Ga naar de inhoud

Do 19 nov: Workshop over Global Europe en strategieën rond Europese vrijhandelsverdragen

(English translation at bottom)

Donderdag 19 November:
15.00-18.00
XminY-kantoor, De Wittenstraat 43-45 Amsterdam

5 min leestijd
stop_ftas_creditalexandreseron

Verschillende activisten uit landen waar de EU vrijhandelsverdragen mee probeert te sluiten, komen vertellen over de campagnes daartegen. De middag begint met een kort overzicht van de verschillende onderhandelingen, inclusief de stand van zaken van de EPA’s (de verdragen die de EU probeert te sluiten met de ex-Koloniën).
Het tweede deel van de bijeenkomst betreft uitwisseling van kennis over het opzetten van campagnes rond deze vaak ingewikkelde problematiek. Hoe lukt het in Zuidelijke landen om hierover wel massabewegingen te ontwikkelen? Hoe kunnen activisten elkaar aan beide zijden ondersteunen? En wat kan er nog ondernomen worden als een handelsverdrag eenmaal ondertekend is?

De workshop zal ook dienst doen om de invulling te bepalen van een grotere openbare conferentie over de Europese vrijhandels-agenda in het voorjaar.

Onder de deskundige sprekers:
– Sebastian Valdomir (REDES) Uruguay
– Grace García,  Friends of the Earth, Costa Rica
– Karen Lang, Transnational Institute, Brazil

De workshop wordt georganiseerd in het kader van de campagne ‘Global Europe, Voor Wie?’, met steun van XminY Solidariteitsfonds, TNI, SOMO en Both Ends. Zie voor meer informatie www.voorwie.eu
Of email: info@voorwie.eu

De workshop is gratis en toegankelijk voor iedereen die in de problematiek geïnteresseerd is.
Aanmelding (info@voorwie.eu) wordt op prijs gesteld, u krijgt daarna een definitief programma toegestuurd.
Ook verder verspreiden van deze aankondiging wordt op prijs gesteld.

———————–

Achtergrondgegevens:
De EU heeft momenteel lopende onderhandelingen over vrijhandelsverdragen met: de Andesregio (of eigenlijk nu Colombia en Peru, Bolivia en Ecuador zijn eruit gestapt), Midden-Amerika, Mercosur, ASEAN, GCC (Landen in de Golf-regio), India, Thailand, Singapore, Vietnam en de Mediterrane landen. Via de EPA-procedure met alle Afrikaanse landen en Caribische ex-koloniën.
Met veel andere landen, waaronder Mexico en Zuid-Korea – waar een sterke sociale beweging tegen de verdragen was – zijn inmiddels verdragen gesloten.

In veel van die landen geldt dat er lokaal actieve bewegingen zijn (of in ieder geval ngo’s) die met de problematiek bezig zijn en tegen het verdrag strijden. In Europa is dat veel minder het geval, en in Nederland al helemaal niet. Bewegingen aan de andere kant vragen om actieve solidariteit met hun strijd.

De effecten van de akkoorden zijn veelal verstrekkend en betekenen een achteruitgang van rechten en beleidsruimte van de arme landen, evenals van de mogelijkheden om natuur en hulpbronnen te beschermen
Een voorbeeld is het ‘associatieverdrag’ dat de EU momenteel met Midden-Amerika probeert te sluiten en waarin een vrijhandelscomponent overheerst.

Een ander voorbeeld van een protestbeweging tegen dergelijke verdragen, is de Koepel van Boeren uit Zuid-India.

Voor meer informatie over het Europese vrijhandelsbeleid Global Europe zie: www.voorwie.eu
Voor meer informatie over bilaterale handelsverdragen zie: www.bilaterals.org

=======================
Workshop on Global Europe and strategies on European Free Trade Agreements

Thursday November 19
3-6 pm
XminY Office, De Wittenstraat 43-45 Amsterdam

Activists from different countries with which the EU tries to sign (free)trade agreements will tell us about their campaigns. The meeting will start with a short overview of the different negotiations, including that of the EPA’s (agreements the EU is trying to reach with former colonies).
The second part of the meeting will consist of exchange of knowledge and lessons learned on the building of campaigns. How do activists in the global south often succeed in building mass movements? How can initiatives on both sides support each other? And what is to be done once an agreement is signed?

The workshop will also function to decide some of the form and content of a larger conference occuring next spring on the European Free trade agenda.

Experts that will give information, amongst others:
– Sebastian Valdomir, REDES, Uruguay
– Grace García,  Friends of the Earth, Costa Rica
– Karen Lang, Transnational Institute, Brazil

This workshop is part of the campaign  ‘Global Europe, Voor Wie?’, and is organized with the support of XminusY Solidarity Fund, TNI, SOMO and Both Ends. More information on www.voorwie.eu
or email: info@voorwie.eu

The workshop is free, and open to anyone interested in this theme. Registration beforehand (at info@voorwie.eu) is appreciated and you will be sent a definitive program for the event.
Also we would appreciate if you help spread this announcement.

—————–

Background information:
The EU is currently negotiating trade agreements with: countries of the Andes-region (in fact only Colombia and Peru, Bolivia and Ecuador stepped out), Central-America, Mercosur, ASEAN, GCC (countries in the region of the Gulf), India, Thailand, Singapore, Vietnam and countries of the Mediterranean region.
Meanwhile agreements have been signed with many other countries – including Mexico and South-Korea, where there is massive social resistance against the signing of these agreements.

In many countries active movements exist – or at least NGO’s – that deal with the issue and oppose the agreement. This is unfortunately much less the case in Europe, and certainly in the Netherlands. The movements on the other side ask for active solidarity with their struggle.

The effects of the agreements are severe and imply a deterioration of rights and possibility for governing in the poor countries, and also imply a deterioration of the possibilities to protect nature and resources.
One example is the ‘association agreement’ that the EU is trying to reach with Central America and that has a clear free trade predomination (see a report on a meeting about that (in Dutch) here).

Another example of a movement resisting these kind of agreements is the South Indian Farmers Convention.

For more information on the European free trade strategy Global Europe (in Dutch mostly): www.voorwie.eu
For more information on bilateral trade agreements: www.bilaterals.org