Ga naar de inhoud

Protest van migranten bij asielcentra in Nederland: 20 mensen in hongerstaking in Purmerend

Twintig mensen die gevangen zitten in het systeem van de IND zijn in hongerstaking. Wij spraken hen op woensdag 12 april en willen hun verhaal, eisen en ons verslag van het bezoek delen. Luister alstublieft naar de opgenomen audio en deel het via zoveel mogelijk platforms. De hongerstaking maakt deel uit van een grote golf van demonstraties in asielcentra in heel Nederland.

10 min leestijd

Protest van migranten bij asielcentra in Nederland: 20 mensen in hongerstaking in Purmerend

(English version at bottom)

Het is nu tijd om steun te betuigen op welke manier dan ook. Solidariteit in de vorm van demonstraties wordt zeer op prijs gesteld, aldus de demonstranten in Purmerend. Enkele links naar lopende protesten zijn aan dit artikel toegevoegd. Hun eisen:

“Als demonstranten in dit kamp, en als de meerderheid van de mensen hier, is onze belangrijkste eis dat we door de IND worden geïnterviewd. We hebben al gestaakt en gedemonstreerd omdat we willen dat dit gebeurt.

Maar voor sommigen van ons duurt het al 9 of 10 maanden, terwijl anderen die later aankwamen hun interview al na 2 of 3 maanden hebben gehad. De wet geeft ons het recht om ons gesprek binnen 6 maanden na aankomst te voeren, dus we zijn boos dat dit nog niet is gebeurd.

We hebben het gevoel dat ons de juiste procedures worden ontzegd, en we zijn zo vastbesloten te krijgen wat we willen dat we bereid zijn onze hongerstaking voort te zetten, zelfs als dat betekent dat we moeten sterven. Alle 20 van ons die protesteren zijn het hierover eens.”

Op een stuk kale grond buiten Purmerend staat een groot wit getooid bouwwerk aan de horizon. Binnen ontvouwt zich een mensenrechtencrisis. Meer dan 450 vluchtelingen worden in dit kamp vastgehouden – sommige al maanden – onder levensomstandigheden die niet geschikt zijn voor langdurig verblijf. De bedden zijn slechts gescheiden door tussenschotten en staan opeengepakt in zeer kleine vertrekken. De situatie is schokkend: de gevangenen krijgen voedsel van slechte kwaliteit en kunnen niet zelf koken. Veiligheidspersoneel houdt elke beweging in de gaten. Enkele dagen geleden besloot een groep gedetineerden in het kamp stelling te nemen tegen deze erbarmelijke omstandigheden en ging in hongerstaking.

Hoewel de mainstream media het verhaal aanhaalden, heeft het nog niet de aandacht gekregen die het nodig heeft om echte verandering teweeg te brengen. Een kleine groep activisten besloot het kamp te bezoeken om de verhalen van deze mensen te horen en solidariteit te betuigen. Bij aankomst zag men kleine kinderen buiten op het beton spelen, terwijl een groep veiligheidsagenten tussen hen en het hek stond. De beveiliging was onmiddellijk verbolgen over de komst van de activisten en eiste te weten wat ze deden. Gelukkig konden verschillende van de mannen in hongerstaking met behulp van een vertaler buiten de poort komen om hun verhaal te doen. Het was duidelijk dat zij graag wilden praten, want de vertaler deed zijn best om alle stemmen bij te houden.

Wat zij hebben meegemaakt is iets wat geen mens ooit zou mogen meemaken. Afgezien van de ongeschikte leefruimte beschreven de mannen dat zij zonder waarschuwing door bewakers werden gestraft – één man werd aangevallen omdat hij de situatie binnen probeerde te filmen en zou worden overgebracht naar een ander kamp in Ter Apel. De overplaatsing ging uiteindelijk niet door, maar de waarschuwing was duidelijk: filmen en fotograferen is ten strengste verboden. Waarom zou de beveiliging zo bruut te werk gaan om het filmen en fotograferen te verhinderen, als het niet is om de onaanvaardbare mishandeling van de mensheid binnen te verbergen?

De mannen vertelden verder over een ander incident, waarbij hen pasjes naar Amsterdam waren beloofd om tegen hun omstandigheden te protesteren als zij het kamp schoonmaakten. Zij maakten het kamp schoon, maar de pasjes kwamen nooit. Ze spraken over hun wanhoop om zo lang op zo’n plek vast te zitten, over mensen in het kamp die zich zo hopeloos voelen dat ze zelfmoordneigingen hebben. “Als demonstranten in dit kamp, en als de meerderheid van de mensen hier, is onze belangrijkste eis dat we door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) geïnterviewd worden,” verklaart een van de mannen. “We zijn gaan staken en hebben demonstraties gehouden omdat we willen dat dit gebeurt. Sommigen van ons wachten al negen of tien maanden op hun interview, terwijl anderen maar twee of drie maanden hoefden te wachten. De wet geeft ons het recht om binnen zes maanden na aankomst te worden geïnterviewd en we zijn boos dat dit nog niet is gebeurd. We hebben het gevoel dat ons de juiste procedure wordt ontzegd. We zijn met 20 personen in hongerstaking vanwege deze situatie en we zijn het er allemaal over eens dat we zullen doorgaan tot we krijgen wat we willen of tot we sterven in onze poging.”

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft al een rapport uitgebracht waarin staat dat de situatie in het kamp nijpend is. Dat het niet veilig, hygiënisch of humaan is. Toch is er niets gebeurd en velen zijn in hongerstaking gegaan als laatste poging om hun situatie te veranderen. Het is duidelijk dat deze mensenrechtenschendingen niet door kunnen gaan – Nederland en de IND moeten verantwoordelijk worden gehouden voor het toestaan van deze situaties. Momenteel zijn er demonstraties gepland in Purmerend om solidariteit te tonen en aandacht te vragen voor het verhaal.

https://migreat.org/

https://www.facebook.com/migreatnl/posts/531246679187213
https://www.facebook.com/migreatnl/videos/763376875502390/
https://www.facebook.com/migreatnl/posts/521534950158386
https://www.facebook.com/migreatnl/posts/528203232824891

https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achterg…

Toon solidariteit en geef steun! Neem deel aan of organiseer demonstraties, bezoek mensen die staken en zorg ervoor dat hun verhaal zich ver en breed verspreidt!

English:

Migrant protests across asylums in the Netherland – 20 people on hunger strike in Purmerend share their demands

Twenty people caught in the system of the IND are on hunger strike. We talked to them on Wednesday April 12th and we want to share their story, demands, and our report of the visit. Please listen to the recorded audio and share it across as many platforms as possible. The hunger strike is a part of a big wave of demonstrations in asylums across the Netherlands.

The time is now to show support in whichever way possible. Solidarity in the form of demonstrations is greatly appreciated, according to the demonstrators in Purmerend. Some links to ongoing protests are added to this article. Their demands:

“As protesters in this camp, and as the majority of people here, our main demand is to have the IND interview. We’ve already gone on strike and demonstrated because we want this to happen.

But it’s been 9 or 10 months for some of us, while others who arrived later have already had their interviews after only 2 or 3 months. We have a right by law to have our interview within 6 months of our arrival, so we’re upset that this hasn’t happened yet.

We feel like we’re being denied our proper procedures, and we’re so determined to get what we want that we’re willing to continue our hunger strike even if it means dying. All 20 of us who are protesting are in agreement about this.”

On a stretch of barren land outside of Purmerend, a large, white-tented structure stands stark on the horizon. Inside, a human rights crisis unfolds. Over 450 refugees have found themselves detained in this camp – some for several months – in living conditions not fit for long-term stays. Separated by only partitions, beds are crammed together in very small quarters. The scene is shocking, with detainees being fed poor quality food with no option to cook for themselves, and a security force that monitors their every move. A few days ago, a group of those housed within the camp decided to take a stance against these deplorable conditions and went on a hunger strike.

Though mainstream media touched on the story, it hasn’t yet gained the traction it needs in order for real change to happen. A small group of activists decided to visit the camp to try and get the stories of these people and offer solidarity. Upon arriving, small children could be seen playing on the concrete outside, with a group of security officers standing between them and the gate. Security immediately bristled at the arrival of the activists, demanding to know what they were doing and at one point physically trying to push them away. Fortunately, several of the men on hunger strike were able to come outside the gate to share their stories with the help of a translator. It was clear they were eager to talk as the translator did his best to keep up with the clamor of voices.

What they have experienced is something no human should ever have to go through. Aside from the unfit living space, the men described being punished by security guards without warning – one man was attacked for trying to film the situation inside and was set to be transferred to another camp in Ter Apel. The transfer ultimately did not go through but the warning was clear: filming and photographs are strictly forbidden. Why would security go through with such brutality to stop filming and photographs if not to hide the unacceptable abuse of humanity happening inside?

The men went on to tell of another incident in which they were promised passes to Amsterdam to protest their conditions if they cleaned the camp. They cleaned the camp but the passes never materialized. They talked of their desperation at being stuck inside such a place for so long, about people inside the camp feeling so hopeless they’re suicidal. “As protesters in this camp, and as the majority of people here, our main demand is to have the IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) interview,” states one of the men. “We’ve gone on strike and held demonstrations because we want this to happen. Some of us have been waiting nine or ten months for our interviews while others only had to wait two or three months. It is our right by law to have our interview within six months of arrival and we’re upset this hasn’t happened yet. We feel like we’re being denied the proper procedure. There are 20 of us on a hunger strike over the situation and we’re all in agreement that we will continue until we get what we want or die trying.”

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) has already released a report stating that the situation at the camp is dire. That it is not safe, hygienic, or humane. Yet nothing has been and many have turned to a hunger strike as a last attempt to change their situation. It is clear these human rights abuses cannot go on – the Netherlands and the IND should be held accountable for allowing these situations to occur. Currently, demonstrations are being planned in Purmerend to show solidarity and draw attention to the story.

https://migreat.org/

https://www.facebook.com/migreatnl/posts/531246679187213
https://www.facebook.com/migreatnl/videos/763376875502390/
https://www.facebook.com/migreatnl/posts/521534950158386
https://www.facebook.com/migreatnl/posts/528203232824891

https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achterg…

Show solidarity and support! Join or organize demonstrations, visit people on strike and make sure their story spreads far and wide!