Ga naar de inhoud

stop de ‘slimme meter’

Invoering van de zogenaamde slimme meter (die net zo slim is als zijn familielid de smart bomb) zou een volgende deuk in uw privacy trappen.

3 min leestijd
Placeholder image


Welkom bij wijvertrouwenslimmemetersniet.nl

Het verplicht invoeren van ‘slimme’ meters voor energieverbruik, zoals voorgesteld in de wetsvoorstellen no. 31320 en 31374 acht ik in strijd met het doelbindingsprincipe. Het registreren van mijn energieverbruik dient om de kosten van de hoeveelheid afgenomen energie te kunnen berekenen en ik acht het onwenselijk dat deze registratie voor andere doeleinden wordt ingezet.
Het invoeren van een meetsysteem waarmee draadloos, op afstand, minutieus gegevens kunnen worden vastgelegd over mijn gedrag, over wanneer ik thuis ben, slaap of wakker ben, hoe vaak de douche gebruikt wordt, hoeveel personen er zich volgens statistische gemiddelden in mijn woning bevinden, hoe warm ik mijn woonruimte stook enz, is een onnodige en onacceptabele inbreuk op mijn privé-leven. Inbreuk door het meetbedrijf, de netwerkbeheerder, de energieleverancier en indirect ook de overheid, die op grond van de Wet Vorderen Gegevens onbeperkt toegang heeft tot alle vastgelegde gegevens over de burger.
Dat het systeem ten doel heeft om mijn gedrag te kunnen monitoren, de gegevens te kunnen doorspelen aan geïnteresseerde derden en mijn energielevering op afstand te kunnen afsluiten, zijn technische mogelijkheden waaraan ik mijn gedrag ‘achter de voordeur’ niet gekoppeld wil zien. Ook niet als de wet een barrière inbouwt waardoor niet alle toepassingen geoorloofd zijn zonder mijn specifieke toestemming.


Het draadloze systeem is technisch niet te beveiligen tegen de mogelijkheid dat onbevoegden zich gegevens van gebruikers en/of van de energievoorziening toe-eigenen. Dat kan iedereen die aangesloten is op het systeem, maar ook allen die in eenzelfde gemeente of wijk of straat wonen in gevaar brengen. Gevaren die variëren van mogelijkheden tot chantage t/m het simpelweg afsluiten van elementaire levens- voorzieningen door kwaadwillenden.
Daarom accepteer ik niet dat ik een dergelijk systeem zou moeten tolereren. Niet in mijn eigen huis, maar ook niet in mijn naaste leefomgeving.


Ik acht het uitermate ongepast dat de regering zonder mij om toestemming te vragen – en zelfs zonder mij van deze plannen in kennis te hebben gesteld – over wetsvoorstellen beslist die zo verregaand ingrijpen op mijn privé -leven en mijn veiligheid.
Dat de suggestie wordt gewekt dat het efficiënter energie gebruik zou bevorderen is misleidend. Nieuwe meters gebruiken nota bene zelf energie, en zijn niet zo ‘slim’ dat ze overcapaciteit van eigen opgewekte zonne-energie kunnen meten en doen het consumptiegedrag niet veranderen.


De voorstelling van zaken dat de invoering op voorschrift van hogerhand (de EU) gebeurd is niet correct. Een alternatief meetsystemen waarbij enkel de klant zelf precies kan aflezen hoeveel men op enig moment gebruikt voldoet en verdraagt zich wel met de bepalingen van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.
Samenvattend: de wetsvoorstellen voor het invoeren van ‘slimme’ meters voor energieverbruik druisen in tegen mijn fundamentele burgerrechten op vrijheid, en een ongestoord gezinsleven en introduceren een totaal onnodig risico voor mijn veiligheid. Derhalve ben ik van mening dat de overheid mij nimmer zou mogen verplichten tot het accepteren van registratie van mijn energiegebruik door ‘slimme’ energiemeters.


Bij deze steun ik het dringende verzoek aan de Eerste Kamer om de wetsvoorstellen voor het verplicht invoeren van ‘slimme’ energiemeters te verwerpen

U KUNT DEZE PETITIE hier ONDERTEKENEN.