Het Belgische mediaproject over Noord-Zuidvraagstukken is begonnen met het uitbrengen van gratis te downloaden papers. Het eerste is nu uit en gaat over voedselhulp en hongerbestrijding.

Imagelink naar de paper (pdf)

Minstens acht keer per jaar brengen we met deze MO*papers een grondige analyse van tendensen of belangen die onze mondialiserende wereld vormgeven. Op pakweg 20 bladzijden zet een auteur op toegankelijke maar grondig beargumenteerde wijze een thema uiteen. Van honger over China en politieke islam tot grondstoffen in Congo, om maar de voorbeelden te noemen die nog in 2006 zullen verschijnen.

En het goede nieuws is dat deze serie gratis is. De MO*papers zijn gewoon downloadbaar van op www.mo.be en wie zijn of haar mailadres bezorgt aankrijgt de aankondiging van elke nieuw verschenen MO*paper in de mailbox. Stuur ons vandaag uw mailadres en wij zorgen ervoor dat een paar vraagtekens over de globalisering minder groot worden.

Klik hier (pdf) om de eerste MO*paper (over honger en voedselhulp) te downloaden.

Toevoeging globalinfo:

Het eerste paper analyseert de effecten van het Belgische overheidsbeleid op het gebied van voedselhulp bij hongersnood. De paper (van 23 pagina's) gaat diep in op de praktijk van het beleid, en ziet daarbij een heel stel positieve zaken, maar stelt ook dat het beleid inconsequent is:

"Er zijn de afgelopen decennia enkele resultaten geboekt, maar het kan beter. Er moeten een duidelijke strategie en duidelijke beleidsopties voor duurzame landbouwontwikkeling afgesproken worden, waar alle actoren hun acties in kaderen."

(...)

"Ons land moet streven naar een duurzame ontwikkeling van de landbouw, die tegemoetkomt aan de behoeften van arme bevolkingsgroepen en specifieke aandacht heeft voor de positie en de rol van vrouwen in verband met voedselzekerheid en die tegelijk de natuurlijke rijkdommen en het milieu beschermt voor de toekomstige generaties. Daarvoor is een meer samenhangend ontwikkelingsbeleid nodig met een aangepast instrumentarium. Bovendien moeten de Belgische overheden consequente standpunten innemen op de diverse internationale fora. Zij moeten opkomen voor eerlijke handelsregels, voor stimulansen voor duurzame landbouw, landrechten voor vrouwen en voor echte hulp die mensen in het Zuiden kansen biedt om voedselzekerheid te realiseren."
(...)
"Er is geen coherentie tussen enerzijds het bevorderen en ondersteunen van een duurzame familiale landbouwsector in het noorden en anderzijds de eis dat de ontwikkelingslanden hun markten moeten openen voor de internationale concurrentie zoals nu gebeurt in besprekingen in de WTO of in de onderhandelingen tussen de EU en de ACS-landen"

De paper besluit met een aantal dringende aanbevelingen, zoals een duidelijke keuze voor de ontwikkeling van duurzame landbouw en (aanbeveling 5): "eerlijke internationale handel: België heeft een stem in multilaterale landbouw- en voedselorganisaties zoals FAO, IFAD, CGIAR en WFP, en ook het beleid van de EU en de WTO heeft gevolgen voor de kleine producent in het Zuiden. België moet veel vaker zijn stem laten klinken. Niet om de eigen handelsbelangen veilig te stellen, maar om standpunten te verdedigen voor eerlijke handelsregels, meer duurzame landbouw en voor een beleid dat boeren en boerinnen in ontwikkelingslanden een echte kans op voedselzekerheid en een leefbaar inkomen biedt. Een oud zeer op dat vlak blijven de subsidies ter ondersteuning van landbouwexport, die maar niet afgeschaft lijken te raken.(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Zie in bericht.)