Ga naar de inhoud

Amerikaanse plannen voor oorlog op internet onthuld

In de Verenigde Staten zijn dokumenten vrijgekomen, waaruit blijkt dat het Pentagon grootse plannen heeft om internet te manipuleren en te censureren bij komende oorlogen en operaties. Dit bericht Adam Brooks, correspondent van de BBC in Washington, op 27 januari.

5 min leestijd
Placeholder image

De jongste onthulling is allerminst door de Amerikaanse regering zelf naar buiten gebracht. Het is het werk van een ideële instelling , het National Security Archive (NSA, niet te verwarren met de inlichtingendienst met dezelfde afkorting), die eerder al baanbrekend werk heeft verricht om bloot te leggen welke geheime (en illegale) operaties de VS ingezet heeft bij buitenlandse interventies in Latijns Amerika. Zo is de collectie over de rol van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Henri Kissinger bij de staatsgreep in Chili, legendarisch. Zoals vaak bij werkzaamheden van het NSA, zijn de documenten slechts openbaar geworden nadat dit werd afgedwongen via de ‘Freedom of Information act’ (FOIA), een voorziening die enigszins te vergelijken is met de Nederlandse Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Documenten die via de FOIA worden gedeclassificeerd, gaan eerst door de censuurmachine die gedeeltes die wegens staatsveiligheid geheim moeten blijven, met een dikke stift onleesbaar maakt voor het naar buiten gaat.

Volgens de BBC-reporter “biedt het gedeclassificeerde document een fascinerende inkijk in de Amerikaanse plannen voor ‘informatie operaties’, van psychologische operaties tot aanvallen op vijandige computernetwerken.”

“Bloggers, kijk maar uit”luidt het eerste kopje in het bericht. “Terwijl de wereld vernetwerkt raakt, bestudeert het Pentagon de mogelijkheden die geboden worden door computernetwerken, draadloze technologie en moderne media. Van het beïnvloeden van de publieke opinie via nieuwe media tot en met de ontwikkeling van wapens voor ‘aanvallen op computernetwerken’, is het Amerikaanse leger aan het leren hoe de elektronische oorlog gevoerd moet worden.” Het door de NSA blootgelegde rapport heet “Information Operations Roadmap” en werd in 2003 door ambtenaren op het Pentagon geschreven. Het is ondertekend door minister van Defensie Donald Rumsfeld.

In het rapport wordt gesteld dat informatie “doorslaggevend is voor militair succes”. In het rapport staan allerlei informatie-initiatieven beschreven die van belang zijn, van het klassieke ‘informeren van journalisten’ door voorlichters, tot de inzet van speciale legeronderdelen voor ‘psychologische operaties’ (in legerjargon: psyops) die de stemming van de vijand moet proberen te beïnvloeden en speciale teams die de aanval richten op de communicatienetwerken van de tegenstander (en diens achterban). Maar volgens de BBC is misschien wel het meest opzienbarende dat “erkend wordt dat de informatie die losgemaakt wordt door de militaire psychologische operaties, ook weer z’n weg vindt naar de computer/tv-kijkers in de VS”. Of zoals het in het rapport zelf staat: “Information intended for foreign audiences, including public diplomacy and Psyops, is increasingly consumed by our domestic audience.” De conclusie is dat “Psyops messages will often be replayed by the news media for much larger audiences, including the American public.”

Informatie operaties

In het rapport wordt verder nog wel opgemerkt dat de media niet klakkeloos de militaire informatie zouden moeten overnemen, maar er wordt niet verteld hoe dat dan voorkomen zou moeten worden. Volgens de BBC zit er nog wel een probleem bij het bespelen van het Amerikaanse publiek, namelijk dat er een groeiend bewustzijn is dat er ‘informatie-operaties’ ingezet worden. Het bewustzijn daarover is echter nog steeds erg laag. De kennis erover is voornamelijk gegroeid door een stel blunders van het Pentagon. Zo werd vorig jaar bekend dat het Pentagon een particulier bedrijf – The Lincoln Group – had betaald om honderden artikelen in Irakese kranten te krijgen. De artikelen hadden gemeen dat ze allemaal het Amerikaanse beleid toejuichten. Maar ze waren door militairen geschreven en vervolgens in Irakese media geplaatst. Ook werd bekend dat websites die suggereerden dat ze neutrale informatiebronnen waren over Afrika of de Balkan, in feite door het Pentagon geleid werden. De ware omvang van de informatieoperaties van het Pentagon en andere overheidsinstellingen, is echter allerminst duidelijk volgens de BBC.

Uit het ‘Roadmap-rapport’ wordt echter wel wat duidelijk.
Zo wordt onthuld dat psyops-personeel “helpt” bij de buitenlandse uitzendingen van de Amerikaanse overheid. Als voorbeeld wordt TV Marti genoemd, een tv-station dat op Cuba gericht is. Verder wordt voorgesteld om een wereldwijde website in te stellen die de Amerikaanse strategische doelen zou moeten “ondersteunen”. Daarbij zou elke betrokkenheid van Amerikaanse diplomaten buiten beeld moeten blijven. De website zou alleen informatie gebruiken van “derden, met grotere geloofwaardigheid voor een buitenlands publiek”. Verder beveelt het rapport een breed spectrum aan technische snufjes aan die psyops-personeel kan benutten om informatie te verspreiden in “vijandig gebied”, van onbemande vliegtuigjes tot “miniaturized, scatterable public address systems”, mobiele telefoons en het internet.

“het net bestrijden”

Nog een interessante observatie van de BBC: “Als het document plannen beschrijft voor elektronische oorlogsvoering, oftewel EW, Electronic Warfare, dan neemt het een buitengewone toon aan. Het lijkt het internet te beschouwen als equivalent aan een vijandig wapensysteem”. “De strategie moet gebaseerd zijn op de vooronderstelling dat het ministerie (van Defensie) ‘het net zal bestrijden’ zoals het een wapensysteem van de vijand zou bestrijden,” stelt het rapport. Die term (‘het net bestrijden’) valt een paar keer in het rapport. Er wordt ook gewaarschuwd voor de kwetsbaarheid van netwerken in de VS, voor spionage en destabilisatie door hackers.

“destroy the full spectrum”

Het slot van het document beveelt wat forse maatregelen aan, zoals dat de VS zou moeten pogen om het vermogen te hebben tot “maximale controle over het gehele elektromagnetische spectrum”. Amerikaanse onderdelen zouden in staat moeten zijn om “het gehele spectrum te vernietigen van wereldwijd werkzame communicatiesystemen, sensoren en wapensystemen die gebonden zijn aan het elektromagnetische spectrum”.

“Denk daar maar eens over na”, besluit het BBC-bericht. “Het Amerikaanse militaire apparaat zoekt naar middelen om elke telefoon, elk aan een netwerk verbonden computer, elk radarsysteem op aarde buiten werking te stellen.” Het is niet duidelijk of het hier slechts natte dromen van ambtenaren betreft, of dat dit al over de werkelijkheid gaat. Maar het feit dat ‘Information Operations Roadmap’ door de minister van Defensie is goedgekeurd, geeft wel aan dat deze plannen binnen het Pentagon erg serieus genomen worden.”

————————-

Bron: bericht op BBC-website
*) website NSA.
*) File van NSA over ‘Roadmap’

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Globalinfo.)