Ga naar de inhoud

Appel van Djamila Bouhired aan de strijdende Algerijnse jeugd: laat ze je overwinning niet stelen!

Djamila Bouhired is een icoon van de bevrijdingsstrijd en feministe. Ze werd gevangengenomen en bijna ter dood veroordeeld in Frankrijk. Ze is nu 83, nam deel aan de massale demonstraties tegen de ‘vijfde’ (ambtstermijn voor Bouteflika) en schreef de volgende brief aan de Algerijnse demonstranten. (English version at bottom)

12 min leestijd

(Door Djamila Bouhired bron: El Watan, globalinfo.nl vertaalde het voor u illustratie: filmposter van een Egyptische speelfilm over haar uit 1957)

Appel van Djamila Bouhired aan de strijdende Algerijnse  jeugd: laat ze je overwinning niet stelen!

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen.

Allereerst wil ik jullie vertellen hoe gelukkig ik ben om bij jullie te zijn, om mijn plaats als burger terug te nemen in deze strijd voor waardigheid, in broederlijke gemeenschap.

Ik wil graag mijn dankbaarheid uitspreken voor het feit dat ik de wederopstanding heb meegemaakt van het strijdbare Algerije, dat sommigen te snel begraven hadden.

Ik zou je al mijn vreugde willen vertellen, al mijn trots dat ik je de fakkel van je ouderen zou terugnemen. Ze bevrijdden Algerije van de koloniale overheersing; je keert terug naar de Algerijnen, hun vrijheden en hun trots geplunderd sinds de onafhankelijkheid.

Ik zou je al mijn vreugde willen vertellen, al mijn trots dat ik jullie de fakkel van je ouderen zie overnemen. Zij hebben Algerije bevrijd van de koloniale overheersing; jullie staan op het punt om de Algerijnen hun vrijheden terug te geven en hun trots die sinds de onafhankelijkheid van hen weggeroofd was.

Terwijl de Algerijnen rouwden om hun dierbaren, te midden van de vreugde en de herwonnen waardigheid, hadden degenen die vanuit het buitenland hadden lopen profiteren al een nieuwe oorlog verklaard tegen de bevolking en hun bevrijders om zichzelf aan de macht te brengen.

In naam van een misbruikte historische rechtvaardiging, nam een bonte coalitie rond de clan van Oujda, met het leger van de grenzen dat werd ingeperkt door officieren van het Franse leger, en de steun van de “strijders” van 19 maart, werd het land in gijzeling genomen.

In de naam van een onrechtmatige historische rechtvaardiging, hebben ze de overlevenden van de bevrijdingsstrijd opgespoord en de helden opgejaagd, verbannen en vermoord die de koloniale macht het hoofd hadden geboden met absurde middelen, gewapend met alleen hun moed en hun enige vastberadenheid.

Meer dan een halve eeuw na de overwinning op de koloniale overheersing en de toetreding van het land tot onafhankelijkheid, probeert het politieke systeem dat in 1962 met geweld gevestigd werd te overleven door bedrog, om de Algerijnen te blijven onderdrukken en onze rijkdom weg te halen en voort te gaan met de neokoloniale voogdij van Frankrijk om te kunnen blijven profiteren van diens bescherming van zijn leiders. Degenen die in de naam van een bazaarpatriottisme het “berouw” van Frankrijk eisten, lieten uiteindelijk de maskers vallen. Hoeveel politieke chefs, gepensioneerd of niet, hoeveel ministers, hoeveel hoge ambtenaren, hoeveel hoge legerofficieren, hoeveel partijleiders, trokken zich niet terug in Frankrijk, hun reserve-vaderland, de toevlucht voor de vruchten van hun roof?

Het laatste onthullende teken van deze perverse ketens die verbinden aan de neokoloniale overheersing, de steun van de Franse president voor de geplande staatsgreep van zijn Algerijnse tegenhanger, is een aanval op de Algerijnse bevolking, tegen diens streven naar vrijheid en waardigheid. In naam van wat een unieke opvatting van de democratie, in naam van welke universele waarden wordt hier een autoritair regime gered, om, voorbij elke wettelijke basis, de macht van een autocraat te behouden, zijn familie, zijn clan en hun clientèle, die massaal wordt afgewezen door de wil van de Algerijnse bevolking?

In zijn lange bevrijdingsstrijd heeft de Algerijnse bevolking zich nog nooit vergist in zijn doelwit . Hoewel onze generatie heeft gevochten tegen het koloniale systeem, toch heeft het de werkelijke waarde van de actieve solidariteit van het Franse volk, vooral van de progressieve voorhoede, altijd gewaardeerd.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen.

Met dit historische appel zou ik uw aandacht willen trekken, u de Algerijnse jeugd in strijd, over de excessen die uw strijd bedreigen.

Door de draad van de geschiedenis te vernieuwen, die werd onderbroken in juli 1962, hebt u de fakkel overgenomen die het pad van ons prachtige land naar zijn emancipatie zal verlichten, in de herstelde waardigheid en de vrijheden die teruggewonnen moeten worden. Waar ze ook zijn, ik ben ervan overtuigd dat onze martelaren, die net zo oud waren als jullie toen ze hun leven gaven opdat Algerije zou kunnen leven, eindelijk gemoedsrust hebben gevonden.

Door jullie vreedzame toewijding die de repressie heeft ontwapend, door je burgerschap dat bewondering heeft gewekt in de wereld, door deze broederlijke gemeenschap die verschanst zit in onze harten en weer opduikt telkens wanneer het land in gevaar is, heb je de hoop gewekt, je hebt de droom opnieuw uitgevonden, je hebt ons toegestaan om opnieuw in dit Algerije te geloven, dat het offer van zijn martelaren waardig is en de verstikte aspiraties van zijn mensen. Een vrij en welvarend Algerije, bevrijd van autoritarisme en roofzucht. Een gelukkig Algerije waarin alle burgers dezelfde rechten, dezelfde plichten en dezelfde kansen zullen hebben en dezelfde vrijheden zullen genieten, zonder enige discriminatie.

Na weken van vreedzame strijd, voorbeeldig in de geschiedenis en over de hele wereld, staat jullie beweging op een kruispunt; zonder jullie waakzaamheid, kan die weer wegzakken in de catalogus van mislukte revoluties.

Weggestopt in anonimiteit en clandestiniteit, proberen manipulators vermomd als activisten, agenten-provocateurs in diensttijd, ijverige dienaren van het systeem die zich ineens bekeerden, jullie strijd af te leiden, hem tot een doodlopende weg te leiden, om tijd te winnen voor de de rovers en alles bij hetzelfde te laten. Er circuleren sinds een paar dagen lijsten met namen van persoonlijkheden gemaakt in duistere laboratoria om in jullie rug en tegen jullie wil een marionettenbestuur op te leggen aan jullie beweging.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen.

In een paar weken tijd hebben jullie de wereld verrast laten zien, wat het mooiste is dat de Algerijnse mensen bezitten, het grootste, ondanks decennia van onderdrukking om jullie stilte op te leggen.

Het is aan jullie die op universiteiten strijden om goede opleidingen, in bedrijven om je vakbondsrechten op te eisen, in de rechtbanken om willekeur terug te draaien, in ziekenhuizen om goede verzorging voor iedereen te eisen; het is aan jullie, de journalisten, om de waarheid te achterhalen om leugens en manipulatie aan het licht te brengen, waarvoor sommigen met hun eigen leven betaald hebben; het is aan jullie, kunstenaars, die licht in de duisternis van ons dagelijks leven brengen, het is aan jullie die zich verzetten tegen de verloedering om ethiek op te leggen; het is aan jullie allen om jullie eigen toekomst te ontwerpen en jullie dromen vorm te geven.

Het is aan jullie, en alleen aan jullie die dagelijks strijden, om jullie vertegenwoordigers op democratische wijze en in volledige transparantie aan te stellen.

Onze generatie is verraden; ze slaagde er niet in de strijd te verdedigen tegen de coup van opportunisten, rovers en ‘verzetsstrijders van het 25e uur’ die het land sinds 1962 gegijzeld hebben. Ondanks de woede van de bevolking die dat verwierpen, stond hun laatste vertegenwoordiger nog steeds vast aan de macht, illegaal, oneervol en vernederend.

Laat diens agenten, gecamoufleerd in revolutionaire kleding, niet de controle over je bevrijdingsbeweging nemen.

Laat ze niet de nobelheid van je strijd niet verdraaien.

Laat ze je overwinning niet ontnemen

Djamila Bouhired

Djamila Bouhired

================

Letter from djamila bouhired to the algerians

****************************************
My dear children and grandchildren.

I would first like to tell you all my happiness to be among you, to resume my place of citizen in this fight of dignity, in a fraternal Communion.

I would like to tell you all my gratitude for allowing me to live the resurrection of the algerian fighter, that some had buried too fast.

I would like to tell you all my joy, all my pride to see you resume the torch of your elders. They released Algeria from colonial domination; you are making the algerians their freedoms and pride dispossessed since independence.
While the algerians cried their dear disappeared in the liesse and dignity found, the hiding of the outside had declared a new war to the people and its liberators to settle in power.

In the name of a historic legitimacy impersonated, a heterogeneous coalition formed around the clan of oujda, with the army of borders framed by officers of the French Army, and the support of the “fighters” of 19 March, took the country in Hostage.

In the name of a historic legitimacy usurped, they tracked the survivors of the liberator fight, and chased, exiled, murdered our heroes who had defied colonial power with paltry ways, armed with their only courage and their only determination.

More than a half century after the victory over colonial domination and the country’s ascension to independence, the political system installed by force in 1962 tries to survive by the ruse, to continue to oppress the algerians, divert our riches, And extend the neocolonial guardianship of France to still benefit from the protection of its leaders. Those who, in the name of a bazaar patriotism, demanded the “repentance” of France, ended up falling the masks. How many leaders, retired or still in activity, how many ministers, how many high officials, how many superior officers of the army, how many party leaders, have folded up on the hexagon, their spare country, the refuge of the Fruit of their plunder?

Last Revelation sign of these perverse links of domination domination, the support of the French President at the coup d ‘ etat programmed of his algerian counterpart is an aggression against the algerian people, against his aspirations to freedom and dignity. In the name of what a very singular design of democracy, in the name of which universal values can we fly to the rescue of an authoritarian regime, to extend, out of any legal basis, the power of a autocrat, his family, his clan And their clientele, massively rejected by the will of the algerian people?

In his long liberator fight, the algerian people never cheated on target. If our generation fought the colonial system, it was able to appreciate at its fair value the active solidarity of the French people, including its progressive avant-garde.

My dear children and grandchildren.

By This historic reminder, I would like to draw your attention, you algerian youth in struggle, on the excesses that threaten your fight.

By renewing the thread of history interrupted in July 1962, you have resumed the torch that will illuminate the path of our beautiful country towards its emancipation, in the dignity found and in the freedoms to win. Where they are, I am convinced that our martyrs, who had your age when they offered their lives so that long live Algeria, finally found the peace of the soul.

By your peaceful commitment that disarmed repression, by your civics that provoked admiration in the world, by this fraternal communion lurking in our hearts and that again every time the homeland is in danger, you have risen hope, you have Reinvented the dream, you allowed us to believe again to this algeria worthy of the sacrifice of its martyrs and the stifled aspirations of its people. A free and prosperous Algeria, issued from authoritarianism and rapine. A happy algeria in which all citizens and all citizens will have the same rights, the same duties and the same chances, and will enjoy the same freedoms, without discrimination none.

After weeks of a peaceful fight, exemplary in history and by the world, your movement is at the crossroads; without your vigilance, it is likely to sink into the catalogue of missed revolutions.

Carpeted in anonymity and hiding, manipulators disguised as activists, provocateurs in service ordered, zealous servants of the freshly repentant system, try to divert your fight, to lead it to a impasse, in order to give a suspended To the usurpers and to maintain the status quo. Lists of personalities made in occult laboratories have been circulating for a few days to impose, in your back and against your will, a puppet direction to your movement.

My dear children and grandchildren.

In a few weeks, you revealed to the world, surprised, what the algerian people had more beautiful, bigger, despite decades of oppression to impose silence on you.

It belongs to you who fight in universities for quality training, in companies to impose your union rights, in the courts to reverse arbitrary, in hospitals to demand quality care for all; it belongs to you You journalists, who hunt the truth to unmask the lie and manipulation, and some of you have paid it from their lives; it belongs to you the artists, who put light in the darkness of our daily life, he You belong to you who resist the loss to impose ethics; it belongs to you all to draw your future, and give body to your dreams.

It belongs to you, and to you alone who fight on a daily basis, to designate your representatives through democratic ways and in total transparency.

Our generation has been betrayed; it has not been able to preserve its fight against the coup de force of the opportunists, of and maquis of the 25th hour that have taken the country hostage since 1962. Despite the anger of the people Who rejected it, their last representative is still clinging to power, in illegal, disgrace and indignity.
Don’t leave his agents, camouflaged in revolutionary clothes, take control of your liberation movement.
Don’t let them pervert the nobility of your fight.
Don’t let them steal your victory…

Djamila bouhired
Newspaper El Watan, edition of 13 March 2019.