Ga naar de inhoud

Actieweek tegen de G20 in Argentinië

(English version at bottom) Op 30 november en 1 december gaat de G20-top in Buenos Aires plaatsvinden. Er zal uiteraard weer hevig tegen geprotesteerd worden; de regering van het gastland is zelf onderhevig aan fel protest wegens de neoliberale koers en de zware bezuinigingen en het recente mega-akkoord met het IMF. Hieronder een schema van de protestacties en een vertaling van de algemene oproep daarvoor. U zult natuurlijk nieuws en achtergronden erover kunnen volgen op globalinfo.nl

11 min leestijd

(vertaling: globalinfo.nl en dat zoekt donateurs)

Actieweek van 25 november – 1 december

Van 25 tot 27 november zullen er vergaderingen zijn van internationale netwerken zoals ALBA Movimientos, het Netwerk van Juristen voor Voedselsoevereiniteit, de Latijns-Amerikaanse platforms tegen vrijhandelsovereenkomsten, de Confederatie van Latijns-Amerikaanse vakbonden ESNA … er zullen verschillende workshops zijn, bv een volksschool over Feministische economie, onder anderen.

Op 28 november starten we de People’s Summit. Op de eerste dag vindt het plaats op de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Buenos Aires. Organisaties met zeer verschillende achtergronden organiseren fora en workshops over voedselsoevereiniteit, extractivisme, klimaatverandering, de toekomst van werk, jeugd, gezondheid … De top gaat door op 29 november, maar op het congresplein (Plaza de los dos Congresos) waar we tenten zullen bouwen om onze activiteiten, bijv. het feministische forum, een forum over sociale economie, migratie enz. Deze dag zal de top gepaard gaan met een enorme populaire markt waar kleine boeren hun groenten en fruit zullen verkopen … alle biobio; o) en uiteindelijk in de avond we zullen een politieke act en een festival hebben.

Op vrijdag 30 november vindt een grote gemeenschappelijke demonstratie tegen de G20 plaats.

Volgende week zal er een gedetailleerde agenda van alle activiteiten uitgebracht worden.
Er is nog veel geld nodig voor de activiteiten: Bijdragen kunnen hier gegeven worden:https://www.gofundme.com/no-g20-international

Meer nieuws en achtergrond op de website http://noalg20.org/

———————–

Internationale oproep tot actie

NEE tegen de G-20-top in Argentinië!

Op 30 november en 1 december 2018 zullen de staatshoofden van de 20 belangrijkste geopolitieke landen van de wereld elkaar ontmoeten in Argentinië. Ze beweren dat het doel van deze bijeenkomst is om “de grote mondiale uitdagingen aan te pakken en te proberen overheidsbeleid te genereren dat hen oplost”. Ze vermelden niet dat het hun regeringen en beleid zijn die de voornaamste schuldigen zijn van de problemen die ze nu zeggen te willen oplossen.

Ze beweren dat ze de klimaatverandering willen bestrijden, terwijl ze verantwoordelijk zijn voor 82% van alle CO2-uitstoot wereldwijd.

Zij beweren dat zij zich zorgen maken over de toekomst van het werk, terwijl zij arbeidshervormingen bevorderen die de grondrechten vernietigen die door eeuwen van strijd zijn gewonnen, organisaties van arbeiders bedreigen en het creëren van onzekere banen aanmoedigen.
Ze beweren dat er meer en beter onderwijs moet komen, terwijl ze het beleid van hervorming en privatisering van openbare diensten bevorderen om meer ruimte te creëren om winst te genereren voor bedrijven, ten koste van volksgezondheid en onderwijsstelsels.

Ze beweren dat ze zich druk maken over de empowerment van vrouwen en de loonkloof, maar hun neoliberale beleid op alle bestuurlijke gebieden  verarmt ons en zorgt ervoor dat vrouwen en LGBTQIA + -mensen steeds meer gewelddadige realiteiten onder ogen komen.

Ze beweren een toekomst voor duurzaam voedsel te willen, en bevorderen tegelijkertijd (transgene) monoculturen die verband houden met technologische pakketten en een extractivistisch productiemodel gekoppeld aan een zogenaamde “infrastructuur voor ontwikkeling”.

Ze beweren te streven naar “consensus voor rechtvaardige ontwikkeling”, terwijl hun informele en exclusieve club van regeringen de overgrote meerderheid van de landen van de wereld uitsluit.

“Eerlijke ontwikkeling” heeft niets te maken met het handelsbeleid en de investeringsbescherming die deze landen bevorderen door een toenemend aantal vrijhandels- en investeringsverdragen die alleen rechten verlenen aan bedrijven en de mogelijkheden van Buen Vivir (Goed leven) van alle bewoners in de wereld vernietigt.

Wij, leden van sociale bewegingen, politieke organisaties, anti-extractivistische groepen en organisaties van arbeiders, vrouwen, feministen, LGBTQIA +, inheemse volkeren, boeren,
migranten, studenten, verwerpen resoluut en absoluut de aanwezigheid en de agenda van de “Groep van Twintig” (G20). Ze zijn verantwoordelijk voor de wereldwijde economische, sociale, politieke en ecologische crisis en hun enige voorstel om een dergelijke systeemcrisis op te lossen, is om een model te verdiepen dat brede sectoren van de bevolking uitsluit en het milieu vernietigt.

We verwerpen ook de klucht van de zogenaamde “belangengroepen” van de G-20, gevormd door een elitaire, exclusieve club van zakenlieden, vrouwen, vakbonden, maatschappelijke organisaties, denktanks en wetenschappers, geselecteerd en goedgekeurd door de overheid van Mauricio Macri. De democratie voorgesteld door de G-20 is niets meer dan een pantomime van participatie: deze ontmoetingen – gepresenteerd als het toppunt van democratie – zijn niet echt bindend. Dit betekent dat de presidentiële top niet verplicht is om te accepteren wat er in die vergaderingen van de civiele samenleving wordt besloten. Dat is geen democratie; dat is geen consensus; dat is geen participatie.
We waarschuwen dat de organisatie van deze Top de militarisering van het land verder zal intensiveren, in een context die gekenmerkt wordt door de toename van sociale protesten door werklozen, vrouwen en inheemse volkeren. Argentinië zal 3.000 miljoen pesos uitgeven (meer dan 150 miljoen dollar) voor deze Top, waarvan 1100 miljoen zal worden toegewezen aan “veiligheid en defensie”, dat wil zeggen wapens en “anti-oproer”-apparatuur en luchtverdediging kopen. 1.072 miljoen peso’s zijn uitsluitend bestemd voor de twee dagen van de top.

Ondertussen worden sociale bijstandsprogramma’s en scholen gesloten, worden wetenschappers en ziekenhuispersoneel ontslagen, worden staatsinstellingen en honderden bedrijven gesloten en worden  pensioenen gekort, waardoor de levensomstandigheden van de Argentijnse bevolking verslechteren, met name de 32% die onder de armoedegrens leeft. Er moet ook worden opgemerkt dat het geen toeval is dat de top die in Argentinië wordt gehouden. De regering van Mauricio Macri is van plan het voortouw te nemen in het offensief tegen de bevolking in de Zuid-Amerikaanse regio. De agenda is de agenda van grote bedrijven en financieel en speculatief kapitaal.

Evenzo worden de onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) – die momenteel op het continent worden uitgebreid – op dezelfde manier uitgevoerd; Ze zijn volledig bewust dat deze vrijhandelsovereenkomsten inhouden dat de nationale industrieën en productieve sectoren van het platteland worden overgeleverd, en dat elk alternatief proces voor regionale integratie wordt verbroken. Dat is de reden waarom de aanwezigheid van de G-20 in Argentinië de hele regio beïnvloedt en dus in alle landen moet worden verworpen.

We nodigen de burgers van de wereld dan ook uit om eind november van dit jaar deel te nemen aan de strijd tegen de G20 in Argentinië.

Laten we bruggen bouwen tussen onze landen en bevolkingen!

Lang leve de internationale solidariteit!

Laten we onze creativiteit verenigen om een einde te maken aan een systeem dat uitsluit, uitbuit, vernietigt, vervuilt en moordt!

Laten we onze stemmen en ons lichaam verheffen tegen de regeringen van de G-20 en voor het leven!

WIJ WACHTEN OP U IN BUENOS AIRES!

Voor meer informatie, suggesties van voorstellen en / of vragen over lidmaatschap: argentinamejorsintlc@gmail.co

—————-

Week of Action  from the 25th of November to the 1st of December.

From the 25th to the 27 of November there will be meetings of international networks such as ALBA Movimientos, the Red of Lawyer for Food Souvereignty, the Latin American Platforms against Free Trade Agreements, the Confederation of Latin American Labour Unions ESNA…Also, there will be several workshops, f.e. a Popular school on Feminist Economics, among others.

On the 28th of November we will start the People’s Summit. On the first day, it will take place at the Faculty of Social Science of the University of Buenos Aires. Organizations from very different backgrounds are organizing fora and workshops f.e. on food souvereignty, extractivism, climate change, the future of work, youth, health…The Summit continues on the 29th of November, but at the Congress square (Plaza de los dos Congresos) where we will build up tents to hold our activities, f.e. the feminist forum, a forum on social economy, migration etc. This day the summit will be accompanied by a huge popular market where small farmers are going to sell their vegetables and fruits…all biobio.;o) And finally in the evening we will have a political act and a festival.
Big demonstration will take place on Friday 30th of November.

Next week we will upload a detailed scheduled of the entire week in Spanish and English and of course send it to you.
Donations: : https://www.gofundme.com/no-g20-international

More information on the website noalg20.org

———————–

International Call for Action

NO to the G-20 Summit in Argentina!

On November 30th and December 1st 2018, the heads of State of the 20 most important geopolitical countries of the world will meet in Argentina. They claim the objective of this meeting is to “address the major global challenges and seek to generate public policies that resolve them.” They fail to mention that it is their governments and policies which are the main culprits of the problems they now say they want to solve.

They claim they want to fight climate change, while they are responsible for 82% of all CO2 emissions worldwide.
They claim they are concerned about the future of work, while they promote labor reforms that destroy fundamental rights won over centuries of struggle, threaten workers’ organizations and encourage the creation of precarious jobs.
They claim there should be more and better education, while they promote policies of adjustment and privatization of public services to secure more spaces to generate profit for companies, to the detriment of public health and education systems.

They claim they are concerned about women empowerment and the wage gap, but their neoliberal policies in all spheres of government impoverish us and cause women and LGBTQIA+ people to face more and more violent realities.

They claim to want a sustainable food future, while promoting (transgenic) monocultures associated with technological packages and an extractivist model of production associated with a so-called “infrastructure for development”.
They claim to seek “consensus for equitable development”, while their informal and exclusive club of governments excludes the large majority of the countries of the world.

“Equitable development” has nothing to do with the trade policy and investment protection that these countries promote through an increasing number of Free Trade and Investment Treaties which only give rights to corporations and destroy the possibilities of Buen Vivir (Living Well) of all the peoples in the world.

We, members of social movements, political organizations, anti-extractivists groups and organizations of workers, women, feminists, LGBTQIA+, indigenous peoples, peasants, migrants, students, firmly and resolutely reject the presence and the agenda of the “Group of Twenty” (G20). They are responsible for the global economic, social, political and environmental crisis, and their only proposal to resolve such systemic crisis is to deepen a model that excludes broad sectors of the population and destroys the environment.

We also denounce the farce of the so-called “interest groups” of the G-20, constituted by an elite, exclusive club of businessmen, women, trade unions, civil society organizations, think tanks and scientists, selected and endorsed by the government of Mauricio Macri. The democracy proposed by the G-20 is nothing more than a pantomime of participation: these meetings – presented as the pinnacle of democracy – are not actually binding. This means that
the presidential summit is not obligated to accept what is decided in those meetings of society civil. That is not democracy; that is not consensus; that is not participation.

We warn that the organization of this Summit will further intensify the country’s militarization, in a context marked by the increase of social protests by unemployed people, women and indigenous people. Argentina will spend 3,000 million pesos (more than 150 million dollars) for this Summit, of which 1,100 million will be allocated to “security and defense”, that is buying weapons and “anti-riot” equipment and air defense. 1,072 million pesos will be destined exclusively for the two days of the Summit. Meanwhile, social assistance programs and schools are being closed, scientists and hospital staff are being laid off, state institutes and hundreds of companies are being closed and retirements and pensions are being cut, thus worsening the conditions of life of the Argentine population, affecting in particular the 32% that lives below the poverty line. 

It should also be noted that the summit being held in Argentina is not a coincidence. The government of Mauricio Macri intends to take the lead in the offensive against the peoples throughout the South American region. Its agenda is the agenda of large companies and financial and speculative capital. Similarly, the negotiations of Free Trade Agreements (FTAs) – currently proliferating in the continent – are carried out in the same vein; in full awareness these FTAs involve the surrendering of national industries and productive sectors of the countryside as well as the rupture of any alternative regional integration process. That is why the presence of the G-20 in Argentina affects the entire region and must thus be repudiated in all countries.

We therefore invite the peoples of the world to join the fight against the G20 in Argentina at the end of November of this year.

Let’s build bridges between our countries and peoples!

Long live international solidarity!

Let’s unite our creativity to put an end to a system that excludes, exploits, destroys, contaminates and kills!

Let’s raise our voices and our bodies against the governments of the G-20 and in favor of life!

WE ARE WAITING FOR YOU IN BUENOS AIRES!

For more information, suggestions of proposals and/or questions about membership: argentinamejorsintlc@gmail.co