Ga naar de inhoud

Voor een eerlijk Europees investeringsbeleid; tegen een nieuwe MAI

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de bevoegdheid ten aanzien van buitenlandse investeringen verschoven van de lidstaten naar de Europese Unie. De Europese Commissie, Raad en Parlement bediscussiëren op dit moment de inhoud en richting van het toekomstige Europese investeringsbeleid. Daarom moeten sociale bewegingen, vakbonden, mensenrechten-, ontwikkelings- en milieuorganisaties nu hun stem laten horen.

Voor een beleid dat zich niet eenzijdig op de rechten van investeerders richt, maar dat hen ook ter verantwoording roept – met het oog op het bevorderen en beschermen van het algemeen belang, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Onderteken daarom de petitie van het Seattle-to-Brussels network (S2B) voor een eerlijk Europees investeringsbeleid (en tegen een beleid dat lijkt op het beruchte Multilateraal Investerings Akkoord van de eind ’90-er jaren) !

4 min leestijd

 

Het Seattle-to-Brussels network (S2B) roept op om mee te tekenen voor een eerlijk Europees investeringsbeleid

Het S2B wil dat de Europese parlementsleden zich uitspreken voor een eerlijk investeringsbeleid Om druk uit te oefenen, is er een petitie die in heel Europa wordt verspreid en die de parlementsleden oproept om er voor te zorgen dat alle toekomstige internationale investeringsovereenkomsten van de EU
1/ duidelijke sociale en milieuverplichtingen bevatten voor multinationale bedrijven;
2/ geen eenzijdige en schimmige geschillenbeslechtingsmechanismen tussen investeerders en staten bevatten; en
3/ sociale en milieuregels beschermen tegen klachten van bedrijven die ze voor “indirecte onteigening” of “oneerlijke behandeling” willen laten doorgaan.

Organisaties en individuen in Europa wordt dringend gevraagd dit initiatief te ondersteunen door de petitie te tekenen en te verspreiden.
De handtekeningen zullen kort voor het plenaire investeringsdebat (waarschijnlijk is dat al begin april) worden aangboden aan het Europese Parlement.

 

Organisaties die willen tekenen, kunnen een mail sturen aan: Pia Eberhardt ( pia@corporateeurope.org ).

Individuen die willen ondertekenen, kunnen klikken op de onderstaande foto, of hun gegevens sturen naar: J. Thieleman ( j.tieleman@somo.nl ).
Somo zorgt er voor dat ze als Nederlandse bijdrage worden doorgestuurd naar het Europese verzamelpunt.

Meer over de campagne is te vinden op: http://www.s2bnetwork.org/ onder het kopje “Just EU Investment Policy now!”

De bijgaande brochure heet “Hoog tijd voor een eerlijk investeringsbeleid!”

(Om te ondertekenen, klik op de foto en zoek dan ‘Doe Mee’)

Een eerlijk investeringsbeleid nu!

Europese maatschappelijke organisaties eisen een Europees investeringsbeleid dat duurzame ontwikkeling en goede arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden vooropstelt

Met het Verdrag van Lissabon dat in december 2009 in werking is getreden, is de bevoegdheid t.a.v. buitenlandse investeringen verschoven van de 27 lidstaten naar de Europese Unie. De Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement bediscussiëren op dit moment de inhoud en richting van het toekomstige Europese investeringsbeleid. Dit is een cruciaal moment omdat de EU op dit moment bezig is met het uitonderhandelen van vrijhandels- en investeringsovereenkomsten met India, Maleisië, Canada, Mercosur en andere landen en bezig is met het voorbereiden van nieuwe investeringsovereenkomsten met landen als China en Rusland.

Internationale investeringsovereenkomsten verschaffen multinationale ondernemingen het recht om soevereine staten voor internationale arbitragetribunalen te dagen. Investeerders en grote advocatenkantoren maken dankbaar gebruik van deze mogelijkheden en kennen geen scrupules als het gaat om het aanklagen van sociale, economische en milieuregels van overheden als het erop lijkt dat die de winstverwachtingen op hun investeringen zouden kunnen schaden. Naar verwachting zal het aantal rechtszaken tussen investeerders en staten in Europa explosief stijgen als Europese beleidsmakers besluiten om zulke vergaande juridische privileges toe te kennen aan buitenlandse investeerders.

Internationale investeringsovereenkomsten vormen een bedreiging voor het overheidsbeleid en het algemeen belang. Onderstaande organisaties doen een klemmend beroep op de Europese instellingen en de regeringen van de Europese lidstaten om te zorgen voor een evenwichtig investeringsbeleid dat ook verplichtingen oplegt aan buitenlandse investeerders en het recht om regels op te stellen t.b.v. het algemeen belang, fatsoenlijk werk, mensenrechten en duurzaamheid.

In het toekomstige gemeenschappelijke Europees investeringsbeleid

  o  moet in alle af te sluiten investeringsovereenkomsten verplichtingen voor de investeerder worden opgenomen,
       in het bijzonder op het gebied van mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen;

  o  moeten meer precieze en striktere juridische formuleringen worden gehanteerd t.a.v. de rechten van investeerders;

  o  moet het eenzijdige en schimmige geschillenbeslechtingsmechanisme tussen investeerders en staten worden
      afgeschaft;

  o  moet een garantie worden opgenomen dat overheidsmaatregelen die erop gericht zijn om publieke belangen
       te bevorderen of te beschermen niet aangevochten kunnen worden alsof het om ‘indirecte onteigening’ van
       investeringen zou gaan;

  o  moet een duidelijke sociale en ecologische dimensie worden opgenomen

Alle lopende onderhandelingen van de Europese lidstaten inzake bilaterale investeringsverdragen – de zgn. BITs – moeten worden opgeschort. Bestaande BITs moeten grondig worden herzien om te zorgen dat zij voldoen aan bredere doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, fatsoenlijk werk en sociale rechtvaardigheid.