Ga naar de inhoud

Definitieve programma ReTakeTheCity (25-27 okt)

Het laatste weekend van oktober willen we in Wijkcentrum Ru Pare benutten om plannen te maken voor het terugpakken van de stad. We hebben een programma van workshops, debatten en presentaties bedacht, in de hoop dat er mensen aan deelnemen die zich willen organiseren en acties willen voorbereiden om weer een stad te krijgen die toegankelijk is voor iedereen die daar wil wonen, (samen)werken en zich wil vermaken. Dat niet meer de portemonnee bepaalt of je daar hoort, maar de buurt en haar bewoners. (English version at bottom)

20 min leestijd

We organiseren dit nadrukkelijk als begin van een serie bijeenkomsten, omdat we niet denken dat je iets oplost met alleen eenmalige bijeenkomsten vol geleuter. We moeten vooral een proces van zelforganisatie en onderzoek en plannenmakerij in gang zetten, en willen graag van de deelnemers horen hoe we dat het beste kunnen doen en welke inhoud er nog meer moet komen.

Vrijdag 25

We beginnen op vrijdag 25 oktober. Overdag komen daar ‘militante onderzoekers’ uit verschillende Europese landen bij elkaar om aan hun onderzoek te werken naar de ‘International Landlords’ en wat we daar tegen kunnen ondernemen. Ze presenteren en bespreken hun bevindingen vrijdagavond van 19-20.30 uur en public (voertaal: Engels, vertaling naar het Nederlands mogelijk).

Activisten en (buurt)bewegingen proberen in kaart te brengen wat er aan financiele krachten in hun respectievelijke steden actief is en hoe die de woonrechten van de lokale bevolking aantasten. Er is met name onderzoek gedaan naar de internationaal opererende ‘large international landlords.’ Rita Silva uit Portugal vertelt over Apollo, Manuel Gabarre (Spanje) over Blackstone en Knut Unger (Duitsland) over Vonovia. We zullen horen wat de gevolgen zijn van het instappen van dit soort bedrijven voor de woon-omstandigheden. In sommige Europese landen zijn dergelijke bedrijven minder actief. Daaronder valt ook Nederland dat nog steeds een relatief groot en afgeschermd sociale huur-bestand heeft. De vraag (die aan bod komt) is of dit op den duur ook aan ‘de markt’ ten prooi zal vallen of niet. En natuurlijk hebben we het ook over de mogelijkheden voor structurele alternatieven, wat we onder de noemer Socialise Housing across Europe hebben samengevat.

Daarna (vanaf 21:00) is er in Ru Pare de Open Mic onder aanvoering van Tijdelijke Toon met als onderwerp: Van wie is de stad?/ReTakeTheCity-editie

Zaterdag 26 oktober

Zaterdag 26 oktober (’s ochtends en ’s middags): De Europese Olifant in de zaal

Officieel ‘gaat’ de Europese Unie niet over het huisvestingsbeleid, want dat is een competentie van de lidstaten. Maar in werkelijkheid is veel van de regelgeving in de EU in het voordeel van privatisering en commercialisering (en financialisering) van de huisvesting. Toch is hier weinig aandacht voor van de kant van woonactivisten, die vaak al genoeg te doen hebben. Om deze olifant bij de slurf te pakken, is er het afgelopen jaar door een aantal activisten uit huisvestingsbewegingen een eerste manifest met eisen uitgebracht, begeleid door een filmpje dat in meerdere talen is ondertiteld (zie: aankondiging BPW)

Tijdens twee workshops op zaterdag 26 oktober wordt dit onderwerp verder uitgediept en bediscussieerd. Het doel is dat we een onderbouwde analyse maken van het Europese beleid en eisen formuleren die de socialisering van de huisvesting bevorderen.

De eerste workshop is van 11-12.30 uur (dus vóór de officiële opening van het evenement), de tweede van 14-17.00 uur

Voertaal: Engels

Zaterdag is er om 12:00 inloop-met-lunch en om 13:00 trappen we af met een exposé van Angela Wigger (politiek econoom van de Radboud Universiteit in Nijmegen)

De genadeloze markt en haar tegenhangers

De neoliberale kapitalistische economie heeft van de stad een economisch strijdperk gemaakt, en van huisvesting een genadeloze markt. Dit heeft enorme gevolgen voor de stad en wie daar nog wel en geen toegang toe heeft. Hoe dit zo gekomen is, en wat de situatie momenteel is, en wat we derhalve voor de nabije toekomst kunnen verwachten, wordt uit de doeken gedaan door Angela Wigger, politiek econome aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Daarna begint een serie van 2 x 3 workshops: over huurders, de vluchtelingen in ons midden, woningcorporaties en wooncoöperaties, de kosten van klimaatbeleid, en het bestempelen van de groene zone tussen de Nieuwe Meer en de Haarlemmerweg als een Amsterdamse “Zone À Défendre” (ZAD)

De deelnemers aan het militant research-netwerk beginnen al om 11:00 met een eigen workshop over de EU en de vastgoedmarkt. Deze is voor iedereen toegankelijk en gaat van 14:00-17:00 verder. Doel is om een serie eisen te formuleren op Europees gebied, om de wens tot socialisering van de huisvesting in heel Europa mogelijk te maken.

De andere workshops zijn:

1) Hoe kunnen we coöperatie-modellen inzetten om resultaten te realiseren in de woonstrijd?

Woningzoekenden en huurders zijn zeker geïnteresseerd in nieuwe, directere vormen van zeggenschap over hun woningen. Dit is misschien niet voor iedereen een optie, maar voor hen die autonomie en delen hoog hebben zitten bieden coöperatieve huisvestingsmodellen aanknopingspunten om – meestal niet op de korte, maar zeker op de wat langere termijn – zeggenschap op maat te creeren. Dit kan een wapen zijn tegen verdere gentrificatie en verkoop, maar ook tegen verdere verloederingsstrategieën van de woningcorporaties.

In deze workshop worden twee types coöperaties belicht: de coöperatie die zich ten doel stelt nieuwbouw te realiseren en de coöperatie die het beheer van bestaand corporatiebezit wil overnemen.

Hoe pak je zowel het ene als het andere model aan om te komen tot een realistische kans op slagen?

Kunnen we een dergelijke aanpak ook inzetten als actiemiddel bij de voorgenomen sloop/nieuwbouw, waarbij corporaties en andere bezitters inzetten op precaire tijdelijke woonvormen?

2) Hoe pakken we de corporaties terug? Van huurder tot klant en weer terug

De afgelopen vijftien jaar is de positie van de huurders financieel verder verslechterd als gevolg van een combinatie van lobby-werk van commerciële vastgoedbelangen, rechts crisisbeleid (de verhuurdersheffing), EU-beleid mbt staatssteun, nieuwe huur- en huurprijswetgeving, en verdere residualisering van de woningen van de corporaties. Daardoor is een groot deel van de huurders in financiële problemen geraakt.

Welke eisen stellen we en hoe kunnen we werken aan het weer terugpakken van wezenlijke invloed op het beleid van de besturen/bestuurders van de woningcorporaties? Welke actiemiddelen hebben we en hoe kunnen we ons organiseren om de gewenste resultaten (geen gentrificatie/geen verkoop/ geen afwenteling van de kosten van verduurzaming op de huurders enz.) af te dwingen?

Kunnen prestatieafspraken daarin een centrale rol spelen? Of zijn ze onderdeel van een repressief-tolerant systeem? Deze en andere vragen en mogelijke oplossingen komen in deze workshop aan de orde. De bezetting van de Borgerstraat 75 mag en kan als inspiratie dienen!

3) Solidariteit met mensen zonder verblijfspapieren

Het repressieve migratiebeleid van de EU en van Nederland veroorzaakt steeds grotere ellende. Grote groepen migranten worden, als ze er al in slagen om ‘Fort Europa’ binnen te komen, gedwongen om als ongedocumenteerden onder zeer slechte omstandigheden te leven. Sommige steden en streken proberen met pleisteroplossingen iets aan deze situatie te verbeteren, maar dat is veelal niet genoeg om ongedocumenteerden hun basis-levensvoorwaarden te geven, laat staan een prettig leven met zelfbeschikking.

Bij het ‘terugpakken van de stad’ dient de thematiek van uitsluiting van ongedocumenteerden (en andere slachtoffers van het systeem) voorop te staan. Allereerst is er natuurlijk de noodzaak van politieke eisen voor structurele verandering van het migratiebeleid. Daarnaast kunnen buurtbewegingen en huisvestingsactivisten ook steun aan ongedocumenteerde migranten een vaste plek in hun actieprogramma geven. Bijvoorbeeld door de eis neer te leggen om van goede, toegankelijke huisvesting voor iedereen een prioriteit te maken. Samenwerking met migrantengroepen, hen erbij betrekken en bij hun strijd betrokken raken is waar we het in deze workshop over gaan hebben.

4) De mythe van ‘duurzame warmte’: valstrikken, verzet en alternatieven

Energiebedrijf Nuon/Vattenfall is bezig met de bouw van een biomassa-warmtecentrale in Diemen. Deze warmtecentrale zal afhankelijk worden van houtpellets (geperste korrels) van gekapte bossen uit het buitenland, en is bedoeld voor Amsterdamse stadswarmte.

Wat kunnen we doen om de plannen te stoppen, en hoe kunnen we samen bouwen aan schone alternatieven? Mischa van Amsterdam Fossielvrij neemt je mee in de wereld van corporatisme, greenwashing en andere obstakels op de weg naar duurzame alternatieven voor aardgas.

5) Een “Zone À Défendre” voor Amsterdam

Tussen het Nieuwe Meer en de Haarlemmerweg ligt een prachtige groene zone, ingeklemd tussen het steeds verder uitdijende Amsterdam en het groeimonster Schiphol. Onderdeel van deze groene zone is de Lutkemeerpolder, die ten prooi dreigt te vallen aan de grootheidswaanzin van de metropoolregio Amsterdam. Volgens de gemeente moet hier een nieuw distributiecentrum verrijzen, waarvoor de vruchtbare kleigronden van de polder moeten worden opgeofferd. Tegelijkertijd staan er in het programma-akkoord van het na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 aangetreden ‘groene’ en ‘progressieve’ gemeentebestuur mooie volzinnen over de verduurzaming van Amsterdam en het verkorten van de voedselketen, door landbouw in de omgeving van de hoofdstad te stimuleren. Theorie en praktijk staan hier dus op gespannen voet met elkaar.

Hoe zou het zijn als we de groene zone tussen Amsterdam en Schiphol bestempelen als een “Zone À Défendre,” naar analogie met de Franse voorbeelden waarbij kostbare natuurgebieden in bescherming worden genomen tegen de meedogenloze mars van de vooruitgang? Zou deze ZAD niet naadloos passen in het door de gemeente uitgesproken streven naar lokale voedselproductie?

Van 17-18.00 uur houden we een plenaire vergadering om vervolgstappen te bespreken, gevolgd door een gezamenlijk diner (18:30)

Om 20:00 is er een publieksprogramma vol verbluffende staaltjes stad-veroveren-van-onderop in binnen en buitenland. Aan bod komen onder meer de campagnes tegen Vonovia in Duitsland en Blackstone in Barcelona. We horen een van de initiatiefnemers uit Berlijn van een campagne om huizen van speculanten te gaan onteigenen, en kijken vooruit naar de Internationale Actieweek voor Woonruimte-voor-iedereen, eind maart 2020. Er is ook muziek, en natuurlijk komen de lokale campagnes voor de Lutkemeerpolder en de Borgerstraat aan bod.

Gespreksleider: Chris de Ploeg

Zondag 27 oktober

Zondag 12:00: Lunch en een exposé door Boudewijn Rückert over de woonstrijd door de eeuwen heen

Boudewijn Rückert, ervaren huisvestingsactivist en chroniqueur van de stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam, vertelt hoe de huisvesting in Amsterdam al eeuwenlang een strijdperk is en hoe georganiseerde bewegingen die de confrontatie hebben gezocht met de uitbuiting van de woningnood in het verleden grote successen hebben geboekt. Boudewijn geeft een schets van die bewegingen en eindigt met de constatering van VVD-corifee Stef Blok dat we nu wel klaar zijn met de volkshuisvesting en dat alles verder overgelaten kan worden aan ‘de markt.’

Daarna, om 14:00, krijgen we het grote debat over de Fearless Cities. Daar komen mensen uit heel Europa aan het woord die ervaring hebben gehad met samenwerking met progressieve lokale stadsbesturen.

Who is afraid of the fearless city?

Sinds de verkiezingsoverwinning van de actiepartij Barcelona en Comu in Barcelona (met aan het hoofd voormalig huisvestingsactiviste Ada Colau) en vergelijkbare ontwikkelingen in Madrid en andere Spaanse steden, staat het ‘municipalisme’ of ‘communalisme’ weer in de schijnwerpers. Ook Amsterdam heeft zich bij het gezelschap der Fearless Cities gevoegd en een mooie verklaring uitgevaardigd over bestuurlijke pretenties die een eerlijker stad zouden moeten doen ontstaan. Ondertussen zijn er uitvoerige ervaringen van sociale bewegingen en hun activisten met die progressieve lokale besturen. Wat levert het op, en wat is de prijs die bewegingen moeten betalen voor hun deelname? Wat is het verschil tussen de situatie in – bijvoorbeeld – Barcelona, waar de campagne echt van onderop kwam, uit de buurtbewegingen die uit de pleinbezettingen waren ontstaan, en de situatie in Amsterdam, die volledig topdown is?

Op deze vragen hopen we antwoorden te krijgen, met de inbreng van activisten uit Spanje, Griekenland en Duitsland.

Gespreksleider: Fatima Faid (Haagse Stadspartij)

Voertaal: steenkoolengels

Dit alles in Ru Pare, Chris Lebeaustraat 4 te Amsterdam

Spreektaal is doorgaans Nederlands, soms Engels, en vertaling is steeds mogelijk.

Toegang is gratis, donaties worden zeer op prijs gesteld.

Voor meer informatie: https://retakethe.city/

English version

Definitive programme ReTakeTheCity

We want to use the last weekend of October in Wijkcentrum Ru Pare to make plans for taking back the city. We have devised a programme of workshops, debates and presentations, in the hope that people will participate who want to organise themselves and prepare actions to regain a city that is accessible to everyone who wants to live, work, cooperate and have fun there. That it is no longer the wallet which determines whether you belong there, but the neighbourhood and its residents.

We explicitly organise this as the start of a series of meetings, because we don’t think that you can solve anything with just one-off meetings full of chatter. Above all, we need to set in motion a process of self-organisation and research and planning, and we would like to hear from the participants how we can best do this and what other content is needed.

We will start on Friday, October 25th. During the day, ‘militant researchers’ from different European countries will come together to work on their research into ‘International Landlords’ and what we can do about it. They will present and discuss their findings on Friday evening from 19-20.30 hrs to a larger audience (working language: English, translation into Dutch possible).

Activists and (neighbourhood) movements try to map out what financial forces are active in their respective cities and how they affect the housing rights of the local population. In particular, research has been done into internationally operating ‘large international landlords.’ Rita Silva from Portugal talks about Apollo, Manuel Gabarre (Spain) about Blackstone and Knut Unger (Germany) about Vonovia. We will hear about the consequences of the entry of this type of companies for living conditions. In some European countries such companies are less active. This includes the Netherlands, which still has a relatively large and protected social housing stock. The question (which will be discussed) is whether or not this will eventually also fall prey to ‘the market.’ And of course we will also be talking about the possibilities for structural alternatives, which we have summarized under the heading Socialise Housing across Europe.)

Then (from 21:00) in Ru Pare there is the Open Mic, under the leadership of Tijdelijke Toon, with the subject: For whom is the city?/ReTakeTheCity edition

Saturday 26

Saturday 26 October (morning and afternoon): The European Elephant in the room

Officially, the European Union does not ‘deal’ with housing policy, which is a competence of the Member States. But in reality, much of the regulation in the EU is in favour of privatisation and commercialisation (and financialisation) of housing. Yet there is little attention for this on the part of housing activists, who often already are busy enough. In order to catch this elephant by the trunk, a number of housing movement activists issued an initial manifesto with demands last year, accompanied by a film subtitled in several languages (see: on website BPW).

During two workshops on Saturday 26 October, this subject will be further explored and discussed. The aim is to make a well-founded analysis of European policy and to formulate requirements that promote the socialisation of housing. The first workshop is from 11-12.30 hrs (i.e. before the official opening of the event), the second from 14-17.00 hrs. Language: English

Saturday there will be a walk-in at 12:00 with lunch and at 13:00 we will kick off with an exposé by Angela Wigger (political economist of the Radboud University in Nijmegen).

The merciless market and its counterparts

The neoliberal capitalist economy has turned the city into an economic battlefield and housing into a merciless market. This has enormous consequences for the city and for those who do and do not have access to it. Angela Wigger, political economist at the Radboud University in Nijmegen, explains how this came about and what the current situation is, and what we can therefore expect for the near future.

After that a series of 2 x 3 workshops will start: about tenants, the refugees in our midst, housing corporations and cooperatives, the costs of climate policy, and labelling the green zone between the Nieuwe Meer and the Haarlemmerweg as an Amsterdam “Zone À Défendre” (ZAD).

The participants in the militant research network will start their own workshop on the EU and the real estate market at 11:00. This is open to everyone and will continue from 14:00-17:00. The aim is to formulate a series of requirements at a European level, in order to make the desire for the socialisation of housing possible throughout Europe.

The other workshops are:

1) How can we use cooperative models to achieve results in the housing struggle?

Home seekers and tenants are certainly interested in new, more direct forms of control over their homes. This may not be an option for everyone, but for those who like a high degree of autonomy and sharing cooperative housing models offer a starting point for achieving – usually not in the short term, but certainly in the somewhat longer term – tailor-made control. This can be a weapon against further gentrification and sale, but also against further degradation strategies of the housing corporations.

In this workshop, two types of cooperatives will be discussed: the cooperative that aims to realise new construction and the cooperative that wants to take over the management of existing corporation property.

How can we use both models in order to achieve a realistic chance of success?

Can we also use such an approach as a means of action in the proposed process of demolition, followed by new housing, in which corporations and other owners are focusing on precarious temporary forms of housing?

2) How do we take back the corporations? From tenant to customer and back again

Over the past fifteen years, the position of tenants has further deteriorated financially as a result of a combination of lobbying by commercial real estate interests, legal crisis policy (the landlord levy), EU policy on state aid, new rental and price-fixing legislation, and further residualisation of the housing units of the corporations. As a result, a large proportion of tenants have been placed in financial difficulties.

What requirements do we set and how can we work to reverse the essential influence on the policy of the management/administrators of the housing corporations? What means of action do we have and how can we organise ourselves to enforce the desired results (no gentrification/no sale/no passing on of the costs of sustainability to the tenants, etc.)?

Can performance agreements play a central role in this? Or are they part of a repressive-tolerant system? These and other questions and possible solutions will be discussed in this workshop. The occupation of the Borgerstraat 75 can and may serve as an inspiration!

3) Solidarity with people without residence permits

The repressive migration policies of the EU and the Netherlands are causing increasing misery. Large groups of migrants, if they manage to enter ‘Fortress Europe’ at all, are forced to live in very poor conditions as undocumented migrants. Some cities and regions try to improve this situation with plaster solutions, but this is often not enough to give undocumented migrants their basic living conditions, let alone a pleasant life with self-determination.

The issue of the exclusion of undocumented migrants (and other victims of the system) should be at the forefront of ‘taking back the city.’ First of all, of course, there is the need for political demands for a structural change in migration policy. In addition, neighbourhood movements and housing activists can also reserve a permanent place for support to undocumented migrants in their action programmes, for example by laying down the requirement to make good, accessible housing a priority for everyone. Collaboration with migrant groups, involving them and getting involved in their struggle is what we will be talking about in this workshop.

4) The myth of ‘sustainable heat’: traps, resistance and alternatives

Energy company Nuon/Vattenfall is working on the construction of a biomass heat plant in Diemen. This heat plant will be dependent on wood pellets (pressed pellets) from felled forests abroad, and is intended for district heating in Amsterdam.

What can we do to stop the plans, and how can we build clean alternatives together? Mischa van Amsterdam Fossielvrij takes you into the world of corporatism, greenwashing and other obstacles on the road to sustainable alternatives to natural gas.

5) A “Zone À Défendre” for Amsterdam

Between the Nieuwe Meer and the Haarlemmerweg there is a beautiful green zone, wedged between the ever-expanding city of Amsterdam and the growth monster Schiphol. Part of this green zone is the Lutkemeerpolder, which threatens to fall prey to the megalomania of the Amsterdam metropolitan region. According to the municipality, a new distribution centre is to be built here, for which the fertile clay soils of the polder will have to be sacrificed. At the same time, the programme agreement of the ‘green’ and ‘progressive’ municipal authorities, which took office after the municipal elections of March 2018, contains fine phrases about making Amsterdam more sustainable and shortening the food chain, by stimulating agriculture in the vicinity of the capital. Theory and practice are therefore at odds here.

How would it be if we were to label the green zone between Amsterdam and Schiphol as a “Zone À Défendre,” in analogy with the French examples where precious nature reserves are protected against the ruthless march of progress? Wouldn’t this ZAD fit in seamlessly with the municipality’s expressed desire for local food production?

From 17:00 to 18:00, we will hold a plenary meeting to discuss the next steps, followed by a joint dinner (18:30).

At 20:00 there is a public programme full of amazing examples of city conquest from the bottom up in the Netherlands and abroad. The campaigns against Vonovia in Germany and Blackstone in Barcelona will also be on the agenda. We hear one of the initiators from Berlin of a campaign to expropriate houses of speculators, and we look forward to the International Action Week for Housing for All, at the end of March 2020. There is also music, and of course the local campaigns for the Lutkemeerpolder and the Borgerstraat will be discussed.

Moderation: Chris de Ploeg

Sunday 27

Sunday 12:00: Lunch and an exposé by Boudewijn Rückert about the housing struggle through the centuries

Boudewijn Rückert, an experienced housing activist and chronicler of urban developments in Amsterdam, explains how housing in Amsterdam has been a battlefield for centuries and how organised movements that have sought to confront the exploitation of the housing shortage have achieved great success in the past. Boudewijn gives a sketch of these movements and ends with VVD-corifee Stef Blok’s observation that we have now finished the housing of the people and that everything else can be left to ‘the market.’

Then, at 14:00, we will have a big debate on Fearless Cities. There, people from all over Europe will have their say, who have had experience of working with progressive local city councils.

Who is afraid of the fearless city?

Since the election victory of the action party Barcelona and Comu in Barcelona (headed by former housing activist Ada Colau) and similar developments in Madrid and other Spanish cities, ‘municipalism’ or ‘communalism’ has once again come to the limelight. Amsterdam has also joined the company of Fearless Cities and issued a fine statement on administrative pretensions that should create a fairer city. Meanwhile, there are extensive experiences of social movements and their activists with these progressive local governments. What does it yield, and what is the price that movements have to pay for their participation? What is the difference between the situation in – for example – Barcelona, where the campaign really came from the bottom up, from the neighbourhood movements that had emerged from the square occupations, and the situation in Amsterdam, which is completely topdown?

We hope to get answers to these questions, with the input of activists from Spain, Greece and Germany.

Moderator: Fatima Faid (The Hague City Party)

Language: Stoancole English

All this in Ru Pare, Chris Lebeaustraat 4 in Amsterdam.

The language will usually be Dutch, sometimes English, and a translation is always possible.

Admission is free, donations are highly appreciated.

For more information: https://retakethe.city/