Ga naar de inhoud

Steun Globalinfo.nl

Dit is het voorstel: u steunt globalinfo.nl en in ruil zorgen we voor een dagelijkse portie razend interessante en vaak unieke informatie die nodig is om de ogenschijnlijk dolgedraaide wereld van nu te begrijpen en te veranderen. Afgelopen maand is al een voorproefje gegeven van hoe globalinfo er uit zou kunnen zien als er dagelijks aan gewerkt zou worden.

7 min leestijd

In het kort: de website wordt een dagelijks bijgewerkt medium voor nieuws en achtergrondinformatie over economische politiek ontwikkelingen, en internationale bewegingen die daar wat tegenover stellen. Als gereedschap om de komende zware jaren van crises en brullende machthebbers het hoofd te bieden. U kunt donateur worden of giften overmaken via IBAN: NL06 INGB 0005 146635 (van globalinfo.nl in Amsterdam).

Waarom? Er zijn immers al (zo)veel websites om maar te zwijgen over de informatie op al die sociale media…
En het is maar goed ook dat er meer informatie is. We zouden het nooit in ons eentje aan kunnen. Maar het is ook goed om een keuze te maken uit die overvloed, en goede teksten en beelden aan te bieden die kundig vertaald zijn, goed geredigeerd en met zorg vormgegeven.

Bovendien is er ondanks de stortvloed aan informatie veel dat – soms juist daardoor – onderbelicht blijft in het Nederlands taalgebied. Zo heeft globalinfo in haar bestaan veel teksten en campagnes uit het buitenland vertaald en bruikbaar gemaakt voor ‘binnenlands’ nut.

We filteren de interessante inhoud uit de overvloed, en waarborgen een informatiestroom die niet afhankelijk is van facebook en bedrijfsmedia. En we vermijden zorgvuldig onnodige complot-theorien of onbetrouwbare bronnen.

De website globalinfo.nl wordt sinds meer dan 15 jaar gemaakt, is altijd gratis toegankelijk geweest en zonder reclame. In de tussentijd is de wereld en het medialandschap drastisch veranderd. Natuurlijk is de vormgeving van de website in de loop der jaren vaak aangepast om bij te blijven. Maar om nuttig te blijven zijn, en het hoofd überhaupt boven water te kunnen houden in de huidige spektakelmaatschappij, moeten we een echte stap naar voren durven zetten. Zonder uw hulp zal dat niet mogelijk zijn.

De belangrijkste stap is om echt dagelijks gedegen nieuws en achtergrond aan te gaan bieden en daar min of meer fulltime mee bezig te zijn. De aspiraties om in het Nederlands taalgebied een goede informatiebron te zijn over economische en politieke ontwikkelingen en linkse sociale bewegingen/activisten – en dat van lokaal tot internationaal en mondiaal en ook nog ondogmatisch – moeten zo serieus ontwikkeld worden.

Het betekent in de praktijk elke dag liefst meerdere artikelen (*) te publiceren en daarnaast de nevenrubrieken als de agenda, signalering van nieuwe films, website en boeken, nuttige links et cetera, goed bij te houden. Maar ook zal de website dan door kunnen blijven gaan om een waardevol archief te bieden van activiteiten en teksten van groepen uit het (internationale) globaliserings-spectrum. En voor de donateurs komt er de extra functie als vraagbaak en doorgeefluik. Dat wil zeggen dat u ons mag benaderen voor hulp en vragen die verder gaan dan wat al op de website aangeboden wordt.

(*) Bij het plaatsen van artikelen en andere informatie gaan we grofweg uit van drie soorten teksten:

  • Zaken die we overnemen van andere websites, altijd met toestemming.
  • Vertalingen van interessante teksten uit het buitenland
  • Eigen, dus door onszelf geschreven producties

Idealiter zouden we gedurende de werkweek elke dag uit elke rubriek tenminste een nieuw bericht willen kunnen plaatsen.

Natuurlijk zijn er behalve financiële ook andere manieren om bij te dragen. Daarover hieronder meer. Maar alles staat of valt bij de mogelijkheid om dagelijks genoeg uren te kunnen besteden om aan de bedoelde informatie te werken. Denk aan lezen van informatie elders, schrijven, vertalen, redigeren en vervolgens digitaal verwerken van kopij. Dat kan alleen als er iemand vrijgesteld kan worden om dat te doen, en niet de hele tijd moet gaan vakken vullen in de supermarkt, bij wijze van spreken. Uw maandelijkse donatie kan dat mogelijk maken. Er zijn al jarenlang enkele mensen die maandelijks een bedrag schuiven – sommigen geven wel 50 euro per maand – en dat heeft het produceren van de website tot nu toe mogelijk gemaakt. Als er drie of vier keer zoveel donateurs zouden komen, zou ik er min of meer fulltime aan kunnen werken.

Natuurlijk krijgt u elk jaar een verantwoording. En mocht er nog meer binnenkomen dan zouden we ook vertalers en fotografen en gastschrijvers wat kunnen gaan betalen. De donaties worden overigens ook keurig als inkomsten bij de belastingdienst aangegeven.

 

Andere steun

Naast financiële steun is het ontegenzeggelijk voor een website van levensbelang om genoeg lezers/gebruikers te hebben. Hopelijk gebruikt u de website zelf vaker, en wilt u ook anderen attent maken op het bestaan ervan, of artikelen aan hen doorsturen.

Daarnaast is er altijd behoefte aan mensen die willen vertalen, recensies schrijven, of eigen bijdragen willen schrijven. Er is een klein pooltje van mensen rond globalinfo die dat al af en toe doen, maar voor een dagelijkse regelmaat zijn er zeker veel meer gewenst.

Daarnaast is het altijd handig als er tips komen van interessante artikelen, boeken, films, campagnes elders die aandacht zouden moeten verdienen op de website. Ook wordt zeer gewaardeerd als u fouten op de website meldt, of anderszins commentaar levert.

———–

 

Wat achtergrond en uitweiding

De website bestaat ondertussen meer dan 15 jaar. We begonnen er ooit mee, toen nog vanuit XminY Solidariteitsfonds, om informatie te bieden voor de toen opbloeiende globaliseringsbeweging. Op 20 februari 2002 werd, na wat kortere berichten om te testen, het stuk gepubliceerd met de titel WTO: Ideologie, macht en de arme landen
Het werd tot dusver zo’n 10.000 keer gelezen, of in ieder geval aangeklikt.

Sindsdien zijn er 5175 artikelen verschenen in de categorie ‘achtergrond’, ‘nieuws’ en ‘recensies en zo’. Daarnaast waren er altijd wel een paar andere rubrieken en een agenda, die echter nooit heel prominent is geweest.

We willen aan zowel de technische als de inhoudelijke kant van globalinfo blijven sleutelen, maar dat heeft alleen zin als er genoeg basis is. De laatste tijd is er – vooral door de onstuitbaar lijkende opkomst van corporate social media als facebook – een doorlopende afkalving van bezoekerscijfers van de meeste websites en blogs ontstaan. Lezers stuiteren van het ene berichtje en filmpje naar het andere en laten zich steeds vaker leiden door de corporate logaritmes van facebook (en eerder al google, natuurlijk) in plaats van zelf te kiezen voor bepaalde informatiebronnen. Dit zogenaamd gratis bouwwerk gaat op een gegeven moment natuurlijk weer instorten, en ook daarvoor is het belangrijk om te blijven investeren in ‘eigen media’.

De bezoekerscijfers – altijd al een ingewikkeld te meten fenomeen – zijn nooit torenhoog geweest, maar er was enkele jaren een (voor ons) fors gemiddelde van tussen de 1000 en 2000 dagelijkse bezoekers, met uitschieters naar vele duizenden als er spannende protesten waren. Of als geenstijl er weer eens naar linkte in een mislukte poging om haters onze richting op te sturen. De laatste tijd halen de bezoekerscijfers per dag vaak maar een paar honderd. De uitschieters zijn dan navenant; meerdere honderden op een dag is al mooi. De laatste tijd trekt het weer duidelijk aan. Als er dagelijks aan de website gewerkt wordt, en als er spannende protesten zijn als rond de G20 in Hamburg, neemt het aantal bezoekers/gebruikers merkbaar toe.

Inhoudelijk hebben we altijd een beetje moeten improviseren. De focus was altijd economisch. We hebben globalisering altijd benaderd vanuit die invalshoek, ook om de ‘culturele’ kritiek op globalisering te vermijden. Maar de tweede pijler is altijd die geweest van de politieke actie en bewegingen. Beide overlappen natuurlijk met andere dan economische thema’s. Bijvoorbeeld migratie en de hele Fort-Europa-problematiek, die nemen we altijd ook graag mee. En zo zijn er meer aanpalende thema’s (milieu/klimaat, etc). En de geschiedenis en de theorie van radikaal linkse bewegingen. Maar we proberen onze focus dus wel te houden, ook om te voorkomen dat we op het terrein komen waar andere websites veel beter in zijn. Daar verwijzen we dan liever naar.

————
Financiële steun kan naar: IBAN: NL06 INGB 0005 146635 (van globalinfo.nl in Amsterdam)
Voor verdere informatie zie de website https://www.globalinfo.nl