Ga naar de inhoud

Tegen Macron en de Loi Travail XXL! Laten we staken/toeslaan in Frankrijk en Europa!

Wij publiceren hier een verklaring die is uitgebracht door de Union Syndicale Solidaires SUD Commerce & Services ter gelegenheid van de algemene landelijke staking die vandaag (het ging om 12 september, vert) in heel Frankrijk plaatsvindt tegen Macron’s aanval op de rechten van arbeiders en die oproept om de transnationale uitdaging aan te gaan die de stakingsbeweging de komende maanden kan doen groeien, zowel binnen Frankrijk als daarbuiten. (English and French version at bottom).

11 min leestijd

(Oorspronkelijk verschenen op de website Transnational Strike. Het plaatje toont de blokkades aan van snelwegen en brandstofdepots op 25 september

Zie voor eerdere berichten over protesten tegen de Loi Travail hier

De stakingsbeweging die vandaag de Franse straten terugneemt met een nationale staking tegen Macron’s project om de arbeidswetgeving te hervormen, en die zich richt op het afmaken van wat eerder vorig jaar was begonnen met de Loi Travail in termen van aanvallen op arbeidsrechten en algemene precarisatie. De onderhandelingsmacht van arbeiders en vakbonden zal drastisch verminderd worden door voorkeur te geven aan onderhandelingen op het niveau van afzonderlijke bedrijven; maatregelen om de veiligheid op de werkplek te regelen zullen worden geschrapt; ontslagen zullen makkelijker kunnen vallen dan voorheen. Dit zijn enkele van de hervormingen die voorgesteld zijn in Macron’s wetsvoorstellen. Ze zijn in lijn met de in heel Europa gevoerde aanval op arbeidsrechten, de regering verklaart de oorlog aan de Franse werkers.

De staking van vandaag behelst arbeiders in de publieke en private sectoren. Als we stoppen met werken, als we in staking gaan, dan laten we zien dat de maatschappij van ons is, van de werkenden en al diegenen die ervoor zorgen dat alles dagelijks functioneert, en niet van de regering, die dan misschien wel “en marche” is, maar alleen ten dienste van de ondernemers. Vandaag kan het begin zijn van een bredere beweging van stakingen en acties; als onze staking groeit en sterker wordt, zal het moeilijker zijn voor de regering om te verklaren dat die de legitimiteit heeft om de arbeidswetgeving te schrappen.

Van Frankrijk naar Europa, naar een Transnationale Sociale Staking!

Afgelopen jaar heeft de kracht van de stakingsbeweging tegen de Loi travail en de wereld die daar bij hoort ongehoorde verbanden gelegd tussen sectoren, onder precaire werkers en die met vaste contracten, migranten, activisten en studenten: de staking is sociaal geworden en bereikte de hele maatschappij. Die kracht is nog niet voorbij. Komend jaar moeten we een stap voorwaarts zetten opdat onze strijd sterker wordt en de vijandschap van de regering kan weerstaan. We moeten over de Franse grenzen heengaan en transnationale verbanden leggen, zodat we effectief kunnen vechten tegen de Europese organisatie van uitbuiting waarvan Macron’s wetsvoorstellen alleen maar een deel zijn, dat wil zeggen alle maatregelen die overal in Europa doorgevoerd worden gericht op het afzwakken van de macht van werkers door het vergroten van precariteit, lonen te verlagen, sociale voorzieningen af te breken en de bewegingsvrijheid van migranten in te perken.

Als Sud Commerce, zijn we vandaag deel van de staking van werkers in de commerciële sector, zoals Carrefour, LIDL en Amazon warehouse. Het geval van Amazon is typisch voor de noodzaak om strijd uit te breiden naar transnationaal niveau en connecties te vinden met werkers in andere landen. Amazon gebruikt verschillen in loon, andere vergoedingen en fiscale druk over de grenzen in Europa om niet alleen geld te maken, maar ook om werkers te chanteren, door de stromen over verschillende knooppunten of verdeelcentra te voeren als er gestaakt wordt. De vervoerders van Deliveroo, Foodora and Uber Eats hebben met dezelfde problematiek te maken bij hun strijd. Alleen door solidariteit te organiseren over grenzen heen kunnen we de werkgevers echt aantasten en effectief weerstand bieden tegen de maatregelen van de regering.

Voor ons is het mogelijk en nodig om een transnationale sociale staking te ontwikkelen. We moeten de bestaande verbanden versterken en nieuwe aanknopen om kracht te schenken aan het pad naar een transnationale staking op grote schaal!

————-

Aanvullingen:

Een dezer dagen volgende vertaling van een verklaring van Sud: oproep tot eenheid en alles blokkeren

Duitse arbeidsactivisten bereiden een actie voor tegen Amazon in Duitsland op 11 november aanstaande, uit solidariteit met stakers daar.

En de van oorsprong Italiaanse website transnational strike info probeert aanzetten te geven voor grensoverschrijdende sociale actie.

==================

English

We publish a statement written by the Union Syndicale Solidaires SUD Commerce & Services on occasion of the general and national strike taking place today 12th September all over France against Macron’s attack on workers’ rights and calling to take up the transnational challenge that can make the strike movement grow stronger in the next months, within and beyond France. 

The strike movement takes back the French streets today with the national strike against Macron’s reform project of the labor code, which aims at concluding what was started last year with the loi travail in terms of attack to workers’ rights and general precarization. The bargaining power of workers and unions is going to be radically diminished by giving precedence to the negotiations at the level of the single firm; measures to safeguard the security in the workplaces are going to be erased; layouts will be easier than before. These are some of the transformations proposed by Macron’s ordinances. In line with the Europe wide attack on labor rights, the government is declaring war to French workers.

Today’s strike involves workers from public and private sectors. It is when we stop to work, when we go on strike that we demonstrate that society is ours, is of the workers and of all those that make it function on a daily basis, and not of the government, which could well be «en marche», but only at the service of the employers. Today can be the beginning of a wider movement of strikes and actions: if our strike grows stronger and stronger, it will be more difficult for the government to declare that it has the legitimacy to erase the labour code.

From France to Europe, towards a transnational social strike!

Last year the force of the strike movement against the loi travail and its world has produced unprecedented connections among sectors, among precarious and stable workers, migrants, activists and students: the strike has become social, reaching the entire society. That force is not over. This year we need to make a step forward in order for our struggle to gain more strength and endure the government’s hostility. We need to cross the French borders and establish transnational connections, in order to be able to attack effectively the European organization of exploitation of which Macron’s ordinances are just a part, that is all the measures enforced all over Europe aimed at weakening the power of workers by increasing precarity, lowering wages, cutting welfare services, restraining the mobility of migrants.

As Sud Commerce, we are today part of the strike of the workers of the commerce sector, such as Carrefour, LIDL and Amazon warehouse. The case of Amazon is telling of the need to expand the struggle on a transnational level, finding connections with workers from other countries. Amazon is using differences of wage, benefits and fiscal pressure across borders inEurope not only to make money, but also to blackmail workers, by switching flows in different hubs or transferring fulfilment centres in case they go on strike. The riders of Deliveroo, Foodora and Uber Eats face the same problems in their struggles. Only by establishing a solidarity across the borders we can aim at damaging the employers and counteract effectively the government’s ordinances.

For us it is possible and necessary to build a transnational social strike. We need to strengthen the existing connections and establish new ones to give force to the path towards a transnational social strike on a large scale!

FRENCH:

Contre Macron et la loi travail XXL ! Faisons grève en France et en Europe !

Le mouvement de grève refait surface dans les rues françaises aujourd’hui contre le projet de loi travail XXL de Macron qui vise à compléter ce qui a été commencé l’année dernière avec la loi travail, en matière d’attaque contre les droits des travailleurs et de précarisation généralisée. Les moyens de négociation des travailleurs et des syndicats seront radicalement diminués en donnant une priorité aux discussions au niveau de l’entreprise ; les mesures visant à protéger la sécurité sur les lieux de travail vont être diminuées ; les licenciements seront « plus faciles ». Voici quelques-unes des transformations proposées par les ordonnances Macron, conformément à l’offensive qui existe en Europe contre les différentes législations du travail. Le gouvernement a donc déclaré la guerre aux travailleurs.

La grève d’aujourd’hui concerne les travailleurs des secteurs du public et du privé. C’est lorsque le travail s’arrête, que nous nous mettons en grève, que nous démontrons que la société est à nous, que c’est bien les travailleurs et tous ceux qui la font fonctionner quotidiennement, et non pas les gouvernements, qui eux sont « en marche », mais exclusivement au service des employeurs. Nous pensons que cela peut être le début d’un mouvement plus large de grèves et d’actions : si le mouvement s’élargi, il sera plus difficile pour le gouvernement de déclarer qu’il a la légitimité d’attaquer de nouveau le code du travail.

De la France à l’Europe, vers une grève sociale transnationale !

L’année dernière, la force du mouvement de grève contre la loi travail et son monde a tissé des liens inédits entre des secteurs, entre les travailleurs précaires et stables, les migrants, les militants et les étudiants : la grève était en train de devenir sociale. Nous pensons que cette force n’est pas dissoute. Cette fois ci, nous pensonsqu’il est possible d’aller de l’avant et d’établir également des liens transnationaux  dans la lutte contre Macron qui est aussi une lutte contre l’organisation européenne de l’exploitation des travailleurs qui se reflète par les différentes conditions salariales entre les différents pays et dont les mesures du gouvernement français ne sont qu’une partie ; un gouvernement de l’exploitation et de «  l’employabilité », visant à affaiblir les droits des travailleurs en augmentant la précarité, en abaissant les salaires, en réduisant les services sociaux, en réduisant la mobilité des migrants.

En tant que Sud Commerces et Services, syndicat membre de l’Union syndicale Solidaires, nous sommes partie prenante de la grève des travailleurs du secteur du commerce et de la logistique, comme Carrefour, LIDL et Amazon.  Le cas particulier d’Amazon montre bien la nécessité d’étendre les liens avec des travailleurs d’autres pays afin d’être aussi plus efficace dans l’action. Amazon, compagnie transnationale utilise les différences de salaire, à son avantage ainsi que les différences entre les législations du travail et fiscales à travers les frontières en Europe non seulement pour gagner de l’argent, mais aussi comme instrument de chantage envers les travailleurs, en transférant par exemple les marchandises à livrer vers les entrepôts où la grève est presque impossible. Dans un autre contexte, les bikers de Deliveroo, Foodora et Uber Eats se situent dans un champ de lutte similaire. C’est donc aussi par la construction d’une solidarité à travers les frontières que nous serons plus efficaces pour lutter contre la logique du gouvernement Macron et ses ordonnances.

Ainsi, pour nous, construire une grève qui serait sociale et transnationale est nécessaire et possible. Des liens de solidarité et de contacts existent, nous pensons qu’ils peuvent être renforcés et s’élargir dans la perspective d’une grève sociale transnationale à grande échelle !