 16th, 2018

From here in Xapuri, we remind the world that Chico Mendes did not die. He was assassinated. This was the price he paid for dedicating his life to the  cause of agrarian land reform and the protection of forests. The fact is that those in power never accepted that the peoples of the forest have a right to land, bread and dreams. They thought that murdering him would bury his struggle. But for that it was too late. Chico Mendes had become a force that surpasses his physical existence.

Since his assassination, his legacy has grown in importance. Conscious of the importance of this legacy and fearful of its liberating power, those in power threw themselves at the task of appropriating his legacy through a continuous and systematic process of distortion. This is what the government of the so-called “Popular Front of Acre” (FPA) has done over the course of the last 20 years. Serving the interests of international capital, they imposed, using and
abusing the image of Chico Mendes, a set of policies which resulted in an increase in privatisation and the destruction of forests.

From the extraction of timber, to the exploration of petrol and gas in the Vale do Juruá region of Acre and extensive cattle raising, they opened the door for Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation – REDD projects and other Payment for Environmental Services – PSA initiatives. These policies represent, in all aspects, a full negation of what the rubber tapper leader defended, consider that they privatize the forest, violate the rights of the peoples of the forest and treat them like criminals. In this process, Chico Mendes was disfigured and, in a certain sense, killed several times over as he was turned into a defender of the very capitalism that killed him, turning him into the opposite of what he was.

Lamentably, what we see today in Acre is the attempt to transform into goods the land and territories which are sacred for the original peoples and which furthermore, are the source of subsistence for all inhabitants of the forest. Against this backdrop, we have seen criminalization grow in our midst over the past years, criminalization of ancestral practises of communities as well as any form of resistance to the capitalist appropriation of nature.

True to Chico Mendes’ legacy of struggles, we denounce these murderous projects and those who defend them. Based on our painful experiences, we affirm to the world that proposals like “sustainable development” and “green economy” are a mere farce ad tragedy. They are a farce because they do not protect nature as they claim. They are a tragedy because they do exactly the opposite. And we know the reason. There is no way out in capitalism, in any of its forms and colors. One cannot take care of life with a system that kills.

We denounce this farce and demand: the immediate suspension of all commercial logging projects and all environmental and climate compensation policies that have been grown out of the false solutions of green capitalism; the demarcation of all territories of indigenous peoples and an agrarian reform rooted in popular sovereignty.

For the Amazon, for agrarian reform, for the demarcation of indigenous peoples’ territories; against green capitalism and capitalism in any other color, whether it’s pushed forward by so-called leftist or admittedly fascist governments!

Chico Mendes lives. The struggle continues.
Xapuri, December 16th, 2018