Een WTO-zip met vooral achtergrondinformatie over de groeiende crisis binnen de WTO.

Inhoud

A) Vrijdag 14 juni Amsterdam: fietsdemonstratie tegen G8-top

Op 14 juli is er een internationale actiedag om aandacht te vestigen op de G8-top en zijn agenda. Maar vooral ook om solidariteit te betuigen met demonstranten in Rusland, die geconfronteerd worden met gewelddadig optreden van politie en groepen fascisten. Wij organiseren een demonstratieve fietstocht in Amsterdam en stoppen onderweg op verschillende plekken die een symbolische of directe relatie met de G8-top hebben.

B) WTO kraakt in haar voegen

Ook de illegale mini-ministerial van afgelopen weekend is volledig mislukt en werd al op de eerste dag weer ontbonden. De WTO lijkt dermate vastgelopen dat sommige deskundigen al zinspelen op haar naderend einde.

C) Waarom het in de WTO niet lukt

De juni-top van de WTO is afgelopen. Opnieuw zonder akkoord. Het is nu uitkijken naar de Algemene Raad van de WTO in de laatste week van juli.

D) Nieuws en achtergrond bij mislukte juni-top en het vervolg daarop:

Met verwijzingen naar diverse analyses, informatie over open brieven van NGO's, G6-rol, nieuw mandaat van Lamy, GATS-belangen en WTO-besprekingen tijdens G8-top.

E) WTO mag de armen geen slechte deal opdringen

Nieuws dat grote handelsblokken de onderhandelingen proberen te omzeilen om zo een (gunstige) deal te forceren bij de Wereldhandelsorganisatie heeft woedende reacties opgewekt bij campagnevoerders voor eerlijke handel.

F) (27 juni) Brandbrief WTO-ministers eist 'begraven Doha Ronde'

Het is tijd voor een nieuwe benadering van het internationale handelssysteem. Meer dan honderd organisaties eisen stopzetting van de Doha Ronde van de WTO.

G) Aktieoproep: Stop de diensten-deregulering. Geen noodzakelijkheidstesten!

De WTO overweegt GATS-regels over binnenlandse regelgeving op te nemen die alle overheden kan dwingen wetten en voorschriften te verwijderen die "onnodig belastend", "irrelevant", "onredelijk" en/of "niet objectief" zijn. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de publieke dienstensector. Public Services International roept daarom op tot urgente aktie: stuur protestbrief of -fax aan gemeente, handelsminister en de voorzitter van de GATS-werkgroep!

H) Amerikaanse WTO-onderhandelaars in de hoek gedreven

Een nieuwe economische toetsing van het Amerikaanse landbouwvoorstel door de WTO bevestigt hetgeen NGO's en ontwikkelingslanden maanden geleden al zeiden: het voorstel omvat zóveel achterdeuren dat de toegestane hoeveelheid landbouwsteun in de VS in feite zal toenemen. De toetsing toont niet alleen de leegheid van het voorstel, maar ook de beperkte ruimte die de Amerikaanse onderhandelaars hebben bij de Doha Ronde.

I) Grondstoffen in de mondiale economie: gevaarlijke rijkdom
Het allerlaatste MO*noordzuidCAHIER

J) Financiële crisis dreigt door ernstige belastingontduiking door bedrijven

De vabondsfederatie ICFTU bracht een alarmerend rapport uit over de omvang van belastingontduiking door bedrijven. Regeringen concurreren met elkaar bij het 'binnenhalen' van investeringen, maar dit leidt tot grote begrotingstekorten in zowel de industrie- als de ontwikkelingsstaten.

K) ICFTU evalueerde NAMA-voorstellen:
Ontwikkeling en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden loopt gevaar

Na het mislukken van de laatste WTO-top moet volgens de vakbondsfederatie ICFTU ingezet worden op ontwikkeling en werkgelegenheid in arme landen. Omvangrijke tariefreductie voor industriegoederen leidt daar tot verlies van werkgelegenheid en tot hoge aanpassingskosten, en verhindert zelfgekozen economisch beleid.

L) NGO eist stopzetting van Britse steun aan IMF en Wereldbank

De Britse maatschappelijke organisatie Christian Aid bracht begin juli een rapport uit waarin het Britse beleid voor ontwikkelingshulp scherp wordt bekritiseerd. Christian Aid roept in een campagne op tot een financieringsstop van IMF en Wereldbank en eist de hervorming van beide instellingen.

WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp

A) Vrijdag 14 juni Amsterdam: fietsdemonstratie tegen G8-top

Voor het eerst in haar bestaan vindt de G8-top in Rusland plaats en wel van 15-17 juli in St. Petersburg.

Zie apart bericht op globalinfo

WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp

B) WTO kraakt in haar voegen
(door Kees Hudig/XminY [1])

Ook de illegale mini-ministerial van afgelopen weekend is volledig mislukt en werd al op de eerste dag weer ontbonden. De WTO lijkt dermate vastgelopen dat sommige deskundigen al zinspelen op haar naderend einde. Dat zou natuurlijk mooi zijn.

Zie apart bericht op globalinfo

WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp

C) Waarom het in de WTO niet lukt
(door Marc Maes [1])

De juni-top van de WTO is afgelopen. Opnieuw zonder akkoord. Het is nu uitkijken naar de Algemene Raad van de WTO in de laatste week van juli.

Zie bericht op globalinfo

-------------------------------

D) Nieuws en achtergrond bij mislukte juni-top en het vervolg daarop
(door Rob Bleijerveld)

* Hieronder staan enkele verwijzingen naar uitgebreide informatie en analyses over de mislukte top en de aanloop daartoe:

- "WTO members give Lamy a mandate to bridge the gaps- how much longer will members insist the Doha Agenda can deliver on development?" door Carin Smaller (TIP/IATP), in Geneva Update van 10 juli 2006 (link) en
- "WTO talks in 'crisis' as high-level meeting fails; Lamy to try to facilitate consensus," Bridges Weekly Trade News Digest Special Update 3 juli 2006 (link).
- "Developing countries state their concerns at end of WTO meeting," door Martin Khor (TWN), 2 juli 2006

* Open NGO-brieven aan WTO:

Op 26 juni stuurden 103 internationale maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen een open brief aan de WTO-leiding en de handelsministers. Hierin verwerpen ze de legitimiteit van exclusieve bijeenkomsten (eind juni, Genève) en van elke poging van Lamy om met een eigen onderhandelingstekst te komen. Ze dringen er bij de handelsministers op aan de Doha Rond te begraven en te kiezen voor een multilaterale handelssysteem dat uitgaat van mensenrechten en mens- en milieugerichte duurzame ontwikkeling. Zie: "Brandbrief WTO-ministers eist 'begraven Doha-ronde," 28 juni 2006 (link). De brief ("Multilateral trading System: time for a new approach") is te vinden op: link.

Twee dagen later stuurden ruim 70 Europese NGO's een vergelijkbare brief aan Mandelson en de andere handelsministers. Zie: "WTO: Europese brandbrief tegen Doha-ronde," van 29 juni 2006 (link).

* G6 centraal in Lamy's zoektocht:

Lamy heeft twee weken de tijd om de hoofdrolspelers in het WTO-drama over te halen concessions te doen op landbouw en marktoegang voor industrieproducten en natuurlijke grondstoffen. Aansluitend worden er tijdens de G8-top op 15 en 16 juli diverse ontmoetingen over de WTO gehouden.
Lamy zal tot dan 'shuttle-diplomacy' bedrijven en heen en weer vliegen tussen verschillende 'hoofdsteden' om te horen wat de "bottom-lines" zijn van de regeringen van de G6-staten (VS, EU, Australië, Brazilië, India en Japan).
Als eerste was Japan aan de beurt, waar hij niet alleen ministers sprak maar ook vertegenwoordigers van Nippon Keidanren, de grootste Japanse zakenlobby. Bij de ondernemers drong hij er op aan dat ze samen met hun collega's uit de andere G6-staten druk uitoefenen op hun regeringen om stappen vooruit te zetten. De Japanse economieminister Nikai werd voorgehouden dat de G6 in de maand juli moet inzetten op onderlinge bilatarale onderhandelingen Zie: "Aso says of Doha snarl: you give, then we'll take," 6 juli 2006 (link).

* Nieuw mandaat Lamy (1):

Zoals elders in deze nieuwsbrief te lezen valt, kreeg WTO-voorzitter Lamy van de WTO-lidstaten een nieuw mandaat. Dat gebeurde op initiatief en aandringen van de G6-staten!
Volgens maatschappelijke organisaties zoals ActionAid krijgt Lamy op deze manier de ruimte om een deal door te drukken die elke ontwikkeling onmogelijk maakt in de Doha Ronde. Zie: "WTO mag de armen geen slechte deal opdringen," door War on Want, elders in deze ZIP.

* Nieuw mandaat Lamy (2):

Volgens Martin Khor van het Third World Network blijft het zelfs na het besluit over het nieuwe mandaat van Lamy onduidelijk of dat mandaat toelaat dat Lamy een eigen onderhandelingstekst schrijft. Het lijkt erop dat hij ruimte heeft om verder te gaan dan de rol van 'catalysator' die hij kreeg toebedeeld. Zie: "As talks fail, Lamy given new role," 5 juli 2006 (link)

* Nieuw mandaat Lamy (3):

In de media is in verband met het nieuwe mandaat van Lamy (weer) de naam van Arthur Dunkel opgedoken, ex-voorzitter van de Uruguay Handelsronde. Voormalige handelsminister Zoellick van de VS suggereerde in april van dit jaar al dat Lamy - net zoals Dunkel dat in 1991 deed - zelfstandig een handelsdeal in elkaar moet zetten om de impasse bij de WTO op te heffen (zie: "Another WTO Date Looms" Straits Times/ANN van 20 april 2006 (link).
Dunkel zou de Uruguay-onderhandelaars gechanteerd hebben: accepteer deze tekst of de Ronde is dood! (Zie: "Doha Round Deadlock Continues," door Jessica Holzer 7 juli 2006 (link)).
Pikant detail: de zogenaamde Dunkel Draft legde ook de basis voor het GATS-akkoord van de WTO. Bij het ontwerpen van de Accountancy-regels voor GATS was ene Arthur Anderson betrokken, de CEO van Anderson Consulting en voormalig adviseur van ENRON.... (Zie: "The Enron Stage of Capitalism - The Reckless Terrorism of GATS," door Vijay Prashad, in Dissident Voice, 9 november 2002 (link).

* EU en GATS:

Europees handelsminister Mandelson nam voor de mislukte top al een voorschot op de GATS-eindspurt van eind juli door een selecte groep van 22 ministers uit te nodigen voor een "evaluatievergadering" in Genève. Handelsdeskundigen verschillen van mening over het beoogde doel van deze stap. Zie: "Services 'cluster' focuses on domestic regulation, LDC treatment - Mandelson calls for stocktaking on services," in Bridges Weekly Trade News Digest vol 10, nr 23 van 28 juni 2006 (link)).

* G8 en WTO:

Tijdens de G8-top in St.Petersburg (15 tm 17 juli) zullen er bilaterale en multilaterale handelsbesprekingen worden gehouden tussen regeringsleiders van de G8-staten (zonder Rusland), India, Brazilië, Australië, China, Zuid-Afrika, Mexico en een vertegenwoordiger van de Afrikaanse Unie.

Eerder dit jaar nam Lula al het initiatief om Blair (en ook Merkel) aan te spreken over een plan B voor de WTO, een noodplan voor het geval de aprildeadline niet gehaald zou worden. Toen is ook de mogelijkheid geopperd om van de regeringsleiders in St. Petersburg te vragen knopen door te hakken.

Begin juli was er nog enige weerstand tegen WTO-besprekingen in St. Petersburg. Lamy zei het handig te vinden omdat Rusland wel meedoet met de G8 maar geen WTO-lidstaat is. Gesuggereerd is echter dat hij de kans groot in schat dat Chirac het Franse landbouw-veto gaat uitspelen. Wellicht was dat ook de reden dat Mandelson St. Petersburg "geen geschikte arena" noemde (hoewel hij later de mogelijkheid niet uitsloot dat regeringsleiders elkaar "in een of andere combinatie" zouden ontmoeten).

Volgens Lula hebben de handelsministers en andere diplomaten de grenzen van hun capaciteit ontmoet en is het nu de hoogste tijd dat de regeringsleiders spreken. Bush steunde hem onverwachtstijdens een speech op 7 juli.

Onderwijl schreef Paul Wolfowitz, hoofd van de Wereldbank, een brief aan de G8-leiders waarin waarschuwde hij dat de tijd voor de WTO afloopt. De drie belangrijkste spelers (de VS, de EU en de G20) moeten nu concessies doen. Volgens de media suggereerde hij dat de VS als eerste moet 'bewegen'.

De G8 bestaat uit: Rusland, Duitsland, Canada, de VS, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan.

Bronnen:
- "Lula heads to G8 summit with proposal to rescue trade talks," 10 juli 2006 (link);
- "PanAfrica: G-8, Developing States Get WTO Wake-Up," Business Day, 11 juli 2006 (link http://allafrica.com/stories/200607110103.html link>);
- "Despair as five years of world trade talks fail," door Larry Elliott and Ashley Seager (Guardian), 3 juli 2006 (link);
- "Global trade looks to G8 for boost," 10 juli 2006 (link);
- "Press Conference by the President," Museum of Science and Industry in Chicago, Illinois, 7 juli 06 (link);
- "Trade talks need 'better' US offer," door Philip Thornton, 11 juli 2006 (
Published: 11 July 2006 (link).

* Extra mini-top Genève?:

Op 12 juli zal de Indiase handelsminister Nath naar Genève reizen voor bilateraal overleg met Lamy. Er zijn berichten dat Lamy mogelijk later deze maand de G6 zal uitnodigen een extra mini-top. Onduidelijk is of het om een aparte top gaat of dat er een St.Petersburg-ontmoeting mee bedoeld wordt. Zie: "Kamal Nath to meet Lamy," 11 juli 2006 (link).

* Rapport over smerige taktieken in Hong Kong:

Een recent rapport van ActionAid beschrijft de smerige taktieken waarmee ontwikkelingsstaten in Hong Kong (dec. 2005) onder druk zijn gezet om akkoord te gaan met tekstvoorstellen. Het verhaalt van bedreigingen, misleiding, manipulatie, intransparantie en uitsluiting door WTO-leiding en rijke staten. ActionAid doet aanbevelingen om deze praktijken te voorkomen. Zie: "The Doha Deception Round: How the US and EU cheated developing countries at the WTO Hong Kong Ministerial," door ActionAid, juni 2006 (pdf-file).

WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp

E) WTO mag de armen geen slechte deal opdringen
(door War on Want)

Nieuws dat grote handelsblokken de onderhandelingen proberen te omzeilen om zo een (gunstige) deal te forceren bij de Wereldhandelsorganisatie heeft woedende reacties opgewekt bij campagnevoerders voor eerlijke handel.

Op zaterdagochtend werd in Genève voorgesteld dat secretaris-generaal Lamy - bij gebrek aan echte concessies van de kant van EU en VS - meer macht gegeven moet worden om een handelsdeal in elkaar te zetten. Dat voorstel werd resoluut verworpen door de Britse campagneorganisatie War on Want als zijnde zeer ongewenst. De suggestie die Lamy eerder die week deed, namelijk dat er wel een deal mogelijk zou zijn rondom het "magische getal" 20 [1], riep alom kwaadheid op wegens de anti-ontwikkelingskoers ervan. Het versterkte de vrees dat Lamy niet uit is op een eerlijke uitkomst van de besprekingen.

John Hilary, directeur Campaigns and Policy bij War on Want, zei: "Pascal Lamy heeft gedurende de hele Doha Ronde laten zien de vijand te zijn van ontwikkelingslanden. Het is ondenkbaar dat hem nu de macht wordt gegeven om een deal door te drukken die de EU en de VS ontzien en uiteindelijk de armen in de wereld zal schaden."

Hilary ging verder: "Toen deze ronde vijf jaar geleden werd gelanceerd in Doha, werd ons verteld dat het de eerste ontwikkelingsronde zou zijn. Het is echter uitgelopen op een nachtmerrie voor ontwikkeling omdat de EU en de VS weigeren iets te doen aan hun landbouwsubsidies en omdat er onophoudelijk druk op ontwikkelingslanden wordt uitgeoefend om hun markten te openen. In plaats van het doordouwen van een deal tegen de belangen van de armen in, zou de WTO de huidige onderhandelingen moeten begraven [2] en een echte ontwikkelingsgerichte handelsagenda moeten opzetten."

De huidige ronde van handelsbesprekingen kreeg de naam Doha Ontwikkelings Agenda in de veronderstelling dat het zou leiden tot het stopzetten van de subsidies waarmee de VS en de EU hun landbouwproducten dumpen op de markten van ontwikkelingslanden, en dat het de schade die veroorzaakt is door de Uruguay Onderhandelingsronde - die in 1994 eindigde - zou goedmaken. Alle recente studies tonen aan dat de EU en de VS na de Doha Ronde hun huidige subsidieniveau mogen handhaven of zelfs verhogen, terwijl er geen pogingen zijn gedaan om iets te doen aan de schade veroorzaakt door de Uruguay Ronde. Het ontwikkelingsmandaat van de Doha Ronde is dus niet uitgevoerd.

Bron:
"WTO must not force bad trade deal on poor," door War on Want, 1 juli 2006 (link). Vertaling/toevoeging: Rob Bleijerveld

Noten:
[1] Lamy's "magische getal" 20 heeft betrekking op een maximum omvang van 20 miljard dollar van de Amerikaanse landbouwsubsidies, de acceptatie door de EU van het G20-voorstel voor een gemiddelde landbouwtariefreductie van 54%, en het reduceren van de tarieven voor alle industriegoederen door ontwikkelingslanden als India en Brazilië tot beneden de 20%-grens. Dat zou betekenen dat de VS helemaal niets hoeft te doen en dat vele ontwikkelingslanden juist heel veel moeten inleveren hetgeen hun eigen industrieën grote schade zou toebrengen. Lamy's "magische getal" werd afgewezen omdat het overduidelijk slecht uitpakt voor de armen.
[2] War on Want is een van de ruim 100 maatschappelijke organisaties wereldwijd die deze week een gezamenlijke open brief stuurden aan de WTO en de handelsministers en daarbij opriepen om de "Doha Ronde te begraven." Voor brief en ondertekenaarslijst, zie: link

WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp

F) (27 juni) Brandbrief WTO-ministers eist 'begraven Doha Ronde'

Het is tijd voor een nieuwe benadering van het internationale handelssysteem. Meer dan honderd organisaties eisen stopzetting van de Doha Ronde van de WTO.

Zie apart artikel op globalinfo

WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp

G) Stop de diensten-deregulering. Geen noodzakelijkheidstesten! [1]
Aktieoproep van Public Services International:

De WTO overweegt GATS-regels over binnenlandse regelgeving [2] op te nemen die alle overheden kan dwingen wetten en voorschriften te verwijderen die "onnodig belastend", "irrelevant", "onredelijk" en/of "niet objectief" zijn. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de publieke dienstensector. Public Services International roept daarom op tot urgente aktie: stuur protestbrief of -fax aan gemeente, handelsminister en de voorzitter van de GATS-werkgroep! [3]

Zie apart artikel op globalinfo

WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp

H) (18 juni) Amerikaanse WTO-onderhandelaars in de hoek gedreven

Zie apart artikel op globalinfo

WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp

I) Grondstoffen in de mondiale economie: gevaarlijke rijkdom
Het allerlaatste MO*noordzuidCAHIER

Zie aparte aankondiging op globalinfo

WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp

J) Financiële crisis dreigt door ernstige belastingontduiking door bedrijven [1]

De ICFTU bracht afgelopen week een rapport [2] uit over de verontrustende omvang van belastingontduiking door ondernemingen. Regeringen laten dit toe omdat ze met elkaar concurreren bij het 'binnenhalen' van investeringen. De vabondsfederatie waarschuwt echter dat dit zal leiden tot grote begrotingstekorten in zowel de industrie- als de ontwikkelingsstaten.

In het rapport wordt met tabellen aangetoond dat:

- het gemiddelde belastingtarief voor ondernemingen in industriestaten in 20 jaar van 45 naar 30 procent daalde ten gevolge van belastingconcurrentie;
- het tarief halverwege deze eeuw tot bijna 0 procent zal afnemen indien de vermindering doorzet met dezelfde snelheid;
- (volgens behoudende schattingen) ontwikkelingsstaten jaarlijks 50 miljard dollar aan inkomsten derven door de belastingparadijzen ("tax havens");
- van de 275 grootste Amerikaanse ondernemingen er 82 geen belasting betaalden of zelfs belasting terugkregen in tenminste een van de jaren in de periode 2001-2003 (of zelfs in elk van die jaren);
- het aantal Export Processing Zones (gedereguleerde gebieden, maquiladoras (red.)) steeg van 850 in 1998 tot ruim 5000 in 2004 ondanks hun algemeen slechte reputatie op arbeidsgebied;
- in 2001 de Amerikaanse overheid 53,1 miljard dollar aan inkomsten mis liep door misbruik van 'transfer pricing' [3];
- het aandeel van bedrijfsbelastingen ten opzichte van het geheel aan belastinginkomsten is in het Verenigd Koningkrijk daalde met 15 procent en in Italië met 22 procent (beide sinds de jaren '80), in Duitsland met 41 procent en in Japan met 43 procent (beide sinds de jaren '70) en in de VS met 53 procent (sinds het eind van de jaren '60).

Het rapport toont de vele manieren van creatief boekhouden waarmee bedrijven aan hun belastingverplichtingen ontsnappen, hetzij via legale achterdeurtjes danwel door illegaal gedrag. Deze praktijken - die de exponentiele groei van multinationale ondernemingen mogelijk maakte - omvatten ondermeer 'transfer pricing', 'income stripping' [4] en het parkeren van intellectueel eigendom.

Belastingconcurrentie stopzetten

Volgens secretaris-generaal van de ICFTU, Guy Ryder, moeten regeringen - indien ze een duurzame maatschappelijke toekomst serieus nemen - stoppen met de maniakale belastingconcurrentie die dit gedrag in de hand werkt. "They must also start cooperating with each other and the OECD in closing the legal loopholes that have allowed companies to get away with the kind of behavior that would land an ordinary citizen in jail for many years," aldus Ryder.

Door de 'tax havens' kunnen bedrijven als Boeing, Halliburton, Morgan Stanley, Pepsi, Citigroup en Xerox een te laag winstbedrag opgeven en tegelijkertijd gebruik maken van belastinggeld bij de verdeling van overheidscontracten.

"De hoeveelheid geld die ontwikkelingslanden elk jaar verliezen via die 'tax havens' is 6 keer zo veel als dat wat nodig is voor de wereldwijde bekostiging van primair onderwijs. Is het in deze tijd, waarin bedrijven meer dan ooit verdienen aan de productiviteitstoename, waarin de gerapporteerde winsten van bedrijven hoger zijn dan ooit tevoren en waarin de (door bedrijven gesponsorde) sociale vangnetten steeds meer gaten vertonen, niet meer dan fair om ondernemingen te vragen om iets terug te leggen in de publieke portomonee? Tenslotte kunen deze ondernemingen alleen maar concurreren doordat ze gebruik maken en maakten van overheidsinvesteringen in infrastructuur en onderwijs. En op de lange duur kan het eetgedrag van bedrijven niet zo doorgaan,' zo concludeert Ryder.

Investeringsretoriek

De retoriek die regeringen gebruiken om de uitputtingsoorlog te rechtvaardigen is dat ze buitenlandse direkte investeringen moeten aantrekken. Volgens het ICFTU-rapport is er echter geen direkt verband tussen de genereuze belastingdeals voor ondernemingen en toename van hun investeringen. Integendeel, studies tonen aan dat bedrijven die zulke 'overvloedigheid' ten deel vielen hun investeringen juist verminderden en 'off-shore' gingen [5].

Noten:
[1] Bron: "Having their cake and eating it too - the great corporate tax break", door ICFTU, 6 juli 2006 (link). Vertaling/bewerking: Rob Bleijerveld.
[2] pdf-file
Rapporttitel: zie noot 1.
[3] Dit heeft betrekking op prijsvorming en belastingontduiking middels handel binnen het eigen concern. Een dochterbedrijf, gevestigd in een 'tax haven', koopt producten op van het moederbedrijf, gevestigd in een staat waar een 'hoge' winstbelasting wordt geheven. Het moederbedrijf maakt dan formeel geen winst en het dochterbedrijf betaalt slechts weinig belasting. Evenzo koopt dat dochterbedrijf producten op de wereldmarkt en verkoopt die voor meer geld door aan het moederbedrijf. De laatste kan onder bepaalde voorwaarden de kosten aftrekken of dit zelfs als verliespost opgeven.
[4] Een dochterbedrijf in een 'tax haven' leent geld aan het moederbedrijf en krijgt dat daarna terug samen met een enorm hoog bedrag aan rente. De 'gemaakte kosten' - in feite de onbelaste overdracht van winsten naar een belastingparadijs - kan het moederbedrijf in eigen staat opvoeren als aftrekpost.
[5] Ofwel: zich vestigden in belastingparadijzen.

WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp

K) ICFTU evalueerde NAMA-voorstellen:
Ontwikkeling en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden loopt gevaar [1]


Na het mislukken van de WTO-besprekingen op zaterdag 1 juli moet volgens de wereldwijde vakbondsfederatie ICFTU [2] ingezet worden op ontwikkeling en werkgelegenheid in arme landen. Het mislukken is te wijten aan de geïndustrialiseerde landen die bij ontwikkelingslanden bleven aandringen op vergaande markttoegang voor industriegoederen terwijl ze geen landbouwconcessies wilden doen. Secretaris-generaal van de ICFTU, Guy Ryder, stelt dat omvangrijke tariefreductie voor industriegoederen tot verlies van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden en tot hoge aanpassingskosten zal leiden. Het verhindert ook de uitvoering van een handelsbeleid ten behoeve van de ontwikkeling van hun economieën en de behoeftevoorziening van de bevolking.

"No sustainable solution can involve the worsening of poverty and unemployment in countries that already face a major challenge in creating decent jobs for the unemployed and underemployed. Moreover, it remains absolutely true that as the ILO Constitution states, poverty anywhere is a danger to prosperity everywhere - in other words, an agreement that undermines development in developing countries would undermine the situation of working people in the industrialised countries as well," aldus Ryder.

In het rapport, getiteld "NAMA simulations for labour intensive sectors in developing countries" [3], doet de ICFTU aanbevelingen om te komen tot een proces van onderop dat gebaseerd is op deelname van alle belanghebbenden en dat uiteindelijk voorziet in een evenwichtig en ontwikkelingsvriendelijk akkoord.

Een paar aanbevelingen:
- de WTO moet geen druk uitoefenen op ontwikkelingslanden door het stellen van onrealistische deadlines wanneer de posities van de lidstaten ver uiteen liggen;
- voorstellen die de ontwikkelingsimpact van de ronde ondermijnen, moeten worden afgewezen; overeenkomst kan alleen worden bereikt op basis van brede en open consultaties en discussies.
- het huidige NAMA-pakketvoorstel moet worden afgewezen omdat het niet uitgaat van het principe van "minder dan volledige wederzijdsheid" en omdat de gevraagde tariefniveaus niet afgestemd zijn op de ontwikkelingsstadia van de arme landen;
- de EU en de VS moeten echte landbouwconcessies doen;
- over essentiële openbare diensten (onderwijs, gezondheidszorg, watervoorziening etc) mag niet onderhandeld worden. Elke dienstenovereenkomst moet uitdrukkelijk uitgaan van het recht van overheden om maatregelen en voorzieningen te treffen nodig om de toegang van werknemers en armen tot die diensten te verbeteren.

Noten:
[1] Bron: "WTO talks breakdown: Governments must not fail on development and jobs," door ICFTU, 3 juli 2006 (link). Ingekort en vertaald: Rob Bleijerveld.
[2] De ICFTU link) vertegenwoordigt 155 miljoen werknemers in 241 aangesloten organisaties in 156 landen en territoria. De ICFTU is lid van Global Unions).
[3] pdf-file

WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp

L) NGO eist stopzetting van Britse steun aan IMF en Wereldbank

De Britse maatschappelijke organisatie Christian Aid bracht begin juli een rapport uit waarin het Britse beleid voor ontwikkelingshulp scherp wordt bekritiseerd. Christian Aid roept in een campagne op tot een financieringsstop van IMF en Wereldbank en eist de hervorming van beide instellingen.

In het rapport ("Challenging conditions: A new strategy for reform at the World Bank and IMF" [1][2]) stelt de NGO: "Vorig jaar kondigde de Britse regering aan te zullen stoppen met het stellen van schadelijke economische voorwaarden aan hulp. Maar IMF en Wereldbank gaan door met het opleggen van dit soort voorwaarden aan arme staten. Jarenlang beloofden deze instellingen minder voorwaarden te zullen stellen, maar ze hebben dat nooit gedaan. Het is nu tijd dat de Britse regering doet wat ze altijd beloofde te doen. Er dient een moratorium te worden ingesteld op vrijwillige bijdragen aan IMF en Wereldbank, totdat die instellingen hun beleid hervormen en stoppen met het opleggen van economische eisen. Ondertussen moet het Verenigd Koninkrijk de uitgetrokken hulpfondsen overdragen aan multilaterale instellingen die geen eisen stellen."

Twintig jaar van IMF- en Wereldbankbeleid leidde tot de gedwongen snelle en willekeurige liberalisering van de economieën van arme staten en de privatisering van hun belangrijkste industrieën. Dat had een rampzalige uitwerking op de bestaansvoorwaarden van arme mensen, en het neutraliseerde de voordelen van hulp en schuldkwijtschelding.
Voorwaarden die gesteld worden aan hulp en schuldkwijtschelding ondermijnen daarnaast het democratisch functioneren van arme staten en van andere internationale instellingen. Vaak werden arme staten gedwongen liberaliseringen toe te staan die verder gaan dan wat de WTO verlangt. Dat ondermijnt de handelsbesprekingen en verzwakt hun onderhandelingspositie.

De eisen van Christian Aid zijn:

1. een moratorium door de Britse regering op zijn vrijwillige betalingen aan IMF en Wereldbank. Het geld moet naar multilaterale instellingen gaan die daarmee een effectieve ontwikkeling bewerkstelligen zonder economische eisen. Ook moet het worden gebruikt voor aflossing van de multilaterale schuld aan het Verenigd Koninkrijk.
2. De Britse regering moet ervoor te zorgen dat zijn hulp geheel ontdaan is van door IMF en Wereldbank gestelde eisen, en moet andere progressieve donors aanmoedigen dit voorbeeld te volgen.
3. De Britse regering moet aandringen op grondige hervorming van IMF en Wereldbank die een eind maakt aan het stellen van voorwaarden en die het tot meer legitieme en effectieve, multilaterale organisaties maakt.

Noten:
[1] pdf-file (juni 2006).
[2] Zie ook de bijbehorende briefing aan Britse parlementariërs: "Stop paying for poverty - The IMF and World Bank should end the damaging economic conditions attached to aid and debt cancellation"(pdf-file
juni 2006).

Colofon

Nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom Wereld Handels Organisatie WTO en de Europese Unie. Het is een initiatief van de Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag. Aan dit bulletin hebben meegewerkt: Kees Hudig en Rob Bleijerveld.
Stuur mededelingen, copy of reacties naar: onyva AT xs4all.nl Nieuwsbrief WTO.ZIP (en meer over globalisering) is te vinden op http://www.globalinfo.nl, op http://www.indymedia.nl, op http://belgium.indymedia.org en op http://www.stelling.nl/trouble. Voor een gratis email-abonnement, mail naar

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Rob Bleijerveld/WTO-zip.)