De coalitie Seattle to Brussels Network (S2B) bracht een heldere verklaring uit tegen de nieuwste beleidsplannen van de EU op het gebied van buitenlandse handel en investeringen. De Europese Commissie ziet de buitenwereld in toenemende mate als een afzetmarkt en grondstofleverancier voor Europese bedrijven. Daar moet verzet tegen georganiseerd worden.

 

(25 januari 2008) Als leden van het Seattle to Brussels Network (S2B), roepen we op om de krachten te bundelen voor het terugdringen van de "Global Europe: Competing in the World"-strategie van de Europese Unie, van de onrechtvaardige bilaterale handelsakkoorden van de EU en van de ondernemersmacht. Wij verklaren ons ook tegen de valse oplossing van onrechtvaardig multilateralisme en de voorstellen van de EU bij de WTO en tegen een heropleving van de Doha Ronde van de WTO in de exclusieve burelen van het World Economic Forum in Davos.

 Wij, activisten uit de maatschappij die betrokken zijn bij een breed scala aan bewegingen en organisaties in Europa, verklaren onze tegenstand en verzet tegen het neoliberale beleid op het gebied van handel en investeringen dat de EU-regeringen en de Europese Commissie in onze landen en wereldwijd uitvoert. Tegelijkertijd werken wij aan het opbouwen van alternatieven.

 Global Europe: dienstverlening aan Europese bedrijven

In 2006 onthulde de Europese Commissie een nieuwe beleidsmededeling voor de EU met als titel "Global Europe: Competing in the World". Deze zet uiteen hoe de EU zich moet opstellen bij het onderhandelen over bilaterale handelsakkoorden met grote opkomende economieën om de bedrijven uit de Unie te verzekeren van nieuwe en winstgevende markten. Terwijl er druk wordt uitgeoefend om binnen de EU wetten te hervormen zodat ze nog meer op de hand van het bedrijfsleven zijn, kiest de EU tegelijkertijd voor een agressieve 'external competitiveness' strategie. Zoals de Europese Commissaris voor handel het stelt: "Wat bedoelen we met 'externe aspecten van competitiviteit? Wij bedoelen te verzekeren dat competitieve Europese bedrijven, ondersteund door de juiste interne maatregelen, in staat gesteld worden om toegang te krijgen tot, en veilig te opereren in, markten op de wereld. Dat is onze agenda."

De kernelementen van deze strategie zijn:

*) Toegang tot grondstoffen (van landbouwproducten tot energie)

*) Betere toegang of nieuwe toegang tot markten voor Europese producten

*) Afspraken en wetten die Europese investeringen en intellectueel eigendomsrecht veiligstellen.

Aanvullend op de voortgaande multilaterale onderhandelingen binnen de WTO, wil de EU deze doelen bereiken door het uitonderhandelen van bilaterale vrijhandelsakkoorden met de zogenaamde 'opkomende economieën' als India, Zuid-Korea, de ASEAN-staten en ook met Midden-Amerika en de Andes-regio. Rusland, de MERCOSUR-landen en de Gulf Cooperation Council staan ook hoog op het prioriteitenlijstje van de EU. Het doel van deze bilaterale of bi-regionale vrijhandelsakkoorden, is het openen en dereguleren van de markten van ontwikkelingslanden voor Europese bedrijven. Zij krijgen dan betere toegang tot natuurlijke hulpbronnen, met name energievoorraden. Daarnaast wordt hun winst beter beveiligd door het opleggen van intellectuele eigendomsrechten en andere handelsbeschermingsmechanismes.

Deze strategie ondermijnt niet alleen de regelgeving in de beoogde landen. Deregulering in de EU zelf wordt ook duidelijk aan deze agenda gekoppeld. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat toekomstige maatregelen op het gebied van sociale thema's, arbeid of milieu, geen aantasting mag vormen van 'het mondiale concurrentievermogen' van Europese bedrijven. Op deze manier vormt Global Europe een ernstige bedreiging van sociale rechtvaardigheid, gendergelijkheid en duurzame ontwikkeling, niet alleen buiten de EU maar ook daarbinnen. De aantasting van de rechten van arbeiders, de achteruitgang van de kwaliteit van banen binnen de EU en de vernietiging van het bedrijven van een duurzame manier van landbouw, zijn ook direct verbonden met de externe handelsagenda van de EU. Met handelsliberalisering in alle sectoren - landbouw, industrie en diensten - zijn degenen die er baat bij hebben een handjevol bedrijven terwijl miljoenen mensen hun baan verliezen.

Stop EPA-campagne is dringender dan ooit

Recentelijk kwamen wij in Lissabon bijeen van 7-9 december 2007 om ons verzet te verklaren tegen de Afrika-EU Strategic Partnership" en de zogenaamde "Economic Partnership Agreements" (EPAs). Deze onrechtvaardige handelsakkoorden zijn gebaseerd op een ultra-liberale visie en bedreigen de bestaanszekerheid van miljoenen boeren en arbeiders in zowel Afrika, Caribisch gebied en de Pacific (ACP) als Europese landen. Wij hebben stilgestaan bij de historische en de huidige rol van Europese regeringen en bedrijven in Afrika en hebben benadrukt dat Europa een directe bron vormt van bedreigingen en druk op de bewoners en het milieu van Afrika. De door de EU voorgestelde EPA-verdragen betekenen voor de ACP-landen dat ze de afgelopen jaren een versterkt beleid op zich af hebben zien komen van handelsliberalisering, de bevordering van een op de export gerichte economie, privatisering van publieke diensten, de liberalisering van kapitaalsmarkten, de bevordering van buitenlandse investeringen en de privatisering van publieke diensten. Deze akkoorden worden ook gemotiveerd door de aspiraties van de EU om geopolitieke en economische invloed te behouden -of terug te winnen - in haar voormalige kolonien.

Gedurende de laatste paar maanden hebben de EU en de Europese Commissie (EC)  het feit misbruikt dat de datum van het Verdrag van Cotonou (een soort voorkeursbehandeling voor ex-koloniën, vert.) afloopt om ze onder druk te zetten en twintig ACP-landen te dwingen om "tussentijdse akkoorden" te ondertekenen die voor hen erg onvoordelig zijn. ACP-ministers die op 13 december 2007 in Brussel bijeenkwamen, hebben verklaard dat "de mercantilistische belangen van de EU gesteld zijn boven de belangen van ontwikkeling en regionale integratie van de ACP". De tussentijdse akkoorden over liberalisering van de handel in goederen zijn er snel doorgedrukt tijdens de afgelopen weken op basis van conceptteksten die door de EC voorgesteld werden en die onderhandelaars van de ACP niet goed hebben kunnen bekijken of veranderen. Het resultaat zijn verschrikkelijke akkoorden, die vergaande verplichtingen van de kant van de ACP-landen bevatten en, onder veel andere zaken, geen goede bescherming bieden voor voedselsoevereiniteit en opkomende industrie. Het is duidelijk dat de EC bewust de tussentijdse akkoorden heeft bewerkt om handvaten te behouden om de ACP-landen te dwingen om volgend jaar onderhandelingen te aanvaarden op het gebied van de beruchte liberalisering van diensten en de 'Singapore issues'. De Stop EPA-campagne moet doorgaan en deze interim-akkoorden ongedaan maken en verdere schadelijke eisen van de EU afwentelen.

De nieuwe externe handelsstrategie van de EU vernietigt onze banen, rechten en het milieu.

EU-beleid dat gebaseerd is op zogenaamd 'concurrentievermogen' en markten die in toenemende mate open en gedereguleerd zijn, heeft geen goed resultaat opgeleverd op het gebied van duurzame ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid. Steeds hardere concurrentie en handelsliberalisering hebben daarentegen geleid tot meer onzekerheid, precariteit, slechtere loons- en arbeidsverhoudingen en vergroting van de ongelijkheid tussen landen, regio's en tussen mannen en vrouwen. Deze strategie bedreigt ook regelgeving op het gebied van milieu en gezondheid.

Voor arme landen betekent het openenen van de markt de ineenstorting van de inheemse landbouw en industrie, gesteld tegenover de onrechtvaardige concurrentiekracht van Europese bedrijven. Dat bedreigt de bestaanszekerheid van miljoenen mensen. Rurale gemeenschappen, die vaak nog een meerderheid van de bevolking vormen in de landen die het doelwit zijn, zullen met name geraakt worden omdat goedkope, bewerkte en gesubsidieerde landbouwproducten de markten van ontwikkelingslanden zullen overspoelen. Boeren, en met name kleinschalige vrouwelijke boeren, die gewoon niet opkunnen tegen machtige Europese agribusiness, zullen van hun land gedreven worden.

Handelsleiders uit de EU en de VS hebben onlangs gewaarschuwd dat het aanpakken van klimaatverandering geen excuus zou mogen zijn om nieuwe barrières op te werpen voor buitenlandse handel. Handelsministers, wiens besluiten een voortzetting betekenen van onduurzame manieren van productie, consumptie en handel, zijn direct verantwoordelijk voor klimaatverandering. De opwarming van de aarde toont het falen aan van een ontwikkelingsmodel dat gebaseerd is op ongebreidelde economische groei, de irrationele ontginning van fossiele brandstoffen, overproductie, overconsumptie en handelsliberalisering.

Terwijl de maatschappij zich meer dan ooit bewust is van de sociale en ecologische crisis van de planeet, zit de politieke klasse nog steeds "ontwikkeling-as-usual" te bevorderen. We hebben daarentegen een echte verschuiving van paradigma's nodig.

Wij eisen Klimaatrechtvaardigheid Nu, met oplossingen als:

*) Terugschroeven van de consumptie in de EU

*) Grote financiële overdrachten van de EU naar het Zuiden, gebaseerd op historische verantwoordelijkheid en ecologische schuld, om te helpen met het betalen van kosten voor aanpassing en matiging

*) Financiering verschaffen door het ombuigen van de begrotingen voor militaire aangelegenheden, vernieuwende belastingsystemen en schuldenkwijtschelding

*) Het in de grond laten zitten van fossiele brandstoffen

*) Investeringen in doordachte energie-efficiënte en veilige, schone, kleinschalige hernieuwbare energie

*) Op rechten gebaseerde bescherming van hulpbronnen die gericht is op landrecht voor inheemse bewoners en de soevereiniteit van bewoners over energie, bos, land en water bevordert.

*) Duurzame gezinslandbouw en voedselsoevereiniteit.

Het Verdrag van Lissabon: de verkeerde oplossing voor een ondemocratisch onsociaal Europa

Wij verwerpen het zogenaamde EU Hervormings Verdrag (Verdrag van Lissabon), dat de macht van de EC vergroot op het gebied van handel en ontwikkeling en het vermogen verder verkleint van burgers om het beleid democratisch te beïnvloeden. Het nieuwe verdrag verdiept het neoliberale beleid en het democratisch tekort van de EU, bestendigt de macht van transnationale bedrijven en dient de belangen van Europees kapitaal, vergroot de militarisering van Europa, versterkt "Fort Europa" en brengt geen werkelijke bescherming voor Europese burgers tegen de afkalvende sociale en milieustandaards.

De kern van het antisociale karakter van de "grondwet" die werd verworpen in Frankrijk en Holland, blijft bestaan. Het nieuwe Verdrag zal ongetwijfeld de legitimiteitscrisis verergeren. Het Europa dat nu wordt gevormd is een Europa van het kapitaal, dat probeert wereldwijd de belangen te verdedigen van zijn belangrijkste economische en financiële spelers (daarbij zowel samenwerking als spanningen met de VS producerend), en dezelfde belangen behartigend in de EU zelf, over de hoofden van en boven zijn burgers en het milieu. Om dat te kunnen heeft Europa een groeiende interne autoritaire structuur nodig, die zal optreden als een "fort" ten opzichte van migranten, gevestigd en gecoördineerd door zijn versterkte natiestaten, en een "verenigde" en gestructureerde militaire macht om zijn economische en monetair-financiële macht wereldwijd uit te kunnen oefenen.

Wij verwerpen de externalisering van grensbeleid van de Europese Unie, het beleid van detentie, uitwijzing en deportatie en de terugkeerverdragen, het Frontex-programma, dat een grote investering in de militarisering van de buitengrenzen betekent en de basis schept voor directe interventies in Afrikaanse landen en een onvervalste oorlogsverklaring tegen migranten is.

Een andere visie voor Europa: vrede, duurzaamheid, solidariteit.

Ons doel is om te werken aan een wereld die gebaseerd is op de concepten van vrede, participatieve democratie, sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, duurzaamheid, voedselsoevereiniteit en het recht van bewoners op zelfbeschikking.

Wij beogen ruimte te creëren voor het verbinden van huidige strijden, opkomende basis-verzetsbewegingen en alternatieve visies en opkomende sociale bewegingen. NGO's, vrouwenorganisaties, vakbonden, mensenrechtenorganisaties, boeren, ecologische en inheemse bewegingen, organisaties van migranten en vluchtelingen, en voor gemeenschappelijke actie en reflectie.

Wij roepen op voor gemeenschappelijke strategieën om de huidige onderhandelingen te stoppen die gericht zijn op het invoeren van "Vrij"HandelsAkkoorden (Free Trade Agreements, FTA's) tussen Europa en de rest van de wereld; voor het consolideren van strijden tegen Europese transnationale bedrijven, voor het versterken van het proces van de vorming van alternatieven en voor het terugveroveren van het recht op voedsel, onderwijs, gezondheid en andere basisvoorzieningen.

Wij verplichten ons hierbij tot het versterken van interregionale solidariteit en samenwerking tussen onze sociale bewegingen en organisaties uit de hele wereld tegen de macht van het bedrijfsleven en alle onrechtvaardige bilaterale verdragen over handel en investeringen. Wij verplichten onszelf om ons te voegen bij verzet tegen neoliberaal beleid en op mensen gebaseerde alternatieven op te bouwen.

Wij zullen met name samen campagne voeren om:

*) De Economic Partnership Agreements (EPA's) te stoppen

*) De Global Europe Strategie tegen te houden

*) Alle bilaterale handelsverdragen te stoppen'

*) De WTO-onderhandelingen op te schorten en het gehele multilaterale handelssysteem te heroverwegen

*) Een moratorium te ondersteunen voor agrobrandstof, evenals de strijd tegen aardopwarming en de energiecrisis

*) Vrijheid van beweging te bereiken voor alle mensen.

Om de macht van transnationale bedrijven af te breken, beogen wij:

*) Het verzet te versterken tegen operaties van bedrijven die mensenrechten schenden en een sleutelrol spelen in de vorming van een mondiaal neoliberaal systeem

*) Bloot te leggen wat het wettelijk-politieke systeem is en de dominante instellingen zijn die de belangen dienen en beschermen van transnationale bedrijven, waaronder de vrijhandelsakkoorden en bilaterale investeringsverdragen (BIT's) die transnationale bedrijven mogelijk maken om straffeloos te opereren.

*) Het eisen van uitvoering van bestaande regels, de opheffing van onrechtvaardige wetten en vooruitgang op het gebied van internationale regelgeving die de rechten van mensen en het milieu respecteren en waaraan bedrijven en overheden zich geacht worden te houden.

*) Gereedschap te verschaffen voor het ondersteunen van de strategieën van gemeenschappen, sociale bewegingen en organisaties die zich verzetten tegen bedrijven en alternatieven ontwikkelen die hun bestaan ontmantelt en hun misdaden beoordeelt.

Wij zullen beleid ondersteunen dat voorstander is van solidariteit, vrede, de ontplooiing van alle mensenrechten en de harmonie tussen de mensen en de planeet.

In de komende maanden zullen we de momenten op de politieke kalender benutten om verbindingen te leggen met de mondiale beweging voor rechtvaardigheid:

*) De mondiale actiedag van het World Social Forum op 26 januari 2008

*) De 12e UNCTAD-vergadering in Accra, Ghana (april 2008)

*) De Actieweek over Global Europe en de vrijhandelsakkoorden van de EU in Brussel en verschillende Europese landen (april 2008)

*) De 'top van de bevolking' "Enlanzando Alternativas 3" en de Permant Peoples Tribunal Session tijdens de EU-LAC-top waar ook de voorgestelde vrijhandelszone op de agenda staat (Lima, Peru, 15-18 mei 2008)

*) Het WSF over migratie in Madrid (11-13 september 2008)

*) Het 5e Europees Sociaal Forum in Malmë (17-21 september 2008)

*) De campagnes die oproepen voor referendums over (of tegen) het Verdrag van Lissabon.

Seattle to Brussels Network