Europese provincies, steden en dorpen spreken zich uit over GATS. Tegen liberalisering publieke diensten, vóór GATS-vrije zones

Afkomstig uit WTO-Zip nr. 50 van 31 dec. 2004.

Afkomstig uit WTO-zip nr. 50

In verschillende Europese staten lopen campagnes over het dienstenakkoord van de WTO, GATS. In Vlaanderen hielden 11.11.11 en Attac de afgelopen herfst een campagne tegen privatisering van publieke diensten waaronder de drinkwatervoorziening. In Frankrijk en Zwitserland lopen al enige tijd scucesvolle campagnes voor GATS-vrije zones.

Vlaanderen

In Vlaanderen ondertekenden 171 gemeenten, waaronder Antwerpen en Gent een motie tegen GATS en waterliberalisering. Brussel tekende een overeenkomstige Attac-motie. Daarmee steunt 55% van alle Vlaamse gemeenten de aktie! Ook tekenden vier van de vijf Vlaamse provincies het document. En de campagne loopt nog steeds...

De motie roept op om:
* te bevestigen dat water een mensenrecht is en dat drinkwaterdiensten door overheden beheerd dienen worden;
* een eind te maken aan de druk op staten in het Zuiden om hun drinkwaterdiensten te liberaliseren, en om hun andere openbare diensten te steunen;
* waterdiensten en andere publieke diensten (zoals gezondheidszorg) uit te sluiten van GATS;
* waterdiensten in Vlaanderen in publieke handen te houden;
* de GATS-onderhandelingen meer transparant te maken en meer democratische deelname mogelijk te maken, vooral van plaatselijke autoriteiten;
* de inperking van de reguleringsmogelijkheden door plaatselijke authoriteiten af te wijzen;
* evaluatie-studies uit te voeren naar de gevolgen van GATS; en
* een moratorium in te stellen voor de GATS-onderhandelingen.

Frankrijk en Zwitserland [2]

In Frankrijk verklaarden ongeveer 600 gemeenten (28 miljoen mensen omvattend!) zich een GATS-vrije zone.
De Zwitserse stad Genève, de hoofdzetel van de WTO, deed hetzelfde al in juni 2003. In Lausanne werd ook een motie van deze strekking aangenomen maar moet nog bindend verklaar worden. In vijftien kantons en 20 andere gemeenten zijn GATS-gerelateerde vragen gesteld aan de autoriteiten.

Europese regio's

Op 26 november werd op de jaarvergadering van de Assembly of European Regions [3] unaniem een resolutie [4] aangenomen waarin gevraagd wordt "internationale handel op een gebalanceerde manier te organiseren, door middel van een democratisch proces en met de deelname van alle betrokken instellingen, waaronder de regio's en andere 'stakeholders.' Er moet rekening gehouden worden met bestaande waarden en normen van de Europese Unie, zoals mensenrechten - vooral van rechten van kinderen en arbeiders - en met sociale normen en milieunormen. De Assembly of European Regions deelt niet het principe van totale onderschikking aan globale logica van ongereguleerde concurrentie en vrijhandel."

De verklaring gaat er verder van uit dat de bevoegdheden van regionale overheidsbesturen gehandhaafd dienen te blijven, vooral op gebied van economische ontwikkeling, onderwijs en training, huisvesting, transport, gezondheidszorg, zorg voor ouderen en 'sociaalzwakkeren', en milieubescherming.

Noten:
[1] Informatie ontleend aan de WTO-INTL-mailijst, met dank aan Jan Willem Goudriaan van de Europese Federatie van Dienstenbonden EPSU.
[2] Voor meer informatie, zie: http://www.hors-agcs.org/agcs/
[3] De AER werd opgezet in 1985 om de deelname van de regio's in de Europese politiek te bevorderen en vertegenwoordigt nu 250 lidregio's uit 30 staten.
[4] "Services of General interest in a New Europe - Reinforcing the scope for action by the regions," persbericht AER van 26 november 2004 (http://www.are-regions-europe.org/Press_Releases_2004/GB-CP-Final-AG-2004.doc).
Zie ook: "The AER calls upon the European Council to assess the impact of liberalization before adopting the draft Services Directive,", persbericht AER van 14 december 2004 (http://www.are-regions-europe.org/News_GB.htm)

Afkomstig uit WTO-Zip nr. 50 van 31 dec. 2004.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Rob Bleijerveld/WTO-zip.)