Ga naar de inhoud

S2B: ‘WTO ministers-top: waarom de Europese handelsagenda gedoemd is te falen’ (18 juli 2008)

 
Persverklaring van het Seattle to Brussels Network van 18 juli 2008 waarin deze haar grote bezorgdheid uitspreekt over de
opstelling van de EU in de aanloop naar de mini-ministeriële top van
de WTO in Genève.

5 min leestijd
Placeholder image(vertaling + extra noten: Rob
Bleijerveld)

WTO ministers-top in Genève: waarom de
Europese handelsagenda gedoemd is te falen
Seattle to Brussels Network
Persverklaring [1]
Vrijdag 18 juli 2008

Brussel, 18 juli 2008 – Vandaag spraken
de Europese civil society organisaties en sociale bewegingen van het
Seattle-to-Brussels Network hun grote bezorgdheid uit over de
opstelling van de EU in de aanloop naar de mini-ministeriële top van
de WTO in Genève.

Ministers uit een paar tiental landen,
waaronder de VS, EU, Brazilië, India, Indonesië, de Filippijnen,
Zuidafrika, Kenia en Egypte, komen op 21 juli 2008 (en daarna) in
Genève bijeen om de afsluiting van de Doha Ronde van de WTO er door
te drukken. Na jaren van onderhandelingen, mislukte ministers-toppen
en diverse doorstarts is dit hun laatste kans voordat president Bush
zijn ambt neerlegt. De ministers proberen deze wankele ronde tot een
einde te brengen terwijl ze belangrijke wereldwijde prioriteiten als
de voedselcrisis, brandstofprijzen, de wereldwijde opwarming, de
armoede en schulden aan de kant schuiven.

Een daadwerkelijke afsluiting van deze
ten onrechte als Ontwikkelingsronde aangeduide handelsbesprekingen
zal grote ondernemingen bevoordelen en zeer negatief uitpakken voor
arbeiders, boeren, vrouwen, consumenten en het milieu:

* Meer verlies van arbeidsplaatsen en
de-industrialisering, en verdere inperking van ontwikkelingsruimte.
Rijke landen eisen nieuwe marktopening van ontwikkelingslanden
hetgeen neer komt op het drastisch snijden in beschermende tarieven
voor fabrieksgoederen en grondstoffen.

* Het levensonderhoud van boeren, de
voedselzekerheid en rurale ontwikkeling zouden onder nog grotere druk
komen te staan. De VS en Europa gaan door met het subsidiëren van
hun landbouwexporteurs, terwijl ze het instellen van belangrijke
beschermingsbepalingen voor miljoenen boeren in ontwikkelingslanden
tegenhouden. Dit is een schandelijk gezien de wereldwijde
voedselcrisis.

* Toenemende privatisering en
deregulering van diensten, waaronder in belangrijke sectoren als
financiën en energie, hetgeen leidt tot verminderde toegang tot en
demokratische controle over deze dienstverlening. Recente
marktinstabiliteit toont de noodzaak aan van een grotere interventie
in en toezicht op de wereldwijde financiële (en andere) markten,
maar niet van meer deregulering.

* Versterking van de WTO-regels kan de
wereldwijde inzet voor klimaatsverandering tegenwerken omdat het
uitgaat van het uitbreiden van de wereldhandel zonder dat wordt
gekeken naar mogelijke negatieve gevolgen op het wereldwijde klimaat,
de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen.

De armste landen zullen de grootste
verliezers zijn. Schattingen van de economische opbrengst van een
potentiële Doha deal door verscheidene denktanks en zelfs de
Wereldbank tonen aan dat de kosten voor verlies aan arbeidsplaatsen,
afgenomen beleidsruimte en misgelopen tariefopbrengsten de mogelijk
voordelen van de zogenaamde ‘Ontwikkelingsronde’ veruit
overschaduwen.

Door dit alles zijn de NGO’s,
bewegingen en organisaties die lid zijn van het Seattle-to-Brussels
Network [2] zeer bezorgd over de komende mini-ministeriële
bijeenkomst in Genève.

De EU doet via zijn Commissaris voor
Handel, Peter Mandelson, nog steeds oneerlijke en niet-duurzame
verzoeken tot handelsliberalisering aan opkomende economieën en aan
ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd – en ondanks de retoriek van de
huidige voorzitter van de Europese Ministerraad, dhr. Sarkozy, over
het "Europa dat beschermt" – gaat de EU door met haar
niet-duurzame landbouwsysteem dat voornamelijk de belangen van de
Europese agrarische industrie dient en dat geen rekening houdt met
het levensonderhoud en voedselzekerheid van kleinschalige Europese of
zuidelijke boeren. De EU is van mening dat de (geringe) concessies
die ze op landbouwterrein deed, moeten worden gecompenseerd door
tariefreducties voor diensten en industriële goederen in de
opkomende economieën. De Europese voorstellen zullen echter niet
leiden tot meer banen en duurzame ontwikkeling, niet in Europa noch
in het zuiden, maar zullen juist de meest kwetsbare mensen raken.

Een verdergaande deregulering van de
voedselproductie en van handel zijn niet het antwoord op de huidige
voedsel- milieu- en energiecrises; integendeel, de ongelijkheden op
globaal en lokaal niveau worden er juist door vergroot.

Afsluiting van de Doha Ronde betekent
de versterking en legitimering van het beleid en de benaderingswijzen
waarvan de inefficiëntie en destructieve uitwerking op de positie
van boeren, arbeiders, consumenten en milieu zowel in Europa als in
het zuiden is aangetoond.

Met betrekking tot de speciale
GAERC-vergadering [3] op 18 juli en de WTO-onderhandelingsweek in
Genève dringen we er bij de Europese Commissie en de Europese
lidstaten op aan het falen van de oude mantra van "vrijhandel"
en concurrentie te accepteren en om te beginnen met het vormgeven van
een nieuw handelsbeleid dat uitgaat van voedselsouvereinititeit, een
duurzame maatschappij, een eerlijk aandeel in en toegang tot het
gemeenschappelijk goed.

Noten:
[1] Het engelstalige origineel van deze
persverklaring is te vinden op:
http://www.s2bnetwork.org/download/s2b_pressrelease_GAERC_180708
[2] Het Seattle to Brussels (S2B)
Network is a pan-Europees netwerk van meer dan 70 organisaties uit 16
landen die campagne voeren voor een duurzame, sociaal en demokratisch
verantwoord handelsssysteem (http://www.s2bnetwork.org/).
Het maakt deel uit van de wereldwijde Our World is Not for
Sale-coalitie (http://www.ourworldisnotforsale.org/).
[3] General Affairs and External
Relations Council. De GAERC houdt op 18 juli een vergadering in
Brussel om de uiteindelijke positie te bepalen over de
WTO-onderhandelingsteksten die op 21 juli op tafel liggen. Na de 18e,
en tot en mede 22e juli, zal de GAERC In Genève de onderhandelingen
van dichtbij volgen (bron:
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-07_2008/PFUE-18.07.2008/omc__reunion_exceptionnelle_du_conseil_affaires_generales).
De volgende link geeft toegang tot de videoverslagen van
persconferenties (ook die van aanstaande 22 juli): http://ceuweb.belbone.be/index.php?lang=FR&sessionno=
Voor
meer informatie over GAERC:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/transparency-council/index.ASP?lang=fr&cmsid=1119