Ga naar de inhoud

De volstrekte originaliteit van de wereldwijde gezondheids- en economische crisis van covid-19

Het doel van deze bijdrage is om, sterker dan gewoonlijk het geval is, de absolute originaliteit van de huidige crisis te benadrukken, namelijk de tegenstrijdige dualiteit ervan. De oorzaken van de Great Lockdown, zoals de lockdown genoemd wordt in de ‘World Economic Outlook’ van het IMF van april 2020, zijn endogeen wat betreft de relatie tussen de menselijke samenleving en de natuur in het kader van het kapitalisme. Maar als economische crisis is het een exogene schok voor de beweging van de kapitaalaccumulatie en de tegenstrijdigheden die deze klassiek veroorzaakt.

25 min leestijd

(Door François Chesnais, vertaling grenzeloos)

De uitweg uit de crisis is niet afhankelijk van de verbetering van het winstpercentage, maar hangt af van het terugdringen van de pandemie, dat wil zeggen ten eerste van medische doorbraken (tests en vaccins) en ten tweede van de doeltreffendheid van het overheidsoptreden. Onderstaande figuur illustreert twee belangrijke feiten. In de eerste plaats de snelheid en de omvang van de daling van het mondiale bbp die blijkt uit de rode lijn, die duidelijk  een abnormale schok laat zien die niets te maken heeft met de gebruikelijke conjuncturele neergang. Vervolgens worden de onzekerheden over de vraag of de pandemie zal worden ingedamd, zo niet beteugeld, dan wel juist verergerd, door de stippellijn tot uitdrukking gebracht.

Figuur 1. De economische ineenstorting van maart 2020 en de duur en onzekerheid van het herstel

Coronavirus, een pandemie die specifiek is voor het Antropoceen

Een artikel getiteld ‘Covid-19 Anthropocene Disease’ verscheen in mei 2020 op de website van de Amerikaanse National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH). [1] Het artikel beschrijft de geschiedenis van ziekten die de afgelopen 40 jaar zijn ontstaan door virale overdracht van wilde dieren op mensen, die voorafging aan het coronavirus. Ik citeer er substantiële passages uit.

Ten eerste is er de aids-pandemie:

‘Een verwante en tragische voorloper van covid-19 was het immunodeficiëntiesyndroom (aids) veroorzaakt door infectie met het menselijk immunodeficiëntievirus (hiv). Deze ziekte die verscheen in 1981, had in 2018 ongeveer 40 miljoen mensen getroffen en veroorzaakte meer dan 750.000 doden. Hiv-virussen zijn het resultaat van meervoudige transmissies tussen soorten immunodeficiëntievirussen die van nature Afrikaanse primaten besmetten. De meeste van deze overdrachten hebben waarschijnlijk geleid tot virussen die zich in beperkte mate naar de mens verspreiden, totdat een dergelijke overdracht, waarbij een immunodeficiëntie-virus van chimpansees in het zuidoosten van Kameroen betrokken is, leidde tot de hoofdoorzaak van de pandemie bij de mens. Overdracht van een virus van een wilde diersoort op de mens is geen zeldzaamheid. Een groot deel van de ziekteverwekkers bij de mens is zoönotisch of was van zoönose-oorsprong voordat ze alleen op de mens werden overgedragen. Sinds het ontstaan van aids zijn vele andere epidemische infectieziekten, zoals ebola, sars en mers, om de meest recente te noemen, veroorzaakt door de overdracht van virussen van wilde dieren op mensen.

‘Deze overdrachten tussen diersoorten en van hen naar de mens gebeuren niet toevallig. Er zijn sterke aanwijzingen dat ecologische veranderingen hebben geleid tot een toename van het aantal ziekten in opkomende landen, zoals malaria, het hantavirus, het nipah-virus en de ziekte veroorzaakt door het ebolavirus. De menselijke activiteit verandert de natuurlijke habitats en ecosystemen van de aarde in toenemende mate door de patronen en mechanismen van de interactie tussen soorten intensief te veranderen en de overdracht van besmettelijke ziekten tussen soorten en mensen te vergemakkelijken‘.

De studie citeert de Chinese onderzoeker PJ Li [2] die uitlegt:

‘Jarenlang zijn de pogingen van de Chinese regering om de handel in vlees van wilde dieren te reguleren gedwarsboomd door een machtige handelslobby, waarvan de voordelen afhangen van het behoud van de toegang tot de consumptie van deze dieren door een overwegend welvarende sector van de Chinese samenleving. De waarschuwingen van de wetenschappers over de mogelijk catastrofale gevolgen van het risico op nieuwe besmettelijke ziekten zijn vaak in de wind geslagen. In het geval van de vorige sars-uitbraak wordt vermoed dat de vleermuishandel besmette dieren in contact heeft gebracht met vatbare versterkergastheren, zoals de gemaskerde civetpalm (Parguma larvata) op een bepaald punt in de toeleveringsketen voor wilde dieren, waardoor een kettingreactie is ontstaan waarin vervolgens mensen besmet raakten. Li meldt dat twee bekende Chinese sars-deskundigen, Zhong Nanshan en Guan Yi, hadden gewaarschuwd voor de mogelijkheid van een pandemie afkomstig van wilde vleesmarkten in China en de noodzaak om dergelijke handelspraktijken te verbieden’.

Onder het Antropoceen ligt het Kapitaloceen

Er zit iets heel onverwachts in de studie van de natuurwetenschappelijke onderzoekers van het NIH, namelijk de stelling dat deze processen moeten worden herleid tot hun oorsprong en dat hun drijvende kracht duidelijk moet worden gedefinieerd, namelijk:

‘het verbruik van fossiele brandstoffen voor energie, ontbossing en de omzetting van natuurlijke habitats in landbouwgrond of extensieve veeteelt. Zij behoren tot de belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies en vergemakkelijken tegelijkertijd het ontstaan van nieuwe zoönoses, zoals sars-CoV-2, met een potentieel voor een pandemie. Olie- en houtwinning in primaire bosgebieden houdt in dat er wegen worden aangelegd in moeilijk bereikbare gebieden, dat het contact tussen mens en dier wordt aangemoedigd en dat de jacht op en de consumptie van vlees van wilde dieren worden vergemakkelijkt. Het opschuiven van de landbouwgrens om aan de huidige voedselsystemen te voldoen, verhoogt de frequentie van de ecotonen, sleutelgebieden in het ontstaan van besmettelijke ziekten. En tegelijkertijd is de vernietiging van habitats als gevolg van deze activiteiten de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit, dat ook gepaard gaat met het ontstaan van besmettelijke ziekten’.

Aan de basis van het Antropoceen ligt dus wat men het Kapitaloceen noemt. Voor Jason Moore, aan wie we dit begrip te danken hebben, is het Kapitaloceen ‘een manier om de natuur te organiseren, zowel door de natuur tot iets buiten de mens te maken, als door de natuur ‘goedkoop’ te maken, in de dubbele zin die de term in het Engels kan hebben: wat goedkoop is, maar ook het werkwoord ‘cheapen’, wat betekent kleineren, depreciëren, degraderen‘. [3] De dominante positie van de theoretici van het Antropoceen als nieuw geologisch tijdperk is om dat te dateren vanaf de jaren 1830-1850, ten tijde van de volledige expansie en het begin van de internationalisering van de industriële revolutie. Jason Moore stelt dat het omslagpunt veel eerder is. Hij gaat terug naar de plantage-economie en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen die gepaard ging met de massale inzet van slavenarbeid.. Het antropoceen dat het kapitaloceen moet worden genoemd, kan ‘symbolisch worden gedateerd op 1492. De CO2-uitstoot is vanaf de 19de eeuw toegenomen, maar de kapitalistische manier van omgaan met de natuur dateert van veel eerder‘ [4].

Verwacht wordt dat meer pandemieën de planeet zullen treffen als de ontbossing en het verlies aan biodiversiteit in het huidige catastrofale tempo doorgaan. Dat is de conclusie van rapporten die eind september zullen worden voorgelegd aan de Biodiversiteitstop van de Verenigde Naties onder het thema ‘Urgent Action on Biodiversity for Sustainable Development’ [5]. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat de Verenigde Staten momenteel ‘relatief weinig investeren in het voorkomen van ontbossing en het reguleren van de handel in wilde dieren, ondanks goed uitgevoerd onderzoek dat aantoont dat investeringen in het beperken van zoönosen een hoog rendement  en veel andere voordelen opleveren’. Aangezien de overheidsfinanciering in reactie op covid-19 blijft toenemen, suggereert onze analyse dat de kosten in verband met deze preventie-inspanningen aanzienlijk lager zouden zijn dan de economische en sterftekosten van de reactie op deze ziekteverwekkers wanneer ze eenmaal zijn opgedoken’ [6].

Het eerste stadium van de wereldwijde crisis en het geval China

We bevinden ons nu niet in een fase van toekomstige preventiemaatregelen, maar in een situatie waarin de hervatting van de productie en de consumptie en de groei in de eerste plaats wordt bepaald door de afname van de pandemie, dat wil zeggen tegen de tijd dat we een effectief vaccin op de markt zullen zien komen zonder ernstige bijwerkingen, en tot die tijd door de effectiviteit van de maatregelen die elke regering heeft genomen om de verspreiding van covid-19 in te dammen en werknemers in staat te stellen terug te keren naar hun werkplek. Dat is het geval in China. Het land waar de pandemie begon, is ook het land waar de pandemie het meest succesvol is bestreden (afgezien van Taiwan en Zuid-Korea). Terwijl grote landen, waaronder de Verenigde Staten, zich nog steeds in de eerste fase van de verspreiding van de pandemie bevinden en andere, waaronder verschillende grote Europese landen, geconfronteerd worden met een sterke heropleving die hen langs de gestippelde curve in figuur 1 plaatst, heeft China zijn groeicijfers terug, waardoor het volgens de OESO de enige economie is die eind 2020 een positieve jaargroei zal hebben [7].

Figuur 2: China, een spectaculaire opleving

Deze opleving is te danken aan het succes van de gezondheidscampagne. Deze is het waard om te onderzoeken. In een artikel dat is gepubliceerd door een organisatie die zichzelf situeert op extreem links in de Verenigde Staten (en die zich sterk maakt voor het Cubaanse en Venezolaanse regime), wordt gewezen op belangrijke politieke en sociale factoren. Het artikel gaat volledig voorbij aan de totalitaire kenmerken van het Chinese regime (waarvan de massale repressie tegen de Oeigoeren een van de voorbeelden is), evenals aan het feit dat de autoriteiten geen rekening hebben gehouden met de aanwijzingen over de mogelijke pandemie die de artsen eind november 2019 hebben gegeven. Maar het artikel onderstreept, afgezien van de aspecten met pro-Chinese overheidspropaganda-kenmerken, het soort maatregelen dat wordt genomen om een pandemie in een land met een demografische dimensie als in China aan te pakken [8].

‘Het virus verscheen voor het eerst in Wuhan eind december 2019 [9] en binnen twee tot drie weken verspreidde het zich als een lopend vuurtje over de stad, waarbij het iedereen op het verkeerde been zette. Op 23 januari gaf de Chinese regering opdracht tot de totale quarantaine van Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners. Het was de grootste lockdown in de geschiedenis. Twee dagen later werd de hele provincie Hubei voor de daaropvolgende drie maanden gesloten om de verspreiding van het virus volledig te stoppen, waardoor in totaal 45 miljoen mensen getroffen werden. De lockdown verplichtte alle bewoners om de drie maanden erna hun huis niet te verlaten. Zo’n 580.000 vrijwilligers uit landelijke en stedelijke gebieden werden gemobiliseerd om de bewoners te helpen en in hun behoeften te voorzien. Omdat niemand boodschappen kon doen, hebben de wijkraden [die zeker dezelfde zijn als de partijgebonden raden van toezicht] deze vrijwilligers georganiseerd om de ‘probleemoplossers’ te worden voor de dagelijkse taken. Ze hielpen de ouderen, organiseerden voedselleveringen en reisden dagelijks om medicijnen te leveren aan gezinnen.

Binnen enkele uren na het begin van de [strenge en langdurige] lockdown begonnen vrijwillige artsen uit het hele land aan te komen om Wuhan en Hubei te ondersteunen. Tussen eind januari en april kwamen er 35.000 aan in Wuhan, het epicentrum van de epidemie. Daarnaast kwamen er in 10 dagen tijd 12.000 arbeiders aan om twee speciale ziekenhuizen te bouwen, Huoshenshan en Leishenshan, die in staat waren om duizenden covid-19 patiënten te behandelen. Het Chinese leger stuurde ook 340 militaire medische teams van enkele duizenden medische officieren en logistieke teams naar de provincie Wuhan en Hubei. Velen waren militaire medische studenten van in de twintig.

Logistieke ondersteuning was zeer belangrijk om het virus met succes te bestrijden. Begin januari, aan het begin van de epidemie, had China al snel geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) meer. Wuhan’s dagelijkse behoefte aan PBM’s omvatte 60.000 beschermende pakken, 125.000 medische maskers en 25.000 medische brillen. China produceert echter normaal gesproken slechts 30.000 beschermende pakken per dag. De regering heeft snel maatregelen genomen, waaronder het mobiliseren van staatsbedrijven in het hele land om de bestaande productie van PBM’s te versnellen en nieuwe productielijnen te bouwen. Binnen enkele weken, medio februari, was de PBM-crisis voorbij. Elk medisch personeelslid werd beschermd door beschermende pakken. Om capaciteit op te bouwen voor onmiddellijke screening en onderzoek heeft de overheid bovendien snel de oprichting van publieke en private screeningsfaciliteiten met testkits gemobiliseerd en gecoördineerd. Zo bouwde een genetica- en screeningsbedrijf, BGI, het Huo-Yan-laboratorium, binnen enkele dagen een volledig functioneel covid-19 screeningscentrum in Wuhan dat tienduizenden mensen kan testen.

Enkele opmerkelijke kenmerken van de crisis vanuit economisch oogpunt

Laten we even teruggaan naar het IMF-verslag van juni. Het stelt dat het meest specifieke en opmerkelijke kenmerk van de Grote Lockdown is dat ‘de terugval diep is en tegelijkertijd in de hele wereld wordt gevoeld’ [10]. De Engelse tekst is veelzeggender, ‘a synchronized, deep downturn’. Voor degenen die de vergelijking maken met de Grote Depressie die volgde op de crash van Wall Street van 1929 in de jaren ’30, merk op dat een dergelijke synchronisatie toen niet plaatsvond. Groot-Brittannië en Duitsland, de op één na grootste industriële macht in die tijd, werden pas in 1931 getroffen. De crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw was niet mondiaal in die zin van  de huidige crisis die zich ontwikkelt in de context van de globalisering van het kapitaal in de 21e eeuw. De USSR bevond zich in de marge van de wereldmarkt, net als China dat in een lange burgeroorlog was verwikkeld. Argentinië en Brazilië hebben zich kunnen beschermen met handelsbelemmeringen.

In 2020 is de zeer sterke synchronisatie zoals weergegeven in figuur 1 hierboven het gevolg van het feit dat binnen enkele weken in alle landen van de wereld een lockdown werd toegepast met onmiddellijke gevolgen voor de handel in goederen en diensten) ‘Het feit dat de terugval zich op hetzelfde moment over de hele wereld voordeed, versterkte de economische ontwrichting in elk land.’

Het IMF merkt op dat ‘in de meeste recessies de consument gebruik maakt van spaargeld of vertrouwt op sociale vangnetten en gezinssteun om de uitgaven soepel te laten verlopen, zodat de consumptie relatief minder lijdt dan de investeringen. Maar deze keer is ook de productie van diensten en de consumptie aanzienlijk gedaald. Dit patroon is het resultaat van een unieke combinatie van factoren: fysieke afstand, de lockdownmaatregelen die moesten worden genomen om de overdracht te vertragen en de gezondheidsstelsels in staat te stellen een snel groeiend aantal gevallen te behandelen, aanzienlijke inkomensverliezen en de uitholling van het consumentenvertrouwen.

Een ander kenmerk van de crisis met zeer ernstige gevolgen is de zeer ongelijke verdeling van de werkloosheid. ‘Het zijn de laaggeschoolde werknemers die niet de mogelijkheid hebben om vanuit huis te werken die het meest hebben geleden onder de schok op de arbeidsmarkt. Er zijn ook aanwijzingen dat mannen en vrouwen niet in gelijke mate zijn getroffen door de inkomensdaling: in sommige landen hebben vrouwen in de laagste inkomensgroepen meer te lijden gehad van de crisis dan mannen. De Internationale Arbeidsorganisatie IAO schat dat bijna 80% van de twee miljard werknemers in de informele sector wereldwijd zwaar getroffen zijn door de crisis’.

De crisis heeft alle landen getroffen, maar in tegenstelling tot de rijke landen hebben de opkomende economieën te maken met verschillende soorten schokken tegelijk. In de eerste plaats de gezondheidscrisis, die soms tekortkomingen in het gezondheidsstelsel aan het licht brengt, waarvan de ernst deels afhangt van het ontwikkelingsniveau. Dan zijn er economische schokken als gevolg van de omvang van het land en met name de afhankelijkheid van de groei van de buitenlandse vraag. Een zeer sterke afhankelijkheid van één enkele sector kan het land verzwakken. Dan is er nog de speelruimte in termen van economisch, monetair en begrotingsbeleid voor elk land. Tot slot kan de politieke en sociale situatie een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van het land om de crisis het hoofd te bieden.

Een financiële sector, zeker van de onvoorwaardelijke steun van centrale banken

Een hoge beleidsmedewerker van het IMF plaatste in juni een studie op de blog van de organisatie. Een van haar bevindingen was ‘een opvallende divergentie tussen de financiële markten en de reële economie: financiële indicatoren wijzen op sterkere vooruitzichten op herstel dan die welke door de reële activiteit worden gesuggereerd. Ondanks een recente correctie heeft de S&P 500-index het grootste deel van zijn verliezen sinds het begin van de crisis hersteld; de FTSE Emerging Markets Index en de FTSE Africa Index zijn aanzienlijk verbeterd; de Braziliaanse effectenbeurs Bovespa is aanzienlijk gestegen ondanks de recente stijging van de infectiecijfers in Brazilië; en de portefeuillebeleggingsstromen naar opkomende en ontwikkelingslanden zijn gestabiliseerd’ [11] De correctie waar de auteur naar verwijst was van korte duur. Vanaf juli begonnen de prijzen weer te stijgen. Medio september is de index weer gedaald als gevolg van de bezorgdheid van beleggers over het gebrek aan controle over de pandemie in de Verenigde Staten en de verdere verergering ervan in Europa, alsmede over de spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Sommige waardepapieren zijn extreem overgewaardeerd. Dit is het geval voor Tesla, waarvan de inkomsten met 5% zijn gestegen, de kasstroom met iets meer dan 20%, maar waarvan de koers van het aandeel met 750% is geëxplodeerd. Toch biedt het bedrijf min of meer dezelfde producten aan als een jaar geleden, heeft het hetzelfde management en opereert het in dezelfde markt. Geen wonder dat beurscommentatoren het hebben over een uiterst gevaarlijke tijd. [12]

Figuur 3: S&P 500 koers index (maart 2019 tot 25 september 2020)

Het is belangrijk om terug te gaan naar de beurspaniek in maart. Op 12 februari 2020 bereikte de Dow Jones Industrial Average (DJIA) een recordhoogte van 29.551 punten. Toen openden de beleggers plotseling hun ogen voor de pandemie. Op 9 maart stortte de DJIA met meer dan 2.000 punten in en bleef daarna dalen tot 18.321 op 23 maart. De val werd gestopt door een ongekende interventie van de Fed, die de financiële investeerders in allerijl te hulp schoot. Aangezien de beurs van New York tot een pandemie uitgroeide, bewoog de Fed zich snel om de markten van liquiditeit te voorzien, waardoor de verplichtingen op de balans alleen al in de week van 26 maart met 12,4% toenamen en voor het eerst in de geschiedenis de 5 triljoen dollar overtrof. Vanaf mei, toen de werkloosheid in de VS week na week steeg, steeg ook de DJIA-index. Deze kloof zal blijven bestaan en dat geldt ook voor de steun van de Fed aan de markten. De voorzitter, Jerome Powell, erkende medio mei dat de vooruitzichten voor de werkgelegenheid ernstig waren, maar zelfs The Economist [13] stond erop dat de Fed buitengewone maatregelen zou blijven nemen om de financiële sector te ondersteunen. Vandaar de groeiende kloof tussen de situatie van de werknemers en de middenklasse, en die van de rijke beroepsklasse die aandelen bezit, om nog maar te zwijgen van de rijkste 1% en zelfs 0,1%.

Het verschil tussen de aandelenkoersen en de ‘reële economie’ moet vanuit een tweede invalshoek worden onderzocht. Door de sterke daling van de productie en het zeer hoge werkloosheidsniveau is de door de industriële consortia te realiseren meerwaarde, zelfs bij een verhoogde druk op hun onderaannemers, gering. Zoals Tesla’s voorbeeld laat zien, hebben de beurzen alle banden met de reële economie verbroken en leven ze in een vacuüm. Vandaag de dag is hun functioneren in ernstige mate gebaseerd op de typering van Rudolf Hilferding:

‘Het kopen en verkopen van rentedragende waardepapieren is een eenvoudige verschuiving in de private eigendomsverdeling, zonder enige invloed op de productie of het maken van winst (zoals bij de verkoop van goederen). Winsten of verliezen als gevolg van speculatie komen dus alleen voort uit verschillen in de waardering van rentedragende waardepapieren op een bepaald moment. Ze zijn geen winst, een deelneming in de meerwaarde, maar vloeien alleen voort uit verschillen in appreciatie van dat deel van de meerwaarde dat toe te schrijven is aan de eigenaren van de aandelen, verschillen die, zoals we zullen zien, niet veroorzaakt worden door veranderingen in de werkelijk gerealiseerde winst. Het zijn gewoon incrementele voordelen. Terwijl de kapitalistische klasse zich als zodanig een deel van het werk van het proletariaat zonder equivalent toe-eigent en op deze manier zijn winst verkrijgt, profiteren de speculanten alleen van elkaar. Het verlies van de één is de winst van de ander. Zaken zijn andermans geld. Speculatie is het gebruik van prijswijzigingen’ [14].

De noodzaak voor elke beleggingsfondsbeheerder om gedifferentieerde winsten te maken, hoe klein ook, ten koste van de concurrenten, is des te groter in het licht van de zeer lage rentevoeten. Deze zwakte is het resultaat van dertig jaar accumulatie van rentedragend kapitaal en dividenden [15], waar het beleid van de centrale banken ter ondersteuning van de banken nog bij komt.

Figuur 4: Krediettarieven en tarieven voor bij banken in de eurozone gedeponeerde gelden

‘Leren leven met het virus’ in een in klassen verdeelde en uiterst gepolariseerde samenleving

De OESO roept haar lidstaten op om te wennen aan de dreiging van de pandemie. Op de voorpagina van het verslag van september staat dat ‘het herstel van het vertrouwen van cruciaal belang zal zijn voor het welslagen van het economisch herstel, en daarvoor moeten we leren veilig met het virus te leven’. Twee ideeën dus: het herstel van het vertrouwen en de veiligheid met het virus. ‘Veiligheid met het virus’ kan verschillende dingen betekenen. Laten we eerst eens kijken naar de situatie op het gebied van het vaccin. Vaccin-kandidaten voor een licentie worden getest. In fase-1- richten proeven zich op het testen van de veiligheid van het vaccin, het bepalen van de dosering en het vaststellen van mogelijke bijwerkingen bij een klein aantal mensen. In fase 2-onderzoekt men de veiligheid verder en de werkzaamheid bij grotere groepen mensen. In de laatste fase, de fase 3, waar weinig vaccins aan toe  komen, zijn duizenden of tienduizenden mensen betrokken. Ze hebben tot doel de doeltreffendheid van het vaccin te bevestigen en zeldzame bijwerkingen te identificeren die alleen in grote groepen naar voren komen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeert kandidaat-vaccins in verschillende stadia van klinisch onderzoek. Voor covid-19 waren er in juni zeven in fase 3 (vijf Chinese, een Amerikaans en een Russisch), twee in fase 2/3 (een Brits en een Duits), dertien in fase 2, drie in fase 2/3 en tien in fase 1. [16] Sindsdien zijn nog een twintigtal andere vaccins in Fase 1 terechtgekomen, waaronder het vaccin van het Institut Pasteur. Bovendien is er tussen de eerste en volgende vaccinfamilies over het algemeen een toenemende mate van werkzaamheid.

Om de pandemie wereldwijd in te dammen zullen één of meer vaccins nodig zijn, maar ze zullen ook in zeer, zeer grote hoeveelheden nodig zijn. Er zijn letterlijk miljarden doses nodig om genoeg mensen over de hele wereld te beschermen en het virus af te weren. Zelfs als een of meer kandidaat-vaccins zowel veilig als effectief blijken te zijn, zal geen enkele fabrikant meer dan een paar honderd miljoen doses kunnen produceren, althans in eerste instantie. De ideale oplossing zou zijn geweest als de regeringen hun middelen hadden gebundeld om de kansen op een effectief vaccin te vergroten. Dat is niet gebeurd bij de ontwikkeling van de vaccins. Dit kan nog steeds worden gedaan voor de productie, in ieder geval tussen sommige landen. Verenigingen zoals de covid-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX Facility) en Gavi Covax Advance Market Commitment (AMC) zijn opgericht om dit te bereiken. De Europese Commissie heeft zich bij hen aangesloten [17].

Gedurende vele maanden zal het veilige dagelijkse leven met het virus dus afhangen van de maatregelen die door elke regering worden genomen. De resultaten zijn niet bemoedigend. In de kop van het 26 septembernummer van het weekblad The Economist lezen we ‘Why so many governements are getting it wrong’ ten aanzien van covid-19. Ik citeer opnieuw een lange passage:

‘Grote groepen inwoners herhaaldelijk verbieden hun woning te verlaten zoals in Israël is kostbaar en onhoudbaar. Landen als Duitsland, Zuid-Korea en Taiwan hebben zeer fijnmazig bron- en contactonderzoek gebruikt om bepaalde superverspreidingen te identificeren. Duitsland heeft slachthuizen geïdentificeerd, Zuid-Korea heeft uitbraken in een bar en in kerken ingedamd. Als de screening traag is, zoals in Frankrijk, zal deze mislukken. Als het opsporen van contacten niet wordt vertrouwd, zoals in Israël, waar het werk door de inlichtingendiensten wordt gedaan, zullen mensen aan opsporing ontsnappen. De regeringen moeten de compromissen vinden die economisch en sociaal gezien het meest zinvol zijn. Mondkapjes zijn goedkoop en praktisch en ze werken. Het openen van scholen zou een prioriteit moeten zijn, maar het openen van luidruchtige en zorgeloze plaatsen zoals bars zou geen prioriteit moeten zijn. Regeringen, zoals die van Groot-Brittannië, die steeds weer andere maatregelen nemen die straffeloos omzeild worden door hun eigen ambtenaren, zullen merken dat hun respect zwak is. Degenen die, net als British Columbia (Canada), principes vaststellen en individuen, scholen en werkplekken uitnodigen om hun eigen plannen te ontwikkelen om deze uit te voeren, zullen de inspanning in de komende maanden kunnen volhouden. Toen covid-19 toesloeg, werden regeringen verrast en ze trokken aan de noodrem. Vandaag de dag hebben ze niet zo’n excuus. In de race om de normaliteit heeft Spanje zijn waakzaamheid laten varen. De screening in Groot-Brittannië werkt niet, hoewel het aantal besmettingen sinds juli is toegenomen. De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, ooit het meest gerespecteerde volksgezondheidsagentschap ter wereld, is het slachtoffer geworden van fouten, slecht leiderschap en vernedering door de president. De Israëlische leiders zijn het slachtoffer geworden van hun trots en onderlinge strijd. De pandemie is nog lang niet voorbij. Het zal zakken, maar de regeringen moeten zich vermannen.

Het vertrouwen is weer opgebouwd, maar in wie? Het geval Frankrijk

Laten we het door de OESO bepleite herstel van het vertrouwen ter hand nemen: vertrouwen, maar in wie? In het geval van Frankrijk, in de context van een algemeen gebrek aan vertrouwen, zo niet wantrouwen, in de regering op het gebied van de pandemie, is het ondubbelzinnige antwoord: van  het bedrijfsleven. In een persbericht van het Elysée van 1 oktober jongstleden staat dat ‘president Emmanuel Macron op het jaarlijkse forum van Bpifrance Inno Génération, een van de grootste Europese bijeenkomsten voor  ondernemers, een boodschap van vertrouwen heeft gericht aan ondernemers, wier geest van herovering essentieel is om de periode die we doormaken te boven te komen’ [18]. Bedrijven worden op alle mogelijke manieren ondersteund. Dit is het geval voor 5G, waarover Macron voor de ‘French Tech’ ondernemers die in het Elysée bijeen waren, verklaarde dat Frankrijk ‘de 5G-bocht zal nemen.’

Het ‘France relance plan’, waarover het online magazine Basta een lang artikel publiceerde [19] laat zien dat het op maat gemaakt is om bedrijven te helpen. In het veelgeprezen deel van de middelen voor de ‘ecologische transitie’ wordt met geen woord gerept over het openbaar vervoer en de vermindering van het autoverkeer, waarbij de elektrische auto de volledige steun van de overheid geniet. Om een van de vele voorbeelden te noemen die in het artikel van Basta worden gegeven: ‘bedrijven hebben de implementatie van een nieuwe langetermijnregeling voor gedeeltelijke activiteit (LTPS) van 7 miljard euro verkregen. Het stelt hen in staat om de arbeidstijd van hun werknemers in een periode van 6 tot 24 maanden met maximaal 40 procent te verkorten en tegelijkertijd te profiteren van overheidssteun om 85 tot 100 procent van het loon te dekken. Aangemoedigd door de regering om dergelijke overeenkomsten op ‘massale’ schaal te ondertekenen, zouden bedrijven een aanzienlijke versoepeling kunnen krijgen van de verplichting om de werknemers die zij in dienst hebben aan het werk te houden: uiteindelijk zou de werkgever niet kunnen worden verplicht de verkregen steun terug te betalen als hij banen laat verdwijnen. De werkgever hoeft alleen maar aan te tonen dat zijn zakelijke vooruitzichten zijn verslechterd.’

Vóór de pandemie waren er in Frankrijk meer dan vijf miljoen geregistreerde armen. Dit is een miljoen meer dan tien jaar geleden, en dan zijn er nog degenen die niet geregistreerd zijn. [20] Er zijn duizenden precaire werknemers, studenten en zelfstandigen bijgekomen. Slechts 0,8 procent van het herstelplan is bedoeld ter ondersteuning van deze mensen, wier situatie verder is verslechterd door de gecombineerde gezondheids-, economische en sociale gevolgen van de pandemie. Amper 800 miljoen euro is namelijk bestemd voor de financiering van de verhoging van de ‘back-to-school’-toelage (100 euro meer per kind voor gezinnen met een laag inkomen) en de verlaging van de prijs van de maaltijden tot 1 euro voor beursstudenten. ‘Aangezien deze uitgaven al zijn vastgelegd,’ zegt het Basta-artikel, ‘hoeft er geen enkele euro meer worden vrijgemaakt om de bevolkingsgroepen die het meest in moeilijkheden verkeren te helpen, terwijl uit studies blijkt dat het zou hebben volstaan om amper 7% van het herstelplan, of ongeveer 7 miljard euro, te mobiliseren om extreme armoede uit te roeien.’

Tot slot

De regering is dus niet op zoek naar een herstel van het vertrouwen van de werknemers die nog aan het werk zijn, de werklozen en de zeer armen. In hun geval is het bevel om te leren ‘leven met het virus’, samen met de ‘politie’-methoden die door opeenvolgende regeringen zijn ingevoerd, een bedreiging. Het machtsevenwicht is zodanig gunstig voor het kapitaal dat het wellicht nooit eerder is bereikt. Het is te vrezen dat de regering-Macron bij het naderen van de winter zal rekenen op de demoralisatie en ontmoediging van arbeiders en op het hier en daar kanaliseren van de woede door de vakbondsleiders. Maar het is helemaal niet onmogelijk dat de arbeiders in opstand komen. Daarom mogen activisten zich niet laten meeslepen door deze gevoelens, hoe moeilijk het ook is, en moeten  ze ook niet verstrikt raken in steriele interne conflicten.

Voetnoten

1] Cristina O’Callaghan-Gordo en Josep M. Antó. Zie ook het artikel van Alain Bihr van 20 mei.

2] Li P. 2020. Geen titel. Zuid-China Morning Post en ScienceDirect.

3] Jason Moore’s academische publicaties op het internet omvatten een belangrijk boek, Capitalism in the Web of Life, Verso, 2015. In het Frans kunnen we lezen wat hij zegt in twee interviews. ‘Nous vivons l’effondrement du capitalisme’, interview met Joseph Confavreux en Jade Lindgaard, Mediapart, 13 oktober 2015 en met Kamil Ahsan, Periode, 30 november 2015 .

4] A l’encontre.

5] UN.

6] Science.

7] OECD, september 2020.

8] Workers World.

9] In zijn verslag, ‘Un hiver à Wuhan’, Verticales, september 2020, brengt Alexandre Labruffe de eerste zorgen naar voren in het ziekenhuis waar hij op 31 december onderzoek deed. Zie ook op de website A l’Encontre het artikel van China-specialist Frédéric Koller.

10] IMF

11] IMF, Gita Gopinath, The Great Confinement in a Global Perspective.

12] Seeking Alpha.

13] A dangerous gap. The markets versus the real economy, The Economist, 5 mei 2020.

14] Rudolf Hilferding, Le capital financier, 1910, Franse vertaling, Les Editions de Minuit, 1970, p. 200. Cursief in origineel.

15] Ik verwijs naar mijn lange artikel van april 2019.

16] Gavi.

17] Euraxess.

18] Elysee.

19] Basta. Zie ook Michel Husson.

20] Centre d’obversation de la société

Dit artikel stond op A l’encontre. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.