Op zaterdag 19 maart 2005 wordt in Brussel een internationale demonstratie tegen de dienstenrichtlijn georganiseerd.
De organisatie is in handen van het Europees Vakverbond (EVV/ETUC). Ook vanuit Nederland wordt vervoer naar de demonstratie georganiseerd.

ImageDe dienstenrichtlijn in vogelvlucht
Geen race naar het afvalputje - stop de EU-dienstenrichtlijn

Is het een goed idee om een Frans bedrijf uw huisvuil te laten ophalen zonder dat de gemeente nog iets te zeggen heeft over hoe het afval aangeleverd, opgehaald en verwerkt moet worden? Is het vooruitgang, als een Tsjechisch thuiszorgbureau haar diensten in Nederland kan aanbieden, zonder dat het personeel opgeleid is zoals we in Nederland gewend zijn? Maar wél goedkoper, zodat uw eigen thuiszorginstelling weggeconcurreerd wordt? Wij vinden van niet. En daarom verzetten we ons met alle macht tegen de dienstenrichtlijn die vanuit Europa op ons af komt.

De dienstenrichtlijn ook wel Bolkestein-richtlijn genoemd naar de liberale oud-Eurocommissaris Bolkestein - moet de belemmeringen opheffen voor het vrije verkeer van diensten. De richtlijn moet gaan gelden voor vrijwel alle diensten, van vastgoedmakelaars tot afvalverwerking of toeristische dienstverlening. Ook basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs zijn niet uitgesloten van deze richtlijn.
De dienstenrichtlijn wil zon beetje álles in het leven behandelen als koopwaar. Of het nou gaat om uitzendwerk, horeca, kinderopvang, consultancy, autoverhuur of thuiszorg: overal moet de tucht van de vrije markt gaan gelden, waar de laagste prijs de doorslag geeft, ten koste van arbeidsvoorwaarden, milieubescherming, kwaliteit en veiligheid.

Voorstanders zeggen dat de vrije interne markt voor diensten zal leiden tot meer keuzevrijheid, kwalitatief betere dienstverlening en lagere prijzen voor de consument. En tot meer economische groei en de creatie van meer werkgelegenheid met hoogwaardige banen. Maar tegenstanders waarschuwen dat de richtlijn zal leiden tot uitholling van arbeidsrechten, sociale voorzieningen, publieke diensten en milieubescherming. Dat is vooral te wijten aan het oorsprongslandbeginsel dat in de richtlijn is opgenomen.
Volgens het oorsprongslandbeginsel hoeven dienstverleners zich veelal alleen nog te houden aan de wet- en regelgeving van het EU-land waar hun hoofdkantoor gevestigd is. Dat zal in de hand werken dat bedrijven zich (formeel) gaan vestigen in landen met de minste regels op sociaal en milieugebied, en zo de regels uithollen in landen waar die zaken beter zijn geregeld. Die landen zullen de druk voelen om hun eigen strengere regelgeving te ontmantelen om hun bedrijven vast te houden. Zo ontstaat een race naar het afvalputje.

Buitenlandse werknemers zijn straks lekker goedkoop: Buitenlandse bedrijven hoeven zich onder de dienstenrichtlijn in de meeste sectoren niets aan te trekken van de in Nederland afgesproken arbeidsvoorwaarden. Zij hoeven veel van hun gedetacheerde werknemers slechts het minimumloon te betalen. Sociale lasten betalen deze buitenlandse bedrijven dankzij het oorsprongslandbeginsel vaak alleen in eigen land. Zulke oneerlijke concurrentie zet wel de Nederlandse CAO-lonen, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid onderdruk.

De voorgestelde richtlijn gaat uit van een aanzienlijk groeipotentieel en een substantiële banengroei. Maar de feitelijke uitkomsten van eerdere liberaliseringen zijn steeds ernstig achtergebleven bij de voordelen die ervan werden verwacht. Vakbondsonderzoek wijst uit dat die juist hebben geleid tot de vernietiging van bestaande banen en de erosie van de sociale cohesie.

Europees Vakverbond EVV

Deregulering, liberalisering en commercialisering dreigt voor tal van sociale en culturele voorzieningen. Alleen publieke diensten waarvoor geen enkele economische tegenprestatie wordt gevraagd zijn namelijk uitgezonderd van de dienstenrichtlijn. Maar voor heel veel publieke diensten en voorzieningen moet gewoon betaald worden: zoals voor de publieke omroep, de bibliotheek, het zwembad, het museum, het theater, de kinderopvang, de volwasseneneducatie, universiteiten, ziekenhuizen, etc.

De dienstenrichtlijn in de praktijk

De dienstenrichtlijn verbiedt het stellen van eisen aan de groepsgrootte in de kinderopvang of het aantal handen aan het bed in de bejaardenzorg. De richtlijn kan in heel Europa ook het einde betekenen voor de sociale huursector: huren afschermen voor marktwerking met subsidies en maximumtarieven is dan verboden.

Als een Engels bedrijf Nederlandse werknemers inhuurt om in Nederland bepaalde diensten te verrichten, geldt voor hen, op basis van het oorsprongslandbeginsel, de arbeidstijdenwet van hun Engelse moederbedrijf en zullen ze langere werkweken moeten draaien dan de Nederlandse wet eigenlijk toestaat.

Een Poolse afvalverwerker die in Nederland opereert is vooral gehouden aan de Poolse milieuwetgeving. De veel strengere Nederlandse milieueisen kan hij met het oorsprongslandbeginsel in de hand - veelal naast zich neerleggen.

Daarom zeggen wij Nee tegen de EU-dienstenrichtlijn
- Omdat we niet willen dat onze lonen en arbeidsvoorwaarden onder druk worden gezet
- Omdat zaken als onderwijs, zorg en cultuur belangrijke publieke diensten zijn, die we in eigen hand willen houden
- Omdat we zelf willen vaststellen aan welke kwaliteits-, milieu- en veiligheidseisen bedrijven moeten voldoen die in Nederland werken

Platform Stop de EU-dienstenrichtlijn
Een breed platform van Nederlandse organisaties die zich verzetten tegen het voorstel van voormalig EU commissaris Frits Bolkestein.

Ook XminY steunt de campagne en vraagt ook U dat te doen.
Zeg een duidelijk NEE tegen een Europa van sociale afbraak door de elektronische petitie te ondertekenen en door deze boodschap op grote schaal te verspreiden.
Doe mee aan de demonstratie in Brussel !

onderteken de petitie!

Meer informatie is te vinden op: http://www.dienstenrichtlijn.nl en: www.stopbolkestein.org
(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door XminY.)