In het forum van de website globalsociety.be heeft Andre Beque het pro-kapitalistische boek van Johan Norberg becommentarieerd.

Geachte heer / mevrouw

Van 19 tot 21 mei 2006 gaat in Nijmegen het Nederlands Sociaal Forum door waar individuen en organisaties samenkomen om via gedachtewisseling de andersglobalisering vooruit te helpen. Solidariteit kan in de wereld van vandaag elk duwtje in de rug gebruiken want het andere stuwende principe om de samenleving vooruit te helpen, namelijk streven naar winst / persoonlijke vooruitgang, wordt sinds de val van de Berlijnse Muur bijna nergens meer ter wereld tegengehouden door een strakke communistische ideologie. Dat het kapitalisme het gehaald heeft op het communisme betekent echter geenszins dat de wereld daardoor 'de juiste formule' te pakken heeft; de forse recessie na 2000 heeft die euforie wel doorprikt.

Ik wil mijn steentje bijdragen om de deelnemers te helpen om met een zo goed mogelijk inzicht aan de debatten en sessies te beginnen. Ik doe dat omdat ik over onder andere de rol en het belang van solidariteit lang en grondig heb nagedacht, en een aantal aspecten daaromtrent behandeld heb in teksten die op het internet beschikbaar zijn.

Omdat de economische wetenschap haar handboeken geschreven heeft ten tijde van de industriële (r)evolutie zijn het de 'prominente' bedrijven en het streven naar winst die de bladzijden gevuld hebben terwijl de 'minder opvallende' gezinnen en de daarbij horende zorg voor de solidariteit geen ruimte gekregen hebben. Toch is de wereld er niet op vooruit gegaan zonder de inbreng van solidariteit zoals de geschiedenis en de realisaties van politieke partijen, vakbonden, consumenten- en milieuorganisaties duidelijk bewezen hebben.

Economie is iets lastigs voor de meeste mensen omdat ze er nooit een basisopleiding van gekregen hebben, en de kleine groep die wel opgeleid is heeft nooit wat anders te zien gekregen dan de winst-zijde van de medaille. Toch is solidariteit het onmisbare complement waarvan we zo zeker zijn als van het bestaan van de achterkant van de maan; alleen heeft niemand totnogtoe de schema's geproduceerd waarin solidariteit wel expliciet voorkomt.

Het is een stuk gemakkelijker om over de concrete aanpak van andersglobalisering na te denken als van een vollediger, realistischer maar tegelijk ook herkenbaarder en transparanter schema van de sociaal-economische werkelijkheid wordt vertrokken.

De Zweed Johan Norberg (historicus) schreef het in 2001 bij AB Timbro verschenen boek 'Till varldskapitalismens forsvar', letterlijk vertaald 'Ter verdediging van het wereldkapitalisme'. In 2002 verscheen bij uitgeverij Houtekiet de Nederlandse versie met als titel 'Leve de globalisering'; een vertaling door Bea De Koster met als ISBN 90 5240 688 X.

Het is een interessant boek omdat het de discussie tussen kapitalisme en anders-globalisme van het overwegend sloganeske niveau naar een meer feitelijke en met cijfers gestaafde discussie optilt. Tegelijk wordt echter ook duidelijk dat de gangbare en algemeen verspreide economische theorie tekort schiet om een stevige verdediging van het kapitalisme op te bouwen.

Als economist heb ik mij de moeite getroost om een grondige commentaar te schrijven op het boek met de bedoeling de discussie verder te verdiepen om zo tot meer klaarheid te komen.

De commentaar is in zes delen opgesplitst (Mens-georienteerde globalisering (1-6) ) en is te vinden op het forum van de website met Dirk Barrez als moderator: globalsociety.be.

U vindt daar ook nog andere teksten van mijn hand waarin op de lacunes in de economie en op de relatie tussen economie en politiek ingegaan wordt.

Met die teksten wordt het gelijk van de middenveldorganisaties, die het bestel met meer solidariteit willen corrigeren, bevestigd in een formulering die niet langer uitgaat van het onrealistische kader met winst als enig drijvend principe.

Hoogachtend

André Bequé

Mens-georienteerde globalisering (1): directe link
2: directe link
3: directe link
4: directe link
5: directe link
6: directe link

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Andre Beque.)