Ga naar de inhoud

Vóór de democratische herijking van Europa

Attac-verklaring van Brussel d.d. 16 juni 2005

5 min leestijd
Placeholder image

Naar aanleiding van de laatste Europese Raad onder Luxemburgs voorzitterschap heeft op 16 juni 2005 een bijeenkomst van de Attac-verenigingen in Europa plaatsgevonden in Brussel. Daar is een verklaring aangenomen, die voorziet in de oprichting van een Conventie van die verenigingen en de lancering van een ABC-plan voor de Europese Unie (EU).

In de verklaring zijn de inhoud en het tijdschema vastgelegd van de gemeenschappelijke activiteiten van de Attacs in Europa in de komende maanden.

Conventie van Attac/Europa en een ABC-plan voor de EU

De Franse en de Nederlandse afwijzing van het constitutionele verdrag en de positieve uitwerking daarvan op de publieke meningen in Europa komen eer op een regelrechte veroordeling van de neoliberale politiek, die inds decennia op Europees niveau de boventoon voert. Deze situatie biedt en historische kans om een uitgebreid democratisch debat op gang te rengen over de aard van het Europese project zoals dat ons voor ogen staat. Om concreet gestalte te geven aan de immense hoop voortvloeiend uit de nederlaag die het neoliberalisme op 29 mei en 1 juni is toegebracht, kondigen de vertegenwoordigers van de Attac-verenigingen in Europa bijeen in Brussel op 16 juni 2005 ter gelegenheid van de zitting van de Europese Raad de oprichting aan van een Conventie van Attac in Europa. Deze Conventie stelt een ABC-plan voor de korte en middellange termijn voor. Het werkprogramma van de Conventie gaat onmiddellijk van start en zal op een geheel eigen wijze de institutionele agenda van de EU op de voet volgen.

Plan A: acties en mobilisaties tegen het Europese liberale beleid

Een democratische herijking van Europa vereist op staande voet een serie dringende maatregelen om te breken met het neoliberale beleid:

1. Opdracht van de Raad aan de Commissie alle lopende projecten van Europese richtlijnen inzake liberalisering in te trekken (met name de richtlijn-Bolkestein, de richtlijn met betrekking tot de werktijden en die voor het vervoer per spoor), evenals het actieplan voor ondersteuning van staatswege.
2. Crisisberaad van de eurogroep om van de Europese centrale bank een ingrijpende wijziging te eisen van het monetaire beleid, met inbegrip van een verlaging van de rentevoet.
3. Toezegging van een waarachtig werkgelegenheidsbeleid, waarbij met name korte metten wordt gemaakt met het huidige stabiliteitspact.
4. Sterke uitbreiding van de Europese begroting ten behoeve van een sociaal beleid en een vergroting van de structurele fondsen voor nieuwe lidstaten, om hun ontwikkeling te ondersteunen in plaats van sociale en fiscale dumping en bedrijfsoverplaatsingen in de hand te werken.
5. Organisatie van een Europees stimuleringsbeleid op economisch vlak, dat eventueel met behulp van leningen gegrond is op investeringen in de publieke infrastructuur met het oog op een verbetering van het milieu, het treinverkeer, onderwijs, gezondheidszorg en de schepping van werkgelegenheid.
6. Stopzetting van de onderhandelingen over een algemene regeling van het dienstenverkeer (GATS) in de Wereldhandelsorganisatie.
7. Maatregelen om een einde te maken aan de belastingparadijzen en harmonisatie van de belastingen in Europa te bevorderen.
8. Algehele herziening van de agenda van Lissabon (Europese Raad van 23 en 24 maart 2000) en de sociale agenda 2005-2010, ten einde die ondergeschikt te maken aan de sociale en ecologische vooruitgang.
9. Verhoging van de publieke ontwikkelingshulp tot 0,7 procent van het BNP van de lidstaten van de Unie en een sterkere betrokkenheid bij de millenniumdoelen en kwijtschelding van de schuld van de arme landen.
10. Beëindiging van de steun voor de bezetting van Irak en onmiddellijke terugtrekking van de troepen van lidstaten van de Unie.

Plan A impliceert een serie acties op zowel nationaal als Europees niveau, uitmondend in een massamobilisatie in december van dit jaar in Brussel ten tijde van de laatste Europese Raad onder Brits voorzitterschap.

Plan B: voor een democratisering van de Europese instellingen

De verenigingen van Attac in Europa hechten zeer aan het bestaan van waarachtig democratische Europese instellingen. Daarvan was geen sprake in het project dat het constitutioneel verdrag heeft opgeleverd. In het bijzonder zullen de nationale parlementen een belangrijke rol moeten krijgen, terwijl tegelijkertijd die van het Europese parlement wordt verruimd. De Commissie zal het monopolie van initiatief op wetgevend gebied moeten afstaan, evenals de buitensporige bevoegdheden die ze heeft op het terrein van de mededinging. De burgers dienen een reëel recht van (volks)initiatief te krijgen.

Alle organisaties van Attac in Europa zullen ieder voor zich en onderling beraadslagen over de inhoud van een nieuw verdrag, dat uitsluitend gaat over de Europese instellingen. Tijdens de eerste bijeenkomst van de Conventie van Attac/Europa, gepland in december van dit jaar, zal de balans worden opgemaakt van alle voorstellen.

Plan C: voor een ander mogelijk Europa

Al zijn ze nog zo belangrijk, toch beantwoorden de maatregelen inzake de institutionele democratisering van Plan B slechts zeer ten dele aan de verwachtingen van grote delen van de bevolking, die aan het Europese bouwwerk een democratisch, politiek, vredelievend, sociaal, cultureel, ecologisch en feministisch karakter willen geven. Het geheel van beleidssectoren van de Unie moet aan een revisie worden onderworpen.
Plan C moet ruimte scheppen voor het ontstaan van een uitgebreide democratische werkplaats, waar wordt gesleuteld aan een alternatief voor het neoliberale Europa van nu. Het komt erop aan een Europees solidariteitsproject van de grond te krijgen: solidariteit binnen de EU, solidariteit tussen de EU en de rest van de wereld en solidariteit met de toekomstige generaties. De maatregelen die worden gevraagd in Plan A vormen de eerste, onmisbare, etappe in de uitvoering van dat project.

Alle onderdelen van elke Attac-organisatie in Europa zullen worden betrokken bij de uitvoering van Plan C: nationale, regionale en lokale structuren. Vanaf aanstaand najaar zal deze dynamiek van onderop moeten samenkomen in de voorbereiding van de Conventie van Attac/Europa in december. Het werk zal daarna worden voortgezet gedurende langere tijd. De Conventie van Attac/Europa zal zich ook buigen over manieren om aansluiting te vinden bij allerlei initiatieven van de verschillende sociale bewegingen en Europese netwerken, met name in het kader van het Europese Sociale Forum in april 2006.

Een ander Europa is mogelijk. Wij zullen het samen opbouwen!

Brussel, 16 juni 2005.

Mer informatie: www.attac.nl

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door zie bericht.)