Ga naar de inhoud

Havenwerkers Genua solidair met Sea Watch

Het reddingsschip Sea Watch 3 is een van de weinige schepen die nog op de Middellandse Zee vaart om vluchtelingen in nood te redden. De laatste weken voer het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, rond met enkele tientallen opgepikte vluchtelingen die ze nergens aan wal konden zetten omdat Italië het schip toegang tot de havens weigerde. Vanwege de onhoudbare sitautie aan boord heeft het schip nu zonder toestemming Lampedusa aangedaan. De havenarbeiders van Genua hebben verklaard solidair te zijn, en het schip in de haven te willen ontvangen. (English version at bottom)

5 min leestijd

(Vertaling door globalinfo.nl van facebookbericht van (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) via AL Bruxelles)

Meer over Sea Watch hier

“Wat ons betreft, kan deSea Watch 3 naar onze haven komen, ze zijn hier welkom. We kunnen de havens blokkeren, maar we kunnen ze ook openen”, is de boodschap die het autonome collectief van havenarbeiders van Genua (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) gisteravond op Facebook heeft gepubliceerd, een paar uur voordat het schip met 42 migranten de blokkade van lampedusa doorbrak.

De volledige boodschap:

“een schip met 42 mensen aan boord heeft twee weken voor de kust van lampedusa liggen wachten. Dit zijn mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, ellende, gevangenschap. De leiders van deze oorlogen en ellende zitten in het Europees Parlement en in de Italiaanse en Europese hoofdkantoren van bedrijven. Dezelfde mensen die, van Rome tot Straatsburg, de verantwoordelijkheid hebben genomen om hen in de steek te laten.

We zijn geen helden, geen politici. Sommigen van ons noemden ons “herrieschoppers”. We zijn eenvoudige werkers – in de haven van Genua, maar juist omdat we werkers zijn – kunnen we ons alleen maar herkennen in de fundamentele waarden van de arbeidersklasse: de broederschap tussen de mensen, de internationale solidariteit.
Zoals iedereen weet, zullen deze mannen en vrouwen die op de vlucht zijn en op zoek zijn naar hoop, ook in Italië en elders, veroordeeld zijn om het meest uitgebuite werk te doen dat het minst betaalt, en opgejaagd, zelfs de mensen verrijken die  maar schreeuwen: we willen jullie niet  en ga terug naar uw land.

Nou, ze komen hier omdat onze regeringen hun land hebben vernietigd.

Wat ons betreft kan de Sea Watch 3 naar onze haven komen, die is hier welkom. We kunnen de havens blokkeren, maar we kunnen ze ook openen.

Wij zijn van mening dat als Sea Watch 3 de blokkade doorbreekt die de regering wil handhaven, dat deze dan daadwerkelijke en actieve solidariteit moet ontvangen, evenals alle kracht die arbeiders  en antiracisten kunnen ontwikkelen.

In de afgelopen weken hebben we twee keer blokkades ingesteld, niet alleen, tegen het laden van een bedrijf – het bedrijf Bahri – gespecialiseerd in de handel in wapens, gingen we de de straat op om “uit te leggen” aan de fascisten en degenen die Beschermen dat er voor hen in onze stad geen hoop te vinden zal zijn.

Aangezien 30 juni komt en Salvini van plan is om terug te keren naar Genua, kunnen we alleen maar iedereen, en in de eerste plaats onszelf, eraan herinneren dat de strijd een ander sterk punt is van de traditie van de klasse die hard werkt. We weten hoe we de havens moeten blokkeren, we kunnen het opnieuw doen.

Tegen het racisme van de staat en Fort Europa.

Havens gesloten voor oorlogen.

Havens gesloten voor racisme”.

Bericht hierover in Repubblica
#WorkingClassPride #SeaWatch #RefugeesWelcome #SolidaritéInternationale #FckSalvini #AntifaInternational
—————–

(English)

“as far as we are concerned, the sea watch 3 can be heading to our port, they are welcome here. We can block the ports, but we can also open them.” here is the message published by the autonomous collective of dockers of Genoa (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) last night on Facebook, a few hours before the ship under Dutch flag, Carrying 42 migrant-E-s, force the blockade off lampedusa.

Their full message:

“a ship with 42 human beings on board waited for two weeks off the coast of lampedusa. These are people fleeing war, misery, captivity. The leaders of these wars and misery sit in the European Parliament and in the Italian and European management offices. The same people who, from Rome to Strasbourg, took the responsibility to let them down.

We are not heroes, not politician-n’s. Some of us called us “troublemakers”. we are simple worker-s in the port of Genoa, but precisely because we are worker-s, we can only recognize ourselves in the Founding values of the working class: the brotherhood between human beings, international solidarity.

As everyone knows, these men and women on the escape and in search of hope will end, in Italy as elsewhere, to do the most exploited work and the least well paid, hunted, enriching those even who scream: we don’t want Not from you and go back to your country.

Well, they come here because our governments have destroyed their countries.

We believe that if sea watch 3 force the blockade that the government wants to maintain, it should find real and active solidarity as well as all the strength that workers and anti-racists will be able to develop.
As far as we are concerned, the sea watch 3 can be heading to our port, they are welcome here. We can block the ports, but we can also open them.

In the last few weeks, we have blocked twice, not alone, the loading of a company – the company bahri – specialized in the trafficking of weapons, we went down to the street to “explain” to the fascists and those who Protect that in our city they have no hope.

As the 30th of June comes and salvini plans to return to Genoa, we can only remind everyone, and first of all to ourselves, that the struggle is another strong point of the tradition of the class Working hard. We know how to block the ports, we can do it again.

Against the racism of the state and the fortress Europe.
Ports closed to wars.
Ports closed to racism “

https://genova.repubblica.it/cronaca/2019/06/26/news/i_portuali_di_genova_pronti_ad_accogliere_la_sea_watch-229702593/

#WorkingClassPride #SeaWatch #RefugeesWelcome #SolidaritéInternationale #FckSalvini #AntifaInternational