Nr. 31 van de dagelijkse nieuwsbrief over de WTO-top in Cancún, van 11 september 2003.

ImageINHOUD:

A) Persflitsen

B) Analyse: Eerste twee onderhandelingsdagen van de Cancún Ministerial

Het begin van de 5de Ministeriële Conferentie van de WTO in Cancún wordt gekenmerkt door grote onenigheid tussen de lidstaten. Een verklaring van 21 arme staten gooit daar een schepje bovenop. Het zal heel wat stuurmansschap vereisen om Cancún niet te laten mislukken. Hoofdrolspelers EU en VS lijken echter juist tegen schenen aan te schoppen...

C) Boekbespreking: Een verrekt oneerlijk spel vol nobele doelen

Een blik achter de schermen van de WTO toont een wereld vol chaos, macht en intriges. Jawara en Kwa beschrijven deze wereld in 'Behind the Scenes at the WTO'. Een vrij theoretische studie die bij tijd en wijle leest als spannende lectuur.

D) Commentaar: Gelekt EU-document brengt lidstaten in verlegenheid

Het vertrouwelijke EU-document dat gisteravond uitlekte, is niet eens aan de EU-lidstaten ter inzage gegeven. “We zijn niet op de hoogte van destatus van dit document en zijn hierover niet geconsulteerd”, zei de Britse staatssecretaris van landbouw.

E) Commentaar: Voorzichtige kritiek van Kofi Annan op WTO

VN-secretaris-generaal Kofi Annan gaf in zijn openingstoespraak in Cancún gisteren de schuld voor het probleem van oneerlijke handel aan deindustrielanden. Volgens Kofi Annan zijn er in het verleden te veel beslissingen achter gesloten deuren gemaakt.

F) Kort

* Bite Back: Verklaring tegen gentechlobby VS
* Brief uit de WTO-zone van Cancún
* Interview dhr Rajamoorthy (TWN) over het Landbouwakkoord van de WTO
* NGO-kritiek op 'TRIPS en volksgezondheid'-overeenkomst (vanuit Cancún)
* Over de Koreaan die zelfmoord pleegde
* Diverse


A) Persflitsen

NRC en Trouw

In de NRC van 11 september op de voorpagina een verhaal over De Wanhoopsdaad van Mister Lee, de 56-jarige Zuid-Koreaanse boer die zelfmoord pleegde bij de afzetting van de WTO-conferentie. Op pagina 15 een uitvoerig verhaal over de 'antiglobalisten', waarin onder meer Anne van Schaik en Burghard Ilge aan het woord komen. Verder een kadertje waarin geschreven wordt dat minister van LNV Veerman overweegt heffingen op geïmporteerd vlees te verhogen, terwijl in Cancún juist over liberalisering onderhandeld wordt. In Trouw een stuk van Han Koch over de katoenkwestie, waarin uit de doeken gedaan wordt hoe bij dat product "rijke landen de arme landen in de wielen rijden" en het gebrek aan content dat Koch eerder in de krant etaleerde (zie WTO-Zip nr. 30) enigszins repareert. In het Financieel Dagblad geen nieuws en de Volkskrant negeert de WTO-top zelfs volledig en meldt alleen in een postzegel van een paar regels over de zelfmoord van Kyung -Hae Lee.

Financial Times

Interessant is een stuk in de Financial Times over de zelfverzekerde opstelling van Derde Wereldlanden bij de onderhandelingen. Volgens de FT is er sprake van een opzienbarende nieuwe alliantie tussen ontwikkelingslanden, geleid door Brazilië, China, India en Zuid-Afrika die zich sterk maken voor ingrijpende wijzigingen in het landbouwbeleid van de EU en de VS. De groep verenigt 21 landen en dat getal zou nog groeiende zijn. Hun eisenpakket zou - anders dan dat van de CAIRNS-groep - drastische terugdringing van exportsubsidies van de rijke landen bevatten, terwijl ze niet bereid zijn hun eigen markten geheel open te gooien. De kernvraag zou in Cancún zijn of deze alliantie stand houdt. Zo zouden er belangrijke verschillen tussen India en Brazilië bestaan. Brazilië zou veel pragmatischer zijn en de WTO-conferentie vooral willen laten slagen, terwijl India zich veel harder opstelt. Volgens de analyse van de FT is het zelfvertrouwen van ontwikkelingslanden sterk gegroeid zijn, onder andere doordat het ze gelukt is om de VS te dwingen akkoord te gaan met een aangepast medicijnen-akkoord. In een nevenstaand verhaal wordt ook het katoen-drama uiteengezet, waarin volgens de FT de VS lijnrecht tegenover de armere katoenproducerende landen staat.

AVRO

Op radio 1 verzorgde de AVRO een item over de WTO, waarbij onder andere interviews aan bod kwamen die gemaakt waren onder de demonstranten die op dinsdag in Den Haag de zakenmannenpolonaise uitvoerden. Andere stemmen waren van tweedejaars economie studenten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, die wat meer vertrouwen in de WTO hadden, maar ook kritiek hadden en twijfelden over de eerlijkheid van de onderhandelingen.

BBC

Op de website van BBC een speciale afdeling over The Battle over Trade waarin WTO-leider Panitchpakdi waarschuwt voor het mislukken van Cancún maar ook gegronde twijfels geuit worden over de gevolgen van een 'geslaagd' Cancún. Een woordvoerder van het Britse World Development Movement legt uit dat arme mensen daar niet veel mee zouden opschieten. En een sympathieke foto-slideshow over de demonstranten.

Ontsporen

In een engelstalig artikel op de website van TNI legt Walden Bello uit waarom een mislukking van de WTO-top positief zou zijn: "Why a Derailed WTO Ministerial is the Best Outcome for the South'. The prospect that the ministerial will produce no agreements for significant new liberalization is increasingly likely, which could be the best outcome for developing countries. It would give them breathing space to organize and co-ordinate their defence and allow them and global civil society the opportunity to mount the reversal of corporate-driven globalisation".

B) Eerste twee onderhandelingsdagen van de Cancún Ministerial
(door Rob Bleijerveld en Richard de Boer)

Gisteren, 10 september, was de eerste dag van de de 5de Ministeriële Conferentie van de WTO in Cancún. Algemeen wordt erkend dat het voortbestaan van de WTO op het spel staat. Maatschappelijke organisaties en een aantal regeringen zeggen dat dat ook geldt voor vele miljoenen mensen wereldwijd, waarvan leven en welzijn afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen. De Doha Ronde waarvan deze top deel uitmaakt heeft tot nu toe niet geleid tot verminderde armoede en meer ontwikkeling zoals beloofd in november 2001. En VS en EU doen geen enkele moeite om dit nu goed te maken zo blijkt.

Verhoudingen op scherp

De onderlinge verschillen tussen WTO-lidstaten over bijna alle punten op de agenda zijn enorm. Het meest liggen de standpunten uiteen op het gebied van landbouw, markttoegang voor industriële goederen en de zogenaamde "Singapore onderwerpen" (investeringen, concurrentiebeleid, transparentie in overheidsaanbestedingen en handelsfacilitatie).
Een dag voorafgaande aan de top werden belangrijke verklaringen uitgegeven door twee afzonderlijke groepen van arme staten. Deze verklaringen zetten de toon voor het landbouwdebat dat volgens waarnemers bepalend is voor welslagen of mislukken van 'Cancún'.

De eerste van de twee verklaringen kwam van een groep van 23 staten, verenigd onder de naam 'Strategic Products and Special Safeguard Mechanism Alliance'. Ze brengen de kwetsbare positie van kleine en grondstofarme staten onder de aandacht, alsmede de behoefte van de bevolking aan voedselzekerheid en inkomsten.
De tweede is van 21 staten, waaronder China, India en Brazilië, die een aantal voorstellen doen die niet opgenomen zijn in de basistekst die de WTO-leiding naar voren geschven heeft. Ze stellen dat Cancún alleen succesvol kan zijn indien tijdens de onderhandelingen hun voorstellen dezelfde zwaarte krijgen als de concept-tekst aangeleverd door de voorzitter van de Algemene Raad van de WTO.

Openen en structureren

Na de openingsceremonie op 10 september (met toespraken door gastheer, de leiding van VN en WTO en opgeluisterd door protesterende NGO-leden) volgden besprekingen over de voorgestelde agenda, werkverdeling en struktuur van de conferentie. Besloten werd vijf werkgroepen in te stellen: landbouw, markttoegang voor niet-agrarische goederen, ontwikkeling, Singapore Onderwerpen en 'Overige'. Elke werkgroep wordt geleid door een 'facilitator'. Naast Conferentie Voorzitter, werkgroepen en plenaire vergadering is er nog een ander niveau van overleg: de bijeenkomsten van de 'Hoofden van Delegaties'. Regelmatig worden er onderlinge consulaties gehouden om de 'voortgang' te meten.

Subsidiëren van katoen (of niet?)

Tijdens de opening werd door meerdere sprekers het 'pro-ontwikkelings' karakter van de Doha Ronde aangehaald. Hierop sloot mooi het pleidooi aan van vier zeer arme staten met economieën die geheel afhankelijk zijn van katoenproductie en -export. De initiatiefnemers stellen dat hun economieën enorm grote schade leiden door de ineenstorting van de katoenprijs op de wereldmarkt. Zonder subsidiestop en financiële genoegdoening wegens jarenlange oneerlijke concurrentie en dumping door met name de VS heeft verder onderhandelen in Cancún geen zin voor hen. Dit voorstel wordt ondersteund door veel arme staten omdat de oproep tot subsidiestop een graadmeter kan zijn van de bereidheid van rijke staten om daadwerkelijk over te gaan tot stopzetting van hun subsidiestromen voor alle landbouwproducten. De VS en andere rijke staten - verlegen om de Doha Ronde in een positief licht te stellen - uitten zich voor Cancún positief over het voorstel. Op 9 september werd echter duidelijk dat de VS niet echt van plan is tegemoet te komen aan de eisen van de vier: de VS stelt een import-voorkeursregeling voor en zegt alleen te willen praten over subsidieregelingen mits de onderhandelingen hierover het hele gebied van landbouw- en industriële goederen bestrijkt...

In de Landbouwwerkgroep werden de eerste reacties verzameld over het voorstel van de '21' (zie boven). De '21' stellen voor om alle subsidies te verbieden die te maken hebben met productiebeperkende maatregelen, om handelsverstorende subsidies sterk in te perken (met einddata) en om strengere criteria vast te stellen voor minder handelsverstorende subsidies. Er moet tevens een einddatum komen voor exportsubsidies. Steunprogramma's voor arme staten moeten beschermd worden door de zogenaamde Speciale en Gedifferentieerde Behandelingsbepalingen. Arme staten moetn niet gedwongen worden hun tarieven sterk te laten dalen. Van een nieuwe beschermingscategorie, die van de Speciale Producten, zullen in hun plan slechts arme staten gebruik mogen maken.

EU en VS onder druk

Hun voorstel is een reactie op de inhoud van de WTO Concept-tekst die gebaseerd is een gezamelijk landbouwvoorstel van de VS en de EU. Staatsecretaris van Handel Allgeier van de VS wijst afbouw van subsidies af indien dat niet gekoppeld is aan een algehele toename van marktopening bij alle lidstaten. De EU wijst het voorstel van de '21' ook af. Het zou de last vooral op de schouders van de rijke staten leggen. Tevens zouden vooral de grote landbouwexporterende staten profiterenm van marktopening in het noorden ten koste van armere staten zonder veel concurrentiekracht. Toch verwachten VS en EU blijkbaar niet dat argumenten de '21' zullen overtuigen, gezien de zware en oneigenlijke druk die ze achter gesloten deuren uitoefenen op leden van de groep van 21. Bridges/ICTSD meldt dat Bush gebeld heeft met regeringsleiders van Zuid-Afrika, Brazilië en India in een onsuccesvolle poging om hen over te halen hun standpunt te matigen. Blijkbaar hebben EU en VS ook een werkverdeling afgesproken om derde staten er van te weerhouden om aan te sluiten bij de '21'. Volgens Bridges/ICTSD zijn de Arabische staten daarbij doelwit van de VS en de ACP-staten die van de EU.

Zijn het assertieve Indianen?

Ondertussen hebben onderhandelaars van de groep van '21' procedurele voorstellen gedaan bij de voorzitter van de Landbouw Werkgroep die voorkomen moeten dat de positie van de voorzitter misbruikt wordt om besluiten die VS en EU welgezind zijn er door te drukken.

En hoewel de arme staten steeds assertiever voor hun belangen weten op te komen, hebben de VS en de EU de betekenis van deze alliantie van 21 staten publiekelijk gebagatelliseerd. Walden Bello van de Thaise NGO Focus on the Global South kwam ter ore dat de Amerikaanse handelsminister Zoellick zijn kalmte verloor vlak voor het begin van de WTO-onderhandelingen, toen hij gezegd zou hebben dat "some Brazilians were acting like Indians."
Er bestaat verwarring over het woordgebruik van Zoellick, vooral omdat deze uitspraak op meer dan één manier kan worden uitgelegd. Tijdens de WTO-top in Doha (2001) lag van de arme staten immers vooral India dwars. Bovendien weerklinkt in de woorden van Zoellick de huidige spanning tussen Noord en Zuid in Cancún en het onderliggende racisme van een wereldwijd economisch model waarin blanken het nog steeds voor het zeggen hebben.

bronnen:
BRIDGES Daily Update on the Fifth Ministerial Conference - Issue 1
10 September, 2003 http://www.ictsd.org
BRIDGES Daily Update on the Fifth Ministerial Conference - Issue 2
11 September, 2003 http://www.ictsd.org

C) Een verrekt oneerlijk spel vol nobele doelen
(door Marc van der Sterren)

Een blik achter de schermen van de WTO toont een wereld vol chaos, macht en intriges. Jawara en Kwa beschrijven deze wereld in 'Behind the Scenes at the WTO'. Een vrij theoretische studie die bij tijd en wijle leest als spannende lectuur.

De rechten van de Zuid-Amerikaanse landen interesseren de Europese landbouwcommissaris Franz Fischler geen zier. Hij zei dat onomwonden tegen enkele Zuid-Amerikaanse onderhandelaars, om daar aan toe te voegen dat de EU krijgt wat ze wil. 'Behind the Scenes at the WTO' staat bol van dit soort extremen. Het lijkt daarmee het zoveelste protest van de anti-globalistenbeweging. De auteurs, Fatoumate Jawara en Aileen Kwa, schrijven echter vanuit het perspectief van ontwikkelingslanden. Jawara is afkomstig uit Gambia, Kwa is geboren in Thailand. Beide vrouwen begeven zich dagelijks in het politieke speelveld, waar ze onderzoek doen en worden gevraagd om advies. Wanneer het om handel gaat, kennen ze de internationale politiek van binnenuit. In hun publicatie beschrijven ze nauwgezet de werking van de WTO, de ontstaansgeschiedenis, de wijze van onderhandelen en de omgangsvormen binnen 's werelds grootste politieke machtsspel.

Gelijke behandeling

De WTO is in wezen echter helemaal zo slecht nog niet. Het doel is niet vrije handel, maar zorgen voor een economisch duurzame lange-termijn ontwikkeling en het verbeteren van de levensstandaard in zowel rijke als arme landen. Gelijke behandeling staat in de onderhandelingen voorop. Het probleem is alleen dat het spel zo verrekte oneerlijk wordt gespeeld. Dat spel wordt in het boek minutieus beschreven en verduidelijkt met termen als armpje drukken, tirannieke hiërarchie, en wolven in schaapskleren. Niet overdreven, wanneer blijkt hoe de macht is verdeeld en hoe die macht wordt gebruikt. Het nobele gelijkheidsbeginsel blijkt in de praktijk waardeloos. De Quad speelt zoveel mogelijk landen tegen elkaar uit. In de Quad klieken de VS, Europa, Japan en Canada bij elkaar. De midden-inkomenslanden worden onder druk gezet de laagste inkomenslanden te beïnvloeden, die op hun beurt slechts enkele kruimels krijgen toegeworpen, in ruil voor markttoegang en andere eisen van de Quad. Zij moeten het doen met een aalmoes. "Maar de WTO kent geen gratis maaltijd". Gaat het over de agrarische sector en de komende onderhandelingen in Cancún, dan waarschuwen de auteurs de ontwikkelingslanden zich niet opnieuw te laten oplichten door in te stemmen met een tariefsverlaging en tegelijkertijd in te stemmen met exportsubsidies. Ze doen een aantal onderhandelingsvoorstellen, maar erkennen dat het niet zal meevallen om deze overeind te houden.

Vriendschap

Uniek aan het boek zijn de details. Met feitenmateriaal alleen nemen de auteurs echter geen genoegen, het zijn de ervaringen en de verhalen van binnenuit die het hem doen. Zo beschrijven ze de langdurige vriendschap tussen de belangrijkste Amerikaanse onderhandelaar Robert Zoellick en zijn Europese counterpartner Pascal Lamy, die dezelfde passie delen: marathonlopen. Zoellick blijkt belangenverstrengeling geen enkel probleem te vinden, "Dat hoort bij de WTO-strategie", vertelt hij. "Wanneer de EU en de VS onderling een conflict hebben, zijn ze weinig succesvol". Zo simpel is dat. Uiteindelijk draait alles om de meest aardse zaken, blijkt ook uit de nauwkeurige verslagen van WTO-rondes als Doha en Bretton Woods. Dit levert verrassende verhandelingen vol intriges op. Zoals de onopvallende voetnoot die vermeldde dat alle valuta beschreven moesten zijn in dollars of goud, wat de dollar tot enige munteenheid bombardeerde die niet devalueerde ten opzichte van goud. Het was tijdens de onderhandelingen in Bretton Woods. De Britse verantwoordelijke Keynes had last van zijn gezondheid en daardoor weinig tijd om al zijn stukken te lezen. Ook zijn duale positie als hoofd van de delegatie en voorzitter van de Bankcommissie, eiste zijn tol. Amerika wist daarvan te profiteren, met als resultaat dat het IMF nu niet in Londen, maar in Washington staat. Lectuur om van te smullen. Tot er opnieuw een pagina aanbreekt die met hard feitenmateriaal de ernst van de situatie benadrukt. Dan zit je weer midden in een studieboek vol genadeloze feiten over de gevolgen van het dumpen van Europese melkpoeder in India, Jamaica en Thailand. Het wegvagen van de Phillipijnse maïsteelt of het verhaal over de 62-jarige boer die zich ophing bij de regeringsgebouwen van Hongkong in 1998.

Jawara & Kwa: Behind the Scenes at the WTO, the real world of international trade negotiations; 340 pagina’s; Zed Books; ISBN 1 84277 311 9 (bron: Agrarisch Dagblad)

D) Gelekt EU-document brengt lidstaten in verlegenheid
(door Richard de Boer)

The Guardian van vandaag (11 september) maakt melding van de gelekte EU-documenten. Onder de kop “EU trekt belofte aan Derde Wereld in” maakt het Britse dagblad The Guardian vandaag (11 september) melding van de gelekte EU-documenten, waarvan overigens in WTO.ZIP nr. 30 van gisteren al sprake was.

Gisteravond vertelde medewerker Koy Thompson van de NGO Action Aid op de TV-zender BBC World dat NGO’s in Cancún een geheim onderhandelingsdocument van de Europese Commissie was toegespeeld. Dit vertrouwelijke document, zo schrijft nu The Guardian, was niet eens aan de EU-lidstaten ter inzage gegeven. De Britse regeringsdelegatie in Cancún ontving met het schaamrood op de kaken een kopietje van het gelekte document via een NGO. “We zijn niet op de hoogte van de status van dit document en zijn hierover niet geconsulteerd”, zei de Britse staatssecretaris van landbouw Margaret Beckett.

WTO.ZIP vraagt zich af of de Nederlandse delegatie in Cancún wel op de hoogte was van het document. In de Nederlandse pers, voor zover nageplozen, wordt over dit voorval niets gemeld. En dat terwijl het document de meest recente illustratie vormt voor de agressieve opstelling en de vasthoudendheid van de Europese Commissie, die de WTO-onderhandelingen opgesierd heeft met de belachelijke benaming “Doha Ontwikkelingsronde”. Uit het document blijkt dat de Europese Commissie van plan is om de al bescheiden toezeggingen aan de armste landen te laten verwateren.

In een poging om de belangen van zes miljoen Europese boeren veilig te stellen, probeert handelscommissaris Pascal Lamy elke vermelding van het afbouwen van exportsubsidies uit de slotdeclaratie van deze WTO-top te halen. Verder onderbouwt het document de aankondiging van Lamy dat de ‘Singapore issues’, waaronder een investeringsverdrag, een breekpunt zijn voor de EU. Een boude uitspraak aangezien lidstaten als Groot-Brittannië, Ierland en Zweden hebben aangegeven dit niet als prioriteit te zien. Voor het artikel in The Guardian zie: artikel Guardian

E) Voorzichtige kritiek van Kofi Annan op WTO
(door Richard de Boer)

Kritische woorden tijdens de opening van de vijfde Ministeriële Conferentie in Cancún, niet alleen van circa veertig activisten die de ceremonie kwamen binnenzetten met het luidkeels roepen van “Schande!” en het omhoog houden van teksten als “WTO ondemocratisch” en “WTO verouderd”, maar ook van VN-secretaris-generaal Kofi Annan, zo meldt onder meer persbureau IPS.

“Er wordt ons gezegd dat de handel een ladder kan zijn naar een beter leven en weg uit armoede en wanhoop. Helaas komt de realiteit van het internationale handelssysteem zoals het er nu uitziet, niet overeen met die retoriek”, zei Kofi Annan in zijn toespraak. Hij legde schuld voor het probleem van oneerlijke handel bij de industrielanden. Volgens Kofi Annan zijn er in het verleden te veel beslissingen achter gesloten deuren gemaakt.

Ook de Mexicaanse president Vicente Fox, de gastheer van de top, spaarde zijn kritiek niet. “We kunnen niet langer toestaan dat de welvaart beperkt blijft tot een paar landen. We kunnen de strijd tegen armoede en marginalisering niet langer uitstellen.” Beide werden op luid applaus onthaald door de aanwezige activisten. De handelsministers in de zaal applaudiseerden ook, maar met minder enthousiasme. Voor een impressie van de eerste dag in Cancún door het onvolprezen persbureau IPS volg deze link.

Ondertussen maakt de secretaris-generaal van de WTO Supachai Panitchpakdi zich openlijk zorgen over de Doha-ronde. Terwijl de ogen van de hele wereld gericht zijn op Cancún, aldus Panitchpakdi in zijn toespraak, is het hoog tijd dat de WTO-lidstaten overeenstemming bereiken over het wegnemen van handelsbarrières. “Er komt een tijd dat retoriek moet worden omgezet in daden. We moeten leren van het verleden en inzien dat we beslissingen niet kunnen blijven uitstellen.” Een paar dagen eerder uitte Panitchpakdi zich al in soortgelijke bewoordingen. Het is een indicatie dat het momenteel in elk geval erg slecht gaat met de voortgang binnen de WTO.

F) Kort

* Bite Back: Verklaring tegen gentechlobby VS

"Bite Back", een internationale campagne van diverse NGO's tegen biotechnologie, roept op om een verklaring te ondertekenen die gericht is aan het geschillenbeslechtingsorgaan van de WTO. De verklaring is een reactie op een handelsdispuut tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over genetisch gemanipuleerd voedsel.
De VS en bondgenoten Argentinië en Canada willen onbelemmerd genetisch gemanipuleerde producten kunnen exporteren naar de Europese Unie en andere landen. De Europese Unie had tot voor kort een moratorium op gentechproducten. Bij de WTO wil de VS daarnaast geregeld krijgen dat gentechproducten ongeëtiketteerd in de winkels moeten liggen, zodat de consument niet langer kan weten of een product genetisch gemanipuleerd is.
De verklaring van Bite Back kan ondertekend worden via de volgende link.


* Brief uit de WTO-zone van Cancún

Ryan Jessurun van Plan-Noticias uit Amsterdam is aanwezig in Cancún en woonde de WTO-openingsceremonie bij. Hij geeft daar een beschrijving van en ook van wat hij buiten de congreszaal tegenkwam. Er volgen meer: hier te vinden
WTO-special noticias

* Interview dhr Rajamoorthy (TWN) over het Landbouwakkoord van de WTO

Guus Geurts reist rond in Azië en maakt reisverslagen. Hij beschrijft daarin ondermeer de standpunten van boeren en maatschappelijke organisaties ten aanzien van het landbouwthema en de WTO. In Penang, Maleisië, interviewde hij onlangs dhr. Rajamoorthy van het Third World Network (en redacteur van hun blad 'Resurgence'). Hij geeft de standpunten weer van TWN over Landbouw. Ook komen aan bod het perspectief van gezamelijk optreden van ontwikkelingslanden in de WTO, concurrentie tussen boeren in het Noorden en Zuiden, het ILO-verdrag, vakbonden en migratie.
Een bewerking van het interview door Rob Bleijerveld is hier te vinden op globalinfo
Het volledige reisverslag zal binnenkort te vinden zijn op: Guus' site

* NGO-kritiek op 'TRIPS en volksgezondheid'-overeenkomst (vanuit Cancún)

Een veertiental internationale NGO's uit kritiek op de onlangs getekende WTO-overeenkomst over TRIPs en medicijnen. De overeenkomst is tijdelijk van aard en een goede uitvoering is onmogelijk. De rijke staten hebben hiermee onterecht hun PR mee kunnen opvijzelen. De organisaties, waaronder WEMOS. Oxfam en Artsen Zonder Grenzen, zeggen zelfs dat de overeenkomst ingaat tegen de basisprincipes van de WTO en van vrijhandel.

In een gezamenlijke verklaring roepen ze de WTO-lidstaten op om het TRIPs-akkoord aan te passen zodat iedereen toegang krijgt tot de benodigde medicijnen. Ook vragen ze hen gebruik te maken van de gaten in het TRIPs-akkoord en de 'medicijn-overeenkomst' om nu al zoveel mogelijk armen te voorzien van de medicijnen die ze nodig hebben.
Het (engelstalige) persbericht is te vinden op: deze plek op globalinfo

* Over de Koreaan die zelfmoord pleegde

De woorden van de koreaan:
woorden Lee

He staged a two-month hunger strike in front of WTO headquarters in Geneva last February, and he also plunged a knife into his stomach during the Uruguay trade negotiations in Geneva in 1990. website BBC

Video over de Koreaan

Mobilisation and Death of a Korean Farmer by: Via Campesina Sept. 11, 2003

* Diversen

Thousands of farmers staged a protest in India demanding rich nations slash their trade-distorting farm subsidies as the World Trade Organisation (WTO) conference got under way in Cancun. artikel hier

radiostation korte tijd overgenomen
Indian sympathizers of the Zapatista rebels briefly seized a state-owned radio station on Thursday to read a denunciation of the World Trade Organization. zie artikel

Radio
Radio-uitzendingen vanuit Cancún, inclusief een archief van de uitzendingen, zijn te vinden op: radio.indymedia.org/cancun

plaatjes
De website van Indymedia Cancún bevat trouwens ook een uitvoerig en voortdurend aangevuld archief van foto's en andere illustraties

Twee fotos van de NGO-actie tijdens de openingsceremonie.

Colofon

Nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom Wereld Handels Organisatie WTO. Deze dagelijkse uitgave is een initiatief van de Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag en XminY Solidariteitsfonds. De Cancun-uitgaves van WTO.ZIP zijn mogelijk gemaakt door steun van het NCDO. Aan dit bulletin hebben meegewerkt: Robin van Stokrom, Kees Stad, Rob Bleijerveld, Marc van der Sterren, Guus Geurts en Richard de Boer. Stuur mededelingen, copy of reacties naar:WTO.ZIP-dagelijkse Cancún en meer over globalisering is te vinden op de http://www.globalinfo.nl en http://www.indymedia.nl Voor gratis email-abonnement, mail naar