Ga naar de inhoud

Handelsakkoord EU-Japan: “Meer dan een slechte zaak voor Europa en haar inwoners”

Met het handelsakkoord ‘nieuwe stijl’ tussen de Europese Unie en Japan, dat morgen in het Europees Parlement ter stemming wordt gebracht, maakt de EU duidelijk dat ze vaart wil zetten met de vrije handelsakkoorden. Eens te meer wordt voorbij gegaan aan de terechte kritiek van de burgers, de vakbonden en de sociale bewegingen.

2 min leestijd
 
(Door Algemeen Belgisch Vakverbond ABVV, via Dewereldmorgen)

Noch het terugplooien op een nationalistisch protectionisme, noch de vastberadenheid van de Europese Commissie om op vlak van de handelsakkoorden een liberale status quo aan te houden, bieden oplossingen voor de sociale realiteit waarmee Europese burgers geconfronteerd worden. De internationale handel zal aan legitimiteit blijven inboeten en zelfs een protectionistische reflex aanwakkeren, als er niets fundamenteels wijzigt.

De kritiek van de burgers op de uitwassen van globalisering klinkt steeds luider. Daarom roepen sp.a en ABVV op om het Europees handelsbeleid te herzien zodat handel daadwerkelijk een instrument wordt dat het welzijn van de werknemers en de consumenten ten goede komt en waarbij aan duurzame ontwikkeling prioriteit wordt gegeven.

Deze koerswending eist dat de openbare diensten buiten schot blijven en dat er respect is voor onze (traditionele) landbouwsectoren. Bovendien moeten de sociale, volksgezondheid- en milieunormen beschermd blijven door middel van bindende mechanismen en sancties. Dat betekent ook het achterwege laten van een gereguleerde samenwerking die de zaken-lobby institutionaliseert én het opnemen van bindende fiscale- en klimaatclausules in de akkoorden. Tot slot is ook de ratificatie van IAO-conventies een noodzakelijke en voorafgaande voorwaarde voor het sluiten van elk akkoord.

Net zoals voor CETA, geldt ook hier dat het akkoord met Japan niet beantwoordt aan deze vereisten. Meer nog, de risico’s worden groter, want de vrijhandelszone die het akkoord creëert, krijgt meer belang. Samen vertegenwoordigen beide partijen niet minder dan een derde van het wereldwijde BBP.  

Sp.a en ABVV zijn en blijven ervan overtuigd dat de globalisering enkel beheersbaar blijft middels ambitieuze regels die de burgers, de werknemers en de planeet beschermen en die het resultaat zijn van een democratisch debat.  

Precies daarom vraagt de Belgische socialistische delegatie in het Europees Parlement, samen met het ABVV, om een pauze in te lassen en – zoals het Europees Vakverbond voorstelt – het ratificatieproces voor het akkoord EU-Japan op te schorten. Er moet een einde komen aan het ‘business as usual’-beleid dat leidt tot ontevredenheid en zelfs woede bij burgers en werknemers. Wij verwachten een nieuw model dat de verdediging van de werknemers, consumenten en het leefmilieu op gelijke voet plaatst met de bescherming van economische belangen.