Ga naar de inhoud

BlackRock bestormd in Parijs

Het kantoor van BlackRock, ’s werelds grootste investeerder/vermogensbeheerder (450 miljard dollar per eind maart 2018), is gisteren bestormd door milieu-activisten, waarna de muren flink van commentaar werden voorzien. (Aanvulling: nu met vertaling persverklaring)

8 min leestijd

(eigen bericht globalinfo, die donaties lief heeft)

Na binnenkomst van de activisten werd het personeel gemaand naar huis te gaan, vrij te nemen, en te mediteren over de nutteloosheid van hun werk. (Blackrock staat er sinds kort op voor duurzaam te zijn, en de wereld te willen redden, maar heeft bedrijven als oliemultinational Total en snelweg-en-vliegveldbouwer Vinci en talloze grote banken als klant.

De actie was georganiseerd om te vieren dat Youth for Climate/Fridays for Future een jaar eerder was opgericht.

Hieronder een verklaring (in het Frans, vertaling volgt als er tijd is vandaag), een link naar een engelstalig verslag en een video van de actie (en de mislukte poging van de politie om binnen te komen).

{youtube}V3yI0-evHjA{/youtube}

De afloop is niet geheel duidelijk, na de poging van de politie om te bestormen hebben de actievoerders geprobeerd buiten te komen, waar ze werden omsingeld door ME (CRS). Er zijn mensen gearresteerd waarvan er tenminste vier in bewaring werden gesteld.

screenblackstoneBlackrock (niet te verwarren met de afgesplitse woningspeculant Blackstone) heeft ook een kantoor in Nederland (in de Rembrandtoren bij Amstel Station in Amstadam), met een website die verkondigt: “Duurzaamheid wordt onze norm”…

Persbericht:

Laten we BlackRock uitschakelen

BlackRock is een multinationale onderneming, de machtigste in het vermogensbeheer, dat wil zeggen: ze beheert kapitaal om het zo veel mogelijk te optimaliseren (goed te investeren om meer geld te verdienen).
Twee punten interesseren ons hier:

1. Pensioenhervorming
Deze nieuwe hervorming werpt nog steeds een fundamentele vraag op: gaan we van een omslagstelsel (gebaseerd op solidariteitsbijdragen) naar een op kapitaaldekking gebaseerd pensioenstelsel (gebaseerd op individueel sparen)?
Het lijkt erop dat de nieuwe pensioenhervorming van groot nut zal zijn voor BlackRock, aangezien het bedrijf er veel belang bij heeft om over te stappen op een kapitaaldekkingsstelsel.

Met een pensieon op basis van puntentelling heeft de overheid de mogelijkheid om de waarde van het punt in de loop van de tijd te verlagen. Om een goed pensioen te garanderen, zullen we ons moeten wenden tot multinationals zoals BlackRock, die ons geld zullen investeren in bedrijven, projecten, etc. Dit geld zal dan aan ons worden teruggegeven, op waarde gebracht voor onze pensioenen. Dat is het principe van het gefinancierde systeem.
Probleem? De investeringen van BlackRock zijn verre van milieuvriendelijk.

2. BlackRock’s ecocidale investeringen

BlackRock investeert in een aantal bedrijven met ecocidale projecten zoals:
– Vinci (het op één na grootste bouwbedrijf ter wereld, het heeft ook een energiedivisie)
– Totaal (olie- en gasbedrijf, vijfde van de zes grootste bedrijven ter wereld in de sector)
– BNP Paribas (de grootste bank van Frankrijk voor investeringen in steenkool)
– Société Générale (de grootste bank ter wereld voor de financiering van de infrastructuur voor de export van schaliegas). In de kantoren van BlackRock zijn vertrouwelijke documenten gevonden waaruit hun samenwerking blijkt, terwijl bekend is dat Société Générale investeert in projecten zoals het Rio Grande LNG-project.

Kortom, BlackRock is verre van een model van goed beleid in de bescherming van het milieu.

Dit alles gebeurt met één enkel doel: steeds rijker worden, vooral in de top van de keten, en de aandeelhouders. We zijn dus getuige van een toename van de ongelijkheid en een opeenstapeling van rijkdom in de handen van een zeer kleine minderheid (Oxfam-rapport 2020), terwijl de armsten ook de eerste slachtoffers zijn van milieuproblemen.
Dit winstbejag wordt bereikt door de uitbuiting van levende wezens en van mensen.

We zijn niet bang om het te zeggen: dit alles is symptomatisch voor het kapitalisme, dat het diepgaande mechanisme is dat aan de basis ligt van deze problemen. Door blackrock aan te vallen, vallen we het kapitalisme aan.
Sommigen zullen zeggen dat we vandalen zijn, maar het zijn degenen die onze toekomst afpakken die vandalen zijn.
Dit is slechts de eerste in een reeks van acties om datgene wat mensen en levende wezens uitbuit uit te schakelen.
We vragen dus nergens meer om, we willen het systeem buiten dienst stellen.

Youth for Climate Paris-IDF

Met steun van: Youth for Climate France, Désobéissance Écolo Paris, RadiAction, Mr Mondialisation, Cerveaux Non Disponibles, Gilets jaunes Place des Fêtes, La France en Colère – Carte des Rassemblements, Peuple Révolté, Peuple Uni, Comité de Libération et d’Autonomie Queer, Art en Grève.

⚠️Communiqué de presse:

✊Mettons Hors Service BlackRock✊

BlackRock est une multinationale, la plus puissante en gestionnaire d’actions, c’est-à-dire qu’elle gère les capitaux afin de les optimiser un maximum (bien investir pour gagner plus d’argent).
Deux points nous intéressent donc ici:

1. La réforme des retraites
Cette nouvelle réforme pose encore une question primordiale : va-t-on passer d’un système de retraite par répartition (basé sur des cotisations solidaires) à un système de retraite par capitalisation (basé sur l’épargne individuelle) ?
Il semblerait que la nouvelle réforme sur les retraites va grandement profiter à BlackRock puisque cette dernière a tout intérêt à ce que l’on passe à un système par capitalisation.
Avec la retraite par points, le gouvernement aura la possibilité de baisser la valeur du point au fur et à mesure du temps. Afin de s’assurer une bonne retraite, nous serons forcés de nous tourner vers des multinationales comme BlackRock qui investiront notre argent dans des sociétés, des projets, etc… Cet argent nous sera ensuite retourné, valorisé pour nos retraites. C’est le principe du système par capitalisation.
Problème ? Les investissements de BlackRock sont loin d’être en faveur de l’environnement.

2. Les investissements écocides de BlackRock
BlackRock investit dans nombres de sociétés menant des projets écocides comme:
– Vinci (deuxième entreprise mondiale dans le secteur de la construction, elle possède aussi un pôle énergie)
– Total (entreprise pétrolière et gazière, cinquième des six plus grosses entreprises su secteur à l’échelle mondiale)
– BNP Paribas (première banque française dans l’investissement du charbon)
– Société générale (première banque au monde dans le financement des infrastructures d’exportation de gaz de schiste). On a trouvé des documents confidentiels au sein des bureaux de BlackRock montrant leur collaboration, alors qu’on sait que Société générale investit dans des projets comme le Rio Grande LNG Project

Bref, BlackRock est loin d’être un modèle de sainteté dans la protection de l’environnement.
Tout cela est fait dans un seul but: s’enrichir toujours plus, et surtout le haut de la chaîne, et les actionnaires. Nous observons ainsi une augmentation des inégalités et une accumulation des richesses entre les mains d’une très petite minorité (Rapport Oxfam 2020), alors que les plus pauvres sont aussi les premières victimes des problèmes environnementaux.

Cette course au profit se fait grâce à une exploitation du vivant, et des humains.
Nous n’avons pas peur de le dire : tout cela est symptomatique du capitalisme qui est le mécanisme profond à l’origine de ces problèmes. En nous attaquant à blackrock, nous nous attaquons au capitalisme.
Certains diront que nous sommes des vandales, mais ce sont ceux qui volent notre avenir qui le sont.
Ceci n’est que la première action d’une série pour mettre hors service ce qui exploite les humains et le vivant.
Nous ne demandons donc plus rien, nous voulons mettre le système hors service.

Youth for Climate Paris-IDF

Avec le soutien de Youth for Climate France, Désobéissance Écolo Paris, RadiAction, Mr Mondialisation, Cerveaux Non Disponibles, Gilets jaunes Place des Fêtes, La France en Colère – Carte des Rassemblements, Peuple Révolté, Peuple Uni, Comité de Libération et d’Autonomie Queer, Art en Grève.