Nieuwsmedia overal op de wereld melden een 'splitsing van het front' van de opstandelingen die de stad Oaxaca in mexico al maanden bezet houden (zie voor achtergrond: globalinfo.nl)


Afgelopen donderdag had de Mexicaanse senaat eindelijk een langverwacht oordeel geveld. Volgens persbureaus en een bericht van de BBC werd er hevige kritiek geuit tegen gouverneur Ruiz (waarvan de bezetters het vertrek eisen) maar weigerden ze een verklaring aan te nemen waarin gesteld werd dat deze niet meer in staat was te regeren, waarmee hij in feite aan mag blijven. De bezetters, verenigd in het front APPO, eisen zijn vertrek.

De bezetters staan onder zware druk om besluiten te nemen over de voortgang van de bezetting. Er liggen naar verluidt zo'n 2000 barrikades in de stad, alle scholen zijn in staking en veel mensen zitten zonder inkomen. Zie ook een recente melding op indymedia.nl (de link lukt niet). Er zijn de laatste dagen 8 doden gevallen onder de bezetters. Over de herkomst van de daders bestaat veel onduidelijkheid, maar in een geval werden papieren uit een auto van aanvallers verkregen waaruit beleek dat het regeringssoldaten waren die geschoten hadden.

Veel media kwamen zaterdag met het bericht dat een deel van de leraren opriep weer aan het werk te gaan. Volgens een bericht op infoshop.org handelt het hier echter om 'corporate spin'; het zou slechts gaan om de verklaring van een van de vakbondsleiders die niet door de basis gesteund wordt. De bezetters zijn op dit moment druk aan het vergaderen om de situatie te bespreken. Hoewel landspresident Vicente Fox verklaard heeft de boel vreedzaam te willen oplossen (op 1 december geeft hij zijn ambt over aan zijn partijgenoot Felipe Calderon) bestaat er nog steeds gerede kans op een aanval door politie en leger om te ontruimen.

Actuele updates zijn te vinden op, naast de eerdervermelde bronnen als indymedia Mexico, de Duitse Indymedia, Narconews en infoshop.org. Bij Grassrootsproject vind je een Nederlandstalig weblog

Hieronder nog een interview dat twee weken geleden werd afgenomen door Carla, die met een groep van grassrootsproject in de stad was:

interview APPO-woordvoerder

We interviewden Florentino Lopez Martinez, de woordvoerder van APPO op 7 oktober. APPO is het Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Hieronder het geheel als vraag en antwoord

Vraag 1. Wat is APPO en hoe is het georganiseerd?
Antwoord: Het is opgericht op 17 juni 2006 als reactie op de ontruiming van het centrum van Oaxaca op 14 juni door politie en leger (zie...). APPO is een koepel waarin heel verschillende organisaties zitten zoals vakbonden, boerenorganisaties, wijkcommitees, organisaties van inheemse groepen, vrouwengroepen, regionale groepen en individuen.
Elke organisatie heeft een vertegenwoordiger in de centrale vergadering. We beslissen met consensus, dus niet met meerderheid van stemmen. APPO heeft een porgramma van uitgangspunten en doelen, zoals het streven naar een echte democratie, en strijden tegen kapitalisme, imperialisme en fascisme. Het fundamentele probleem is het kapitalisme, daardoor heeft Oaxaca zon tiran als de gouverneur, Ulises Ruiz Ortiz. APPO wil een democratie, waarin iedereen kan deelnemen. De situatie is nu het resultaat van het fascisme, dat laat zien dat de arbeidersklasse onderdrukt wordt.

Vraag 2. Wat gebeurt er als de eerste eis van APPO, het aftreden van de gouverneur Ulises Ruiz Ortiz, ingewilligd is?
Antwoord: We streven naar een overheid, die democratischer is en meer naar de bevolking luistert. We zullen tegen repressie en voor mensenrechten en gelijkheid blijven vechten. Het lijkt deels op La Otra Campañavan de Zapatistas, maar de organisaties dan APPO vormen zijn veel diverser dan die verenigd zijn in La Otra Campaña. APPO is geen onderdeel van een politieke partij en daar ook niet mee verbonden. APPO richt zich op een strijd die breder is dan alleen de strijd in Oaxaca. Samen met andere organisaties overal in het land moeten we de weg opgaan om de crisis in Mexico te bezweren. Het is naast een lokale strijd ook een nationale strijd en een internationale strijd om de wereld te veranderen.

Vraag 3. Wat wordt verstaan onder democratie?
Antwoord: Het gaat er niet om om eens in de paar jaar verkiezingen te hebben, maar om het functioneren van het systeem. Nu is er in Mexico een enorm verschil in rijkdom en macht. Democratie is niet alleen iets politieks, maar juist ook economisch en sociaal.Een voorbeeld hierbij is dat de tvzenders in Mexico in handen zijn van een kartel, een groep, die het nieuws dat de mensen zien bepaalt. Mensen hebben geen rechten en ze kunnen zo verdwijnen in Mexico. Er is geen gelijkheid.
In een democratie is iedereen gelijk en wordt men door de wet beschermd

Vraag 4. Hoe komt de APPO aan eten, drinken en geld om deze aktie al die maanden te kunnen volhouden?
Antwoord: De bezetting van het stadscentrum is de enige manier om iets te kunnen veranderen. Na de ontruiming op 14 juni, toen de mensen het centrum weer bezetten, kwamen sympatisanten eten en drinken brengen. Dat gebeurt nog steeds. Er is veel solidariteit en hulp, ook uit andere deelstaten en het buitenland, bv van vakbonden.

Vraag 5. Veel mensen in Oaxaca zijn hun/haar inkomen of baan kwijtgeraakt door de nu al 4 maanden durende aktie. Wat doet de APPO daarmee?
Antwoord: Dat is de consequentie van de aktie. Ook onder hen is veel solidariteit. Het is een manier om wat op te bouwen. De situatie, zoals die nu is, is niet de schuld van APPO, maar van de gouverneur, Ulises Ruiz Ortiz. De onderdrukking is al jaren bezig en de laatste tijd is het verschil tussen arm en rijk enorm toegenomen. En ondanks dat de mensen weinig tot geen inkomen hebben ondersteunen ze APPO.

Vraag 6. Hoe zie je de toekomst, bv hoe is het over 10 jaar? Antwoord: De strijd in Oaxaca is een aanvulling op de tsrijd op mondiaal vlak. Zowel lokaal als nationaal als internationaal wordt er gestreden voor emancipatie, tegen onderdrukking en voor de vernietiging van het syteem. We zullen de vruchten hiervan de komende jaren kunnen plukken. De mensen nemen het leven in eigen handen en zoeken naar nieuwe vormen van leven.
In de strijd in Oaxaca en binnen de uitgangspunten van APPO zijn ideen van andere organisaties en strijden verwerkt. Dit is de laatste etappe van de strijd tegen het kapitalisme. We moeten blijven strijden tegen de nieuwe vormen van onderdrukking die het neoliberalisme vindt om te kunnen blijven bestaan. En we moeten zelf nieuwe wegen vinden. Het is een strijd die in heel Zuid-Amerika gevoerd wordt. Zo is er de strijd in Venezuela en Cuba, de strijd van onze broeder migranten wereldwijd, de strijd van armen en studenten in Frankrijk en de strijd voor land en vrijheid in Palestina. Het is een wereldwijde strijd en daar moeten we wereldwijd voor mobiliseren. Het is de strijd van arbeiders die samen dezelfde kant uitgaan.

Vraag 7. Van welke organisatie binne APPO ben jij?
Antwoord: Van Frente Popular Revolucionario-Oaxaca (een links volksfront, aktief in heel Mexico, carla).

Vraag 8. Wordt wat jij zegt gedragen door alle organisaties binnen APPO?
Antwoord: Voor het oprichten van APPO waren er binnen de afzonderlijke organisaties natuurlijk veel ideeen over het opbouwen van een ander sociaal systeem en voor een revolutie. Nu werken we samen aan het streven naar een beter systeem van leven. Er is maar één weg.

Vraag 9. Wat ziet APPO als voorbeeld? BV Cuba, Venezuela, Bolivia?
Antwoord: Alle organisaties die anti-kapitalistich en anti-fascistisch zijn voegen iets toe aan de internationale strijd. Er zijn veel manieren om iets op te bouwen, zoals bijvoorbeeld in Bolivia de strijd tegen de multinationals op energiegebied en de Zapatistas met de caracoles. De strijd is heel breed, we moeten onze eigen aktiviteiten doen en samen een internationale strijd voeren. Een ander voorbeeld is de strijd de mensen in Atenco gevoerd hebben tegen de komst van een vliegveld. Door akties kon men het tegenhouden.
Niemand heeft de absolute waarheid hoe je het beste kan strijden. De enige waarheid is dat je al doende verder komt.

Vraag 10. Wat is de positie van vrouwen binnen APPO?
Antwoord: Die is erg belangrijk. Vanaf augustus is er en apart platform voor vrouwen, Coordinacion de Mujeres. Er is een vrouwenmars geweest waar enorm voor gemobiliseerd is. Vrouwen hebben en speciale positie binnen APPO. Onder vrouwen in Oaxaca is het analfabetisme nog veel groter dan onder mannen. Veel vrouwen hebben helemaal geen kans gehad. Er is een speciaal vrouwenmanifest van APPO. De positie van vrouwen in inheemse gemeenschappen is heel anders dan in andere Mexicaanse groepen, er is minder machismo.

Vraag 11. Kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Florentino Lopez Martinez. Ik ben Mixteek. De Mixteken is een van de grootste etnische groep in Oaxaca. Ik kom uit een Mixteeks dorp in de buurt van Oaxaca en spreek MIxteeks.

Vraag 12. Kan je iets meer zeggen over de strijd van de inheems bevolkingsgroepen?
Antwoord: Het is de strijd van de meerderheid van het volk. Er zijn veel verschillende inheemse volken, allen met een eigen taal. Binnen APPO zijn veel inheemse groepen vertegenwoordigd. De organisatievormen van de inheemse groepen zijn veel democratischer dan van anderen. Daarom is het als voorbeeld gebruikt. Consensus is een traditionele manier binnen de inheemse volken van Oaxaca om besluiten te nemen. In de centrale vergadering van APPO wordt op die manier gewerkt. Alle goede tradities en gewoontes van de inheemse volken moeten worden meegenomen in het proces van democratisering.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Globalinfo.)