Ga naar de inhoud

18 maart: Symposium over globaliseringsbeweging

(an English version can be found at the end of this article)

Mondiaal
verzet en top-protesten: Kritische terugblik en toekomstvisies

Seattle
1999, Washington en Praag 2000, Gothenburg en Genua 2001, Quito 2002,
Thessaloniki, Evian en Cancún 2003, Gleneagles, Mar del Plata en Hong Kong
2005; dat zijn maar een paar plekken van massaprotest tegen mondiale
topconferenties in recente jaren. De volgende halte wordt de G8-top in
Heiligendamm, Duitsland in juni 2007. Gaat deze niet te onderdrukken beweging
ze deze keer 'dichtgooien'?

5 min leestijd
Placeholder image

Op
zondag 18 maart organiseren het Trans National Institute, XminY
Solidariteitsfonds en Dissent-nl een activistisch symposium om stil te staan
bij 10 jaar van top-protesten en de dynamiek van de internationale bewegingen.
Welk effect hebben deze top-protesten gehad op de internationale instellingen
en hun beleid, en op de mondiale bewegingen? Hoe verhouden de mondiale
protestevenementen in het Noorden zich tot de dagelijkse strijd in het mondiale
Zuiden? Wat voor lessen kunnen er geleerd worden voor de toekomst. Zijn er
mogelijkheden voor nieuwe manieren van interveniëren in de mondiale
machtsverhoudingen en voor nieuwe manieren om solidariteit te praktiseren? Twee
aan elkaar verbonden panels van 'activistische onderzoekers' zullen de voorzet
geven voor analyse en reflectie over deze thema's.

Programma
(zondag 18 maart)

Plaats:
Crea Theater, Turfdraagsterpad 17, Amsterdam

12.00-13.00:
aankomst,
korte films over eerdere topprotesten, boekenmarkt

13.00-14.30:
eerste panel: Historische ontwikkelingen
van mondiaal verzet.

Sprekers:
Gemma Galdón, Transnational Institute

Peter
Waterman
, auteur van "Globalisation, social movements and the new
internationalisms"

Dit
panel zal enkele belangrijke historische ontwikkelingen belichten en het
traject van het verzet tegen neoliberale globalisering van de afgelopen tien
jaar. Hoe heeft het mondiale Zuiden de inspiratie geboden voor nieuwe
praktijken van verzet in Noordelijke landen> Wat was het belang van
gebeurtenissen als Seattle vergeleken met de eerdere situatie van thematische
campagnes? Waarom werden die internationale toppen eigenlijk het middelpunt van
protest en verzet? Hoe ontstonden er nieuwe verbonden tussen verschillende
actoren zoals NGO's, vakbonden, socialistische groepen en basisbewegingen?

14.30-15.00:
Lunchpauze en korte films
over komende protesten tegen de G8 in Duitsland

15.00-16.30:
Tweede panel: visies op strategieën
voor mondiale strijd en netwerken

Sprekers: Ben
Trott,
redacteur van het boek "Shut them down!"

Amory
Starr
, Colorado State University

Het
tweede panel richt zich op gedachtes over de huidige en toekomstige
mogelijkheden en richtingen van mondiale bewegingen. Gezien de uitdagingen die
in het eerste panel naar voren gebracht werden, willen we de volgende vragen
beantwoorden: Hoe wordt voorkomen dat weer teruggaan naar het oude beleid van
'single issues', zowel praktisch als ideologisch? Welke praktijk en methode van
interventie levert concrete resultaten op? Op welke basis moet het bouwwerk van
schuivende allianties gebaseerd worden? Hebben we een alternatief nodig voor de
praktijk van het netwerk? Welk verband bestaat er tussen het verzet tegen
neoliberaal beleid en het creëren van alternatieven?

Na
afloop zal er gelegenheid zijn voor drankjes, hapjes en media movie theatre. De
plek daarvoor wordt nog aangekondigd

Toegang
is gratis, maar u wordt wel verzocht een plek te reserveren via:
18maart07@xs4all.nl

Websites: www.tni.org , www.x-y.org en www.dissent.nl

De
voertaal zal Engels zijn.

=======================================================

Global resistance and summit protest: critical
reflections and future visions

An activist symposium organised by Transnational
Institute, XminY, and Dissent-NL)

Seattle 1999, Washington and Prague 2000, Gothenburg
and Genoa 2001, Quito 2002, Thessaloniki, Evian and Cancún 2003, Gleneagles,
Mar del Plata and Hong Kong 2005 – these are just some of the sites of mass
protest against global summits in recent years. The next stop is the G8 summit
in Heiligendamm, Germany, in June 2007. Is this irrepressible movement going to
'shut them down'?

On Sunday 18 March, the Transnational Institute,
XminY, and Dissent-NL will organise an activist symposium to reflect on 10
years of summit protest and evaluate the broader dynamics of the transnational
movements that have unfolded beyond these global days of action. What effects
have these summit protests had on the international institutions and their
policies, and on the dynamic of global movements? How do global protest events
in the North relate to the daily struggles in the GlobalSouth? What are the lessons for the future? And what are
the possibilities for new types of intervention in global power relations and for new way of practising solidarity? Two
interconnected panels of activist researchers will open a space for analysis
and reflection on these broader questions.

Programme (Sunday 18 March)

Location: Crea Theater, Turfdraagsterpad 17, Amsterdam

12.00-13.00 Arrival, short movies about previous
summit protests, book fair

13.00-14.30 1st Panel: Historical Trajectories of
global resistance

Speakers:

Gemma Galdón, Transnational Institute

Peter Waterman, author of "Globalisation, social
movements and the new internationalisms"

This panel will highlight some important historical developments
and trajectories of the resistance against neoliberal globalisation during the
last 10 years. How has the global South inspired new practices of resistance in
Northern countries? What was the meaning of events like Seattle compared to a
prior context of single-issue campaigning? Why did summits of international
institutions become a focus of protest and resistance? How did the new
alliances form between various actors, such as NGOs, trade unions, socialist
groups and grassroots networks? What are the successes and failures of the
'politics of networking'?

14.30-15.00 Lunch break and short films about upcoming
protests against G8 in Germany

15.00-16.30 2nd Panel: Envisioning strategies for
global struggles and networking

Speakers:

Ben Trott, editor of "Shut them down!"

Amory Starr, Colorado State University

The second panel provides a space for thinking about
present and future possibilities and directions of global movements. Facing the
challenges that have been highlighted in the first panel, we would like to
touch upon the following questions: How do we avoid ending up with the old
problem of single-issue politics, both ideologically and practically? What
practices and types of intervention could produce concrete results? On what ground
should we base the construction of shifting alliances? Do we need an
alternative to the practice of networking? And what is the relationship between
resisting neoliberal policies and creating alternative worlds?

Afterwards Drinks, Food kitchen and media movie theatre, place to be anounced

Admission is free but with reservation via email: 18maart07@xs4all.nl