Ga naar de inhoud

Kerk en Vrede: eenzijdig eigenbelang wordt te vuur en te zwaard verdedigd

De vereniging Kerk en Vrede is onaangenaam getroffen door het vanmiddag naar buiten gebrachte concept-regeerakkoord.

4 min leestijd
Placeholder image

Origineel op website Kerk en Vrede

In de buitenlandparagraaf wordt de veiligheid, het welzijn en de economische belangen van Nederland en de Nederlanders als uitgangspunt gepresenteerd van het buitenlands beleid. De internationale solidariteit, die vooral aan ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie wordt opgehangen, wordt als een traditioneel kenmerk weggezet. De vrijwillige bijdragen die Nederland naast haar contributie aan internationale organisaties geeft, worden wegbezuinigd en over de rol van de VN wordt, ondanks het recente pleidooi van premier Balkenende dat de VN haar rol terug zou moeten veroveren als het om het aanpakken van de verschillende internationale crises gaat, met geen woord gerept.

De keuze voor het eigenbelang wordt al meteen vertaald in de nadruk op energie- en grondstoffenzekerheid en de bevordering van de handels- en economische belangen van Nederland en Nederlandse bedrijven. Deze vertalingen worden later in de buitenlandparagraaf ingevuld met het voornemen actief deel te nemen aan militaire missies die de koopvaardij beschermen tegen piraterij en voor de grotere rol die het bedrijfsleven krijgt te spelen in de ontwikkelingssamenwerking waarbij vooral voor programma’s gekozen zal worden op thema’s waar het Nederlands bedrijfsleven sterk in is. Het perspectief van de allerarmsten en hun behoeften en de in de sociaal-economische situatie gelegen oorzaken van piraterij worden in deze op eigenbelang gerichte benadering volstrekt buiten beschouwing
gelaten.

Bovendien meent Kerk en Vrede dat een militaire verdediging van energie- en grondstoffenvoorziening een heilloze weg vormt die in de nabije toekomst tot steeds omvangrijkere gewelddadige conflicten zullen leiden, met als gevolg dat ook steeds meer mensen op drift raken. Ook hier wil het kabinet kennelijk niet kijken naar de oorzaken van migratiestromen, maar blijkens het concept-regeerakkoord de krijgsmacht inzetten om ‘de illegale immigratie’ aan banden te leggen.

De keuze om in het buitenlands beleid vooral voor de nationale economische belangen op te komen vertaalt zich ook het voornemen om in NAVO-verband de internationale strijd tegen terrorisme actief te ondersteunen. Kerk en Vrede heeft al vaker, al dan niet tezamen met anderen, bepleit dat de politiek eerst lessen zou moeten trekken uit de in het kader van deze oorlog tegen het terrorisme gevoerde oorlogen in Irak en Afghanistan waar de doelstellingen om het terrorisme te bevechten niet geslaagd is en eerder een vergrote voedingsbodem voor ressentiment en terrorisme is gecreeerd.
Dat in het concept-regeerakkoord al concreet wordt meegedeeld dat de regering binnenkort een artikel 100 brief aan de Kamer zal sturen over een nieuwe missie naar Afghanistan is in ogen van Kerk en Vrede dan ook volstrekt ongehoord. Het is bovendien uitzonderlijk om in een regeerakkoord een concreet voornemen voor een nieuw militaire avontuur te presenteren.

Daarnaast baart het Kerk en Vrede grote zorgen dat het nieuwe kabinet voornemens is om (delen van) militaire missies uit het, al van 0,8 naar 0,7 procent teruggebrachte budget van ontwikkelingssamenwerking te gaan financieren en de integratie van ontwikkelingssamenwerking bij militaire missies, onderdeel van de zogenaamde 3D-benadering, verder uit te bouwen.
Kerk en Vrede protesteert al langer tegen deze ontwikkelingswerkers met een geweer.

Van allerlei voorstellen van Kerk en Vrede en andere vredesorganisatie om te investeren in burgervredeswerk, investeringen in wapenproductie aan banden te leggen en veel meer werk te maken van diplomatieke middelen om conflicten elders te helpen oplossen, is geen woord terug te vinden. In het conflict tussen Israel en Palestina wordt zelfs onomwonden de Israelische zijde gekozen. Het bevreemdt Kerk en Vrede bovendien dat, tegen de achtergrond van de enorme bezuinigingstaakstelling, wel gewoon wordt doorgegaan met het miljoenen verslindende Joint Strike Fighter traject. Waar in de buitenlandparagraaf op ontwikkelingssamenwerking, Europese integratie en internationale organisaties wordt bezuinigd, blijft het defensiebudget volstrekt buitenschot.

Maar meer nog dan al deze concrete maatregelen, baart de kille, eenzijdige en egoistische eigenbelang ons zorgen waarmee het concept-regeerakkoord is doordrenkt. Het gemis van compassie met anderen en dan vooral met mensen elders in de wereld baart ons grote zorgen. In dat verband haalt Kerk en Vrede graag de slotwoorden van het vorig jaar gepresenteerde Handvest voor Compassie aan: ‘Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamieke kracht. Indien compassie is geworteld in principiele vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoisme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten (…) Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede met elkaar leeft.’

Utrecht, 30 september 2010