Speciaal voor het NSF is een krantje gemaakt, Forum3 genaamd. Een pdf-versie daarvan is hier te vinden: aankondiging. Maar de stukken in het krantje zijn vaak ingekort. Hierbij de originele langere versie van een van de artikelen.

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. (Art. 3)

Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken én te genieten tegen vervolging. (Art. 14)

Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke staat. (Art. 13.)


Hoewel Nederland de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft ondertekend, gaan we dankzij Verdonk zo niet om met vluchtelingen, asielzoekers, uitgeprocedeerden en ongedocumenteerden.
Migranten en vluchtelingen worden door de staat aan een rigide selectie onderworpen. Sommigen worden bruikbaar geacht en ingezet als arbeidskracht, tijdelijk dan wel blijvend en die gedwongen tot integratie. Het merendeel wordt echter niet nuttig geacht, afgewezen en vervolgens gedeporteerd of geïllegaliseerd. De "illegalen" worden uitgesloten van alle voorzieningen, uitgebuit in bedrijven en opgejaagd door de politie. Na arrestatie volgt opsluiting, deportatie of dumping in de illegaliteit. Het beleid is seksistisch: vrouwen worden zelden als politiek vluchtelinge erkend en de meesten krijgen slechts een afhankelijke verblijfsvergunning waardoor ze gedwongen worden om jarenlang bij hun man te blijven.

De overheid probeert de migratiebeheersing voortdurend effectiever te maken. Daarvan getuigen de invoer van het sofi-nummer, de Koppelingswet, de nieuwe Vreemdelingenwet, de bouw van steeds meer illegalenbajessen, de razzia's, de identificatieplicht, de gedwongen integratie en ook de "vrijwillige" terugkeer. In een poging dat beleid te rechtvaardigen komen politici en opiniemakers met allerlei fabels over "illegalen" en "allochtonen".

Minister Verdonk bepaalde in 2004 dat, op basis van een eenmalige regeling, 2334 uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning krijgen. De overige van de in totaal 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet via vertrek- en uitzetcentra. Er wordt door gemeenten geen noodopvang meer geregeld.
Tegelijkertijd voerde zij strengere regels in op het gebied van integratie, zoals verplichte inburgeringscursussen voor oud- en nieuwkomers, maatregelen om spreiding in wijken te bevorderen en eisen aan de oprichting van scholen..
Steeds meer gemeenten weigeren mee te werken aan het beleid van Verdonk. Utrecht en Tilburg weigeren meerderjarig geworden Alleenstaande minderjarige Asielzoekers in de illegaliteit te laten verdwijnen. De protesten tegen Verdonk en haar beleid zijn talrijk en nemen in aantal toe. Steeds meer mensen nemen het heft in eigen handen, negeren het walgelijke beleid en helpen medemensen

Zo bijvoorbeeld Van Harte Pardon Wageningen (VHPW) dat zich op de volgende
zaken richt:
Bijhouden wat er gebeurt met uitgeprocedeerden om iedere vorm van
Stille Aftocht te voorkomen.
Een mobiele Telefoon Pardon met een goed geïnstrueerde achterwacht die 24 uur per dag bereikbaar is voor mensen die in nood verkeren doordat de Vreemdelingendienst hen wil weghalen. In principe zijn er ook mensen die dan bereid zijn direct een eerste
steungroep te vormen. Verschillende vluchtelingen zijn inmiddels
begeleid bij stempelen of terugkeergesprekken. Begeleiden betekent:
vluchtelingen steunen in hun problemen met de uitvoerders van Verdonks
verwijderbeleid.
Verzet tegen uitzettingen. De Vreemdelingenpolitie komt steeds vaker
mensen weghalen. Er vormt zich dan spontaan een steungroep, er wordt alarm geslagen, zijn vluchtelingenhulporganisaties en B&W ingeschakeld, wordt soms de
Fel verzet tegen de achterdeur- en intimidatiepolitiek van de Vreemdelingenpolitie. Deze wekt enorm veel angst. Transparantie is vereiste nummer 1 en onverwachte bezoeken en
dreigementen aan het adres van de asielzoekers zijn volstrekt
ontoelaatbaar, grenzen bijna aan staatsterreur.

Organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en ongedocumenteerden:
www.defabel.nl - De Fabel van de Illegaal - Leiden
www.squat.net/onbegrensd - Onbegrensd - Arnhem
www.home.wanadoo.nl/werkvluchtvrij - Werkgroep Vluchtelingen Vrij - Noord-Nederland
www.breedpardon.nl - Platform voor een Breed Pardon - Nijmegen
www.vindb.nl - Vluchtelingen in Nood - Den Bosch
www.stil-utrecht.nl - Steunpunt Illegalen - Utrecht
www.askv.nl - Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen - Amsterdam
www.vluchtelingenindeknel.nl - Vluchtelingen in de Knel - Eindhoven
www.2dekansvluchtelingen.nl - Stichting Opvang Tweede-kans Vluchtelingen - Maastricht
www.zwolsplatformvoorhumaanasielbeleid.nl - Zwols Platform voor Humaan Asielbeleid - Zwolle
www.stichtinglos.nl - Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
www.geenkindindecel.nl
www.aftellentothetpardon.nl
www.eenroyaalgebaar.nl
Kinderen
Kinderen horen niet thuis in een gevangenis. Toch worden in Nederland kinderen steeds vaker en langer samen met hun ouders of alleen vastgezet in vreemdelingendetentie. Op dit moment alleen al zitten tientallen kinderen opgesloten! Het is slecht voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen om ze in een gevangenis vast te zetten. Ze horen op school te leren en goed onderdak te krijgen. Dat staat ook in het kinderrechtenverdrag waaraan Nederland en 191 andere landen zich officieel hebben verbonden.
www.geenkindindecel.nl

Pardon!?
Duizenden mensen die onder de oude vreemdelingenwet voor april 2001 asiel aanvroegen hebben anno 2006 nog steeds geen uitzicht op een normaal leven in Nederland. Velen drongen er in de afgelopen vijf jaar tevergeefs bij de regering op aan om deze groep een pardon te verlenen. Alleen door het pardon kan een einde worden gemaakt aan het menselijke drama dat zich aan het voltrekken is
De Tweede Kamer besliste anders: uitgeprocedeerde 'oudewetters' moeten terugkeren. De overheid handelt in strijd met het internationaal recht wanneer ze in Nederland geboren en getogen kinderen dwingt te vertrekken. Het komt er nu op aan de mensen in staat te stellen om op een fatsoenlijke manier de tijd tot het pardon te overbruggen. Aftellen tot het pardon is een landelijke campagne. www.aftellentothetpardon.nl
www.26.000gezichten.nl
(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door redactie forum3.)